ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Γραφείο Στήριξης ΕΠΕΑΕΚ

Βιοτεχνολογία


Κεντρική Σελίδα

Γραφείο

Δομή

Προγράμματα


Αναλυτική λίστα προγραμμάτων

Υποπρόγραμμα 3

Προηγούμενο έργο

Επόμενο έργο


Σύντομη Περιγραφή

Το έργο αφορά την οργάνωση και λειτουργία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στη «Βιοτεχνολογία». Ο κύριος στόχος του προγράμματος είναι η εκπαίδευση στη βιοτεχνολογία και τη βιοϊατρική τεχνολογία και η δημιουργία στελεχών ικανών να σταδιοδρομήσουν σε εκπαιδευτικά ιδρύματα, τεχνολογικά πάρκα, βιοτεχνολογικές εταιρείες, ερευνητικά κέντρα, νοσοκομειακά εργαστήρια και διοικητικές υπηρεσίες βιοτεχνολογικού αντικειμένου.

Η επιτυχής ολοκλήρωση του προτεινόμενου προγράμματος οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος εξειδίκευσης καθώς και διδακτορικού διπλώματος.

 

Αντικείμενο

Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) είναι η Βιοτεχνολογία. Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η παροχή μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στη βιοτεχνολογία και η προετοιμασία επιστημόνων για σταδιοδρομία στους τομείς της βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας και διδασκαλίας στη βιοτεχνολογία.

Το Π.Μ.Σ. απονέμει:

α) Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ, Master) στον τομέα της Βιοτεχνολογίας, και

β) Διδακτορικό Δίπλωμα (ΔΔ, Ph.D.) στη Βιοτεχνολογία.

Το βάρος του προγράμματος θα δοθεί στην κατάρτιση των εκπαιδευόμενων σε θέματα που αφορούν τη μοριακή βιολογία, τη γενετική, τη βιοχημεία την ανοσοϊστοχημεία και τις εφαρμογές της. Η παράλληλη πρακτική ενασχόληση των μεταπτυχιακών φοιτητών σε εργαστηριακές ασκήσεις (Rotations) θα τους δώσει τη δυνατότητα να εξοικειωθούν και πρακτικά με τις σύγχρονες τεχνολογίες της βιοϊατρικής. Ο συνδυασμός της θεωρητικής και εργαστηριακής κάλυψης του γνωστικού πεδίου της βιοτεχνολογίας θα επιτρέψει στους εκπαιδευόμενους να προχωρήσουν στη συγγραφή μεταπτυχιακής εργασίας με την επιτυχή αποπεράτωση της οποίας θα ολοκληρώσουν το μέρος των σπουδών τους που θα οδηγεί σε απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Εξειδίκευσης (ΜΔΕ). Ένας αριθμός από τους φοιτητές που απέκτησαν ΜΔΕ θα επιλεγεί για ένταξη στο δεύτερο κύκλο του ΠΜΣ ο οποίος θα οδηγεί στη λήψη διδακτορικού διπλώματος (ΔΔ). Το γνωστικό πεδίο της ερευνητικής εργασίας που θα οδηγήσει σε ΔΔ θα επιλεγεί από τον υποψήφιο ύστερα από συνεννόηση με τον επιβλέποντα καθηγητή και σε συνδυασμό με την αποκτηθείσα κατά τον πρώτο κύκλο σπουδών πείρα και γνώση.

Το ΠΜΣ στη Βιοτεχνολογία θα δώσει τη δυνατότητα σε ένα αριθμό πτυχιούχων να εκπαιδευθούν και να αποκτήσουν ειδικές γνώσεις και ικανότητες σε τεχνολογίες αιχμής. Επιπλέον θα δώσει τη δυνατότητα δημιουργίας ενός περιβάλλοντος αλληλεπίδρασης, αλληλοενημέρωσης και συνεργασίας μεταξύ των ήδη λειτουργούντων εργαστηρίων. Τέλος, θα χρηματοδοτήσει την πρόσκληση επισκεπτών καθηγητών, η εμπειρογνωμοσύνη των οποίων θα αφομοιωθεί θετικά τόσο από τους διδάσκοντες όσο και από τους φοιτητές του ΠΜΣ.

 

Στοιχεία του Έργου

Τίτλος Έργου Βιοτεχνολογία
Κωδικός Επιτροπής Ερευνών 61/0735
Επιστημονικός Υπεύθυνος Έργου Καθηγητής Ιωάννης Λαζαρίδης

Τηλ.: 2651097568

Φαξ: 2651067863

Email: ilazarid@cc.uoi.gr

Γραμματειακή Υποστήριξη Έργου Πέτρος Εσκίογλου

Τηλ.: 01 - 6722104

Φαξ: 01 - 6756496

Email

Ενέργεια 3.2.α Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών, και

3.3.η.6 Υλικοτεχνική Υποδομή - Εξοπλισμός

Διάρκεια Έργου

Από 01/04/1998  έως 31/12/1999

Προϋπολογισμός Έργου ΕΚΤ: 181.100.000

ΕΤΠΑ: 80.000.000


Αναλυτική λίστα προγραμμάτων

Υποπρόγραμμα 3

Προηγούμενο έργο

Επόμενο έργο

Κεντρική Σελίδα

Γραφείο

Δομή

Προγράμματα


Γραφείο Στήριξης ΕΠΕΑΕΚ
Πανεπιστημιούπολη, Ιωάννινα, Τ.Κ 45110,
Τηλ.: 2651097213, Fax: 2651097029,
email: epeaek@cc.uoi.gr