ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Γραφείο Στήριξης ΕΠΕΑΕΚ

Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της λειτουργίας της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων


Κεντρική Σελίδα

Γραφείο

Δομή

Προγράμματα


Αναλυτική λίστα προγραμμάτων

Υποπρόγραμμα 3

Προηγούμενο έργο

Επόμενο έργο


Σύντομη Περιγραφή

Το έργο αποσκοπεί:

 1. Στην ενοποίηση του συστήματος Βιβλιοθηκών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με ενίσχυση της Κεντρικής Βιβλιοθήκης ώστε μαζί με τις υπάρχουσες περιφερειακές Βιβλιοθήκες να αποτελέσουν μια ενιαία οντότητα.

 2. Στον εμπλουτισμό των συλλογών των Βιβλιοθηκών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων σε βιβλία, επιστημονικά περιοδικά και ιδιαίτερα βιβλία για τους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές.

 3. Στην ολοκλήρωση της μηχανογράφησης των Βιβλιοθηκών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με τη βελτίωση του λογισμικού που έχει ήδη εγκατασταθεί.

 4. Στη βελτίωση του εξοπλισμού των υπαρχουσών Βιβλιοθηκών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με την αύξηση του αριθμού των θέσεων ανάγνωσης και των αναγκαίων μέσων για προσφορά αναβαθμισμένων υπηρεσιών.

 5. Στην προσφορά αναβαθμισμένων υπηρεσιών Bιβλιοθήκης για τους φοιτητές και τα μέλη του διδακτικού προσωπικού με τη λειτουργία μονάδας Tεκμηρίωσης και Πληροφόρησης.

 6. Στην αναδρομική καταλογογράφηση του υλικού Bιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με σκοπό την δημιουργία ενιαίας βάσης δεδομένων με όλες τις βιβλιοθήκες εγγραφής (Union Catalogue).

 7. Στον εξοπλισμό των νέων Bιβλιοθηκών των Τμημάτων Ιατρικής, Δημοτικής Εκπαίδευσης και Νηπιαγωγών.

Αντικείμενο

Αντικείμενο του παρόντος έργου είναι η αναδιοργάνωση των Bιβλιοθηκών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της σύγχρονης επιστημονικής έρευνας και διδασκαλίας. Αυτό θα επιτευχθεί με τη δημιουργία των προϋποθέσεων ένταξής τους σε ένα ενιαίο Κεντρικό σύστημα Βιβλιοθηκών και ένταξης της βιβλιοθήκης αυτής σε εθνικά και διεθνή δίκτυα Bιβλιοθηκών.

Για τον σκοπό αυτό θα επιδιωχθεί:

 1. Η αναπροσαρμογή της οργάνωσης των υφιστάμενων Βιβλιοθηκών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με σκοπό την ενοποίησή τους με την εισαγωγή της σύγχρονης τεχνολογίας.

 2. Ο εμπλουτισμός τους με βιβλία, περιοδικά και άλλο πληροφοριακό υλικό ώστε να δοθεί η δυνατότητα στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων να είναι σε θέση να εφαρμόσει το σύστημα πολλαπλής βιβλιογραφίας στην Εκπαιδευτική διαδικασία.

 3. Η βελτίωση του εξοπλισμού τους ώστε να ανταποκρίνονται στις σημερινές ανάγκες της εκπαίδευσης και έρευνας με τη δημιουργία αναγνωστήριων για φοιτητές και μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού.

 4. Η ολοκλήρωση της μηχανογράφησης των Βιβλιοθηκών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με τρόπο που να συμβάλλει στη λειτουργία μιας ενιαίας Κεντρικής Βιβλιοθήκης με τη δημιουργία ενός ενιαίου συστήματος Βιβλιοθηκών με τη δημιουργία ενοποιημένου καταλόγου του υλικού –προσβάσιμου σε πραγματικό χρόνο- και την καθιέρωση κοινών βιβλιοθηκονομικών προτύπων ταξινόμησης, καταλογογράφησης και παρακολούθησης της κίνησης του υλικού εσωτερικά στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και εξωτερικά στα πλαίσια συμμετοχής σε Δίκτυο Βιβλιοθηκών.

 5. Η ανάπτυξη Μονάδας Τεκμηρίωσης στην κεντρική Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

 6. Η απασχόληση στις Βιβλιοθήκες εκπαιδευμένου προσωπικού με αντικείμενο απασχόλησης την εισαγωγή νέων υπηρεσιών, την υποστήριξη του συστήματος πολλαπλής βιβλιογραφίας και την ανάπτυξη των συλλογών.

 

Στοιχεία του Έργου

Τίτλος Έργου Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της λειτουργίας της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Κωδικός Επιτροπής Ερευνών 61/0566
Υπεύθυνος Έργου Καθηγητής Ορέστης Τσόλας

Τηλ. 2651097557, 97558

Φαξ. 2651067868

Email: otsolas@cc.uoi.gr

Γραμματειακή Υποστήριξη Έργου Αικατερίνη Λαγού

Τηλ. 2651097115

Φαξ 2651097138

Email: elagou@cc.uoi.gr

Ενέργεια 3.1.β Βιβλιοθήκες,

3.3.η.2 Υλικοτεχνική Υποδομή - Εξοπλισμός, και

3.3.β Υλικοτεχνική Υποδομή - Εξοπλισμός

Διάρκεια Έργου

Από 01/07/1995  έως 31/12/1999

Προϋπολογισμός Έργου ΕΚΤ: 997.500.000

Νέο ΕΤΠΑ: 202.500.000

ΕΤΠΑ: 70.000.000


Αναλυτική λίστα προγραμμάτων

Υποπρόγραμμα 3

Προηγούμενο έργο

Επόμενο έργο

Κεντρική Σελίδα

Γραφείο

Δομή

Προγράμματα


Γραφείο Στήριξης ΕΠΕΑΕΚ
Πανεπιστημιούπολη, Ιωάννινα, Τ.Κ 45110,
Τηλ.: 2651097213, Fax: 2651097029
email: epeaek@cc.uoi.gr