ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Γραφείο Στήριξης ΕΠΕΑΕΚ

Διαπανεπιστημιακό Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Ιατρική Φυσική - Ακτινοφυσική


Κεντρική Σελίδα

Γραφείο

Δομή

Προγράμματα


Αναλυτική λίστα προγραμμάτων

Υποπρόγραμμα 3

Προηγούμενο έργο

Επόμενο έργο


Σύντομη Περιγραφή

Σκοπός του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στην Ιατρική Φυσική – Ακτινοφυσική (ΜΕΠΣΙΦΑ) είναι η ειδίκευση πτυχιούχων φυσικών στην Ιατρική Φυσική – Ακτινοφυσική, ώστε να μπορούν να συμβάλλουν στην προαγωγή της υγείας και στην ανάπτυξη της έρευνας. Η χρονική διάρκεια για την απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος στην ιατρική Φυσική – Ακτινοφυσική είναι πέντε εξάμηνα και τουλάχιστον επτά εξάμηνα για την απόκτηση διδακτορικού διπλώματος.

Οι απόφοιτοι του ΜΕΠΣΙΦΑ θα έχουν το δικαίωμα σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία (Α2 στ/ιοκ 2073ΦΕΚ 280/1983) να υποβάλλουν αίτηση για απόκτηση κατόπιν εξετάσεων της άδειας εξάσκησης επαγγέλματος Φυσικού Νοσοκομείου – Ακτινοφυσικού Ιατρικής, που χορηγεί το Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Για την καλύτερη εκπαίδευση των μεταπτυχιακών φοιτητών σε θέματα όπως ακτινοπροστασία, υγειοφυσική, πυρηνική τεχνολογία, παραγωγή ραδιοϊσοτόπων και ραδιοφαρμάκων, ακτινοβολία περιβάλλοντος, δοσιμετρία προσωπικού κλπ. προβλέπεται η συνεργασία του ΜΕΠΣΙΦΑ με την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) και το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος» (Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος»), τα οποία διαθέτουν το εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό και την υλικοτεχνική υποδομή για την εκπαίδευση και την πρακτική άσκηση των φοιτητών στα θέματα αυτά. Η εκπαίδευση μεταπτυχιακών σπουδαστών στο ΜΕΠΣΙΦΑ άρχισε τον Οκτώβριο του 1994.

 

Αντικείμενο

Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 1994-1995 Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Ιατρική Φυσική-Ακτινοφυσική (ΜΕΠΣΙΦΑ) με βάση την υπουργική απόφαση Β9/95 και το άρθρο 12 του Ν. 2080/1992 «Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης». Σκοπός του ΜΕΠΣΙΦΑ είναι η ειδίκευση πτυχιούχων Φυσικών στην Ιατρική Φυσική-Ακτινοφυσική, ώστε να μπορούν να συμβάλλουν στην προαγωγή της υγείας και στην ανάπτυξη της έρευνας. Οι ειδικευόμενοι πρέπει να καταστούν ικανοί, ώστε να καλύψουν τις συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες της χώρας στο αντικείμενο της Ιατρικής Φυσικής-Ακτινοφυσικής καθώς και σε άλλα αντικείμενα που έχουν άμεση σχέση με την Ακτινοφυσική, όπως βιομηχανικές και ερευνητικές εφαρμογές των ακτινοβολιών και των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων, οι πυρηνικές εγκαταστάσεις, η ακτινοβολία περιβάλλοντος κλπ.

Επιπλέον το ΠΜΣ αποσκοπεί στη δημιουργία επιστημόνων ικανών να στελεχώσουν θέσεις εμπειρογνωμόνων ή υπευθύνων ακτινοπροστασίας σε κρατικές Υπηρεσίες και ερευνητικά κέντρα, όπως οι υπηρεσίες του Υπουργείου Ανάπτυξης και του Υπουργείου Υγείας, η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας, το ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» κλπ. Ο αριθμός των εισακτέων έχει ορισθεί σε 20 κατ’ ανώτατο όριο. Το πρόγραμμα προβλέπεται να λειτουργήσει για χρονική διάρκεια δέκα ετών (1994-2004), και δεν προβλέπεται καταβολή διδάκτρων από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές. Κατά τη δεκαετία λειτουργίας του ΜΕΠΣΙΦΑ θα εγγράφονται σε αυτό νέοι φοιτητές σύμφωνα με τις ανάγκες της χώρας σε Φυσικούς Ιατρικής κατόπιν εισήγησης της συντονιστικής επιτροπής του ΜΕΠΣΙΦΑ και απόφασης της Γενικής Συνέλευσης της Ιατρικής Σχολής.

Σε επίπεδο διδακτορικού διπλώματος, το ΜΕΠΣΙΦΑ αποσκοπεί στην αναβάθμιση και στην προώθηση της έρευνας και της γνώσης στο αντικείμενο της Ιατρικής Φυσικής με στόχο την πληρέστερη συμβολή στην οικονομία και στην προαγωγή της δημόσιας υγείας. Επιπλέον, αποσκοπεί στη δημιουργία ικανών επιστημόνων-ερευνητών για τη μελλοντική στελέχωση των ερευνητικών κέντρων και του ΔΕΠ των ΑΕΙ της χώρας στο αντικείμενο της Ιατρικής Φυσικής – Ακτινοφυσικής.

 

Στοιχεία του Έργου

Τίτλος Έργου Διαπανεπιστημιακό Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Ιατρική Φυσική - Ακτινοφυσική
Κωδικός Επιτροπής Ερευνών 61/0780
Επιστημονικός Υπεύθυνος Έργου Καθηγητής Δημήτριος Γλάρος, Αντιπρύτανης

Τηλ. 2651042915, 41800

Φαξ. 2651097200

Email:

Γραμματειακή Υποστήριξη Έργου Εσκινατζή Ματθίλδη

Τηλ. 2651097597

Φαξ 2651067871

Email:

Ενέργεια 3.2.α. Μεταπτυχιακά

3.3.η.6 Υλικοτεχνική Υποδομή - Εξοπλισμός

Διάρκεια Έργου

Από 01/01/1998 έως 31/12/1999

Προϋπολογισμός Έργου ΕΚΤ: 46.692.000

ΕΤΠΑ: 11.800.000


Αναλυτική λίστα προγραμμάτων

Υποπρόγραμμα 3

Προηγούμενο έργο

Επόμενο έργο

Κεντρική Σελίδα

Γραφείο

Δομή

Προγράμματα


Γραφείο Στήριξης ΕΠΕΑΕΚ
Πανεπιστημιούπολη, Ιωάννινα, Τ.Κ 45110,
Τηλ.: 2651097213, Fax: 2651097029,
email: epeaek@cc.uoi.gr