ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Γραφείο Στήριξης ΕΠΕΑΕΚ

Βιοστατιστική


Κεντρική Σελίδα

Γραφείο

Δομή

Προγράμματα


Αναλυτική λίστα προγραμμάτων

Υποπρόγραμμα 3

Προηγούμενο έργο

Επόμενο έργο


Σύντομη Περιγραφή

Τα Τμήματα Μαθηματικών και Ιατρικής του Πανεπιστημίου Αθηνών (ΤΜ-ΠΑ και ΙΣ-ΠΑ) και το Τμήμα Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (ΤΜ-ΠΙ) σε συνεργασία με το Department of Biostatistics, School of Public Health, University of Harvard, Βοστώνη, ΗΠΑ και το Medical Statistics Unit, Department of Epidimiology & Population Sciences, London School of Hygiene & Tropical Medicine, University of London οργανώνουν και λειτουργούν διαπανεπιστημιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών σπουδών στη Βιοστατιστική (ΠΜΣΒ).

Αντικείμενο του ΠΜΣΒ είναι η εκπαίδευση, η προαγωγή της γνώσης και η έρευνα στη Στατιστική μεθοδολογία όπως εφαρμόζεται στην Ιατρική και στις άλλες Επιστήμες Υγείας. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία ικανών επιστημόνων οι οποίοι θα συμβάλλουν υπεύθυνα:

  1. στη σωστή και αποτελεσματική χρησιμοποίηση των τεχνικών της εφαρμοσμένης στατιστικής στον ερευνητικό σχεδιασμό, τη συλλογή και την ανάλυση δεδομένων που ενδιαφέρουν την Ιατρική και τις άλλες Επιστήμες Υγείας.

  2. στην έρευνα πάνω στην ανάπτυξη νέων μεθόδων Βιοστατιστικής ανάλυσης.

Με τη λειτουργία του ΠΜΣΒ θα επιτευχθεί η αποτελεσματικότερη εκμετάλλευση και αρμονική συνεργασία του ελληνικού επιστημονικού δυναμικού που εξειδικεύεται στις περιοχές της Εφαρμοσμένης Στατιστικής και των Επιστημών Υγείας, καθώς επίσης και η δημιουργία της κατάλληλης υλικοτεχνικής υποδομής για διαρκή εκπαίδευση νέων επιστημόνων στην ενεργή και με ελλείψεις σε ειδικευμένο προσωπικό (για τον Ελληνικό χώρο) περιοχή της Βιοστατιστικής.

 

Αντικείμενο

Το ΠΜΣΒ θα απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) και Διδακτορικό Δίπλωμα (ΔΔ) στη Βιοστατιστική. Όλοι οι φοιτητές θα ακολουθούν πρώτα το πρόγραμμα σπουδών που οδηγεί στη λήψη ΜΔΕ και θα μπορούν εφόσον το επιθυμούν και με ορισμένες προϋποθέσεις να συνεχίζουν για Διδακτορικό δίπλωμα.

Το ΠΜΣΒ θα μπορούν να το παρακολουθήσουν απόφοιτοι τμημάτων Μαθηματικών, Στατιστικής, Πληροφορικής, Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Βιολογίας, Φαρμακευτικής καθώς και απόφοιτοι άλλων τμημάτων Θετικών Επιστημών, και Επιστημών Υγείας, Πολυτεχνικών Σχολών και Κοινωνικών Επιστημών, εφόσον ικανοποιούν τις προϋποθέσεις για επιτυχή παρακολούθηση των μαθημάτων. Στο πρόγραμμα γίνονται επίσης δεκτοί πτυχιούχοι ΤΕΙ αντίστοιχων τμημάτων, εφ’ όσον πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την επιτυχή παρακολούθηση των μαθημάτων.

Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται με διάφορα κριτήρια, ώστε να εξασφαλίζεται η φοίτηση αυτών που θα επωφεληθούν το μέγιστο και θα χρησιμοποιήσουν τις γνώσεις τους σύμφωνα με τους σκοπούς του ΠΜΣΒ. Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο ΠΜΣΒ είναι 4 τουλάχιστον εξάμηνα για την απόκτηση ΜΔΕ και 8 τουλάχιστον εξάμηνα, συνολικά, για απόκτηση διδακτορικού.

Το πρόγραμμα μαθημάτων περιλαμβάνει εισαγωγικά μαθήματα στη Θεωρία Πιθανοτήτων και τη Στατιστική, στην Επιδημιολογία και τις βασικές έννοιες της Ιατρικής, ειδικά μαθήματα για τις εφαρμογές της στατιστικής στις επιστήμες υγείας (κλινικές δοκιμές, περιγραφική ανάλυση ποσοτικών και ποιοτικών μεταβλητών, μη παραμετρικές μέθοδοι, ανάλυση παλινδρόμησης, γραμμικά μοντέλα και πολυμεταβλητή ανάλυση, ανάλυση επιβίωσης κ.ά.), ενώ ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί σε όλη τη διάρκεια του ΠΜΣΒ στην εξοικείωση των φοιτητών σε λογισμικό και εφαρμογές διαχείρισης δεδομένων, γραφικών και στατιστικής ανάλυσης, με συνεχή πρακτική άσκηση. Χρησιμοποιούνται δεδομένα από ερευνητικές εργασίες του Εργαστηρίου Επιδημιολογίας και άλλων Τομέων, Εργαστηρίων και Κλινικών της Ιατρικής Σχολής και άλλων τμημάτων της Σχολής Επιστημών Υγείας. Διδάσκουν μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Αθηνών και Έλληνες και ξένοι επισκέπτες από τα πλέον αξιόλογα Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα της Ελλάδας και του εξωτερικού, καθώς και επιστήμονες με ερευνητική πείρα και έργο στην περιοχή του προτεινόμενου μεταπτυχιακού. Οι διπλωματικές εργασίες και η εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής γίνονται με την ευθύνη των συνεργαζόμενων Τμημάτων του εσωτερικού.

Ο σχεδιασμός και η προετοιμασία του προγράμματος σπουδών απαιτεί τη συνεργασία με Πανεπιστήμια του εξωτερικού στα οποία λειτουργούν με επιτυχία ΠΜΣ στη Βιοστατιστική. Η εμπειρία επιστημόνων από τα Πανεπιστήμια αυτά και η ανταλλαγή απόψεων θα βοηθήσει στην καθιέρωση ενός εφάμιλλου προγράμματος σπουδών. Η δημιουργία της απαραίτητης υποδομής περιλαμβάνει εργαστήρια Η/Υ εφοδιασμένα με στατιστικά πακέτα τα οποία χρησιμοποιούνται διεθνώς στη Βιοστατιστική. Η συνεχής αξιολόγηση του ΠΜΣ στη δοκιμαστική εφαρμογή του απαιτεί ειδικά διαμορφωμένα ερωτηματολόγια αξιολόγησης κάθε μαθήματος.

Στοιχεία του Έργου

Τίτλος Έργου Βιοστατιστική
Κωδικός Επιτροπής Ερευνών 61/0777
Επιστημονικός Υπεύθυνος Έργου Επ. Καθηγητής Κωνσταντίνος Καρακώστας

Τηλ. 2651098303

Φαξ. 2651098242

Email:

Γραμματειακή Υποστήριξη Έργου  

Τηλ. 26510

Φαξ 26510

Email

Ενέργεια 3.2.α Μεταπτυχιακά, και

3.3.η.6 Υλικοτεχνική Υποδομή - Εξοπλισμός

Διάρκεια Έργου

Από 01/04/1998 έως 31/12/1999

Προϋπολογισμός Έργου ΕΚΤ: 22.785.000

ΕΤΠΑ: 1.223.000


Αναλυτική λίστα προγραμμάτων

Υποπρόγραμμα 3

Προηγούμενο έργο

Επόμενο έργο

Κεντρική Σελίδα

Γραφείο

Δομή

Προγράμματα


Γραφείο Στήριξης ΕΠΕΑΕΚ
Πανεπιστημιούπολη, Ιωάννινα, Τ.Κ 45110,
Τηλ.: 2651097213, Fax: 2651097029,
email: epeaek@cc.uoi.gr