Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΕΑΕΚ

Δομή Προγράμματος ΕΠΕΑΕΚ

!logo1co.jpg (31873 bytes)

Κεντρική Σελίδα

Γραφείο

Δομή

Προγράμματα


Εισαγωγή Υποπρόγραμμα 1 Υποπρόγραμμα 2 Υποπρόγραμμα 3 Υποπρόγραμμα 4

Υποπρόγραμμα 1. Γενική και Τεχνική Εκπαίδευση

Εισαγωγή

Το Υποπρόγραμμα 1 αφορά την υποστήριξη της Γενικής και Τεχνικής Εκπαίδευσης στη χώρα μας, και περιλαμβάνει μέτρα για την αναμόρφωση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, το Ενιαίο Λύκειο, την εκπαίδευση εκπαιδευτικών, την ανάπτυξη υποδομών και τις προμήθειες εξοπλισμών.

Μέτρο 1.1 Αναμόρφωση Εκπαιδευτικών προγραμμάτων
Στους στόχους του μέτρου εντάσσονται διάφορες υποστηρικτικές ενέργειες που αφορούν τις παρακάτω ενέργειες:

1.1.α Προγράμματα - Βιβλία
Σκοπός της ενέργειας αυτής είναι η βελτίωση και ο εκσυγχρονισμός των αναλυτικών προγραμμάτων και των βιβλίων, λαμβάνοντας υπόψη τις ριζικές αλλαγές στον κόσμο και την αγορά εργασίας, την έκρηξη των γνώσεων, τη διόγκωση του αριθμού των μαθητών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευση και τις αδυναμίες του ισχύοντος αναλυτικού προγράμματος.

1.1.β Πληροφορική στα Σχολεία
Εισαγωγή της πληροφορικής στην εκπαιδευτική διαδικασία με στόχο την εξοικείωση τόσο των μαθητών όσο και των καθηγητών με τις νέες τεχνολογίες, καθώς επίσης και την ολοκληρωμένη προσέγγιση κάθε γνωστικού αντικειμένου μέσα από τη χρήση των εφαρμογών της τεχνολογίας.

1.1.γ Ξένες Γλώσσες
Υποστήριξη της εισαγωγής δεύτερης ξένης γλώσσας και ποιοτική αναβάθμιση των διδασκομένων γλωσσών, για την απόκτηση γλωσσομάθειας εκ μέρους των μαθητών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

1.1.δ Ενισχυτική Διδασκαλία
Πρόσθετη ενισχυτική βοήθεια σε υστερούντες μαθητές ώστε να βελτιώσουν τις επιδόσεις τους, με την υιοθέτηση νέων διδακτικών προσεγγίσεων, καθώς επίσης και με τη διαφοροποίηση και εξατομίκευση του προγράμματος ενισχυτικής διδασκαλίας στις προσωπικές ανάγκες των 'αδύνατων' μαθητών χωρίς να τους απομακρύνει από την τάξη τους.

1.1.ε Επαγγελματικός Προσανατολισμός
Στόχοι τις ενέργειας αυτής είναι η ανάπτυξη της προσωπικότητας των μαθητών, η πληροφόρησή τους για εκπαιδευτικές και επαγγελματικές δυνατότητες, καθώς επίσης και η ενημέρωσή τους για την επαγγελματική αποκατάσταση και υποστήριξη της αρμονικής ένταξή τους στο κοινωνικό σύνολο.

1.1.στ Περιβαλλοντική Εκπαίδευση - Αγωγή Υγείας
Απόκτηση περιβαλλοντικών γνώσεων, ευαισθητοποίηση σε θέματα περιβάλλοντος, διαμόρφωση περιβαλλοντικού ήθους.
Διαφύλαξη και προαγωγή της σωματικής και ψυχικής υγείας.

1.1.ζ Εκπαίδευση ατόμων ειδικών κατηγοριών
Στόχος της ενέργειας είναι η αποτελεσματική αντιμετώπιση των σχολικών προβλημάτων με σκοπό τη σταδιακή ομαλή προσαρμογή και ένταξη στο εκπαιδευτικό σύστημα Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες και ειδικών ομάδων όπως απόδημοι, παλιννοστούντες, νεοπρόσφυγες και άλλες ομάδες.
Στα πλαίσια της ενέργειας 1.1.ζ το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων υλοποιεί το έργο "Εκπαίδευση Τσιγγανοπαίδων". Επίσης, στα πλαίσια της ίδιας ενέργειας το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων υλοποιεί το έργο
Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Γυμνασίων και Λυκείων Ηπείρου-Αιτωλοκαρνανίας-Λευκάδας και Κερκύρας σε θέματα προβληματικής συμπεριφοράς εφήβων.

Μέτρο 1.2 Ενιαίο Λύκειο
Το μέτρο έχει ως σκοπό τη μεταβολή της δομής της Λυκειακής Εκπαίδευσης. Δεν θα επεκταθούμε στην περιγραφή του μέτρου διότι δεν αφορά το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

Μέτρο 1.3 Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών και λοιπές υποστηρικτικές ενέργειες
Οι ενέργειες που εντάσσονται σε αυτό το μέτρο είναι οι εξής:

1.3.α Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών
Οι ραγδαίες εξελίξεις στην εξάπλωση της γνώσης και η εισαγωγή νέων τεχνολογιών αναδεικνύουν την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών ως μια από τις βασικές προτεραιότητες για την ανανέωση του εκπαιδευτικού συστήματος και την προσαρμογή της εκπαίδευσης στις κοινωνικές εξελίξεις και τη σύνδεσή της με την ανάπτυξη.

Στην Ενέργεια 1.3.α εντάσσεται έργο που υλοποιείται από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και έχει ως στόχο την Ακαδημαϊκή και Επαγγελματική Αναβάθμιση των Εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

1.3.β Κεντρικές Εκπαιδευτικές Μονάδες Νομαρχιών
Ίδρυση και λειτουργία Νομαρχιακών Κέντρων Στήριξης της εκπαίδευσης με στόχο το συντονισμό, τη βελτίωση της λειτουργίας, και τη συνεχή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών.

1.3.γ Σχολικές Βιβλιοθήκες
Πρόγραμμα δοκιμαστικής κατασκευής σχολικών βιβλιοθηκών σε 500 σχολεία όλης της Ελλάδας.
Στα πλαίσια της ενέργειας αυτής , το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων υλοποιεί έργο που έχει ως στόχο τη Δημιουργία Σχολικών Βιβλιοθηκών σε 42 Σχολικές Μονάδες των Νομών Ιωαννίνων, Άρτας, Πρέβεζας, Θεσπρωτίας, Κέρκυρας, Λευκάδας και Αιτωλοακαρνανίας.

Μέτρο 1.4 Υποδομές - Εξοπλισμός (ΕΤΠΑ)
Οι ενέργειες που εντάσσονται σε αυτό το μέτρο είναι οι εξής:

1.4.α Υλικοτεχνική Υποδομή και Εξοπλισμοί
Κατασκευή αιθουσών διδασκαλίας για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, βελτίωση συμπληρωματικών χώρων, βελτίωση εξοπλισμού

1.4.β Κεντρικές Εκπαιδευτικές Μονάδες Νομαρχιών - Βιβλιοθήκες
Στέγαση κεντρικών εκπαιδευτικών μονάδων νομαρχιών και βιβλιοθηκών

1.4.γ Πληροφορική
Σταδιακός εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση του υπάρχοντος εξοπλισμού και λογισμικού προκειμένου να επιτευχθεί εναρμόνιση με τις τεχνολογικές εξελίξεις.

1.4.δ. Υποδομές - εξοπλισμός για εξυπηρέτηση ατόμων ειδικών κατηγοριών
Ανάπτυξη υποδομής για εξ αποστάσεως εκπαίδευση, ανάπτυξη υλικοτεχνικής υποδομής, ανάπτυξη και λειτουργία υποδομών για υποστηρικτικές ενέργειες.

Στα πλαίσια της Ενέργειας 1.4.β εντάσσεται μέρος της υλοποίησης από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων του έργου που αφορά την κατασκευή των σχολικών βιβλιοθηκών που περιγράψαμε παραπάνω, στο Μέτρο 1.3
.


Εισαγωγή Υποπρόγραμμα 1 Υποπρόγραμμα 2 Υποπρόγραμμα 3 Υποπρόγραμμα 4
 

Κεντρική Σελίδα

Γραφείο

Δομή Προγράμματος ΕΠΕΑΕΚ

Προγράμματα Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

 
Γραφείο Στήριξης ΕΠΕΑΕΚ
Πανεπιστημιούπολη, Ιωάννινα, Τ.Κ 45110,
Τηλ.: 2651097213, Fax: 2651097029
email: epeaek@cc.uoi.gr

......