ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Γραφείο Στήριξης ΕΠΕΑΕΚ

Εξ αποστάσεως εκπαίδευση


Κεντρική Σελίδα

Γραφείο

Δομή

Προγράμματα


Αναλυτική λίστα προγραμμάτων

Υποπρόγραμμα 3

Προηγούμενο έργο

Επόμενο έργο


Σύντομη Περιγραφή

Σκοπός του έργου αυτού είναι ο εκσυγχρονισμός του συμβατικού προπτυχιακού προγράμματος σπουδών των Ελληνικών ΑΕΙ, με την εισαγωγή της εκπαίδευσης από απόσταση ως συμπληρωματικής μεθόδου διδασκαλίας. Η εκπαίδευση από απόσταση θα παρέχεται μέσω ενός Συστήματος Εκπαίδευσης από Απόσταση (ΣΕΑ), το οποίο θα στηρίζεται στις σύγχρονες τεχνολογίες των δικτύων υπολογιστών (computer networks) και των υπερμεσικών συστημάτων (hypermedia systems). Ο εκσυγχρονισμός θα επιτευχθεί με την συνεργασία της συμβατικής και της από απόσταση διδασκαλίας που θα γίνονται παράλληλα και οι φοιτητές θα μπορούν να χρησιμοποιούν τη μία ή την άλλη ή και τις δυο μαζί.

Τα Ιδρύματα που συμμετέχουν είναι: Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Πανεπιστήμιο Πατρών, το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και το Πανεπιστήμιο Κρήτης.

Στόχοι του έργου είναι:

 1. Η διεξαγωγή μιας ολοκληρωμένης διερεύνησης του τομέα εφαρμογών της εκπαίδευσης από απόσταση στο διεθνή χώρο, με σκοπό την προσαρμογή της υπάρχουσας εμπειρίας στα δεδομένα του Ελληνικού χώρου.

 2. Η σύναψη συμφωνιών με εκπαιδευτικούς, παραγωγικούς και άλλους δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς, για την παροχή εκπαίδευσης από απόσταση σε τομείς του ενδιαφέροντός τους.

 3. Η ανάπτυξη ενός Συστήματος Εκπαίδευσης από Απόσταση (ΣΕΑ) το οποίο θα στηρίζεται στο διαδίκτυο Internet, σε δεύτερης γενιάς υπερμεσικά συστήματα και σε εξελιγμένα συστήματα τηλε-εκπαίδευσης.

 4. Η ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού για 11 επιλεγμένα μαθήματα από το πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών των συμμετεχόντων ΑΕΙ, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για την από απόσταση διδασκαλία τους μέσω του ΣΕΑ.

 5. Η συγκέντρωση και η κατάλληλη οργάνωση του εκπαιδευτικού υλικού, κάτω από ένα ενιαίο περιβάλλον πρόσβασης (μέσω Internet) στο ΣΕΑ, ώστε το υλικό αυτό να είναι διαθέσιμο σε κάθε ενδιαφερόμενο ανά πάσα στιγμή.

 6. Η αξιολόγηση αυτού του επιχειρούμενου εκσυγχρονισμού στο συμβατικό προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών δια του ΣΕΑ με τη χρησιμοποίηση κατάλληλων ερωτηματολογίων και της ανάλυσης των απαντήσεων.

 7. Μια μελέτη που να αφορά στην επέκταση αυτής της μεθόδου διδασκαλίας σε όλα τα μαθήματα καθώς και στην εισαγωγή της σε αμιγή προγράμματα σπουδών από απόσταση.

Ο μακροπρόθεσμος στόχος της ανάπτυξης ενός εκπαιδευτικού προγράμματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που θα διεξάγεται αμιγώς από απόσταση, έχει πλήρη συνάφεια με όλες σχεδόν τις ενέργειες του ΕΠΕΑΕΚ. Μια τέτοια προοπτική, παρόλο που φαίνεται μακρινή επί του παρόντος, θα φέρει ριζικές εκσυγχρονιστικές αλλαγές στις θεμελιώδεις δομές του εκπαιδευτικού συστήματος, με γενικότερα οφέλη για τον τόπο. Προς αυτή την κατεύθυνση, το προτεινόμενο έργο θα προσφέρει πολύτιμη εμπειρία και γνώσεις που θα μπορούν να αξιοποιηθούν από όλους τους τυχόν εμπλεκόμενους φορείς σε μια τέτοια γιγαντιαία προσπάθεια.

 

Αντικείμενο

Το Σύστημα Εκπαίδευσης από Απόσταση (ΣΕΑ), βασίζεται στο Web. Το σύστημα αυτό χρησιμοποιεί ένα κεντρικό εξυπηρετητή (server computer) για την αποθήκευση του εκπαιδευτικού υλικού. Το υλικό αυτό είναι σε υπερμεσική μορφή (hypermedia) και προσπελαύνεται από τους ενδιαφερόμενους μέσω πολυμεσικών υπολογιστών (multimedia client computers) συνδεδεμένων στο Internet όπως και ο server.

Η χρησιμοποίηση του εκπαιδευτικού υλικού γίνεται με τη βοήθεια γνωστών Web Browsers όπως Netscape, Navigator, Internet Explorer κ.ά., χρησιμοποιώντας μια ενιαία διαπροσωπεία (interface) για όλες τις απαιτούμενες λειτουργίες όπως χρησιμοποίηση, συγγραφή και τροποποίηση του εκπαιδευτικού υλικού, εγγραφή εκπαιδευόμενων κ.λ.π.

Ο πυρήνας του συστήματος είναι δεύτερης γενιάς Web Server κατάλληλα προσαρμοσμένος με χρήση λογισμικού υποδομής, ώστε να ικανοποιεί πλήρως τις ανάγκες του ΣΕΑ. Το ΣΕΑ καταργεί τους περιορισμούς χρόνου και τόπου. Ο εκπαιδευόμενος μπορεί να προσπελαύνει το εκπαιδευτικό υλικό που θέλει, όποτε θέλει και από όποιο σημείο θέλει, αρκεί να έχει στη διάθεσή του έναν υπολογιστή συνδεδεμένο στο Internet.

Το ΣΕΑ διευκολύνει την αλληλεπίδραση μεταξύ καθηγητών και εκπαιδευόμενων και μεταξύ των ίδιων των εκπαιδευόμενων. Η αλληλεπίδραση αυτή θα μπορεί να είναι σύγχρονη ή ασύγχρονη.

Η σύνδεση θα γίνει με το υπάρχον διαπανεπιστημιακό δίκτυο και έτσι δεν υπάρχουν τηλεπικοινωνιακές δαπάνες για την υλοποίηση της εκπαίδευσης από απόσταση. Επιπλέον τα συμμετέχοντα ιδρύματα διαθέτουν έναν ικανοποιητικό αριθμό υπολογιστικών μονάδων και εργαστηρίων, και έτσι η απαραίτητη υποδομή για την παρακολούθηση των μαθημάτων από τους φοιτητές δεν θα απαιτήσει πρόσθετα έξοδα.

Για κάθε ένα από τα προτεινόμενα μαθήματα, ο εκάστοτε υπεύθυνος θα επιφορτίζεται με την ανάπτυξη του υλικού που αφορά τον δικό του τομέα. Άλλα μαθήματα θα αφορούν τη διδασκαλία με ασύγχρονο κατανεμημένο τρόπο, ενώ άλλα στοχεύουν στη ζωντανή αλληλεπίδραση του διδάσκοντα με τους εκπαιδευόμενους. Και τα δύο είδη θα υποστηριχτούν από το ΣΕΑ. Επίσης το σύστημα θα παρέχει την ευκολία δημιουργίας ασκήσεων αξιολόγησης.

Βασικά μέρη του έργου είναι:

 1. Η σχεδίαση των προγραμμάτων εκπαίδευσης με βάση τη δεδομένη διεθνή εμπειρία στον εκάστοτε τομέα.

 2. Η επιλογή του Web Server και η ανάπτυξη του λογισμικού υποδομής για το ΣΕΑ.

 3. Η ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού για τα προτεινόμενα μαθήματα.

 4. Η χρησιμοποίηση αυτού του υλικού στην πράξη για αυτά τα μαθήματα κατά το ακαδημαϊκό έτος 1998-1999.

 5. Η συλλογή πληροφοριών για την αξιολόγηση των μαθημάτων και όλου του έργου.

Όσον αφορά την χρησιμοποίηση του εκπαιδευτικού υλικού, αυτό θα δοκιμαστεί παράλληλα με τη συμβατική μέθοδο διδασκαλίας των αντίστοιχων μαθημάτων, και θα δοκιμαστούν ανάλογα με την περίοδο που βρίσκονται στο πρόγραμμα σπουδών. Δηλαδή αν είναι εαρινού εξαμήνου η εφαρμογή του θα γίνει το Φεβρουάριο του 1999.

 

Στοιχεία του Έργου

Τίτλος Έργου Εξ' αποστάσεως εκπαίδευση
Κωδικός Επιτροπής Ερευνών 61/0812
Επιστημονικός Υπεύθυνος Έργου Επ. Καθηγητής Φωτιάδης Δημήτριος

Τηλ.: 2651097303

Φαξ: 2651097320

Email: fotiadis@cs.uoi.gr

Γραμματειακή Υποστήριξη Έργου Κωνσταντίνα Χρηστάκη

Τηλ.: 2651097320

Φαξ: 2651097320

Email: kxristak@cc.uoi.gr

Ενέργεια 3.1.δ.2 Προγράμματα Σπουδών από Απόσταση
Διάρκεια Έργου

Από 01/01/1999  έως 31/05/2000

Προϋπολογισμός Έργου ΕΚΤ: 6.300.000

ΕΤΠΑ: 80.240


Αναλυτική λίστα προγραμμάτων

Υποπρόγραμμα 3

Προηγούμενο έργο

Επόμενο έργο

Κεντρική Σελίδα

Γραφείο

Δομή

Προγράμματα


Γραφείο Στήριξης ΕΠΕΑΕΚ
Πανεπιστημιούπολη, Ιωάννινα, Τ.Κ 45110,
Τηλ.: 2651097213, Fax: 2651097029
email: epeaek@cc.uoi.gr