ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Γραφείο Στήριξης ΕΠΕΑΕΚ

Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών


Κεντρική Σελίδα

Γραφείο

Δομή

Προγράμματα


Αναλυτική λίστα προγραμμάτων

Υποπρόγραμμα 3

Προηγούμενο έργο

Επόμενο έργο


Σύντομη Περιγραφή

Το πρόγραμμα σπουδών, ενός Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών, πρέπει να συνδυάζει την ευρύτερη γνώση στα βασικά στοιχεία της επιστήμης, κατά τα πρώτα εξάμηνα των σπουδών, με την εξειδίκευση σε συγκεκριμένους κλάδους κατά τα τελευταία εξάμηνα. Ειδικότερα απαιτείται γνώση:

  1. των βασικών επιστημονικών κλάδων, οι οποίοι το απαρτίζουν (φυσική, χημεία, μηχανική, μαθηματικά).
  2. των δομικών χαρακτηριστικών, ιδιοτήτων και επεξεργασίας των ήδη προσφερόμενων υλικών (δομικά υλικά, ηλεκτρομαγνητικά υλικά, επιφάνειες και διεπιφάνειες καθώς και μεθοδολογία και τρόποι κατασκευής υλικών αυτών, τρόποι παρασκευής),
  3. των θεμάτων ερευνητικού σχεδιασμού (βιβλιογραφικές αναζητήσεις, σχεδιασμός πειραμάτων προτάσεων και αναφορών) και της βιομηχανίας και
  4. του βιομηχανικού ανταγωνισμού (κόστος παραγωγής, ποιότητα προϊόντος, ειδικότερες μελέτες συγκεκριμένων επιχειρήσεων, όπως: αυτοκινητοβιομηχανία, ατσαλοβιομηχανία, βιομηχανία ηλεκτρονικών, υπολογιστών και βιοτεχνολογίας).

Φιλοσοφία Προγράμματος Σπουδών

Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων φιλοδοξεί το Τμήμα αυτό να αποτελέσει την βάση για την δημιουργία Πολυτεχνικής Σχολής και εναρμονίζει από τώρα την διάρκεια σπουδών με τα όσα ισχύουν στα άλλα Ελληνικά Πολυτεχνεία. Το προτεινόμενο πρόγραμμα περιλαμβάνει τέσσερα μαθήματα σε κάθε εξάμηνο, για πέντε έτη.

Κατά το πρώτο έτος όλα τα μαθήματα είναι υποχρεωτικά. Από το δεύτερο έτος, υπάρχει ένα μάθημα επιλογής και τρία υποχρεωτικά. Τα μαθήματα επιλογής ακολουθούν δυο διαφορετικές κατευθύνσεις, ανάλογα με την ειδίκευση την οποία επιθυμεί ο κάθε σπουδαστής: θεωρητική ή πειραματική. Τα μαθήματα των πρώτων ετών είναι γενικού ενδιαφέροντος (Φυσική I-IV, Μαθηματικά I-IV, Χημεία Ι-ΙΙ, Υπολογιστές Ι-ΙΙ) και έχουν σκοπό να δώσουν στον σπουδαστή μία γενική επιστημονική κατάρτιση, η οποία θα του είναι απαραίτητη για να εμβαθύνει σε όλα τα υπόλοιπα γνωστικά αντικείμενα, που θα μελετήσει στο περαιτέρω πρόγραμμα.

Τα μαθήματα επιλογής θεωρητικής κατεύθυνσης περιλαμβάνουν: Μιγαδική Ανάλυση, Στοιχεία Αριθμητικών Μεθόδων, Υπολογιστικές Μεθόδους και Θεωρία Συνεχούς Μέσου Στερεών και Υγρών. Τα μαθήματα επιλογής της πειραματικής κατεύθυνσης περιλαμβάνουν: δύο εργαστήρια Φυσικοχημείας, ένα εργαστήριο μεταλλουργίας και ένα εργαστήριο Βιοτεχνικών Εφαρμογών. Και για τις δύο κατευθύνσεις τα εργαστήρια Δομής των Υλικών Ι-ΙΙ είναι υποχρεωτικά.

Το τρίτο και το τέταρτο έτος περιλαμβάνουν μια σειρά μαθημάτων τα οποία έχουν εξειδικευμένο περιεχόμενο, και αυτά είναι ουσιαστικά τα μαθήματα (μαζί με τα εργαστήρια που αναφέρθηκαν παραπάνω) που συνιστούν την ιδιαιτερότητα του προτεινόμενου προγράμματος σπουδών και δίνουν την εξειδίκευση στο αντικείμενο της Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών.

Το πέμπτο έτος περιλαμβάνει επιπλέον δύο εξάμηνα Διπλωματικής Εργασίας, η οποία από τη φύση της θα είναι ειδικευμένη προς θεωρητική ή πειραματική κατεύθυνση. Το πρόγραμμα στο σύνολό του έχει σαν σκοπό να δώσει στον σπουδαστή μια πλήρη επιστημονική, αλλά και εξειδικευμένη κατάρτιση, ούτως ώστε να είναι σε θέση με την συμπλήρωση του προγράμματος να μπορεί είτε να απασχοληθεί σαν στέλεχος στην έρευνα-παραγωγή, είτε να συνεχίσει για μεταπτυχιακές σπουδές. Τα μαθήματα του προγράμματος δίνονται παρακάτω αναλυτικά.

Αναλυτικό πρόγραμμα μαθημάτων

1ο Εξάμηνο

Φυσική Ι: Μηχανική

Χημεία Ι: Ανόργανη

Μαθηματικά Ι: Διαφορικός Λογισμός (συναρτήσεις, παράγωγοι, ολοκληρώματα)

Υπολογιστές Ι: Εισαγωγή, Προγραμματισμός σε FORTRAN

Εργαστήριο Χημείας

2ο Εξάμηνο

Φυσική ΙΙ: Ηλεκτρομαγνητισμός και Οπτική

Χημεία ΙΙ: Οργανική

Μαθηματικά ΙΙ: Γραμμική Άλγεβρα (Θεωρία πινάκων, διανυσματικοί χώροι κ.λ.π.)

Υπολογιστές ΙΙ: Προγραμματισμός σε C, γραφικά

Εργαστήριο Φυσικής

3ο Εξάμηνο

Φυσική ΙΙΙ: Θερμοδυναμική και Στατιστική Φυσική

Μαθηματικά ΙΙΙ: Διαφορικές και ολοκληρωτικές εξισώσεις

Εργαστήριο Δομής των Υλικών Ι

Εργαστήριο Φυσικοχημείας Ι (Πειραματική κατεύθυνση)

Μιγαδική Ανάλυση (Θεωρητική κατεύθυνση)

4ο Εξάμηνο

Φυσική IV: Κβαντική Θεωρία της Ύλης

Μαθηματικά IV: Πιθανότητες – Στατιστική

Εργαστήριο Δομής των Υλικών ΙΙ

Εργαστήριο Μεταλλουργίας (Πειραματική κατεύθυνση)

Στοιχεία Αριθμητικών Μεθόδων (Θεωρητική κατεύθυνση)

5ο Εξάμηνο

Φαινόμενα μεταφοράς

Φυσική της Στερεάς κατάστασης

Αντοχή των Υλικών

Εργαστήριο Φυσικοχημείας ΙΙ (Πειραματική κατεύθυνση)

Υπολογιστικές Μέθοδοι (θεωρητική κατεύθυνση)

6ο Εξάμηνο

Ηλεκτρικές, Μαγνητικές, Οπτικές Ιδιότητες

Κεραμικά Υλικά

Πολυμερή Υλικά

Εργαστήριο Βιοτεχνικών Εφαρμογών (Πειραματική κατεύθυνση)

Θεωρία Συνεχούς Μέσου Στερεών και Υγρών (Θεωρητική κατεύθυνση)

7ο Εξάμηνο

Επιφάνειες και Διεπιφάνειες Συμπυκνωμένων Φάσεων

Οικονομία Υλικών

Ειδικά Θέματα: Ημιαγώγιμα & μονωτικά Υλικά (Θεωρητική κατεύθυνση)

Μέθοδοι Μικροεπεξεργασίας Υλικών (Πειραματική κατεύθυνση)

Ιατρική Τεχνολογία

8ο Εξάμηνο

Βιοϋλικά

Περιβαντολογία Υλικών

Ειδικά Θέματα: Υπεραγώγιμα & Μαγνητικά Υλικά (Θεωρητική κατεύθυνση)

Μέθοδοι Μακροεπεξεργασίας Υλικών (Πειραματική κατεύθυνση)

 9ο Εξάμηνο

Αλλαγή φάσης και Μηχανικές Ιδιότητες

Υλικά και βιομηχανικός σχεδιασμός

Παραγωγή λεπτών φίλμς

Ισορροπία Υλικών

Διπλωματική Ι

 10° Εξάμηνο

Διπλωματική ΙΙ

 

Στοιχεία του Έργου

Τίτλος Έργου Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών
Κωδικός Επιτροπής Ερευνών 61/0862
Επιστημονικός Υπεύθυνος Έργου Αν. Καθηγητής Αγησίλαος Μπολοβίνος

Τηλ. 2651098536, 45609

Φαξ. 2651098519

Email: abolovin@cc.uoi.gr

Γραμματειακή Υποστήριξη Έργου Χρήστος Μεράντζας

Τηλ.: 2651097202

Φαξ : 2651097034

Email: hmerantz@cc.uoi.gr

Ξανθή Τουτουνζόγλου

Τηλ.: 2651097202

Φαξ: 2651097034

Email: xtoutoun@cc.uoi.gr

Ενέργεια 3.1.ζ Διεύρυνση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, και

3.3.ζ Υλικοτεχνική Υποδομή - Εξοπλισμός

Διάρκεια Έργου

Από 01/01/1999  έως 30/06/2000

Προϋπολογισμός Έργου ΕΚΤ: 100.000.000

ΕΤΠΑ: 100.000.000


Αναλυτική λίστα προγραμμάτων

Υποπρόγραμμα 3

Προηγούμενο έργο

Επόμενο έργο

Κεντρική Σελίδα

Γραφείο

Δομή

Προγράμματα


Γραφείο Στήριξης ΕΠΕΑΕΚ
Πανεπιστημιούπολη, Ιωάννινα, Τ.Κ 45110,
Τηλ.: 2651097213, Fax: 2651097029
email: epeaek@cc.uoi.gr