Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΕΑΕΚ

Παρουσίαση Γραφείου ΕΠΕΑΕΚ

!logo1co.jpg (31873 bytes)

Κεντρική Σελίδα

Γραφείο

Δομή Προγράμματος ΕΠΕΑΕΚ Ι

Προγράμματα ΕΠΕΑΕΚ Ι Πανεπιστημίου Ιωαννίνων


ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΕΑΕΚ

Το Γραφείο Στήριξης ΕΠΕΑΕΚ λειτουργεί υπό την εποπτεία της Επιτροπής Παρακολούθησης ΕΠΕΑΕΚ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, της οποίας Πρόεδρος είναι ο Πρύτανης. Λειτουργεί επικουρικά προς την κατεύθυνση της διαχείρισης και παρακολούθησης των έργων που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα ΕΠΕΑΕΚ.

Το Γραφείο Στήριξης ΕΠΕΑΕΚ είναι πλήρως μηχανογραφημένο και συνεργάζεται στενά με τους Υπευθύνους Έργων για την παρακολούθηση του φυσικού αντικειμένου των έργων. Επιπρόσθετα, συνεργάζεται με την Επιτροπή Ερευνών και την Οικονομική Υπηρεσία του Ιδρύματος για την παρακολούθηση της πορείας του οικονομικού αντικειμένου των έργων ΕΠΕΑΕΚ.


ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Στόχος του Γραφείου Στήριξης ΕΠΕΑΕΚ είναι η παρακολούθηση των έργων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων που έχουν ενταχθεί στο ΕΠΕΑΕΚ, η συνολική διαχείριση των τεχνικο-οικονομικών στοιχείων των έργων και η ενημέρωση της Επιτροπής Παρακολούθησης ΕΠΕΑΕΚ του Ιδρύματος για την πορείας της φυσικής και οικονομικής υλοποίησης των έργων. Στο πλαίσιο αυτό το Γραφείο ΕΠΕΑΕΚ:

  • παρέχει συμβουλές τεχνικο-οικονομικής φύσης για την σωστή υποβολή των Μηνιαίων και των Τριμηνιαίων Δελτίων Παρακολούθησης των έργων ΕΠΕΑΕΚ,

  • ενημερώνει την Πανεπιστημιακή Κοινότητα για την πορεία του προγράμματος ΕΠΕΑΕΚ,

  • υποβοηθά το έργο της σύνταξης Τεχνικών Δελτίων Έργου ΕΚΤ και ΕΤΠΑ για τις νέες προτάσεις,

  • γνωμοδοτεί για την επιλεξιμότητα δαπανών των έργων ΕΠΕΑΕΚ,

  • συντάσσει τακτικές αναφορές απολογισμού της πορείας του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των έργων ΕΠΕΑΕΚ που υλοποιούνται στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων,

  • αποτελεί το σύνδεσμο του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με το ΥΠΕΠΘ για τα θέματα που αφορούν τα έργα ΕΠΕΑΕΚ, χωρίς να υποκαθιστά τις αρμόδιες υπηρεσίες του Ιδρύματος,

  • ενημερώνει και υποστηρίζει γραμματειακά την Επιτροπή Παρακολούθησης ΕΠΕΑΕΚ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Η οργάνωση και στελέχωση του Γραφείου Στήριξης εξασφαλίζεται:

  • με την διάθεση κατάλληλων χώρων και αναγκαίας υλικοτεχνικής υποδομής για τη λειτουργία του,

  • με την πρόσληψη επαρκούς και εξειδικευμένου προσωπικού που θα ασχολείται αποκλειστικά στη Γραμματεία του προγράμματος ΕΠΕΑΕΚ,

  • με την εγκατάσταση ειδικού μηχανογραφικού συστήματος που ικανοποιεί τις απαιτήσεις παρακολούθησης του προγράμματος ΕΠΕΑΕΚ.


ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:
Καθηγητής Γεώργιος Δήμου, Πρύτανης

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:
Καθηγητής Ιωάννης Γεροθανάσης, Αντιπρύτανης

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ:
Υπεύθυνος Γραφείου ΕΠΕΑΕΚ:
Άλκης Ι. Σερβετάς
Βοηθητικό προσωπικό:
Βασίλειος Κόλλιας


ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Μεταβατικό Κτίριο

Πανεπιστημιούπολη, 45 110, Ιωάννινα

Τηλ.: 2651097213, Fax.: 2651097029

E-mail: epeaek@cc.uoi.gr

Web: http://www.uoi.gr/services/epeaek

 

Κεντρική Σελίδα

Γραφείο

Δομή Προγράμματος ΕΠΕΑΕΚ Ι

Προγράμματα ΕΠΕΑΕΚ Ι Πανεπιστημίου ΙωαννίνωνΓραφείο Στήριξης ΕΠΕΑΕΚ
Πανεπιστημιούπολη, Ιωάννινα, Τ.Κ 45110,
Τηλ.: 2651097213, Fax: 2651097029
email: epeaek@cc.uoi.gr

......