ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Γραφείο Στήριξης ΕΠΕΑΕΚ

Βελτίωση Υποδομής για υποστήριξη εκτύπωσης συγγραμμάτων και διδακτικών σημειώσεων


Κεντρική Σελίδα

Γραφείο

Δομή

Προγράμματα


Αναλυτική λίστα προγραμμάτων

Υποπρόγραμμα 3

Προηγούμενο έργο

Επόμενο έργο


Σύντομη Περιγραφή

Το έργο αφορά την ανάπτυξη των Πανεπιστημιακών εκδόσεων και την αναβάθμιση της υπηρεσίας εκδόσεων με την εισαγωγή της ηλεκτρονικής τυπογραφίας που θα καλύπτει το βασικό κορμό της λειτουργίας του Πανεπιστημιακού Τυπογραφείου με σκοπό τη δημιουργία απαραίτητων υποδομών για: 

 • Ενίσχυση του μηχανισμού εκδόσεων του ιδρύματος στους τομείς του σχεδιασμού, εκδοτικής επιμέλειας και εκτύπωσης συγγραμμάτων, διδακτικών σημειώσεων και βοηθημάτων, άρθρων κλπ.
 • Δημιουργία και λειτουργία ηλεκτρονικής τράπεζας εκπαιδευτικού υλικού.
 • Δυνατότητα υποστήριξης του θεσμού του πολλαπλού συγγράμματος.
 • Μηχανογράφηση της Λογιστικής και Διοικητικής λειτουργίας του Τυπογραφείου, με σκοπό να παρουσιάζεται με ακρίβεια η λογιστική και στατιστική εικόνα του Πανεπιστημιακού Τυπογραφείου στην οποία θα βασίζονται τόσο ο βραχυπρόθεσμος όσο και ο μακροπρόθεσμος προγραμματισμός του με σκοπό τη βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχει με ταυτόχρονη, κατά το δυνατόν, μείωση του κόστους παραγωγής.
 • Μηχανογράφηση της Λογιστικής και Διοικητικής λειτουργίας της υπηρεσίας δημοσιευμάτων καθώς και του βιβλιοπωλείου του Πανεπιστημίου.
 • Σύνδεση εκπαίδευσης – παραγωγής με την παροχή δυνατότητας πρακτικής εξάσκησης (με τη μορφή ανάθεσης αμοιβόμενων ή μη εργασιών (projects) στους Φοιτητές του νεοσύστατου Τμήματος Πληροφορικής, καθώς και των άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου στα οποία διδάσκεται η Πληροφορική, στον τομέα της ηλεκτρονικής τυπογραφίας, παραγωγής συγγραμμάτων σε CD’s και ανάπτυξης εφαρμογών πληροφορικής.

Εκτύπωση και διάθεση βιβλίων και συγγραμμάτων που σχετίζονται με την πολιτιστική κληρονομικά και την ιστορία της Ηπείρου σε φθηνότερο κόστος από αυτό της ελεύθερης αγοράς ώστε τα βιβλία αυτά να γίνονται προσιτά από όλους τους κατοίκους της περιοχής μας.

 

Αντικείμενο

Το σύστημα θα σχεδιαστεί, αναπτυχθεί και λειτουργήσει έτσι ώστε η ηλεκτρονική να συμπληρώνει τη συμβατική τυπογραφία, να είναι εύκολη η μελλοντική ανάπτυξη και ενσωμάτωση λειτουργιών που υποστηρίζουν και τις δύο κατευθύνσεις και να είναι σε θέση να καλύψει στο μέλλον τις οποιεσδήποτε εκτυπωτικές ανάγκες, σε διαπανεπιστημιακό επίπεδο, με την ανάπτυξη των ηλεκτρονικών δικτύων και των συστημάτων βιβλιοθηκών προς την κατεύθυνση αυτή.

Το έργο περιλαμβάνει τις παρακάτω ενότητες:

 1. Πλήρη καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασης, καθορισμό προτεραιοτήτων και ανάλυση, σχεδιασμό, τεκμηρίωση της γενικής δομής του συστήματος.

 2. Ανάπτυξη λειτουργιών ηλεκτρονικής προετοιμασίας πρωτοτύπου (μορφοποίηση, μοντάζ, εκτύπωση ή αποθήκευση) που θα χρησιμοποιηθεί για εισαγωγή (Input) στο ηλεκτρονικό ή συμβατικό τυπογραφείο κατά περίπτωση.

 3. Ανάπτυξη λειτουργιών ηλεκτρονικής εκτύπωσης που με τη χρήση ηλεκτρονικού πρωτοτύπου και επί τόπου επεμβάσεις (προσθέσεις, αφαιρέσεις, μορφοποίηση, κλπ.) σ’ αυτό θα γίνονται εκτυπώσεις στις περιπτώσεις που απαιτούνται.

 4. Ανάπτυξη δικτυακής υποδομής που θα περιλαμβάνει σύνδεση με το κεντρικό δίκτυο του Πανεπιστημίου, συμπλήρωση της δομημένης καλωδίωσης του τυπογραφείου καθώς και του εξοπλισμού (PC’s).

 5. Ανάπτυξη εφαρμογών για τη μηχανογράφηση της Λογιστικής και Διοικητικής λειτουργίας του Πανεπιστημιακού Τυπογραφείου που θα περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστο τα παρακάτω προγράμματα:

 1. Πρόγραμμα αποθήκης – παρακολούθηση αναλώσιμων (υλικών / χαρτιού),

 2. Πρόγραμμα/τα παρακολούθησης χρήσης μηχανών,

 3. Πρόγραμμα παρακολούθησης / καταγραφής πορείας εκτύπωσης συγγραμμάτων, σημειώσεων κλπ.,

 4. Πρόγραμμα κοστολόγησης εργασιών,

 5. Πρόγραμμα/τα εξαγωγής στατιστικών στοιχείων.

 1. Ανάπτυξη εφαρμογών για τη μηχανογράφηση της Λογιστικής και Διοικητικής λειτουργίας της υπηρεσίας δημοσιευμάτων καθώς και του βιβλιοπωλείου του Πανεπιστημίου.

 2. Καταγραφή και ταξινόμηση κατά συγγραφέα και είδος βιβλίων καθώς και καταμέτρηση υπαρχόντων αντιτύπων κατά βιβλίο.

Με τις προτεινόμενες υλοποιούμενες επεμβάσεις και βελτιώσεις η τυπογραφική μονάδα και η υπηρεσία δημοσιευμάτων του Πανεπιστημίου θα αποτελέσει τον πυρήνα για τη δημιουργία μιας σύγχρονης υπηρεσίας εκδόσεων για την έκδοση όλων των Πανεπιστημιακών συγγραμμάτων και άλλων εκδόσεων.

Στοιχεία του Έργου

Τίτλος Έργου Βελτίωση για υποστήριξη εκτύπωσης συγγραμμάτων και διδακτικών σημειώσεων.
Κωδικός Επιτροπής Ερευνών  
Επιστημονικός Υπεύθυνος Έργου Καθηγητής Γεώργιος Παντής

Τηλ. 2651098504, 45318

Φαξ. 2651045631

Email: gpantis@cc.uoi.gr

Γραμματειακή Υποστήριξη Έργου Κωνσταντίνος Μάμαλης, Πρίντζιου Χριστίνα

Τηλ. 2651097161

Φαξ 2651097161

Email: kmamalis@cc.uoi.gr

Ενέργεια 3.1.α Προγράμματα Σπουδών - Συγγράμματα, και

3.3.η.1 Υλικοτεχνική Υποδομή - Εξοπλισμός

Διάρκεια Έργου

Από  01/01/1998 έως 31/12/1999

Προϋπολογισμός Έργου ΕΚΤ: 99.700.000

ΕΤΠΑ: 55.700.000


Αναλυτική λίστα προγραμμάτων

Υποπρόγραμμα 3

Προηγούμενο έργο

Επόμενο έργο

Κεντρική Σελίδα

Γραφείο

Δομή

Προγράμματα


Γραφείο Στήριξης ΕΠΕΑΕΚ
Πανεπιστημιούπολη, Ιωάννινα, Τ.Κ 45110,
Τηλ.: 2651097213, Fax: 2651097029
email: epeaek@cc.uoi.gr