ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Γραφείο Στήριξης ΕΠΕΑΕΚ

Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Γυμνασίων και Λυκείων Ηπείρου - Αιτωλοακαρνανίας - Λευκάδας και Κέρκυρας σε θέματα προβληματικής συμπεριφοράς εφήβων


Κεντρική Σελίδα

Γραφείο

Δομή

Προγράμματα


Αναλυτική λίστα προγραμμάτων

Υποπρόγραμμα 1

Προηγούμενο έργο

Επόμενο έργο


Σύντομη Περιγραφή

Το παρόν έργο αφορά στη βραχυχρόνια πιλοτική επιμόρφωση και αυτό-(επι)μόρφωση 396 Εκπαιδευτικών διαφόρων ειδικοτήτων που υπηρετούν σε δημόσια σχολεία της Β/βάθμιας Εκπαίδευσης (Γυμνάσια και Λύκεια) περιοχών της ΒΔ Ελλάδας (Ήπειρος, Αιτωλ/νία, Λευκάδα, Κέρκυρα) σ’ επιμέρους θέματα που συνυφαίνονται με το σύνδρομο της προβληματικής συμπεριφοράς –συναισθηματικές και κοινωνικές δυσκολίες- εφήβων. Η επιμόρφωση (απόκτηση εξειδικευμένων γνώσεων και δεξιοτήτων) και η ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών σε συναφή θέματα στοχεύει στην προαγωγή της ψυχικής υγείας εφήβων με προβληματική συμπεριφορά, η οποία με τη σειρά της αναμένεται να συμβάλλει αποφασιστικά στην ομαλή σχολική και κοινωνική τους ένταξη και την αυτόνομη διαβίωσή τους ως παραγωγικά μέλη της ελληνικής κοινωνίας. Ο σχεδιασμός μιας τέτοιας επιμόρφωσης με αποδέκτες εκπαιδευτικούς κοινών σχολείων της Β/βάθμιας Εκπαίδευσης εδράζεται στις παραδεκτές και εμπειρικά διαπιστωμένες δυσκολίες προσαρμογής εφήβων στη σχολική κοινότητα και την επισήμανση της πολιτείας και μελετητών ότι μια μεγάλη μερίδα εκπαιδευτικών Γυμνασίων και Λυκείων του τόπου μας στερούνται βασικής κατάρτισης ή / και επιμόρφωσης σε παρόμοια θέματα με αποτέλεσμα η μεταχείριση εφήβων με προβληματική συμπεριφορά στο σχολείο να είναι συνήθως προϊόν αυτοσχεδιασμού ή έξω από κάθε προσπάθεια εκ μέρους των εμπλεκόμενων εκπαιδευτικών, με αβέβαια αποτελέσματα.

Αντικείμενο

Η υλοποίηση του παρόντος πιλοτικού επιμορφωτικού προγράμματος για την προαγωγή της ψυχικής υγείας εφήβων στοχεύει στα εξής:

  1. Ένα παρόμοιο εγχείρημα να επεκταθεί, σ’ ενδεχόμενο μελλοντικό σχεδιασμό, σ’ ολόκληρη την ελληνική επικράτεια, συμπεριλαμβάνοντας στο επιμορφωτικό πρόγραμμα εκπαιδευτικούς από το σύνολο των Εκπαιδευτικών Περιφερειών της Β/θμιας Εκπαίδευσης του τόπου μας. Ίσως, μια παρόμοια προσπάθεια θα μπορούσε να έχει ακόμη αποδέκτες, σε πανελλαδική κλίμακα και εκπαιδευτικούς κοινών σχολείων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Τούτο απορρέει από την προσωπική μας επικοινωνία με δασκάλους στα πλαίσια της συμμετοχής μας σε προγράμματα επιμόρφωσης,  μετεκπαίδευσης και εξομοίωσης εκπαιδευτικών της βαθμίδας αυτής στις περιφέρειες Ηπείρου, Αιτωλ/νίας και Ιονίων νήσων.

  2. Να δημιουργηθεί στον Τομέα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων η ανάλογη υποδομή (υλικοτεχνική και σε ανθρώπινο επιστημονικό δυναμικό) άμεσης επικοινωνίας, επιστημονικής ενημέρωσης και συμβουλευτικής των ενδιαφερόμενων μερών (εκπαιδευτικών, μαθητών και γονιών) σ’ επιμέρους θέματα προβληματικής συμπεριφοράς παιδιών και εφήβων. Μια τέτοια υποδομή θα συνίσταται στα εξής:

α) την παραγωγή και διάθεση στους εκπαιδευτικούς, μέσω του ΥΠΕΠΘ, εγχειριδίου προαγωγής της ψυχικής υγείας παιδιών και εφήβων που θα συντάξει η επιστημονική ομάδα του παρόντος έργου, με την ολοκλήρωση του προγράμματος, 

β) την παραγωγή ή την προμήθεια και διάθεση σε σχολεία εκπαιδευτικής βιντεοκασέτας ή πιθανά, ενός CD-ROM με συναφή θέματα,

γ) τη δημιουργία μονάδας συμβουλευτικής και ψυχολογικής στήριξης σχολείων και γονιών που θα λειτουργεί σε δυο επίπεδα:

  1. Ηλεκτρονική ή τηλεφωνική επικοινωνία μελών ΔΕΠ του Τομέα Ψυχολογίας και των ενδιαφερόμενων μερών και

  2. Προγραμματισμένη προσωπική επικοινωνία μελών της Ομάδας Συμβουλευτικής και Ψυχολογικής Στήριξης μ’ ενδιαφερόμενα μέρη και σε συνεργασία με το Συμβουλευτικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων που ήδη λειτουργεί.

δ) την ανάπτυξη δραστηριοτήτων όπως:

  1. Τον προγραμματισμό περιοδικών σεμιναρίων ή εισηγήσεων από Έλληνες και ξένους επιστήμονες με συναφή θέματα, σε τοπική και πανελλαδική κλίμακα,

  2. Την έκδοση και διάθεση των αντίστοιχων πρακτικών και

ε) την ενδεχόμενη έκδοση Επιστημονικού Περιοδικού με συναφή θέματα και με αποδέκτες την επιστημονική κοινότητα, εκπαιδευτικούς, γονείς και μαθητές.

Το Έργο έχει τους εξής επιμέρους στόχους:

  1. Επιμόρφωση και ευαισθητοποίηση 396 εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε δημόσια κοινά σχολεία της Β/θμιας Εκπαίδευσης των περιφερειών Ηπείρου, Αιτωλ/νίας, Λευκάδας και Κέρκυρας σε θέματα προαγωγής της ψυχικής υγείας εφήβων με προβληματική συμπεριφορά. Η κατάρτιση – επιμόρφωση των εμπλεκόμενων εκπαιδευτικών θα αποβλέπει, ιδιαίτερα: α) στην προαγωγή συναφών δεξιοτήτων και γνώσεων έτσι ώστε να είναι σε θέση να συναλλάσονται επιτυχώς με τους μαθητές με προβληματική συμπεριφορά και να εφαρμόζουν τη συστηματική παρατήρησή της και β) στην προαγωγή της απαιτούμενης συνεργασίας των εκπαιδευτικών με συναδέλφους τους, εξειδικευμένο προσωπικό και γονείς μαθητών σε συναφή θέματα.

  2. Πρακτική εφαρμογή των αποκτημένων ειδικών γνώσεων εκ μέρους των εκπαιδευτικών (role playing) στη σχολική πράξη πλέον, πράγμα που αναμένεται να βοηθήσει άμεσα στη διευκόλυνση του έργου της ομαλής ένταξης (σχολικής και κοινωνικής) των εφήβων με προβληματική συμπεριφορά και της αυτόνομης και παραγωγικής διαβίωσής τους στην Ελληνική κοινωνία και την Ευρωπαϊκή Κοινότητα του 2000, γενικότερα.

  3. Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του έργου που θ’ αποτελέσουν την αφετηρία για: α) μελλοντική επέκταση του επιμορφωτικού προγράμματος που θ’ απευθύνεται σ’ εκπαιδευτικούς του συνόλου των Εκπαιδευτικών Περιφερειών του τόπου μας και των δύο εκπαιδευτικών βαθμίδων και β) δημιουργία ανάλογης υποδομής στον Τομέα Ψυχολογίας (σύσταση και λειτουργία Ομάδας Συμβουλευτικής και Ψυχολογικής Στήριξης Παιδιών και Εφήβων για άμεση επικοινωνία, επιστημονική ενημέρωση και συμβουλευτική – ψυχολογική στήριξη των ενδιαφερόμενων μερών (εκπαιδευτικών, μαθητών, γονιών) και σε συνεργασία με το Συμβουλευτικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

 

Στοιχεία του Έργου

Τίτλος Έργου Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Γυμνασίων και Λυκείων Ηπείρου - Αιτωλοακαρνανίας - Λευκάδας και Κέρκυρας σε θέματα προβληματικής συμπεριφοράς εφήβων
Κωδικός Επιτροπής Ερευνών 61/0861
Επιστημονικός Υπεύθυνος Έργου Στασινός Δημήτριος, Αναπλ. Καθηγητής, Δ/ντής τομέα Ψυχολογίας

Τηλ.: 2651095744 και 2651095746

Φαξ: 2651095759 και 2651042590

Εmail: dstasin@cc.uoi.gr

Αναπληρώτρια Επιστημονική Υπεύθυνος Παλαιόγλου Αγγελική

Τηλ.: 2651045749

E-mail: angel@ioa.fothnet.gr

Γραμματειακή Υποστήριξη Έργου Σιούλα Παναγιώτα

Τηλ.: 2651095746

Φαξ: 2651095759

Email:

Ενέργεια 1.1.ζ (2)
Διάρκεια Έργου

Από 1/2/1999 έως 31/12/1999

Προϋπολογισμός Έργου ΕΚΤ: 80.050.000

ΕΤΠΑ:


Αναλυτική λίστα προγραμμάτων

Υποπρόγραμμα 1

Προηγούμενο έργο

Επόμενο έργο

Κεντρική Σελίδα

Γραφείο

Δομή

Προγράμματα


Γραφείο Στήριξης ΕΠΕΑΕΚ
Πανεπιστημιούπολη, Ιωάννινα, Τ.Κ 45110,
Τηλ.: 2651097213, Fax: 2651097029
email: epeaek@cc.uoi.gr