ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Γραφείο Στήριξης ΕΠΕΑΕΚ

"ΔΩΔΩΝΗ" - Δημιουργία σχολικών βιβλιοθηκών στους Νομούς Ιωαννίνων, Άρτας, Πρέβεζας, Θεσπρωτίας, Λευκάδας, Κέρκυρας και Αιτωλοακαρνανίας


Κεντρική Σελίδα

Γραφείο

Δομή

Προγράμματα


Αναλυτική λίστα προγραμμάτων

Υποπρόγραμμα 1

Προηγούμενο έργο

Επόμενο έργο


Σύντομη Περιγραφή

Η ενέργεια «Σχολικές Βιβλιοθήκες» έχει στόχο την ίδρυση και λειτουργία 500 βιβλιοθηκών σε σχολεία της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με ισόρροπη γεωγραφική κατανομή σε όλη τη χώρα.

Σκοπός του έργου που υλοποιείται από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων είναι η εξασφάλιση κατάλληλης υποδομής και η στήριξη της εύρυθμης λειτουργίας των Σχολικών Βιβλιοθηκών που θα ιδρυθούν στους νομούς Ιωαννίνων, Άρτας, Πρέβεζας, Θεσπρωτίας, Αιτωλοακαρνανίας, Λευκάδας και Κέρκυρας και ταυτόχρονα, η μέσα από την εμπειρία διαμόρφωση αποτελεσματικού πλαισίου για τη γενίκευση του θεσμού των Σχολικών Βιβλιοθηκών.

Περιλαμβάνει την ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία 42 Σχολικών Βιβλιοθηκών σε ισάριθμες Σχολικές Μονάδες στους επτά επιλεγμένους Νομούς, δηλ. στους Νομούς Ιωαννίνων, Άρτας, Πρέβεζας, Θεσπρωτίας, Αιτωλοακαρνανίας, Λευκάδας και Κέρκυρας σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

Νομός

Σχολικές Βιβλιοθήκες

Ιωαννίνων

5

Άρτας

5

Θεσπρωτίας

4

Πρέβεζας

5

Αιτωλοακαρνανίας

14

Κέρκυρας

7

Λευκάδας

2

ΣΥΝΟΛΟ

42

Αντικείμενο του Έργου

Σύμφωνα με τους στόχους που έχουν διατυπωθεί, θα πρέπει να εξασφαλιστούν όλες οι απαραίτητες προϋποθέσεις ώστε κάθε Σχολική Βιβλιοθήκη να αποτελέσει :

 • για τους μαθητές : χώρο μάθησης, πληροφόρησης, γνωριμίας και εξοικείωσης με το βιβλίο και την κοινωνία της πληροφορίας. Επίσης θα πρέπει να καλλιεργεί τη φιλομάθεια και να τους εφοδιάζει με βασικές δεξιότητες, ώστε να καθιστά εύκολη την προσέγγιση και αποτελεσματική τη χρήση της γνώσης.

 1. Κάθε μαθητής θα έχει τη δυνατότητα πρόσβασης στη λογοτεχνία, την εγκυκλοπαίδεια, και, γενικά, σε «εξωσχολικά» βιβλία και, επομένως, και τη δυνατότητα να ικανοποιήσει την περιέργεια, τις απορίες και τα προσωπικά του ενδιαφέροντα (πολιτιστικός ρόλος).

 2. Ο μαθητής εισάγεται και, σταδιακά, εξοικειώνεται με την πορεία που οφείλει κανείς να ακολουθήσει κατά την αναζήτηση της πληροφορίας και συνειδητοποιεί την αναγκαιότητα της συνεχούς επαλήθευσης των νέων κάθε φορά δεδομένων, εισέρχεται δηλαδή, ουσιαστικά, στην ερευνητική διαδικασία, ενώ, ταυτόχρονα, δραστηριοποιείται και μαθαίνει ότι μπορεί να στηρίζεται στις δικές του δυνάμεις (εκπαιδευτικός-ερευνητικός ρόλος).

 • για τους εκπαιδευτικούς: πηγή πληροφόρησης και κατάλληλο μέσο για το σχεδιασμό νέων μεθοδολογιών στις διαδικασίες μάθησης.

 • για το Εκπαιδευτικό Σύστημα: τρόπο προώθησης της αλλαγής του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος του σχολείου και της αναμόρφωσης των Προγραμμάτων Σπουδών μέσω της ένταξης της Σχολικής Βιβλιοθήκης.

Άμεσοι στόχοι για τις 42 Σχολικές Βιβλιοθήκες, είναι να εξασφαλιστούν οι προϋποθέσεις ώστε να είναι έτοιμες να λειτουργήσουν αποτελεσματικά με το τέλος του έργου. Οι προϋποθέσεις είναι :

 1. Εξασφάλιση και διαμόρφωση των χώρων βάσει προδιαγραφών,

 2. Προσδιορισμός και τοποθέτηση της βασικής συλλογής έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού (MULTIMEDIA, οπτικοακουστικό υλικό, κλπ.) καθώς και των επιμέρους συλλογών,

 3. Εγκατάσταση αναγκαίου εξοπλισμού λειτουργίας (Η/Υ, επίπλωση, δικτυακή υποστήριξη, multimedia kit),

 4. Στελέχωση με κατάλληλο προσωπικό (βιβλιοθηκονόμοι, εκπαιδευτικοί επιμορφούμενοι ως βιβλιοθηκάριοι),

 5. Εκπαίδευση - επιμόρφωση χρηστών (εκπαιδευτικοί, μαθητές, σχολικοί σύμβουλοι),

 6. Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας και των φορέων για το έργο των Σχολικών Βιβλιοθηκών,

 7. Συστηματική παρακολούθηση και στήριξη της λειτουργίας των βιβλιοθηκών, ώστε να καταγράφονται τα αναφερόμενα προβλήματα και οι δυσλειτουργίες, να δίνεται σχετική στήριξη στα σχολεία και να μεταφέρεται με τρόπο συστηματικό η εμπειρία προς τους αρμοδίους, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί στη Β' φάση.

Η εξυπηρέτηση των παραπάνω στόχων, διαμορφώνεται αντίστοιχα, μέσα σ’ ένα πλαίσιο λειτουργιών που περιλαμβάνει :

 1. Ανάπτυξη συλλογών διαφορετικών επιπέδων (βασική συλλογή, συλλογή κατά τύπο σχολείου, συλλογές ειδικών ενδιαφερόντων).

 2. Ανάπτυξη όλων των μέσων εντύπων και ηλεκτρονικών για την εξοικείωση των χρηστών με την τεχνολογία της πληροφόρησης.

 3. Επεξεργασία του υλικού και διάθεσή του (δανεισμός, διαδανεισμός) σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα καταλογογράφησης, ταξινόμησης και ταξιθέτησης.

 4. Διαμόρφωση κατάλληλων χώρων για τη λειτουργική και αποτελεσματική εξυπηρέτηση των χρηστών (αναγνωστήριο, φιλοξενία τάξης, ατομική και ομαδική εργασία, προβολές, μουσική ακρόαση - ατομική, ομαδική - χρήση λογισμικού κλπ.).

 5. Διακίνηση εποπτικών μέσων μέσα στο σχολείο και σε άλλα σχολεία.

 6. Εξασφάλιση ωραρίου λειτουργίας που θα επιτρέπει στη σχολική βιβλιοθήκη να παίξει το ρόλο του εναλλακτικού πολιτισμικού κέντρου (έκθεση βιβλίου, διαλέξεις, προβολή ταινιών κλπ.).

 7. Εξασφάλιση του ευρύτερου δυνατού είδους υλικού για τη διαμόρφωση εναλλακτικών διαδικασιών μάθησης.

 8. Οργάνωση επικοινωνίας με άλλες βιβλιοθήκες σχολικές ή μη π.χ. (δημοτικές, δημόσιες, ακαδημαϊκές).

 9. Παραγωγή επιμορφωτικού και πληροφοριακού υλικού σχετικά με τη λειτουργία της Σχολικής Βιβλιοθήκης.

Τα άμεσα αποτελέσματα του έργου παρουσιάζονται στη διεύθυνση:
http://www.uoi.gr/services/epeaek/metro13c/Dodoni_School_Libraries.htm

Στοιχεία του Έργου

Τίτλος Έργου "ΔΩΔΩΝΗ" - Δημιουργία Σχολικών Βιβλιοθηκών στους Νομούς Ιωαννίνων, Άρτας, Πρέβεζας, Θεσπρωτίας, Λευκάδας, Κέρκυρας και Αιτωλοακαρνανίας
Κωδικός Επιτροπής Ερευνών 61/0744
Επιστημονικός Υπεύθυνος Έργου Καθηγητής Γεώργιος Παπαγεωργίου

Τηλ. 2651097214

Φαξ. 2651097213

Email:

Γραμματειακή Υποστήριξη Έργου Βασιλική Τσιάρα

Τηλ. 2651097214

Φαξ 2651097029

Email: vpoulia@cc.uoi.gr

Βιβλιοθηκονομική Υποστήριξη Αποστολία Παπαγιάννη

Τηλ.: 2651097129

Φαξ: 2651097029

Ε-mail: apapagia@cc.uoi.gr

Ενέργεια 1.3.γ Σχολικές Βιβλιοθήκες, και

1.4.β Ανάπτυξη Υποδομών

Διάρκεια Έργου

Από 01/01/98 έως 30/06/1999

Προϋπολογισμός Έργου ΕΚΤ: 1.186.000.000

ΕΤΠΑ: 1.295.000.000


Αναλυτική λίστα προγραμμάτων

Υποπρόγραμμα 1

Προηγούμενο έργο

Επόμενο έργο

Κεντρική Σελίδα

Γραφείο

Δομή

Προγράμματα


Γραφείο Στήριξης ΕΠΕΑΕΚ
Πανεπιστημιούπολη, Ιωάννινα, Τ.Κ 45110,
Τηλ.: 2651097213, Fax: 2651097029
email: epeaek@cc.uoi.gr