ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Γραφείο Στήριξης ΕΠΕΑΕΚ

Ελληνική Φιλοσοφία - Φιλοσοφία των Επιστημών


Κεντρική Σελίδα

Γραφείο

Δομή

Προγράμματα


Αναλυτική λίστα προγραμμάτων

Υποπρόγραμμα 3

Προηγούμενο έργο

Επόμενο έργο


Σύντομη Περιγραφή

Κύριος στόχος του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) είναι η κατάρτιση πτυχιούχων του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας καθώς και πτυχιούχων άλλων Τμημάτων των Πανεπιστημίων της χώρας ή του εξωτερικού ή των ΤΕΙ όσον αφορά τα γνωστικά αντικείμενα του Προγράμματος, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται με την εξειδίκευση των μεταπτυχιακών φοιτητών η προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και η ικανοποίηση των ερευνητικών εκπαιδευτικών και αναπτυξιακών αναγκών του τόπου.

Ειδικότερα το Π.Μ.Σ. οδηγεί στην απονομή:

  • μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης και

  • διδακτορικού διπλώματος,

οι κάτοχοι των οποίων θα αποκτήσουν τη δυνατότητα να εργασθούν ως διδάσκοντες και ερευνητές ΑΕΙ, ΤΕΙ και Ερευνητικών Κέντρων, ως εκπαιδευτικοί με αυξημένα προσόντα και ως στελέχη δημοσίων και ιδιωτικών Επιχειρήσεων και Οργανισμών.

 

Αντικείμενο

Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του Τομέα Φιλοσοφίας είναι τα επιμέρους επιστημονικά πεδία που καλλιεργούνται από τα μέλη του διδακτικού – ερευνητικού του προσωπικού, δηλαδή οι ειδικεύσεις της Ελληνικής Φιλοσοφίας και της Φιλοσοφίας των Επιστημών.

Η αναγκαιότητα πραγματοποίησης του Π.Μ.Σ. είναι:

  1. επιστημονική (έτσι ώστε όσοι ετοιμάζουν διδακτορικά διπλώματα στο ελληνικό Πανεπιστήμιο να μην είναι αυτοδίδακτοι, να μεταβληθεί το κλίμα των προπτυχιακών σπουδών και να επηρεάσει η επιστημονική ερευνητική ατμόσφαιρα τη συνολική δυναμική των Τομέων),

  2. οικονομική (για να περιορισθεί η εξαγωγή συναλλάγματος που χρησιμοποιείται για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό) και

  3. κοινωνική (εφόσον το Τμήμα θα εξασφαλίσει τη δυνατότητα να παράγει τη γνώση και συνάμα τους παραγωγούς της χωρίς τη sine qua non προσφυγή στην ομόλογη ακαδημαϊκή διαδικασία του εξωτερικού).

Ειδικότερα, τα δύο επιστημονικά πεδία που συγκροτούν και τις αντίστοιχες ειδικεύσεις, δηλαδή η Ελληνική Φιλοσοφία και η Φιλοσοφία των Επιστημών, αποτελούν στρατηγικής σημασίας γνωστικές περιοχές, τόσο διεθνώς όσο και για τη χώρα μας που είναι υποχρεωμένη να εμβαθύνει και να αναδείξει κριτικά τα στοιχεία του πολιτισμού του παρελθόντος και συνάμα να αντιμετωπίσει τα θεωρητικά προβλήματα που προκύπτουν σήμερα από τη ραγδαία ανάπτυξη των επιστημών, γεγονός άλλωστε που συναρτάται με τον τρόπο με τον οποίο ενδυναμώνεται ο ερευνητικός της ιστός και η τεχνολογική της παρουσία στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο της διευρωπαϊκής συνεργασίας. Προσθέτουμε ότι το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών των δύο ειδικεύσεων συμπληρώνεται με μαθήματα («Η Ελληνική Φιλοσοφία και ο ευρωπαϊκός πολιτισμός», «Ευρωπαϊκές Σπουδές και Φιλοσοφία των επιστημών») που ωθούν προς την ικανοποίηση αυτής της ανάγκης. Συνολικά το Π.Μ.Σ. λόγω του διεπιστημονικού του χαρακτήρα, θα υλοποιηθεί ως διατμηματικό, διαπανεπιστημιακό και διϊδρυματικό πρόγραμμα συσπειρώνοντας πλειάδα ειδικών επιστημόνων.

Τέλος, η περιφερειακή γεωγραφική θέση του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων συνδυασμένη με την έλλειψη θέσεων εργασίας στην Περιφέρεια της Ηπείρου αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα για την προσέλκυση μεταπτυχιακών φοιτητών. Η χρηματοδότηση του Π.Μ.Σ., για την κάλυψη ικανού αριθμού αμειβόμενων με ωριαία αντιμισθία μεταπτυχιακών φοιτητών, θα αμβλύνει το παραπάνω πρόβλημα.

Στοιχεία του Έργου

Τίτλος Έργου Ελληνική Φιλοσοφία - Φιλοσοφία των Επιστημών
Κωδικός Επιτροπής Ερευνών 61/0745
Επιστημονικός Υπεύθυνος Έργου Νούτσος Παναγιώτης

Τηλ. 2651098602, 98645

Φαξ. 2651042918

Email: pnoutsos@cc.uoi.gr

Γραμματειακή Υποστήριξη Έργου Γκαλίτσιου Ελένη

Τηλ. 2651098714, 95740, 98780

Φαξ 2651098704

Email

Ενέργεια 3.2.α. Μεταπτυχιακά, και

3.3.η.6 Υλικοτεχνική Υποδομή - Εξοπλισμός

Διάρκεια Έργου

Από 01/01/1998 έως 31/12/1998

Προϋπολογισμός Έργου ΕΚΤ: 132.900.000

ΕΤΠΑ: 7.500.000


Αναλυτική λίστα προγραμμάτων

Υποπρόγραμμα 3

Προηγούμενο έργο

Επόμενο έργο

Κεντρική Σελίδα

Γραφείο

Δομή

Προγράμματα


Γραφείο Στήριξης ΕΠΕΑΕΚ
Πανεπιστημιούπολη, Ιωάννινα, Τ.Κ 45110,
Τηλ.: 2651097213, Fax: 2651097029,
email: epeaek@cc.uoi.gr