ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Γραφείο Στήριξης ΕΠΕΑΕΚ

Εγκατάσταση και λειτουργία δικτύου δεδομένων στην Πανεπιστημιούπολη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων


Κεντρική Σελίδα

Γραφείο

Δομή

Προγράμματα


Αναλυτική λίστα προγραμμάτων

Υποπρόγραμμα 3

Προηγούμενο έργο

Επόμενο έργο


Σύντομη Περιγραφή

Το έργο αφορά τη δημιουργία υποδομής για την εγκατάσταση τηλεφωνικού δικτύου και δικτύου δεδομένων στην Πανεπιστημιούπολη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Το δίκτυο που θα αναπτυχθεί θα είναι δίκτυο υψηλών ταχυτήτων που θα υποστηρίζει ταυτόχρονη μεταφορά φωνής, εικόνας και δεδομένων. Οι δικτυακές εγκαταστάσεις θα διασυνδέουν όλα τα κτίρια της Πανεπιστημιούπολης και θα παρέχουν τη δυνατότητα διασύνδεσης με άλλα δίκτυα, εθνικά ή διεθνή, ειδικότερα όμως θα υποστηρίζουν τη δυνατότητα διασύνδεσης με το προτεινόμενο στο Β’ ΚΠΣ δίκτυο διασύνδεσης των Πανεπιστημίων.

Το έργο προτείνεται μετά από ανάλυση της υπάρχουσας κατάστασης και της δυναμικής που παρουσιάζει το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων για αναβάθμιση και ανάπτυξη. Λαμβάνοντας υπόψη τον υπάρχοντα εξοπλισμό πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων είναι διαπιστωμένο ότι θεωρείται ιδιαίτερα φτωχός και οι ανάγκες ιδιαίτερα μεγάλες. Σε αυτό πρέπει να προστεθεί και η θέση του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (Ήπειρος – Γεωγραφικά απομονωμένη περιοχή – έλλειψη υποδομών) που η επικοινωνία μόνο με την ανάπτυξη δικτύων μπορεί να αναπτυχθεί.

Επιπλέον, το έργο κρίνεται ιδιαίτερα σημαντικό για την αναβάθμιση του Πανεπιστημίου αφού εδώ υπάρχει μία από τις πλέον σύγχρονες Πανεπιστημιουπόλεις στην Ελλάδα. Τα κτίρια του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων είναι συνολικής έκτασης περίπου 125.000 τ.μ. Σε αυτά δεν περιλαμβάνεται το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο και η υπάρχουσα υποδομή παλαιοτέρων κτιρίων που είναι διασκορπισμένα στην πόλη των Ιωαννίνων.

Το έργο ανήκει σε αυτά τα οποία θεωρούνται έργα αιχμής από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, το οποίο έχει ήδη προβεί σε ορισμένες συμπληρωματικές ενέργειες.

Στο προτεινόμενο έργο συμπεριλαμβάνονται τα ακόλουθα:

 1. δημιουργία δικτυακού κορμού FDDI (χρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ),

 2. κατασκευή δομημένης καλωδίωσης με βάση το πρότυπο δομημένης καλωδίωσης 10 Mbps σε όλα τα κτίρια του Πανεπιστημίου (το Πανεπιστήμιο κάνει ενέργειες για την χρηματοδότηση όλων των δράσεων πέραν αυτών που χρηματοδοτούνται στα πλαίσια του ΕΠΕΑΕΚ),

 3. τοποθέτηση όλων των ενεργητικών /παθητικών στοιχείων,

 4. δημιουργία υποδομής για τη χρήση Εθνικών και Διεθνών δικτύων από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων,

 5. δημιουργία και λειτουργία μηχανισμού παρακολούθησης /λειτουργίας του δικτύου στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων,

 6. ανάπτυξη του Κέντρου Διαχείρισης Δικτύου («Ερμής») και η προσθήκη όλων εκείνων των απαραίτητων εργαλείων για ομαλή παρακολούθηση του δικτύου.

 

Αντικείμενο

Το έργο αφορά τη δημιουργία δικτυακής υποδομής για την εγκατάσταση τηλεφωνικού δικτύου και δικτύου δεδομένων στην Πανεπιστημιούπολη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Το δίκτυο αφορά το εσωτερικό της Πανεπιστημιούπολης και είναι υψηλών ταχυτήτων ώστε να παρέχεται τελικά διασύνδεση με άλλα δίκτυα εθνικά ή διεθνή. Στο έργο συμπεριλαμβάνεται ο δικτυακός κορμός του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, εγκατάσταση της δομημένης καλωδίωσης, υποδομή διασύνδεσης με Εθνικά και διεθνή δίκτυα και λειτουργία του δικτύου.

Αναγκαιότητα – Σκοπιμότητα του έργου:

Το έργο υπαγορεύεται από την ανυπαρξία σχετικής υποδομής στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και τις αυξημένες ανάγκες των χρηστών που στο μέλλον θα είναι ακόμα μεγαλύτερες τόσο στο εσωτερικό του Πανεπιστημίου, αλλά και σε σχέση με τις δυνατότητες οι οποίες υπαγορεύονται από τα Διεθνή και εθνικά δίκτυα. Σε αυτό προστίθεται η θέση του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, μακριά από το κέντρο, σε περιοχή που κατ’ εξοχή χαρακτηριστικό της είναι η γεωφυσική της απομόνωση και η έλλειψη υποδομών, γεγονότα που έχουν ενισχύσει την οικονομική της υστέρηση, ώστε να εμφανίζεται ως περιοχή με τον χαμηλότερο δείκτη ανάπτυξης στην Ελλάδα και στην Ενωμένη Ευρώπη.

Το έργο είναι συμπληρωματικό και υποστηρικτικό της οριζόντιας δράσης εθνικού δικτύου Πανεπιστημίων του Β΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης.

 

Στόχοι του έργου

Κύριος στόχος:

Αναβάθμιση και ανάπτυξη της εσωτερικής οργάνωσης, λειτουργίας και ερευνητικής δραστηριότητας του Πανεπιστημίου και δυνατότητα διασύνδεσης των χρηστών με άλλα δίκτυα που τελικά θα συνεισφέρει στην συνολική αναβάθμιση του Πανεπιστημίου αλλά και της Περιφέρειας Ηπείρου γενικότερα μέσα από την άμεση δυνατότητα επικοινωνίας και πρόσβασης σε πηγές πληροφορίας.

Δευτερεύοντες στόχοι:

 1. Διαμόρφωση ικανών και αναγκαίων συνθηκών για τη διεύρυνση των δραστηριοτήτων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

 2. Εξισορρόπηση της ανάπτυξής του σε σχέση με αυτή άλλων Ελληνικών και ξένων Πανεπιστημίων.

 3. Δυνατότητα παροχής εκπαίδευσης υψηλού επιπέδου σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές.

 4. Υποστήριξη νέων και αναπτυσσόμενων δραστηριοτήτων στον χώρο του Πανεπιστημίου (Τμήμα Πληροφορικής, Τεχνολογικό Πάρκο, Τμήμα Οικονομικών Σπουδών, νέα Τμήματα του Ιδρύματος).

 5. Υποστήριξη εσωτερικής επικοινωνίας, στο χώρο του Πανεπιστημίου με βελτίωση και ομογενοποίηση της υποδομής.

 6. Ανάπτυξη δικτύου το οποίο θα έχει χαμηλό κόστος διαχείρισης και θα βασίζεται σε τεχνολογικά πρότυπα που έχουν ήδη ελεγχθεί ότι προσφέρουν στους χρήστες υψηλού επιπέδου υπηρεσίες οι οποίες επιλύουν σημαντικά προβλήματα με προοπτική τουλάχιστον δέκα ετών.

 7. Συνολική αναβάθμιση ενός περιφερειακού Πανεπιστημίου και κατά συνέπεια αναβάθμιση της Περιφέρειας Ηπείρου και του ανθρώπινου δυναμικού της.

 8. Ουσιαστική χρήση σχετικού τερματικού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού που είναι ήδη εγκατεστημένος στο Πανεπιστήμιο και ο οποίος χρησιμοποιείται μερικώς ή ελάχιστα.

 

Στοιχεία του Έργου

Τίτλος Έργου Εγκατάσταση-λειτουργία δικτύου δεδομένων στην Πανεπιστημιούπολη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
Κωδικός Επιτροπής Ερευνών 61/0649
Επιστημονικός Υπεύθυνος Έργου Επ. Καθηγητής Δημήτριος Φωτιάδης

Τηλ. 2651097303

Φαξ. 2651048131

Email: fotiadis@cs.uoi.gr

Γραμματειακή Υποστήριξη Έργου Άννυ Κολοβού

Τηλ. 2651097157

Φαξ 26510

Email: akolovou@noc.uoi.gr

Ενέργεια 3.1.γ Πληροφορική,

3.3.η.3 Υλικοτεχνική Υποδομή - Εξοπλισμός

3.3.γ Υλικοτεχνική Υποδομή - Εξοπλισμός

Διάρκεια Έργου

Από 01/09/1996  έως 31/12/1999

Προϋπολογισμός Έργου ΕΚΤ: 160.400.000

Νέο ΕΤΠΑ: 87.500.000

ΕΤΠΑ: 250.000.000


Αναλυτική λίστα προγραμμάτων

Υποπρόγραμμα 3

Προηγούμενο έργο

Επόμενο έργο

Κεντρική Σελίδα

Γραφείο

Δομή

Προγράμματα


Γραφείο Στήριξης ΕΠΕΑΕΚ
Πανεπιστημιούπολη, Ιωάννινα, Τ.Κ 45110,
Τηλ.: 2651097213, Fax: 2651097029
email: epeaek@cc.uoi.gr