ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Γραφείο Στήριξης ΕΠΕΑΕΚ

Επανασχεδιασμός προγράμματος σπουδών του Τμήματος Πληροφορικής.


Κεντρική Σελίδα

Γραφείο

Δομή

Προγράμματα


Αναλυτική λίστα προγραμμάτων

Υποπρόγραμμα 3

Προηγούμενο έργο

Επόμενο έργο


Σύντομη Περιγραφή

Το έργο αφορά τον επανασχεδιασμό του προγράμματος σπουδών του Τμήματος Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Πιο συγκεκριμένα το έργο περιλαμβάνει τρεις ξεχωριστές ενότητες:

  1. επανασχεδιασμός συνολικά του προγράμματος σπουδών του Τμήματος Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με δοκιμαστική εφαρμογή και αξιολόγηση,

  2. εισαγωγή νέων μεθόδων διδασκαλίας και βελτίωση της υποδομής εργαστηριακών ασκήσεων, ανάπτυξη διδακτικών ενοτήτων, χρήση πολυμέσων και εικονικής πραγματικότητας και εισαγωγή νέων μεθόδων εργαστηριακών ασκήσεων,

  3. χρήση νέας τεχνολογίας για παροχή στους φοιτητές πολλαπλής βιβλιογραφίας μέσω δικτύων πληροφόρησης.

Το σύνολο του έργου περιλαμβάνει πρακτικές και μεθόδους που έχουν ήδη αναπτυχθεί και χρησιμοποιηθεί σε άλλα παρόμοια τμήματα στην Ελλάδα και το εξωτερικό, αλλά και νέες μεθόδους που θα χρησιμοποιηθούν στο έργο, π.χ. ανάλυση αγοράς και διαπίστωση αναγκών για την καλύτερη διαμόρφωση του Προγράμματος Σπουδών. Στο έργο συμμετέχουν τα μέλη ΔΕΠ και το επιστημονικό προσωπικό του Τμήματος Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και συνεργάτες πανεπιστημιακοί ή μη ως εξωτερικοί σύμβουλοι. Για να εξασφαλισθεί η επιτυχία του έργου ακολουθείται μια μεθοδολογία συνεχούς παρακολούθησης και αξιολόγησης, τόσο για τα ενδιάμεσα στάδια, όσο και για τα παραδοτέα.

 

Αντικείμενο

Από το έργο θα προκύψουν τα ακόλουθα παραδοτέα:

  1. πρόγραμμα σπουδών για Τμήματα Πληροφορικής με βάση τη διεθνή εμπειρία και τις ανάγκες σε έμψυχο δυναμικό με γνώσεις πληροφορικής. Το πρόγραμμα σπουδών θα εφαρμοσθεί και αξιολογηθεί. Συμπεριλαμβάνει βοηθητικά εργαλεία τα οποία θα στηρίζουν την εφαρμογή του και τις αλλαγές που θα προκύψουν στο άμεσο μέλλον (π.χ. πληροφοριακά συστήματα, μεθοδολογία ανάπτυξης προγραμμάτων σπουδών σε Τμήματα Πληροφορικής, κ.ά.).

  2. εργαλεία για την υποβοήθηση της διδασκαλίας. Συμπεριλαμβάνει την ανάπτυξη εργαστηριακής υποδομής και λογισμικού και νέες μεθόδους εργαστηριακής εκπαίδευσης με χρήση υπολογιστών. Το σύνολο των προϊόντων θα αναπτυχθεί στα Ελληνικά και θα καλύπτει όλες τις ανάγκες του προγράμματος σπουδών.

  3. σύστημα προώθησης και προβολής του προγράμματος σπουδών και σύστημα υποστήριξης της πολλαπλής βιβλιογραφίας για τους φοιτητές του Τμήματος.

Το προτεινόμενο έργο στοχεύει να καλύψει τις ανάγκες σε παροχή προπτυχιακής εκπαίδευσης για την επόμενη δεκαετία με τρόπο βιώσιμο για το Τμήμα, αφού επιδιώκεται η δημιουργία υποδομής και παράλληλα αναδεικνύεται η φιλοσοφία του για προσέλκυση επισκεπτών ερευνητών από άλλες χώρες, αλλά και φοιτητών. Γίνεται προσπάθεια να προκύψει πρόγραμμα σπουδών το οποίο δεν καλύπτει μόνο τοπικές ανάγκες, αλλά εστιάζει στην παραγωγή εργαλείων γενικότερης χρήσης, όπως λογισμικό, μεθοδολογίες, που μπορούν να μεταφερθούν και χρησιμοποιηθούν σε άλλα Τμήματα Πληροφορικής.

Η υλοποίηση του έργου για να απαιτεί χρήση των υπαρχόντων υποδομών, αλλά και δημιουργία νέων, ενώ έγινε προσπάθεια στην κατεύθυνση της συμπληρωματικότητας με άλλα έργα τα οποία χρηματοδοτούνται από το ΕΠΕΑΕΚ. Θεωρείται ότι η εφαρμογή του δε θα παρουσιάσει ιδιαίτερα προβλήματα μειώνοντας έτσι την πιθανότητα αποτυχίας αφού γίνεται παράλληλα με την ανάπτυξη και λειτουργία του Τμήματος Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Το Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων είναι ένα νέο τμήμα το οποίο δημιούργησε πριν από δύο περίπου χρόνια το νέο πρόγραμμα σπουδών κάνοντας ήδη τη σχετική προεργασία με αναζήτηση εμπειρίας, χρήση υπαρχόντων προγραμμάτων σπουδών και έχοντας υπόψη τη διαμορφωμένη αγορά εργασίας των στελεχών με γνώσεις πληροφορικής. Το πρόγραμμα σπουδών είναι στη φάση δοκιμαστικής λειτουργίας και αναζητούνται βελτιώσεις ή αλλαγές. Το πρόγραμμα σπουδών είναι προσανατολισμένο στη χρήση θεωρητικής διδασκαλίας και εργαστηρίων με πολλές ασκήσεις κατ’ οίκον. Κύρια λόγω οικονομικών περιορισμών και έλλειψης χρόνου δεν έχει εισαχθεί ακόμα τεχνολογία πολυμέσων και λογισμικού προσομοίωσης, ενώ είναι δύσκολο να διαπιστωθεί η αποτελεσματικότητα του προγράμματος αφού μόλις το καλοκαίρι του 1997 αποφοίτησαν οι πρώτοι φοιτητές.

 

Στοιχεία του Έργου

Τίτλος Έργου Επανασχεδιασμός προγράμματος σπουδών του Τμήματος Πληροφορικής.
Κωδικός Επιτροπής Ερευνών 61/0697
Επιστημονικός Υπεύθυνος Έργου Επ. Καθηγητής Δημήτριος Φωτιάδης

Τηλ. 2651097303

Φαξ. 26510

Email: fotiadis@cs.uoi.gr

Γραμματειακή Υποστήριξη Έργου Χουλάκη Αλεξάνδρα

Τηλ. 2651097317

Φαξ 2651048131

Email:

Ενέργεια 3.1.α Προγράμματα Σπουδών-Συγγράμματα και

3.3.η.1 Υλικοτεχνική Υποδομή

Διάρκεια Έργου

Από 01/11/1997 έως 31/12/1999

Προϋπολογισμός Έργου ΕΚΤ: 42.000.000

ΕΤΠΑ: 8.000.000


Αναλυτική λίστα προγραμμάτων

Υποπρόγραμμα 3

Προηγούμενο έργο

Επόμενο έργο

Κεντρική Σελίδα

Γραφείο

Δομή

Προγράμματα


Γραφείο Στήριξης ΕΠΕΑΕΚ
Πανεπιστημιούπολη, Ιωάννινα, Τ.Κ 45110,
Τηλ.: 2651097213, Fax: 2651097029
email: epeaek@cc.uoi.gr