ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Γραφείο Στήριξης ΕΠΕΑΕΚ

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών


Κεντρική Σελίδα

Γραφείο

Δομή

Προγράμματα


Αναλυτική λίστα προγραμμάτων

Υποπρόγραμμα 3

Προηγούμενο έργο

Επόμενο έργο


Σύντομη Περιγραφή

Η Περιφέρεια Ηπείρου εμφανίζει μείωση πληθυσμού, αύξηση του προβλήματος της ανεργίας, και έντονα διαρθρωτικά προβλήματα στον τομέα της πρωτογενούς παραγωγής που γίνονται οξύτερα με την έλλειψη υποδομών και μοχλών ανάπτυξης. Η διεύρυνση σπουδών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε περιφέρειες με τα παραπάνω κοινωνικο-οικονομικά χαρακτηριστικά θα δώσει ώθηση και δυναμική για την ανατροπή των παραπάνω δεδομένων και τη μετατροπή τους σε υψηλού επιπέδου ανάπτυξη.

Το έργο αυτό λοιπόν αφορά την οργάνωση του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, το οποίο έχει ως αποστολή: α) την καλλιέργεια και ανάπτυξη της οικονομικής επιστήμης, κατά κύριο λόγο στους τομείς της αγροτικής οικονομίας, των μεταφορών – επικοινωνιών – ενέργειας – τουρισμού – περιβάλλοντος, του διεθνούς εμπορίου, της ολοκλήρωσης της περιοχής των Βαλκανίων και των χρηματο-οικονομικών συνθηκών της ευρύτερης περιοχής και β) την κατάρτιση οικονομολόγων, ικανών να μελετούν και να εφαρμόζουν τις οικονομικές θεωρίες, συμβάλλοντας στην πρόβλεψη των οικονομικών δεδομένων και στην ανάπτυξη παραγωγικών δραστηριοτήτων.

Το πρόγραμμα σπουδών του προτεινόμενου τμήματος στοχεύει μέσω διεπιστημονικής – πολυεπιστημονικής προσέγγισης και έρευνας στην συνολική κατανόηση και ερμηνεία των δομών της οικονομικής δραστηριότητας της περιφέρειας αλλά και τις ευρύτερης οικονομικής περιοχής της Ελλάδας και των Βαλκανίων προκειμένου να επιτευχθεί η επίτευξη νέων και σύγχρονων δομών οικονομικής δραστηριότητας.

Αντικείμενο του Προγράμματος

 1. Το πρόγραμμα σπουδών του Tμήματος Oικονομικών Eπιστημών του Πανεπιστημίου Iωαννίνων, αποτελείται από δύο κύκλους εξαμηνιαίων μαθημάτων: Τον κύκλο Α και τον κύκλο Β. Ο κύκλος Α περιέχει 26 υποχρεωτικά μαθήματα που όλοι οι φοιτητές θα παρακολουθούν και αποτελεί τον “κορμό” του προγράμματος. Ο κύκλος Β περιέχει κατ΄επιλογήν μαθήματα από τα οποία ο φοιτητής υποχρεούται να παρακολουθήσει 10 μαθήματα. Οι φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθούν 36 μαθήματα συνολικά και 6 μαθήματα Ξένης Γλώσσας με τις προϋποθέσεις που περιγράφονται παρακάτω.
 2. Προαπαιτούμενα μαθήματα δεν υπάρχουν στο πρόγραμμα.
 3. Όλα τα μαθήματα διδάσκονται 4 ώρες την εβδομάδα. Ο αριθμός ωρών διδασκαλίας την εβδομάδα ενός μαθήματος δηλώνει και τον αριθμό των διδακτικών μονάδων (δ.μ.) που αντιστοιχεί στο μάθημα αυτό. Σε ορισμένα μαθήματα οι διαλέξεις συνεπικουρούνται από φροντιστήρια. Η επιλογή των μαθημάτων αυτών καθορίζεται από τη Γ.Σ. του Τμήματος. Στα φροντιστήρια δεν υπολογίζονται δ.μ.
 4. Επίσης οι φοιτητές θα παρακολουθούν υποχρεωτικά έξι (6) μαθήματα ξένης γλώσσας, (Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά) σε 6 εξάμηνα. Στα μαθήματα Ξένης Γλώσσας δεν υπολογίζονται δ.μ., δεν αναγράφεται βαθμός και δεν υπολογίζεται για την έκδοση του βαθμού του πτυχίου. Απαιτείται απλώς επιτυχία.
 5. Προβλέπεται απαλλαγή από την παρακολούθηση και εξέταση στην ξένη γλώσσα εφ΄ όσον υπάρχει τίτλος ως εξής:
 6. Απαλλαγή και από τα έξι εξάμηνα παρακολούθησης:

  α) Για την Αγγλική γλώσσα αν υπάρχει Proficiency (Cambridge ή Michigan).

  β) Για την Γαλλική γλώσσα αν υπάρχει Superieur III ή Sorbonne II.

  γ) Για την Γερμανική γλώσσα αν υπάρχει Kleinessprach Diplom ή Grossenssprach Diplom.

  Απαλλαγή από τα τέσσερα πρώτα εξάμηνα παρακολούθησης:

  α) Για την Αγγλική γλώσσα αν υπάρχει Lower Certificate.

  β) Για την Γαλλική γλώσσα αν υπάρχει Superieur II ή Sorbonne I.

  γ) Για την Γερμανική γλώσσα αν υπάρχει Mittelstufe.

 7. Η διδασκαλία (και δήλωση) των υποχρεωτικών και τα κατ΄επιλογήν μαθημάτων κατανέμεται ως εξής κατ΄έτος:
Έτος Υποχρεωτικά μαθήματα Μαθήματα Επιλογής
Α΄ 8 0
Β' 8 0
Γ' 6 4
Δ' 4 6

 

Ενδεικτικό Πρόγραμμα Μαθημάτων

Α΄ΕΤΟΣ

1ο εξάμηνο

ΟΙΚ 101 Εισαγωγή στα Οικονομικά Ι, 4 ώρες, 4δ.μ.

ΟΙΚ 102 Μαθηματικά για Οικονομολόγους Ι, 4 ώρες, 4δ.μ.

ΟΙΚ 103 Οικονομική Ιστορία, 4 ώρες, 4δ.μ.

ΟΙΚ 104 Πολιτική Κοινωνιολογία, 4 ώρες, 4δ.μ.

ΟΙΚ 105 Ξένη Γλώσσα, 4 ώρες, -

2ο εξάμηνο

ΟΙΚ 201 Εισαγωγή στα Οικονομικά ΙΙ, 4 ώρες, 4δ.μ.

ΟΙΚ 202 Μαθηματικά για Οικονομολόγους ΙΙ, 4 ώρες, 4δ.μ.

ΟΙΚ 203 Στατιστική Ι, 4 ώρες, 4δ.μ.

ΟΙΚ 204 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές, 4 ώρες, 4δ.μ.

ΟΙΚ 205 Ξένη Γλώσσα, 4 ώρες, -

Κωδικός αριθμός (Κ.Α.) μαθήματος: Ο πρώτος αριθμός δηλώνει το εξάμηνο που διδάσκεται το μάθημα και οι δύο επόμενοι τον αύξοντα αριθμό του μαθήματος.

Το Περιεχόμενο των μαθημάτων αυτών θα καθορισθεί αργότερα.

Επίσης προτείνονται για το Β΄ έτος σπουδών η διδασκαλία των παρακάτω μαθημάτων (με την επιφύλαξη ότι μπορεί να γίνουν κάποιες αλλαγές).

Β΄ΕΤΟΣ

3ο εξάμηνο

ΟΙΚ 301 Μικροοικονομική Θεωρία Ι, 4 ώρες, 4δ.μ.

ΟΙΚ 302 Μακροοικονομική Θεωρία Ι, 4 ώρες, 4δ.μ.

ΟΙΚ 303 Στατιστική II, 4 ώρες, 4δ.μ.

ΟΙΚ 304 Εισαγωγή στη Λογιστική & Χρηματοοικονομική, 4 ώρες, 4δ.μ.

ΟΙΚ 305 Ξένη Γλώσσα, 4 ώρες, -

4ο εξάμηνο

ΟΙΚ 401 Μικροοικονομική Θεωρία ΙΙ, 4 ώρες, 4δ.μ.

ΟΙΚ 402 Μακροοικονομική Θεωρία ΙΙ, 4 ώρες, 4δ.μ.

ΟΙΚ 403 Οικονομετρία Ι, 4 ώρες, 4δ.μ.

ΟΙΚ 404 Οικονομία & Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 4 ώρες, 4δ.μ

ΟΙΚ 405 Ξένη Γλώσσα , 4 ώρες, -

 

Γ΄ΕΤΟΣ

5ο εξάμηνο (υποχρεωτικά)

ΟΙΚ 501 Δημόσια Οικονομική Ι, 4 ώρες, 4δ.μ.

ΟΙΚ 502 Νομισματική Θεωρία Ι, 4 ώρες, 4δ.μ.

ΟΙΚ 503 Οικονομετρία II, 4 ώρες, 4δ.μ.

6ο εξάμηνο (υποχρεωτικά)

ΟΙΚ 601 Θεωρία Διεθνούς Εμπορίου, 4 ώρες, 4δ.μ.

ΟΙΚ 602 Θεωρία Βιομηχανικής Οργάνωσης, 4 ώρες, 4δ.μ.

ΟΙΚ 603 Εφαρμοσμένη Οικονομετρία Ι, 4 ώρες, 4δ.μ.

 

Δ΄ΕΤΟΣ

7ο εξάμηνο (υποχρεωτικά)

ΟΙΚ 701 Ειδικά Θέματα Μικροοικονομικής, 4 ώρες, 4δ.μ.

ΟΙΚ 702 Χρηματοοικονομική Ανάλυση, 4 ώρες, 4δ.μ.

 8ο εξάμηνο (υποχρεωτικά)

ΟΙΚ 801 Ειδικά Θέματα Μακροοικονομικής, 4 ώρες, 4δ.μ.

ΟΙΚ 802 Διεθνής Οικονομική, 4 ώρες, 4δ.μ.

  

Επιλεγόμενα μαθήματα (16 μαθήματα)

 (Εκ των οποίων επιλέγονται δέκα (10), τέσσερα (4) στο Γ΄ έτος και έξι (6) στο Δ΄ έτος).

Η ύλη των μαθημάτων θα καθορισθεί αργότερα.

ΟΙΚ 901 Δημόσια Οικονομική II

ΟΙΚ 902 Νομισματική Θεωρία II

ΟΙΚ 903 Εφαρμοσμένη Βιομηχανική Οργάνωση

ΟΙΚ 904 Εφαρμοσμένη Οικονομετρία II

ΟΙΚ 905 Μαθηματική Οικονομική I

ΟΙΚ 906 Μαθηματική Οικονομική II

ΟΙΚ 907 Οικονομική της Εργασίας

ΟΙΚ 908 Ανάλυση Χρηματαγορών & Κεφαλαιαγορών

ΟΙΚ 909 Ιστορία Οικονομικής Ανάλυσης

ΟΙΚ 910 Οικονομική του Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων

ΟΙΚ 911 Περιφερειακή & Αστική Οικονομική

ΟΙΚ 912 Χρηματοοικονομική Οικονομετρία

ΟΙΚ 913 Χρηματοοικονομική Λογιστική

ΟΙΚ 914 Εργατικό Δίκαιο & Εργασιακές Σχέσεις

ΟΙΚ 915 Οικονομική Γεωγραφία

ΟΙΚ 916 Αγροτική Οικονομική

ΟΙΚ 917 Ευρωπαϊκή Οικονομική ολοκλήρωση

ΟΙΚ 918 Οικονομική της Υγείας

 

Στοιχεία του Έργου

Τίτλος Έργου Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
Κωδικός Επιτροπής Ερευνών 61/0906
Επιστημονικός Υπεύθυνος Έργου Αν. Καθηγητής Σοφοκλής Γαλάνης

Τηλ.: 2651098255

Φαξ.: 2651098252

Email: sgalanis@cc.uoi.gr

Γραμματειακή Υποστήριξη Έργου Ρίζου Ντορέτα

Τηλ.: 2651097340

Φαξ: 2651097340

Email: drizou@cc.uoi.gr

Ζάρα Χριστίνα

Τηλ.: 2651097340

Φαξ: 2651097340

Email: chzarra@cc.uoi.gr

Ενέργεια 3.1.ζ Διεύρυνση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, και

3.3.ζ Υλικοτεχνική Υποδομή - Εξοπλισμός

Διάρκεια Έργου

Από 01/01/1999  έως 30/06/2000

Προϋπολογισμός Έργου ΕΚΤ: 300.000.000

ΕΤΠΑ: 61.000.000


Αναλυτική λίστα προγραμμάτων

Υποπρόγραμμα 3

Προηγούμενο έργο

Επόμενο έργο

Κεντρική Σελίδα

Γραφείο

Δομή

Προγράμματα


Γραφείο Στήριξης ΕΠΕΑΕΚ
Πανεπιστημιούπολη, Ιωάννινα, Τ.Κ 45110,
Τηλ.: 2651097213, Fax: 2651097029
email: epeaek@cc.uoi.gr