ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Γραφείο Στήριξης ΕΠΕΑΕΚ

Εκπαίδευση Τσιγγανοπαίδων

Σύντομη Περιγραφή

Το έργο έχει στόχο τη μελέτη και έρευνα των υφιστάμενων γλωσσικών, εκπαιδευτικών, πολιτισμικών και οικονομικών παραγόντων που προσδιορίζουν την κοινωνική ένταξη των Τσιγγανοπαίδων. Επίσης, στοχεύει στην παραγωγή κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού, στην κατάρτιση και επιμόρφωση εκπαιδευτικών για τη διδασκαλία σε πολυπολιτισμικά σχολεία, τη συγκρότηση μεθόδων και κριτηρίων για την ενίσχυση της γλωσσικής επάρκειας των Τσιγγανοπαίδων στην Ελληνική Γλώσσα, και τέλος τη συστηματική παρακολούθηση και αξιολόγηση των παραπάνω επιμέρους δράσεων του προγράμματος.

Αντικείμενο

Το υλοποιούμενο έργο διακρίνεται στις εξής δράσεις:

1. Μελέτη και έρευνα

Στόχος της δράσης αυτής είναι η άντληση και αξιοποίηση όλων των αναγκαίων εμπειρικών και βιβλιογραφικών δεδομένων γύρω από τις συνθήκες διαβίωσης της τσιγγάνικης κοινότητας στην Ελλάδα και δια μέσου αυτών η διαμόρφωση κριτηρίων:

(α) για τη συγκρότηση της δομής και του περιεχομένου της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών και των λοιπών εμπλεκομένων φορέων εκπαίδευσης,

(β) για την κατάρτιση ειδικών αναλυτικών προγραμμάτων, και

(γ) για την παραγωγή διδακτικού και άλλου βοηθητικού υλικού.

Τα προσδοκώμενα αποτελέσματα της δράσης αυτής, είναι ένα σύνολο τεχνικών μελετών στις οποίες θα απεικονίζονται πλήρως οι γλωσσικοί, εκπαιδευτικοί, πολιτισμικοί και οικονομικοί παράγοντες οι οποίοι προσδιορίζουν την εκπαιδευτική σταδιοδρομία και εν γένει την κοινωνική ένταξη των Τσιγγανοπαίδων.

Κάθε έρευνα ή μελέτη γίνεται σε τέσσερα στάδια:

  1. μελέτη και ανάλυση της ελληνικής και διεθνούς βιβλιογραφίας γύρω από το συγκεκριμένο αντικείμενο της έρευνας,

  2. κατασκευή των κατάλληλων για την άντληση και την επεξεργασία δεδομένων ερευνητικών εργαλείων / πιλοτικές εφαρμογές,

  3. οριοθέτηση του δείγματος, άντληση των εμπειρικών δεδομένων, στατιστική ή ερμηνευτική επεξεργασία, ανάλυση και σύνθεση των ευρημάτων, και

  4. συγγραφή του τελικού κειμένου της έρευνας ή της μελέτης.

 

2. Παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού.

Στόχος της δράσης αυτής είναι:

(α) η συλλογή, ανάλυση και αξιολόγηση του υπάρχοντος πληροφοριακού, εκπαιδευτικού και διδακτικού υλικού του σχετικού με την εκπαίδευση Τσιγγανοπαίδων στην Ελλάδα και σε χώρες της Ευρώπης,

(β) η επεξεργασία ειδικών αναλυτικών προγραμμάτων για τη διδασκαλία με Τσιγγανόπαιδες, και

(γ) η δοκιμαστική εφαρμογή του διδακτικού υλικού μέσω πιλοτικών προγραμμάτων.

Τα προσδοκώμενα τελικά αποτελέσματα είναι η βελτίωση της σχέσης των Τσιγγανοπαίδων με το σχολείο και τη σχολική γνώση που παρέχεται στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση καθώς και η άντληση εμπειρίας για ενδεχόμενες διορθωτικές παρεμβάσεις.

Το σύνολο του υλικού που θα παραχθεί θα διέπεται από τις αρχές της:

(α) παιδαγωγικής καταλληλότητας σε σχέση με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του
     αποδέκτη,

(β) της γνωστικής επάρκειας σε σχέση με τους γενικούς στόχους της ελληνικής εκπαίδευσης, και

(γ) της διαπολιτισμικότητας, σε σχέση με την απόκτηση γνώσεων και ικανοτήτων που
     χαρακτηρίζουν την δεσπόζουσα κοινότητα, με ταυτόχρονη διατήρηση εκείνων των
     στοιχείων του πολιτισμού της (πολιτισμικής) μειονότητας που θεωρούνται από τα μέλη της
     ομάδας αυτής ως στοιχεία κεντρικής σημασίας.

 

3. Κατάρτιση και Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών

Στόχος αυτής της δράσης είναι η ειδική κατάρτιση και επιμόρφωση επιλεγμένων εκπαιδευτικών γύρω από την επικοινωνία, τον πολιτισμό και την προσωπικότητα των αποδεκτών της διδασκαλίας (Τσιγγανόπαιδες), τη φύση, την έκταση και τα όρια της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, και τη μεθοδολογία της διδασκαλίας σε μικτά από πλευράς πολιτισμικής ταυτότητας τμήματα μαθητών.

Τα προσδοκώμενα αποτελέσματα της δράσης αυτής αφορούν τη βελτίωση του επιπέδου γνώσεων και δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών γύρω από την ταυτότητα των Τσιγγανοπαίδων και την απόκτηση επάρκειας για την οργάνωση της διδασκαλίας σε πολυπολιτισμικά σχολεία.

4. Διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας

Στόχος αυτής της δράσης είναι η συγκρότηση κριτηρίων για την επιλογή και διάταξη του υλικού της γλωσσικής διδασκαλίας σε τμήματα Τσιγγανοπαίδων, η παραγωγή διδακτικού υλικού  –συμβατικού και ηλεκτρονικού- για τη διδασκαλία της γλώσσας, η συγκρότηση μιας μεθόδου διδασκαλίας της Ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας, καθώς επίσης και η παραγωγή συμπληρωματικού υλικού σε περιοχές μάθησης πέρα από τη γλώσσα.

Προσδοκώμενα ενδιάμεσα προϊόντα είναι μια σειρά από βασικά βοηθήματα για τη διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας σε Τσιγγανόπαιδες. Προσδοκώμενα τελικά προϊόντα είναι η βελτίωση της γλωσσικής επάρκειας των Τσιγγανοπαίδων στην ελληνική γλώσσα.

Η παραγωγή διδακτικού υλικού αποτελεί την πιο σημαντική δράση του έργου, πράγμα που επιβάλλει την επιλογή μιας σύγχρονης μεθοδολογίας στη συγγραφή εγχειριδίων γλώσσας και λοιπών μαθημάτων, παραγωγή εποπτικού και ηλεκτρονικού υποστηρικτικού υλικού, καθώς επίσης βασικών βοηθημάτων για τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας (λεξικά, οδηγοί γραμματικής, ορθογραφικός οδηγός κ.ά.). Η μεθοδολογία αυτής της δράσης είναι ίδια με τη μεθοδολογία της δράσης 3.

5. Αξιολόγηση

Στόχος αυτής της δράσης είναι η συστηματική παρακολούθηση της υλοποίησης όλων των δράσεων του προγράμματος και η αξιοποίηση των πληροφοριών που θα αποκτηθούν με τον τρόπο αυτόν, προς την κατεύθυνση της πρόληψης ανεπαρκών και παιδαγωγικά αμφιλεγόμενων διαδικασιών και προϊόντων σχετικά με την κοινωνικοποίηση των Τσιγγανοπαίδων.

Προσδοκώμενα αποτελέσματα αυτής της δράσης είναι η πλήρης αποτίμηση της μεταβολής που επέφεραν στην αρχική κατάσταση των Τσιγγανοπαίδων (γλωσσικές ικανότητες, σχολικές γνώσεις, στάσεις και αντιλήψεις) οι επί μέρους δράσεις του παρόντος προγράμματος.

Ειδικοί εμπειρογνώμονες, γνώστες του αντικειμένου αξιολόγησης και με εμπειρία στην αποτίμηση των αποτελεσμάτων από την εφαρμογή πιλοτικών προγραμμάτων θα αναλάβουν την εξωτερική αξιολόγηση όλων των επί μέρους δράσεων του έργου στηριζόμενοι στα προϊόντα που έχουν παραχθεί και σε συνεντεύξεις με τους παραγωγούς τους.

Στοιχεία του έργου

 
Τίτλος Έργου Εκπαίδευση Τσιγγανοπαίδων
Κωδικός Επιτροπής Ερευνών 61/0744
Επιστημονικός Υπεύθυνος Έργου Καθηγητής Γκόντοβος Αθανάσιος

Τηλ. 2651098653

Φαξ. 2651042542

Email:

Γραμματειακή Υποστήριξη Έργου Τάσος Εμβαλωτής

Τηλ. 26510

Φαξ 26510

Email:

Ενέργεια 1.1.ζ. Εκπαίδευση ατόμων ειδικών κατηγοριών
Διάρκεια Έργου

Από 01/05/1997 έως 31/12/1999

Προϋπολογισμός Έργου ΕΚΤ: 1.063.413.172

ΕΤΠΑ:


Αναλυτική λίστα προγραμμάτων

Υποπρόγραμμα 1

Δεν υπάρχει προηγούμενο έργο

Επόμενο έργο

Κεντρική Σελίδα

Γραφείο

Δομή

Προγράμματα


Γραφείο Στήριξης ΕΠΕΑΕΚ
Πανεπιστημιούπολη, Ιωάννινα, Τ.Κ 45110,
Τηλ.: 2651097213, Fax: 2651097029
email: epeaek@cc.uoi.gr