Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΕΑΕΚ

Δομή Προγράμματος ΕΠΕΑΕΚ

!logo1co.jpg (31873 bytes)

Κεντρική Σελίδα

Γραφείο

Δομή

Προγράμματα


Εισαγωγή Υποπρόγραμμα 1 Υποπρόγραμμα 2 Υποπρόγραμμα 3 Υποπρόγραμμα 4

Δομή Προγράμματος ΕΠΕΑΕΚ

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΠΕΑΕΚ) έχει τη συνδρομή του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). Εντάσσεται στο Β' Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης (Β' ΚΠΣ) που σχετίζεται με διαρθρωτικές παρεμβάσεις στα πλαίσια του στόχου 1 στην Ελλάδα, για την περίοδο 1994 έως 1999.

Το ΕΠΕΑΕΚ αποτελείται από 4 υποπρογράμματα που καλύπτουν την Εκπαίδευση, την Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση και τη Διοίκηση της Εκπαίδευσης:

 1. Υποπρόγραμμα 1: Γενική και Τεχνική Εκπαίδευση
  Περιλαμβάνει μέτρα για την αναμόρφωση των προγραμμάτων Γενικής Εκπαίδευσης,το Ενιαίο Λύκειο, την εκπαίδευση εκπαιδευτικών και λοιπές υποστηρικτικές ενέργειες, καθώς επίσης και μέτρα για την ανάπτυξη υλικοτεχνικών υποδομών.

 2. Υποπρόγραμμα 2: Αρχική Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση
  Περιλαμβάνει μέτρα για τα ΙΕΚ και τους λοιπούς φορείς αρχικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, καθώς επίσης και μέτρα για την ανάπτυξη της αντίστοιχης αναγκαίας υλικοτεχνικής υποδομής.

 3. Υποπρόγραμμα 3: Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
  Περιλαμβάνει μέτρα για την αναμόρφωση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών, την έρευνα και τις υποτροφίες, καθώς επίσης και μέτρα για την ανάπτυξη υλικοτεχνικής υποδομής και τη σύνδεση εκπαίδευσης και παραγωγής.

 4. Υποπρόγραμμα 4: Οργανωτικός και Διοικητικός Εκσυγχρονισμός - Τεχνική Βοήθεια    
  Περιλαμβάνει μέτρα για τον εκσυγχρονισμό της διοίκησης της εκπαίδευσης, καθώς και αντίστοιχη στήριξη με υλικοτεχνική υποδομή.

Η υλοποίηση των παραπάνω Υποπρογραμμάτων καλύπτει όλο το φάσμα της Εκπαίδευσης, της Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης και της Διοίκησης της Εκπαίδευσης στη χώρα μας. Στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων υλοποιούνται έργα των Υποπρογραμμάτων 1, 3 και 4.

Στα αντίστοιχα κεφάλαια της παρουσίασης περιγράφονται τα Υποπρογράμματα, τα Μέτρα, και οι Ενέργειες του ΕΠΕΑΕΚ, καθώς επίσης και τα έργα τα οποία υλοποιεί το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων στα πλαίσια των διαφόρων ενεργειών του προγράμματος ΕΠΕΑΕΚ.


Εισαγωγή Υποπρόγραμμα 1 Υποπρόγραμμα 2 Υποπρόγραμμα 3 Υποπρόγραμμα 4
 

Κεντρική Σελίδα

Γραφείο

Δομή

Προγράμματα

 

Γραφείο Στήριξης ΕΠΕΑΕΚ
Πανεπιστημιούπολη, Ιωάννινα, Τ.Κ 45110,
Τηλ.: 2651097213, Fax: 2651097029
email: epeaek@cc.uoi.gr

......