ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Γραφείο Στήριξης ΕΠΕΑΕΚ

Αναμόρφωση του Προγράμματος Σπουδών της Ιατρικής μέσω διδασκαλίας και άσκησης υποβοηθουμένης από ηλεκτρονικό υπολογιστή.


Κεντρική Σελίδα

Γραφείο

Δομή

Προγράμματα


Αναλυτική λίστα προγραμμάτων

Υποπρόγραμμα 3

Προηγούμενο έργο

Επόμενο έργο


Σύντομη Περιγραφή

Είναι προφανές τόσο από την κτηθείσα στον ελλαδικό χώρο όσο και από την διεθνή πείρα ότι η αναμόρφωση και η προσαρμογή του προγράμματος σπουδών στις σύγχρονες ανάγκες είναι επιστημονικά, κοινωνικά και οικονομικά αναγκαία. Μία από τις βασικές και διερευνώμενες κατευθύνσεις του Ιατρικού Τμήματος, είναι η αναδιάρθρωση του προγράμματος σπουδών στη βάση των δύο κύκλων προκλινικής και κλινικής εκπαίδευσης. Στον κύκλο της προκλινικής εκπαίδευσης κρίνεται αποδοτική η κατάτμηση του περιεχομένου σε επιμέρους γνωστικά αντικείμενα με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη εφαρμογή των μεθόδων συνδιδασκαλίας και άσκησης ενώ στον κύκλο της κλινικής εκπαίδευσης διερευνάται η διδασκαλία νοσολογικών ενοτήτων από όλα τα εμπλεκόμενα επιμέρους γνωστικά αντικείμενα, όπως αυτή εφαρμόζεται σε αρκετά εκπαιδευτικά ιδρύματα του εξωτερικού (π.χ. Μ. Βρετανία, Γερμανία κ.ά.) προσαρμοσμένη στις ελληνικές ανάγκες και ιδιαιτερότητες.

Αυτός ο βασικός προγραμματισμός με στόχο την ουσιαστική βελτίωση και τον εκσυγχρονισμό της διδασκαλίας-εκπαίδευσης επιβάλλει τη δυνατότητα:

 1. σταδιακής κατάργησης και αντικατάστασης του ενός συγγράμματος από πολλαπλή βιβλιογραφία,

 2. ανάπτυξης και εφαρμογής νέων σύγχρονων μεθόδων παροχής της απαιτούμενης γνώσης,

 3. μαζικής πρόσβασης στην διεθνή βιβλιογραφία,

 4. μαζικής πρόσβασης και χρήσης εκπαιδευτικών πληροφοριών τα οποία υπό μορφή πολυμέσων θα είναι στη διάθεση εκπαιδευόμενων και εκπαιδευτικών.

Η εφαρμογή ενός τέτοιου προγράμματος κρίνεται ότι κατ’ αρχήν πρέπει να επιχειρηθεί δοκιμαστικά σε παράλληλη λειτουργία με το ισχύον πρόγραμμα, υπό μορφή υποβοήθησης των παραδοσιακών μεθόδων διδασκαλίας επί τριετία, να αξιολογηθούν τα αποτελέσματά της και εν συνεχεία με βάση την αξιολόγηση και την κτηθείσα πείρα να επιχειρηθεί η τελική αναμόρφωση του εκπαιδευτικού προγράμματος σε νέες βάσεις και με τη δυνατότητα επιμέρους αλλαγών ή προσαρμογών ανάλογα με τα διαπιστούμενα αποτελέσματα και τις νέες ανάγκες.

 

Αντικείμενο

Βασικό εργαλείο της νέας κατεύθυνσης αποτελεί, σύμφωνα με τη διεθνή εμπειρία η υποβοήθηση της διδακτικής εκπαιδευτικής διαδικασίας από την σύγχρονη τεχνολογία όπως οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές και τα προγράμματα εικονικής πραγματικότητας (virtual reality) μέσω των οποίων υποβοηθείται σημαντικά η μαζική πρόσβαση στην ιατρική γνώση-πληροφορία, συστηματοποιείται η γνώση, ελέγχεται με σύγχρονα μέσα και καθίσταται αποδοτικότερη και πιο ασφαλής η πρακτική της εφαρμογή.

Με βάση τα παραπάνω οι σκοποί και η μεθοδολογία του προγράμματος είναι ως εξής:

Α. Δημιουργία χώρων μελέτης-άσκησης των φοιτητών σε εργαστήρια και κλινικές όπου με
    τη βοήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών θα παρέχονται δυνατότητες:

 1. Πρόσβασης και χρήσης της ιατρικής εκπαιδευτικής πληροφορίας μέσω προγραμμάτων, πολυμέσων (CD-Roms ) κ.α.

 2. Δυνατότητας άσκησής τους σε θέματα πρακτικής εφαρμογής και μέσω είτε προγραμμάτων εξομοίωσης, είτε εικονικής πραγματικότητας όπως π.χ. την εκτέλεση μιας εικονικής χειρουργικής επέμβασης.

 3. Η πρόσβαση σε δίκτυα αναζήτησης τεκμηρίωσης διεθνούς βιβλιογραφίας.

Β. Δημιουργία χώρου στην κεντρική βιβλιοθήκη του Τμήματος στον οποίο θα εγκατασταθεί
    ο κεντρικός Η/Υ και το σύστημα εικονικής πραγματικότητας. Μέσω του Η/Υ της 
    βιβλιοθήκης θα συνδεθούν μεταξύ τους οι επιμέρους χώροι καθώς και με τον κεντρικό
    Η/Υ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Από το χώρο αυτό και με τη βοήθεια του Η/Υ και
   τριών τερματικών θα γίνεται:

 1. Η παρουσίαση της Ιατρικής Σχολής στο ΙΝΤΕRΝΕΤ, με προβολή των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, του ερευνητικού έργου και των μεταπτυχιακών προγραμμάτων της Ιατρικής Σχολής,

 2. Χρήση των μέσων για την παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού (slides, εκτυπώσεις) από φοιτητές και μέλη ΔΕΠ.

 3. Παρουσίαση και εκπαίδευση στη χρήση πολυμέσων,

 4. Σύνδεση με ένα μεγάλο αριθμό ερευνητικών ιδρυμάτων, οργανισμών, κ.ά. που δίνουν τη δυνατότητα ελεύθερης ή μερικά ελεγχόμενης πρόσβασης σε βάσεις δεδομένων,

 5. Πρόσβαση σε μεγάλες βιβλιοθήκες με δυνατότητα παραγγελίας – αποστολής άρθρων,

 6. Αρχειοθήκες με χρήσιμα προγράμματα software και freeware (προγράμματα ελεύθερης χρήσης),

 7. Δυνατότητα χρήσης laser εκτυπωτή και scanner από φοιτητές και ΔΕΠ, μέσω του τοπικού δικτύου,

 8. Εκπαίδευση φοιτητών και μελών ΔΕΠ στην χρήση του INTERNET, του e-mail, και άλλων προγραμμάτων, και εφαρμογών.

Γ. Παροχή σε φοιτητές και μέλη ΔΕΠ της δυνατότητας σύνδεσης με το δίκτυο αυτό από το
    χώρο διαμονής τους (φοιτητικές εστίες, σπίτια, γραφεία, κ.α.) μέσω των δικών τους PCs
    και χειρισμού των εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Δυνατότητα πρόσβασης και χρήσης
    όλης της τράπεζας εκπαιδευτικής πληροφορίας και από όλα τα επιμέρους γνωστικά
    αντικείμενα (εργαστήρια, κλινικές) του Τμήματος.

Τελικοί στόχοι:

Αποτέλεσμα των παραπάνω διαδικασιών-εφαρμογών αναμένεται να είναι:

 1. Η βελτίωση του επιπέδου σπουδών (προπτυχιακών και μεταπτυχιακών) των φοιτητών της Ιατρικής.

 2. Η παροχή δυνατότητας εκπαίδευσης φοιτητών πέραν του χρόνου που ορίζεται από τα προγράμματα με την εξ αποστάσεως εκπαίδευση και την ελεύθερη διάθεση του εκπαιδευτικού υλικού.

 3. Η εξοικείωση διδασκομένων και διδασκόντων στις νέες τεχνολογίες εκπαίδευσης και έρευνας.

 4. Η βελτίωση και ορθολογικοποίηση των τρόπων αξιολόγησης της κτηθείσας γνώσης.

 5. Η θελκτικότερη διδασκαλία και εξοικείωση των διδασκομένων με τις σύγχρονες μεθόδους, κατάργηση του ενός συγγράμματος και χρήση πολλαπλής βιβλιογραφίας και συγγραμμάτων.

 6. Τέλος, η απόκτηση της απαραίτητης εμπειρίας που θα οδηγήσει στην αναμόρφωση-αναδιοργάνωση του προγράμματος σπουδών του Ιατρικού Τμήματος, σε σύγχρονες βάσεις, ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του έθνους και τις διεθνείς απαιτήσεις.

Στοιχεία του Έργου

Τίτλος Έργου Αναμόρφωση του Προγράμματος Σπουδών της Ιατρικής μέσω διδασκαλίας και άσκησης υποβοηθουμένης από ηλεκτρονικό υπολογιστή.
Κωδικός Επιτροπής Ερευνών 61/0687
Επιστημονικός Υπεύθυνος Έργου Ψύλλας Κωνσταντίνος

Τηλ. 2651097529 99655

Φαξ. 2651045140

Email:

Γραμματειακή Υποστήριξη Έργου Επικ. Καθηγητής Ευαγγέλλου Άγγελος

Τηλ. 2651097577

Φαξ 2651067874

Email

Ενέργεια 3.1.α Προγράμματα Σπουδών - Συγγράμματα

3.3.α Υλικοτεχνική Υποδομή - Εξοπλισμός

Διάρκεια Έργου

Από 1/10/97  έως 31/12/99

Προϋπολογισμός Έργου ΕΚΤ: 89.000.000

ΕΤΠΑ: 25.000.000


Αναλυτική λίστα προγραμμάτων

Υποπρόγραμμα 1

Προηγούμενο έργο

Επόμενο έργο

Κεντρική Σελίδα

Γραφείο

Δομή

Προγράμματα


Γραφείο Στήριξης ΕΠΕΑΕΚ
Πανεπιστημιούπολη, Ιωάννινα, Τ.Κ 45110,
Τηλ.: 2651097213, Fax: 2651097029
email: epeaek@cc.uoi.gr