ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Γραφείο Στήριξης ΕΠΕΑΕΚ

Εφαρμοσμένη Αγρο-οικολογία


Κεντρική Σελίδα

Γραφείο

Δομή

Προγράμματα


Αναλυτική λίστα προγραμμάτων

Υποπρόγραμμα 3

Προηγούμενο έργο

Επόμενο έργο


Σύντομη Περιγραφή

Στόχος του συγκεκριμένου έργου είναι η εκπαίδευση επιστημόνων αγρο-οικολόγων σε πανεπιστημιακό επίπεδο. Η Αγρο-οικολογία είναι εφαρμοσμένη οικολογία και έχει ως γνωστικό αντικείμενο την προστασία του περιβάλλοντος στα γεωργικά οικοσυστήματα και την παραγωγή φυτικών και ζωικών αγροτικών προϊόντων υψηλής ποιότητας, ιδιαίτερα από την άποψη της επιβάρυνσής τους με τοξικές ουσίες. Στον σημερινό κόσμο η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί επιτακτική ανάγκη πρώτης προτεραιότητας.

 

Αντικείμενο

Από ελέγχους στην αγορά εργασίας τα τελευταία 10 χρόνια φαίνεται ότι υπάρχει ένα σημαντικό κενό και έλλειψη ειδικών για την επίβλεψη και επιστημονική ενίσχυση σε καλλιέργειες φιλικές προς το περιβάλλον (βιολογικές και οικολογικές καλλιέργειες). Η Αγροτική Τράπεζα Ελλάδας (ΑΤΕ) τα τελευταία 5 χρόνια οργανώνει σειρά επιμορφωτικών σεμιναρίων για τα στελέχη της με στόχο την επιστημονική και πολιτική ενίσχυση των βιο-καλλιεργειών καθώς και την παραγωγή ποιοτικά αναβαθμισμένων αγροτικών προϊόντων. Η προσπάθεια αυτή όμως δεν έχει παρουσιάσει σημαντικά θετικά αποτελέσματα και οι εκπαιδευόμενοι περιορίζουν την δράση τους στον τομέα των επιχορηγήσεων με σημαντική αδυναμία στον τομέα της επίβλεψης και της παροχής συμβουλών. Ο τομέας αυτό σήμερα θεωρείται σημαντικότατος για την Εθνική οικονομία και υπάρχει άμεση ανάγκη επιστημονικής κάλυψης του. Σχεδόν ανάλογα ισχύουν και για τον ποιοτικό έλεγχο των παραγόμενων στη χώρα μας γεωργικών προϊόντων.

Τις αυξανόμενες ανάγκες ποιοτικού ελέγχου που είναι κεφαλαιώδους σημασίας για την Εθνική Οικονομία και την ανάπτυξη της χώρας, σήμερα καλύπτουν εν μέρει κάποια ιδιωτικά εργαστήρια και το Γενικό Χημεία του Κράτους. Τέλος ο έλεγχος της ρύπανσης του περιβάλλοντος και η προστασία και διαχείριση των χερσαίων οικοσυστημάτων απαιτεί πιο εξειδικευμένο προσωπικό. Είναι χαρακτηριστικό ότι τα τελευταία 10 χρόνια μόνο δύο πανεπιστημιακά εργαστήρια ενταγμένα στην Γεωπονική Σχολή του Αριστoτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης και το Τμήμα Χημείας του Πανεπιστήμιου Ιωαννίνων έχουν αναπτύξει δραστηριότητα στον έλεγχο υπολειμμάτων των φυτοφαρμάκων και καλύπτουν το 90 % των ερευνητικών εργασιών στην χώρα μας ενώ σχεδόν ανύπαρκτος είναι ο έλεγχος των υπολειμμάτων των αγροχημικών στα γεωργικά προϊόντα.

 

Δομή προγράμματος σπουδών

Η δομή του προγράμματος περιλαμβάνει τις κατευθύνσεις που προκύπτουν από ανάλογες επιλογές μαθημάτων: α) Νέες τεχνικές καλλιέργειας αγροτικών προϊόντων φιλικές προς το περιβάλλον β) Διαχείρισης χερσαίων οικοσυστημάτων γ) Ελέγχου ποιότητας φυτικών και ζωικών προϊόντων και δ) Περιβαλλοντικού ελέγχου ποιότητας φυσικών υλών, γεωργικών προϊόντων και γεωργικών αποβλήτων.

Το Πρόγραμμα Σπουδών που έχει διαμορφωθεί στηρίζεται στα ακόλουθα:

  1. Υφιστάμενα προγράμματα σπουδών, προπτυχιακά και μεταπτυχιακά σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Βορείου Αμερικής.

  2. Επαγγελματικές ανάγκες των αποφοίτων σε μια προοπτική εικοσαετίας μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

  3. Δημιουργία στέρεου επιστημονικού υπόβαθρου, κυρίως ως προς τα μαθηματικά, τη χημεία, τη φυσική, τη βιολογία και την πληροφορική.

  4. Έμφαση στη συστηματική θεώρηση των περιβαλλοντικών προβλημάτων, της γεωργικής δραστηριότητας και της συσχέτισής τους.

  5. Έμφαση σε θέματα περιβαλλοντικής ηθικής.

  6. Έμφαση στην ποιότητα και το πλαίσιο διακίνησης ποιοτικών αγροτικών προϊόντων.

  7. Λογική της αειφόρου ανάπτυξης.

Στα πλαίσια της κατάρτισης της παρούσας πρότασης ελήφθησαν υπόψη μεταξύ άλλων τα προγράμματα σπουδών ορισμένων Πανεπιστημίων της Μεγάλης Βρετανίας (π.χ. University of Newcastle, University of London), της Γερμανίας (Univesitaet Bonn) και της Γαλλίας (Πανεπιστήμιο Παρισιού ΧΙ), αλλά και της Ελλάδος (Τμήμα Περιβάλλοντος Πανεπιστημίου Αιγαίου) όπως αυτά παρατίθενται στους οδηγούς σπουδών των Ιδρυμάτων αυτών. Από όλη αυτή την εργασία προέκυψε ένα αρχικό (αλλά ολοκληρωμένο) σχέδιο προγράμματος σπουδών στην επιστήμη της Αγρο-οικολογίας. Τα όργανα του Π.Σ.Ε. που θα συγκροτηθούν θα εκλέξουν Επιτροπή Στρατηγικού Σχεδιασμού και Ποιότητος (Ε.Σ.Σ.Π.) η οποία με βάση το παρόν σχέδιο θα καταρτίσει και θα φέρει προς τελική διαμόρφωση και έγκριση το οριστικό πρόγραμμα σπουδών του Π.Σ.Ε.. Μέχρι να προκύψει νέο πρόγραμμα σπουδών θα ισχύει το παρόν πρόγραμμα. Κατά τη διάρκεια της εκπόνησης του τελικού προγράμματος σπουδών η Ε.Σ.Σ.Π. θα αναλάβει να αναζητήσει (μέσω αλληλογραφίας και λοιπών σύγχρονων τηλεπικοινωνιακών μεθόδων) και να μελετήσει τα σημαντικότερα προγράμματα σπουδών πανεπιστημιακού επιπέδου στην Ευρώπη αλλά και παγκόσμια με αντικείμενο συναφές προς την αγροοικολογία. Η εμπειρία αυτή, ιδιαίτερα στον τρόπο οργάνωσης σπουδών (ώρες διδασκαλίας, εργαστήρια, εναλλακτικοί τρόποι μετάδοσης γνώσεων, γνωστικά αντικείμενα που θα διδαχθούν, εξετάσεις και λοιπές μέθοδοι ελέγχου απόκτησης γνώσεων και προόδου, κ.λπ.) καθώς και στα γνωστικά αντικείμενα που διδάσκονται, θα αξιοποιηθεί κατάλληλα, ώστε να λάβει οριστική μορφή το προτεινόμενο με αυτή την πρόταση πρόγραμμα σπουδών επιλογής.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του έργου στη διεύθυνση: http://www.uoi.gr/services/epeaek/agroeco/argoecologia.html

Στοιχεία του Έργου

Τίτλος Έργου Εφαρμοσμένη Αγρο-οικολογία.
Κωδικός Επιτροπής Ερευνών 61/0726
Επιστημονικός Υπεύθυνος Έργου Καθηγητής Τριαντάφυλλος Αλμπάνης

Τηλ. 2651098348

Φαξ. 2651044836

Email: talbanis@cc.uoi.gr

Γραμματειακή Υποστήριξη Έργου Βλέτσας Χρήστος

Τηλ. 2651097177

Φαξ 26510

Email: agroeco@cc.uoi.gr

Ηγουμενίδου Βίκυ

Τηλ. 2651097177

Φαξ 26510

Email: agroeco@cc.uoi.gr

Ενέργεια 3.1.ε Προγράμματα Σπουδών Επιλογής, και

3.3.η.5 Υλικοτεχνική Υποδομή - Εξοπλισμός

Διάρκεια Έργου

Από 01/01/1998  έως 31/12/1999

Προϋπολογισμός Έργου ΕΚΤ: 275.500.000

ΕΤΠΑ: 9.500.000


Αναλυτική λίστα προγραμμάτων

Υποπρόγραμμα 3

Προηγούμενο έργο

Επόμενο έργο

Κεντρική Σελίδα

Γραφείο

Δομή

Προγράμματα


Γραφείο Στήριξης ΕΠΕΑΕΚ
Πανεπιστημιούπολη, Ιωάννινα, Τ.Κ 45110,
Τηλ.: 2651097213, Fax: 2651097029
email: epeaek@cc.uoi.gr