ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Γραφείο Στήριξης ΕΠΕΑΕΚ

Τμήμα Οργάνωσης και Διαχείρισης Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων


Κεντρική Σελίδα

Γραφείο

Δομή

Προγράμματα


Αναλυτική λίστα προγραμμάτων

Υποπρόγραμμα 3

Προηγούμενο έργο

Επόμενο έργο


Σύντομη Περιγραφή

Ο νομός Αιτωλοακαρνανίας παρουσιάζει μείωση πληθυσμού, αύξηση του προβλήματος της ανεργίας, καθώς επίσης και έντονα διαρθρωτικά προβλήματα στον τομέα της πρωτογενούς παραγωγής που γίνονται οξύτερα με την έλλειψη υποδομών και μέσων ανάπτυξης. Η οργάνωση και λειτουργία προγραμμάτων σπουδών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε περιφέρειες με τα παραπάνω κοινωνικο-οικονομικά χαρακτηριστικά θα δώσει ώθηση και δυναμική για την ανατροπή των παραπάνω δεδομένων και για την μετατροπή τους σε υψηλού επιπέδου ανάπτυξη.

Στα πλαίσια αυτά οργανώνεται και λειτουργεί το νέο Τμήμα Οργάνωσης και Διαχείρισης Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων στο Αγρίνιο.

 

Αντικείμενο

Με το υλοποιούμενο πρόγραμμα σπουδών του νέου Τμήματος, καθίσταται εμφανές ότι επιδιώκεται η διεπιστημονική – πολύ-επιστημονική προσέγγιση και έρευνα που στοχεύει στη συνολική κατανόηση των αγροτικών δομών (οικονομίας, κοινωνίας, πολιτισμού) για την ανάπτυξη νέων και σύγχρονων δομών αγροτικής παραγωγής. Οι κατευθύνσεις Σπουδών του Τμήματος προσδιορίστηκαν από τις ανάγκες της τοπικής οικονομίας και της χώρας, όπως επίσης και από τις διαμορφούμενες συνθήκες στο διεθνές περιβάλλον. Επισημαίνεται ότι οι Σπουδές στο αντικείμενο της οργάνωσης και διαχείρισης αγροτικών εκμεταλλεύσεων καλύπτονται ελάχιστα στη χώρα μας από την τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Οι ενέργειες που θα εκτελεσθούν στο πλαίσιο του παρόντος έργου είναι οι εξής:

  1. Προκήρυξη θέσεων και πρόσληψη έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού για την κάλυψη των διδακτικών αναγκών κατά τα ακαδημαϊκά έτη 1998-’99 και ’99-2000.

  2. Προκήρυξη και πρόσληψη τεχνικού και διοικητικού προσωπικού για την ανάληψη έργου.

  3. Προμήθεια του εκπαιδευτικού υλικού που θα κριθεί αναγκαίο από την ομάδα εκτέλεσης του έργου για την ομαλή διεξαγωγή των μαθημάτων κατά τα δύο πρώτα ακαδημαϊκά έτη (1998-2000), όπως βιβλία, περιοδικά, προπλάσματα, αναλώσιμα εργαστηρίων, φωτογραφίες slides, βιντεοταινίες, πολλαπλά αντίτυπα επιλεγμένων συγγραμμάτων κ.λ.π.

  4. Δημιουργία της αναγκαίας υλικοτεχνικής υποδομής: επέκταση κτιριακών εγκαταστάσεων, εξοπλισμός αιθουσών διδασκαλίας και εργαστηρίων, εξοπλισμός γραμματείας και λοιπών υπηρεσιών που θα δημιουργηθούν, λοιπός πάγιος εξοπλισμός που είναι αναγκαίος για τη λειτουργία του Τμήματος.

  5. Παραγωγή οδηγού σπουδών.

  6. Προκήρυξη και πρόσληψη μόνιμου εκπαιδευτικού προσωπικού (μελών ΔΕΠ).

  7. Παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού (ύλη μαθημάτων, προγράμματα διδασκαλίας τόσο του θεωρητικού όσο και του εργαστηριακού μέρους κάθε μαθήματος, σημειώσεις, διαφάνειες, slides, κλπ.) από τους διδάσκοντες στο Τμήμα.

 

Στοιχεία του Έργου

Τίτλος Έργου Τμήμα Οργάνωσης και Διαχείρισης Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων
Κωδικός Επιτροπής Ερευνών 61/0907
Επιστημονικός Υπεύθυνος Έργου Αν. Καθηγήτρια Κωνσταντίνα Μπάδα

Τηλ. 2651098150

Φαξ. 2651098178

Email:

Γραμματειακή Υποστήριξη Έργου  

Τηλ. 26510

Φαξ 26510

Email:

Ενέργεια 3.1.ζ Διεύρυνση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, και

3.3.ζ Υλικοτεχνική Υποδομή - Εξοπλισμός

Διάρκεια Έργου

Από 01/10/1998  έως 30/06/2000

Προϋπολογισμός Έργου ΕΚΤ: 300.000.000

ΕΤΠΑ: 71.400.000


Αναλυτική λίστα προγραμμάτων

Υποπρόγραμμα 3

Προηγούμενο έργο

Επόμενο έργο

Κεντρική Σελίδα

Γραφείο

Δομή

Προγράμματα


Γραφείο Στήριξης ΕΠΕΑΕΚ
Πανεπιστημιούπολη, Ιωάννινα, Τ.Κ 45110,
Τηλ.: 2651097213, Fax: 2651097029
email: epeaek@cc.uoi.gr