Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΕΑΕΚ

Δομή Προγράμματος ΕΠΕΑΕΚ

!logo1co.jpg (31873 bytes)

Κεντρική Σελίδα

Γραφείο

Δομή

Προγράμματα


Εισαγωγή Υποπρόγραμμα 1 Υποπρόγραμμα 2 Υποπρόγραμμα 3 Υποπρόγραμμα 4

Υποπρόγραμμα 3. Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Εισαγωγή
Το Υποπρόγραμμα 3 αναφέρεται στους εκπαιδευτικούς στόχους που αφορούν την τριτοβάθμια εκπαίδευση και περιλαμβάνει μέτρα για την αναμόρφωση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων των προπτυχιακών σπουδών, την οργάνωση μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών, την ανάπτυξη ερευνητικών δραστηριοτήτων, την παροχή υποτροφιών, την ανάπτυξη υλικοτεχνικής υποδομής και τη σύνδεση της εκπαιδευτικής διαδικασίας των τριτοβάθμιων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων με τους παραγωγικούς φορείς.

Μέτρο 3.1 Αναμόρφωση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων
Οι ενέργειες που εντάσσονται σε αυτό το μέτρο είναι οι εξής:

3.1.α Προγράμματα Σπουδών - Συγγράμματα
Στόχος της ενέργειας είναι η αναβάθμιση της εκπαιδευτικής εικόνας των συγγραμμάτων, ο εκσυγχρονισμός του περιεχομένου και της μεθοδολογίας των προγραμμάτων προπτυχιακών σπουδών, καθώς επίσης η στήριξη της λειτουργίας των εκδοτικών μηχανισμών στα Τριτοβάθμια Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.
Στα πλαίσια της ενέργειας αυτής, το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων υλοποιεί έργα που αφορούν την αναμόρφωση και τον εκσυγχρονισμό των προγραμμάτων προπτυχιακών σπουδών στην Ιατρική σχολή, στο Τμήμα Πληροφορικής, στο Φυσικό Τμήμα, στο Τμήμα Χημείας, και στο Τμήμα Μαθηματικών. Επίσης υλοποιεί έργο που αφορά την βελτίωση της υποδομής του Τυπογραφείου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και την υποστήριξη εκτύπωσης συγγραμμάτων και διδακτικών σημειώσεων.Αναλυτικότερα, τα έργα αυτής της ενέργειας είναι τα παρακάτω:

 1. Αναμόρφωση του προγράμματος σπουδών της Ιατρικής μέσω διδασκαλίας και άσκησης υποβοηθουμένης από ηλεκτρονικό υπολογιστή

 2. Επανασχεδιασμός προγράμματος σπουδών του Τμήματος Πληροφορικής

 3. Προπτυχιακό πρόγραμμα. Ανάπτυξη και βελτίωση του προγράμματος προπτυχιακών σπουδών του Φυσικού Τμήματος του Π.Ι.

 4. Αναμόρφωση και εκσυγχρονισμός του προγράμματος σπουδών και της εκπαιδευτικής διαδικασίας του Τμήματος Χημείας.

 5. Μαθηματικά για το 2001. Αναμόρφωση και αναβάθμιση των μαθηματικών σπουδών στην Ελλάδα.

 6. Προγράμματα σπουδών-συγγράμματα. Βελτίωση υποδομής για υποστήριξη εκτύπωσης συγγραμμάτων και διδακτικών σημειώσεων.

3.1.β Βιβλιοθήκες
Στόχος της ενέργειας είναι η στήριξη των νέων - αλλά και των υφισταμένων -κεντρικών βιβλιοθηκών των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ο εμπλουτισμός τους με βιβλία και η διασύνδεσή τους μέσω δικτύου δεδομένων.
Στα πλαίσια της ενέργειας αυτής το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων υλοποιεί το έργο που αφορά τον Εκσυγχρονισμό και τη βελτίωση της κεντρικής βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
Πιο αναλυτικά, τα έργα που εντάσσονται σ' αυτή την ενέργεια είναι:

1. Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της λειτουργίας της Βιβλιοθήκης του Π.Ι.
2. Μονάδα Ολικής Ποιότητας Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

3.1.γ Πληροφορική
Στόχος της ενέργειας αυτής είναι η εισαγωγή και η ανάπτυξη της πληροφορικής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, για την αναβάθμιση των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών.
Στα πλαίσια αυτής της ενέργειας το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων υλοποιεί τα έργα που αφορούν την εγκατάσταση και λειτουργία δικτύου δεδομένων στην Πανεπιστημούπολη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων καθώς επίσης και την ανάπτυξη και υποστήριξη του δικτύου πρόσβασης στις υπηρεσίες δικτύου κορμού για την εκπαίδευση (GUNET) ανάπτυξη και υποστήριξη του δικτύου πρόσβασης στις υπηρεσίες δικτύου κορμού για την εκπαίδευση (GUNET).

3.1.δ Εκπαίδευση από Απόσταση
Στόχος της ενέργειας είναι η ανάπτυξη εκπαιδευτικών πακέτων και η χρησιμοποίηση πολυμέσων για την υποστήριξη της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

3.1.ε Προγράμματα Σπουδών Επιλογής
Στόχος της ενέργειας είναι η ανάπτυξη προγραμμάτων σπουδών επιλογής.
Στα πλαίσια της ενέργειας αυτής το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων υλοποιεί 3 προγράμματα επιλογής στα γνωστικά αντικείμενα της
Βιοχημείας
, των Επιστημών και Πολιτισμού και της Εφαρμοσμένης Αγρο-οικολογίας.

3.1.ζ Διεύρυνση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Στόχος της ενέργειας είναι η υποστήριξη της οργάνωσης, της λειτουργίας και των εκπαιδευτικών διαδικασιών των νέων συμβατικών τμημάτων των Πανεπιστημίων.
Στα πλαίσια της ενέργειας αυτής το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων υλοποιεί 6 έργα τα οποία αφορούν τα έξι νέα συμβατικά τμήματα του Πανεπιστημίου.
Επίσης, επίκειται η αξιολόγηση από το ΥΠΕΠΘ προτάσεων για νέα συμβατικά τμήματα.
Τα έργα που εντάσσονται στην ενέργεια αυτή είναι τα εξής:
1.
Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών
2. Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών
3. Τμήμα Επιστημών της Τέχνης
4. Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
5. Τμήμα Οργάνωσης και Διαχείρισης Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων
6. Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων

Μέτρο 3.2 Μεταπτυχιακά - Έρευνα -Υποτροφίες
Οι ενέργειες που εντάσσονται σε αυτό το μέτρο είναι οι εξής:

3.2.α Μεταπτυχιακά
Υποστήριξη θεσμοθέτησης προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών στα τριτοβάθμια εκπαιδευτικά ιδρύματα.
Στα πλαίσια της ενέργειας αυτής το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων υλοποιεί προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών στα γνωστικά αντικείμενα της Πληροφορικής, της Βιοανόργανης Χημείας, της Βιοτεχνολογίας, της Ελληνικής Φιλοσοφίας-Φιλοσοφίας των Επιστημών, των Μεσαιωνικών Σπουδών, της Οργάνωσης και Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας-Πληροφορική Υγείας, στην Επιστήμη και Τεχνολογία των Πολυμερών, στη Βιοστατιστική και στην Ιατρική Φυσική-Ακτινοφυσική.

3.2.β Έρευνα
Υποστήριξη δραστηριοτήτων επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας, δημιουργία νέου επιστημονικού δυναμικού σε επιλεγμένους τομείς συνδεόμενους με την αγορά εργασίας, τις τεχνολογικές εξελίξεις και την οικονομική ανάπτυξη, δημιουργία νέας γνώσης και μεθόδων για την ανάπτυξη της χώρας.

3.2.γ Υποτροφίες
Ενίσχυση με υποτροφίες των προπτυχιακών και των μεταπτυχιακών φοιτητών, βάσει οικονομικών, κοινωνικών και επιστημονικών κριτηρίων.

Μέτρο 3.3 Υποδομές - Εκπαιδευτικός Εξοπλισμός (ΕΤΠΑ)
Οι ενέργειες που εντάσσονται σε αυτό το μέτρο είναι οι εξής:

3.3.α Υλικοτεχνική Υποδομή και Εξοπλισμοί
Κάλυψη αναγκών υλικοτεχνικής υποδομής και εξοπλισμών των τριτοβάθμιων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.

3.3.β Βιβλιοθήκες ΑΕΙ-ΤΕΙ
Ανάπτυξη ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών, κατασκευές - επεκτάσεις - αναμορφώσεις κτιρίων κεντρικών βιβλιοθηκών, εξοπλισμός (επιπλώσεις, τεχνική υποδομή, κλπ.).
Στα πλαίσια της ενέργειας αυτής κατασκευάζεται το κτίριο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, συνολικού προϋπολογισμού 4.500.000.000 δρχ.

Επίσης, στα πλαίσια της ενέργειας αυτής χρηματοδοτείται η ανάπτυξη υλικοτεχνικής υποδομής για το έργο που αφορά τον Εκσυγχρονισμό και τη βελτίωση της λειτουργίας της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

3.3.γ Ειδικοί Εξοπλισμοί
Υποστήριξη δράσεων για την εισαγωγή της εκπαίδευσης μέσω υπολογιστών. Κυρίως αναφέρεται στην ενίσχυση του εξοπλισμού Πληροφορικής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση που αναλύθηκε στις ενέργειες 3.1.γ και 3.1.δ.

3.3.δ Εθνικό Κέντρο Έρευνας για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση - Εξοπλισμοί
Εξοπλισμός και κτιριακή υποδομή για την υποστήριξη του Μέτρου 3.2

3.3.ε Σύνδεση Εκπαίδευσης - Παραγωγής
Υλικοτεχνική υποστήριξη του Μέτρου 3.4 που αφορά τα γραφεία διασύνδεσης και την εξυπηρέτηση των προγραμμάτων κινητικότητας.

3.3.ζ Διεύρυνση Τριτοβάθμιας Εκαπίδευσης
Υλικοτεχνική υποστήριξη του Μέτρου 3.4 που αφορά την υποστήριξη της διεύρυνσης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με τη δημιουργία νέων τμημάτων.

Τα προγράμματα που υποστηρίζονται από την ενέργεια αυτή είναι:
1.
Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών
2. Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών
3. Τμήμα Επιστημών της Τέχνης
4. Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
5. Τμήμα Οργάνωσης και Διαχείρισης Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων
6. Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων

Μέτρο 3.4 Σύνδεση Εκπαίδευσης και Παραγωγής
Οι ενέργειες που εντάσσονται σε αυτό το μέτρο είναι οι εξής:

3.4.α Γραφεία Διασύνδεσης
Βασικός στόχος αυτής της ενέργειας είναι η ανάπτυξη και η εφαρμογή γραφείων διασύνδεσης και συνεργασίας των τριτοβάθμιων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων με την κοινωνία και τους παραγωγικούς φορείς.
Στα πλαίσια της ενέργειας αυτής επαναλειτούργησε και οργανώθηκε το Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με προϋπολογισμό 250.000.000 δρχ.

3.4.β Πρακτική Άσκηση φοιτητών / φοιτητριών
Βασικός στόχος αυτής της ενέργειας είναι η υποστήριξη της πρακτικής άσκησης των φοιτητών στη βιομηχανία και γενικότερα σε χώρους παραγωγής συμβατούς με την ειδικότητα των πτυχίων τους.
Στα πλαίσια αυτά το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων υλοποιεί τέσσερα προγράμματα πρακτικής άσκησης στη Χημεία, στην κλινική πρακτική άσκηση στο γνωστικό αντικείμενο της αγωγής σε παιδιά με ειδικές ανάγκες, στην Πληροφορική και τα Μαθηματικά.

3.4.γ Προγράμματα συμπληρωματικής εκπαίδευσης - Επαγγελματική Εμπειρία - Εφαρμογές
Οργάνωση προγραμμάτων συμπληρωματικής εκπαίδευσης με στόχο την απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας.
Στα πλαίσια της ενέργειας αυτής, το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων υλοποιεί προγράμματα επανεκπαίδευσης διοριστέων νηπιαγωγών και δασκάλων πτυχιούχων παιδαγωγικών σχολών του εξωτερικού, αλλά και συμπληρωματικής εκπαίδευσης χημικών στον ποιοτικό έλεγχο της βιομηχανίας τροφίμων και υλικών συσκευασίας.
Τα προγράμματα αυτά είναι τα παρακάτω:

 1. Ειδικό πρόγραμμα επανεκπαίδευσης διοριστέων Νηπιαγωγών πτυχιούχων Παιδαγωγικών Σχολών του εξωτερικού.

 2. Συμπληρωματική Εκπαίδευση. Ειδικό πρόγραμμα επανεκπαίδευσης διοριστέων δασκάλων πτυχιούχων Παιδαγωγικών Σχολών του εξωτερικού.

 3. Συμπληρωματική Εκπαίδευση. Ειδικό πρόγραμμα επανεκπαίδευσης διοριστέων νηπιαγωγών πτυχιούχων Παιδαγωγικών Σχολών του εξωτερικού.

 4. Ποιοτικός έλεγχος στη Βιομηχανία Τροφίμων και υλικών συσκευασίας.

 5. Ειδικό πρόγραμμα επανεκπαίδευσης Διοριστέων Δασκάλων πτυχιούχων Παιδαγωγικών σχολών του εξωτερικού.


Εισαγωγή Υποπρόγραμμα 1 Υποπρόγραμμα 2 Υποπρόγραμμα 3 Υποπρόγραμμα 4

Κεντρική Σελίδα

Γραφείο

Δομή Προγράμματος ΕΠΕΑΕΚ

Προγράμματα Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

 

Γραφείο Στήριξης ΕΠΕΑΕΚ
Πανεπιστημιούπολη, Ιωάννινα, Τ.Κ 45110,
Τηλ.: 2651097213, Fax: 2651097029
email: epeaek@cc.uoi.gr

......