ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Γραφείο Στήριξης ΕΠΕΑΕΚ

Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας - Πληροφορική Υγείας


Κεντρική Σελίδα

Γραφείο

Δομή

Προγράμματα


Αναλυτική λίστα προγραμμάτων

Υποπρόγραμμα 3

Προηγούμενο έργο

Επόμενο έργο


Σύντομη Περιγραφή

Το παρόν έργο αποτελεί αναδιάρθρωση και ενίσχυση του υπάρχοντος και λειτουργούντος Μεταπτυχιακού προγράμματος του Τμήματος Νοσηλευτικής (ΦΕΚ 248-7/4/1994 και ΦΕΚ 306-7/5/1996) σε δύο ειδικεύσεις, «Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας» και «Πληροφορική Υγείας», με σκοπό την παραγωγή στελεχών τα οποία θα είναι σε θέση να διοικήσουν αποτελεσματικά το σύστημα και τις μονάδες υγείας με βάση την εκπαίδευσή τους στις σύγχρονες μεθόδους Οργάνωσης, Διοίκησης και Πληροφορικής Υγείας.

Η λειτουργική διασύνδεση των εξειδικεύσεων της Διοίκησης και της Πληροφορικής Υγείας αποτελεί τη σημαντικότερη καινοτομία του προγράμματος, με δεδομένο ότι σε πολύ λίγα χρόνια η οργάνωση και η διοίκηση πολύπλοκων και εξειδικευμένων μονάδων, όπως τα νοσοκομεία, θα είναι αδύνατη χωρίς ισχυρές βάσεις στο αντικείμενο της Πληροφορικής Υγείας.

Πολύ σημαντικό μέρος της προτεινόμενης ενέργειας αποτελεί και η δυνατότητα απόκτησης Διδακτορικού Διπλώματος.

 

Αντικείμενο

Αντικείμενο του προγράμματος είναι η παροχή εξειδικευμένων επιστημονικών γνώσεων στους πτυχιούχους σε ειδικεύσεις που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες της Φροντίδας Υγείας μέσω της Οργάνωσης και Διοίκησης των Υπηρεσιών Υγείας και της Πληροφορικής Υγείας.

Σκοπός του προγράμματος είναι η εισαγωγή και η καθοδήγηση των μεταπτυχιακών φοιτητών στην επιστημονική έρευνα, έτσι ώστε οι διπλωματούχοι του προγράμματος να μπορούν να εκτελούν ερευνητικά προγράμματα, να αξιολογούν και να εφαρμόζουν τα ερευνητικά αποτελέσματα, καθώς και να σχεδιάζουν και να εκπονούν έρευνα στα γνωστικά αντικείμενα της Οργάνωσης και Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας καθώς και της Πληροφορικής Υγείας, αντίστοιχα.

Το προτεινόμενο πρόγραμμα είναι Διαπανεπιστημιακό – Διατμηματικό και θα λειτουργεί υπό το συντονισμό του Τμήματος Νοσηλευτικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με την συμμετοχή των:

  • Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Νοσηλευτικής (Συντονιστής), Οικονομικό Τμήμα και Τμήμα Πληροφορικής,

  • Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πολυτεχνική Σχολή, Γενικό Τμήμα,

  • Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Τμήμα Ιατρικής,

  • Πανεπιστήμιο Πειραιά, Τμήμα Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και Τμήμα Πληροφορικής,

  • Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Πληροφορικής.

Από το πρόγραμμα των μαθημάτων του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών συνάγεται, ότι η ειδίκευση «Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας» πλησιάζει πολύ σε αυτό που επικαλείται Health Care Management. Με την επικείμενη τροποποίηση, το Πρόγραμμα Σπουδών, θα αποκτήσει το χαρακτήρα ενός σύγχρονου προγράμματος στη Διοίκηση και οργάνωση Υπηρεσιών Υγείας. Η ειδίκευση αυτή ταιριάζει απόλυτα σε ένα Πανεπιστημιακό Τμήμα Νοσηλευτικής, δεδομένης και της περιορισμένης ενασχόλησης των Ιατρικών Σχολών με το αντικείμενο του Management.

Πολύ σημαντική για τη σωστή λειτουργία του προγράμματος είναι ο συνδυασμός του με την ειδίκευση της Πληροφορικής της Υγείας (Health Informatics). Η διαπλοκή της Πληροφορικής με τη Διοίκηση σήμερα είναι τόσο σημαντική ώστε δεν νοείται η διοικητική λειτουργία χωρίς ουσιαστική και σε βάθος γνώση των δυνατοτήτων που προσφέρει η σημερινή ανάπτυξη της Πληροφορικής και των εφαρμογών της στην Υγεία. Επίσης δεν νοείται ανάπτυξη εφαρμογών της Πληροφορικής χωρίς τη γνώση των διοικητικών αναγκών των χώρων της Υγείας.

Η ειδίκευση της Πληροφορικής Υγείας έχει ως σκοπό την δημιουργία στελεχών που θα είναι ικανά να στελεχώσουν τις υπηρεσίες Πληροφορικής των Φορέων Διοίκησης και Παροχής Υπηρεσιών Υγείας. Όσον αφορά τον Ιδιωτικό Τομέα τα στελέχη αυτά θα είναι ικανά να απορροφηθούν από εταιρείες ανάπτυξης λογισμικού που παράγουν εφαρμογές για το χώρο της Υγείας. Είναι γνωστό από τη διεθνή εμπειρία και από πρόσφατες ελληνικές ανάλογες εμπειρίες ότι οι εταιρείες ανάπτυξης λογισμικού όταν πρόκειται να αναπτύξουν εφαρμογές λογισμικού στην Υγεία αναζητούν εναγωνίως στελέχη που να έχουν γνώσεις όχι μόνο Πληροφορικής αλλά και του Νοσοκομειακού χώρου ή γενικά του χώρου Υπηρεσιών Υγείας. Αυτή τη γεφύρωση γνώσεων μεταξύ Πληροφορικής και Υγείας καλύπτει η ειδίκευση «Πληροφορική Υγείας».

 

Στοιχεία του Έργου

Τίτλος Έργου Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας - Πληροφορική Υγείας
Κωδικός Επιτροπής Ερευνών 61/0757
Επιστημονικός Υπεύθυνος Έργου Καθηγητής Δημήτριος Γλάρος, Αντιπρύτανης

Τηλ. 2651042915, 41800

Φαξ. 2651097200

Email:

Γραμματειακή Υποστήριξη Έργου Τσουμάνη Μίλλυ

Τηλ. 2651097105

Φαξ 2651097107

Email: langcntr@cc.uoi.gr

Κοτρώτσιου Ειρήνη

Τηλ. 2651097600

Φαξ 2651067871

Email:

Ενέργεια 3.2.α. Μεταπτυχιακά
Διάρκεια Έργου

Από 01/01/1998 έως 31/12/1999

Προϋπολογισμός Έργου ΕΚΤ: 11.400.000

Αναλυτική λίστα προγραμμάτων

Υποπρόγραμμα 3

Προηγούμενο έργο

Επόμενο έργο

Κεντρική Σελίδα

Γραφείο

Δομή

Προγράμματα


Γραφείο Στήριξης ΕΠΕΑΕΚ
Πανεπιστημιούπολη, Ιωάννινα, Τ.Κ 45110,
Τηλ.: 2651097213, Fax: 2651097029,
email: epeaek@cc.uoi.gr