ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Γραφείο Στήριξης ΕΠΕΑΕΚ

Μονάδα Ολικής Ποιότητας Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (Οριζόντια Δράση Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών)


Κεντρική Σελίδα

Γραφείο

Δομή

Προγράμματα


Αναλυτική λίστα προγραμμάτων

Υποπρόγραμμα 3

Προηγούμενο έργο

Επόμενο έργο


Σύντομη Περιγραφή

Σκοπός της οργάνωσης από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων της Μονάδας Ολικής Ποιότητας Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών είναι η ανάλυση, επεξεργασία και διάδοση στατιστικών και βιβλιοθηκονομικών πληροφοριών σχετικών με τις Ελληνικές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες.

Πιο συγκεκριμένα, στόχος της είναι η συγκέντρωση και η επεξεργασία στατιστικών στοιχείων και πληροφοριών (υιοθετώντας διεθνή και εθνικά πρότυπα μετρήσεων), σχετικά με την κατάσταση των ελληνικών βιβλιοθηκών και των αντίστοιχων Ιδρυμάτων, όπως μέγεθος, δυναμικό, συνεισφορά τους στην έρευνα, διδασκαλία και μάθηση και γενικότερα στα επιστημονικά δρώμενα της χώρας.

Παραδείγματα τέτοιων στατιστικών στοιχείων είναι:

(α) Στατιστικά στοιχεία επιστημονικών βιβλίων και περιοδικών

Κόστος βιβλίου / χρήστη ή φοιτητή (σπουδαστή) – κόστος περιοδικού / χρήστη ή φοιτητή (σπουδαστή) – μέση τιμή βιβλίου / ΑΕΙ-ΤΕΙ – μέση τιμή περιοδικού / ΑΕΙ-ΤΕΙ - μέση τιμή βιβλίου /επιστήμη στην Ελλάδα – μέση τιμή περιοδικού / επιστήμη στην Ελλάδα κ.ά.

(β) Στατιστικά στοιχεία προσωπικού και χρηστών

Χρήστες / υπάλληλο βιβλιοθήκης – μέσος όρος επισκέψεων χρηστών / έτος κ.ά.

(γ) Στατιστικά στοιχεία χρήσεων

Αντίτυπα βιβλίων / χρήστη ή φοιτητή (σπουδαστή) – θέσεις εργασίας / χρήστη ή φοιτητή (σπουδαστή) – on-line αναζητήσεις / χρήστη ή φοιτητή (σπουδαστή) ή μέλος ΔΕΠ, κ.ά.

(δ) Στατιστικά στοιχεία διαδανεισμού, προσκτήσεων, εκροών, κλπ.

 

Αντικείμενο

Η Μονάδα Ολικής Ποιότητας Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών σκοπεύει να:

 1. Δημιουργήσει μια βάση δεδομένων που να αποτελέσει εθνική πηγή στατιστικής πληροφόρησης πάνω στα χαρακτηριστικά γνωρίσματα των ελληνικών βιβλιοθηκών, τόσο για βιβλιοθηκονόμους όσο και για άτομα ή οργανισμούς που δρουν έξω από το χώρο αυτό.

 2. Υποστηρίζει την επιμόρφωση των βιβλιοθηκονόμων ως προς τη γνώση και χρήση των στατιστικών στοιχείων με τη διενέργεια ειδικών σεμιναρίων.

 3. Δημοσιεύει υπό μορφή εκδόσεων τα στοιχεία που θα συγκεντρώνει από τις στατιστικές της έρευνες και αναλύσεις και να τα διαθέτει προς πώληση σε Ελλάδα και εξωτερικό, με σκοπό την εξοικονόμηση πόρων.

 4. Συμμετέχει σε ερευνητικά προγράμματα και τυχόν χρηματοδοτούμενες έρευνες που αφορούν στο αντικείμενο ειδίκευσής της.

 5. Πραγματοποιεί για λογαριασμό τρίτων (από το Δημόσιο ή Ιδιωτικό τομέα) στατιστικές αναλύσεις που αφορούν στο αντικείμενό της.

 6. Προχωρήσει, όσο είναι εφικτό, στη συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων για αντίστοιχες βιβλιοθήκες του εξωτερικού σε σύγκριση με τα ελληνικά δεδομένα.

 7. Να επιδιώξει, μακροπρόθεσμα, (σύμφωνα και με μελλοντική επέκταση της υπό ίδρυση Κοινοπραξίας) την επέκταση στο χώρο και άλλων βιβλιοθηκών που λειτουργούν στην Ελλάδα, εκτός των Ακαδημαϊκών, π.χ. Ερευνητικών, Ιδιωτικών, κ.ά., και να αναπτύξει σε τέτοιο βαθμό τη βάση δεδομένων της που να εξυπηρετεί όλο και μεγαλύτερο αριθμό αναγκών.

Για την επίτευξη των παραπάνω, η εν λόγω Μονάδα θα πρέπει:

 1. Να συνεργάζεται, καταρχήν, με όλες τις ελληνικές ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες, από τις οποίες και θα συλλέγει στατιστικές πληροφορίες, τις οποίες στη συνέχεια θα επεξεργάζεται και θα αναλύει. Αυτό άλλωστε συμπεριλαμβάνεται στις γενικότερες υποχρεώσεις των βιβλιοθηκών-μελών της Κοινοπραξίας. Γνωρίζοντας όμως τις πιθανές αδυναμίες που υπάρχουν στο χώρο αυτό, θα πρέπει αρχικά να μελετηθεί ένας μηχανισμός που θα λειτουργήσει αποτελεσματικά εντός των επιμέρους βιβλιοθηκών, σε συνεργασία με αυτές, ως προς τη συστηματική καταγραφή στατιστικών στοιχείων, και ο οποίος θα είναι ευέλικτος στην εφαρμογή του σε διαφορετικά περιβάλλοντα.

 2. Να εντοπίζει τυχόν κενά στα στοιχεία που συγκεντρώνει, με σκοπό να συμβάλλει στην κάλυψή τους.

 3. Να έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί άλλες διαθέσιμες πηγές στατιστικής πληροφόρησης (π.χ. Εθνική Στατιστική Υπηρεσία).

 4. Να συνεργάζεται, όπου αυτό είναι δυνατό, με ιδιώτες ή οργανισμούς του εξωτερικού ως προς τη συλλογή χρήσιμων δεδομένων προς επεξεργασία.

 5. Να εξασφαλίσει συνεργασία με αντίστοιχες Μονάδες του εξωτερικού, για την ανταλλαγή πληροφοριών που θα διευκολύνουν το σκοπό της.

Τέλος, μια από τις βασικότερες λειτουργίες της Μονάδας θα είναι η συλλογή, επεξεργασία και ανάλυση στατιστικών στοιχείων για τη διευκόλυνση του έργου των Ομάδων Εργασίας και της Εκτελεστικής Επιτροπής της Κοινοπραξίας, στη λήψη αποφάσεων που αφορούν την ανάπτυξη και αξιολόγηση υλικού των συλλογών περιοδικών, τις προσκτήσεις υλικού, άδειες πρόσβασης, κ.ά.

Στοιχεία του Έργου

Τίτλος Έργου Μονάδα Ολικής Ποιότητας Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (Οριζόντια Δράση Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών).
Κωδικός Επιτροπής Ερευνών 61/0784
Επιστημονικός Υπεύθυνος Έργου Ζάχος Γεώργιος

Τηλ. 2651097138

Φαξ. 2651097138

Email: gzaxos@cc.uoi.gr

Γραμματειακή Υποστήριξη Έργου Ζωγάκη Ελένη

Τηλ: 2651097144

Φαξ: 2651097144

Email:

Ενέργεια 3.1.β Βιβλιοθήκες, και

3.3.η.2 Υλικοτεχνική Υποδομή - Εξοπλισμός

Διάρκεια Έργου

Από 01/11/1998  έως 31/12/1999

Προϋπολογισμός Έργου ΕΚΤ: 48.009.000

ΕΤΠΑ: 2.991.000


Αναλυτική λίστα προγραμμάτων

Υποπρόγραμμα 3

Προηγούμενο έργο

Επόμενο έργο

Κεντρική Σελίδα

Γραφείο

Δομή

Προγράμματα


Γραφείο Στήριξης ΕΠΕΑΕΚ
Πανεπιστημιούπολη, Ιωάννινα, Τ.Κ 45110,
Τηλ.: 2651097213, Fax: 2651097029
email: epeaek@cc.uoi.gr