ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Γραφείο Στήριξης ΕΠΕΑΕΚ

Επιστήμη και Τεχνολογία των Πολυμέρων


Κεντρική Σελίδα

Γραφείο

Δομή

Προγράμματα


Αναλυτική λίστα προγραμμάτων

Υποπρόγραμμα 3

Προηγούμενο έργο

Επόμενο έργο


Σύντομη περιγραφή

Τα Τμήματα Φυσικής, Χημείας και Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών και το Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων οργανώνουν και λειτουργούν Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών από το Ακαδημαϊκό έτος 1997-98, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 10 έως 12 του Ν. 2083/92. Τη διοικητική υποστήριξη του προγράμματος αναλαμβάνει το Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών.

 

Αντικείμενο

Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι η Επιστήμη και Τεχνολογία των Πολυμερών. Το Π.Μ.Σ. αποσκοπεί στην ανάπτυξη της έρευνας και την προαγωγή της γνώσης στην περιοχή των Πολυμερών Υλικών. Επίσης αποσκοπεί στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του ελληνικού επιστημονικού δυναμικού στα πλαίσια του ευρωπαϊκού και γενικότερα του παγκόσμιου χώρου.

Με τη σύμπραξη Τμημάτων τόσο από Πανεπιστημιακές Σχολές Θετικών Επιστημών όσο και από Πολυτεχνικές Σχολές επιδιώκεται:

Η αξιοποίηση του ελληνικού επιστημονικού δυναμικού που εξειδικεύεται στη γνωστική περιοχή του Π.Μ.Σ.

Η αξιοποίηση της υλικοτεχνικής υποδομής των Τμημάτων και των σχολών που συμπράττουν καθώς και των Ερευνητικών Ινστιτούτων και Εργαστηρίων που διασυνδέονται με τα αντίστοιχα Τμήματα.

Η αποτελεσματικότερη αλληλεπίδραση επιστήμης και τεχνολογίας με στόχο την ισόρροπη εκπαίδευση νέων επιστημόνων.

 

Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το Π.Μ.Σ. απονέμει:

α) Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Επιστήμη και Τεχνολογία Πολυμερών.

β) Διδακτορικό Δίπλωμα στην Επιστήμη και Τεχνολογία των Πολυμερών.

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να ακολουθήσουν πρόγραμμα που οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης με δυνατότητα, εφόσον το επιθυμούν, να συνεχίσουν για Διδακτορικό Δίπλωμα είτε να ακολουθήσουν πρόγραμμα που οδηγεί απευθείας σε Διδακτορικό Δίπλωμα.

 

Κατηγορίες Πτυχιούχων

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Τμημάτων Φυσικής, Χημείας και Χημικών Μηχανικών, απόφοιτοι άλλων Τμημάτων Σχολών Θετικών Επιστημών και Πολυτεχνικών Σχολών των Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αντίστοιχων τμημάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων των Τ.Ε.Ι. συναφών κατευθύνσεων προς τα αναγραφόμενα τμήματα σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που έχει ορίσει η Διατμηματική Συντονιστική Επιτροπή, τα προβλεπόμενα στον κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου και το άρθρ. 16 του Ν. 2327/95.

Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται με συνεκτίμηση των εξής κυρίως κριτηρίων:

Γενικός βαθμός και χρόνος λήψης πτυχίου.

Βαθμός διπλωματικής εργασίας, όπου αυτή προβλέπεται.

Βαθμός σε μαθήματα σχετικά με το παρόν πρόγραμμα ειδίκευσης.

Συνέντευξη.

Συστατικές επιστολές.

Τυχόν ερευνητικές δραστηριότητες των υποψηφίων.

Η επιτροπή επιλογής που ορίζεται από την Διατμηματική – Διασχολική συντονιστική επιτροπή του Π.Μ.Σ. μπορεί να ζητήσει την εξέταση ορισμένων κατηγοριών υποψηφίων σε ορισμένα μαθήματα.

 

Χρονική Διάρκεια

Η χρονική διάρκεια για την απονομή των κατά το άρθρο 3 τίτλων ορίζεται για μεν το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Εκπαίδευσης σε 4 διδακτικά εξάμηνα και για το Διδακτορικό Δίπλωμα επί πλέον 2 εξάμηνα τουλάχιστον.

 

Στοιχεία του Έργου

Τίτλος Έργου Επιστήμη και Τεχνολογία των Πολυμέρων
Κωδικός Επιτροπής Ερευνών 61/0769
Επιστημονικός Υπεύθυνος Έργου Καθ. Κοσμάς Μάριος

Τηλ. 2651098442

Φαξ. 2651044989

Email: mkosmas@cc.uoi.gr

Γραμματειακή Υποστήριξη Έργου  

Τηλ. 26510

Φαξ 26510

Email

Ενέργεια 3.2.α Μεταπτυχιακά
Διάρκεια Έργου

Από 01/01/1997 έως 31/12/1999

Προϋπολογισμός Έργου ΕΚΤ: 8.245.800

ΕΤΠΑ:


Αναλυτική λίστα προγραμμάτων

Υποπρόγραμμα 3

Προηγούμενο έργο

Επόμενο έργο

Κεντρική Σελίδα

Γραφείο

Δομή

Προγράμματα


Γραφείο Στήριξης ΕΠΕΑΕΚ
Πανεπιστημιούπολη, Ιωάννινα, Τ.Κ 45110,
Τηλ.: 2651097213, Fax: 2651097029,
email: epeaek@cc.uoi.gr