ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Γραφείο Στήριξης ΕΠΕΑΕΚ

Βιοχημεία


Κεντρική Σελίδα

Γραφείο

Δομή

Προγράμματα


Αναλυτική λίστα προγραμμάτων

Υποπρόγραμμα 3

Προηγούμενο έργο

Επόμενο έργο


Σύντομη Περιγραφή

Το έργο αφορά την οργάνωση και λειτουργία ενός Προγράμματος Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) στο γνωστικό αντικείμενο της Βιοχημείας.

Η Βιοχημεία έχει ως περιεχόμενο τη χημεία της ζώσης ύλης. Εξετάζει τις φυσιολογικές και παθολογικές αλλαγές της. Συμπεριλαμβάνει όλες τις σύγχονες μοριακές κατευθύνσεις και τις επιστημονικές και τεχνολογικές εφαρμογές αυτών των κατευθύνσεων.

 

Αντικείμενο

Ο κύριος στόχος του προγράμματος είναι η εκπαίδευση στην ευρύτερη περιοχή της Βιοχημείας, η οποία θα καλύπτει όλες τις σύγχρονες κατευθύνσεις, όπως η μοριακή βιολογία, η κλινική βιοχημεία και η βιοτεχνολογία. Το υπό υλοποίηση ΠΣΕ Βιοχημείας βασίζεται στην ισορροπημένη απαρτίωση βασικών δομικών εκπαιδευτικών στοιχείων (modules), τα οποία μπορούν σχηματικά να κατηγοριοποιηθούν σε:

  1. Βασικών επιστημών, που θα περιλαμβάνουν μαθήματα φυσικής, χημείας, γενικής βιολογίας, μαθηματικών και πληροφορικής,

  2. Βιολογικών επιστημών, που θα περιλαμβάνουν μαθήματα γενικής βιολογίας, φυσιολογίας, ιστολογίας, μικροβιολογίας, ανοσολογίας, αναπτυξιακής βιολογίας,

  3. Βιοχημικών επιστημών, που θα περιλαμβάνουν μαθήματα εισαγωγικής και προχωρημένης βιοχημείας, και

  4. Μοριακών βιολογικών επιστημών, που θα περιλαμβάνουν μαθήματα μοριακής βιολογίας, γενετικής και εφαρμογών τους. Στο πρόγραμμα σπουδών θα περιλαμβάνεται πρακτική εξάσκηση σε κάθε μάθημα και εκπόνηση πτυχιακής εργασίας.

Οι εγγραφόμενοι στο πρόγραμμα σπουδών επιλογής διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες:

(α) πλήρους προγράμματος

(β) μερικού προγράμματος (modules) και

(γ) μεμονωμένων μαθημάτων.

Η επιτυχής ολοκλήρωση του πλήρους προγράμματος οδηγεί στην απόκτηση πτυχίου Βιοχημείας. Η παρακολούθηση μερικού προγράμματος οδηγεί στην απόκτηση των αντίστοιχων βεβαιώσεων σπουδών.

Η διάρθρωση του ΠΣΕ Βιοχημείας διακρίνεται από αυξημένη ευελιξία ενσωματώνοντας επιλεγμένες γνωστικές ενότητες από πολλά τμήματα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Συγκεκριμένα περιλαμβάνει μαθήματα που διδάσκονται από μέλη ΔΕΠ των Τμημάτων Ιατρικής, Χημείας, Φυσικής και Μαθηματικών, όπως και από το Τμήμα Πληροφορικής. Το σύνολο το οποίο προκύπτει σαφώς διαφοροποιείται από τα υπάρχοντα συμβατικά προγράμματα σπουδών δίνοντας έμφαση προς μια νέα κατεύθυνση, της βιοχημείας, και αναπτύσσοντας τις ανάλογες δεξιότητες. Έτσι, το ΠΣΕ θα δώσει τη δυνατότητα της χορήγησης πτυχίων βιοχημείας για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Επίσης, θα δώσει τη δυνατότητα δημιουργίας ενός περιβάλλοντος αλληλεπίδρασης, αλληλοενημέρωσης και συνεργασίας μεταξύ των ήδη λειτουργούντων τμημάτων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, το οποίο θα δώσει καρπούς στο μέλλον με τη μορφή και άλλων ανασυνδυασμών μαθημάτων προς άλλες γνωστικές κατευθύνσεις. Η υλικοτεχνική υποδομή και η ποιότητα του προσωπικού του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων είναι πολύ καλή δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για την επιτυχή υλοποίηση του εγχειρήματος.

Η Βιοχημεία στα υπάρχοντα προγράμματα σπουδών διδάσκεται βασικά στα πλαίσια άλλων γνωστικών κατευθύνσεων όπως η Ιατρική, η Χημεία και η Βιολογία. Οι πτυχιούχοι των γνωστικών αυτών κατευθύνσεων έχουν μεν γνώσεις Βιοχημείας, αλλά υστερούν εμβάθυνσης και εξειδίκευσης σε αυτή. Έτσι, μερικοί μπορούν, χωρίς περαιτέρω σπουδές, να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις αρκετών τομέων της σύγχρονης βιοϊατρικής – βιοτεχνολογικής τεχνολογίας. Το ΠΣΕ Βιοχημείας έχει σκοπό να δημιουργήσει στελέχη ικανά να σταδιοδρομήσουν σε βιομηχανικές μονάδες (φαρμάκων, τροφίμων καθώς και γεωργικές μονάδες), εταιρείες βιοτεχνολογικού – βιοϊατρικού περιεχομένου, τεχνολογικά πάρκα, ερευνητικά κέντρα, νοσοκομειακά εργαστήρια, διαγνωστικά κέντρα και διοικητικές υπηρεσίες βιοϊατρικής τεχνολογίας, όπως επίσης και σε εκπαιδευτικά ιδρύματα για εκπαίδευση νέων στελεχών. Ακόμη και στη μέση εκπαίδευση, όπου η Βιοχημεία αποτελεί μέρος των μαθημάτων βιολογίας στο Γυμνάσιο και το Λύκειο. Η δυνατότητα παρακολούθησης μεμονωμένων μαθημάτων για απόκτηση βεβαιώσεων σπουδών θα επιτρέψει σε πτυχιούχους ΑΕΙ και ΤΕΙ άλλων κατευθύνσεων να συμπληρώσουν τις γνώσεις τους σε τομείς αιχμής της βιοχημείας. Με τον ίδιο τρόπο φοιτητές άλλων προγραμμάτων θα μπορούν να αλλάξουν την κατεύθυνση των σπουδών τους. Η ευελιξία αυτή θα επιτρέπει τη συμπληρωματικότητα και τη δια βίου εκπαίδευση σε οποιοδήποτε τομέα της Βιοχημείας.

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο μπορείτε να βρείτε στην διεύθυνση: http://www.uoi.gr/pse/biochemistry/

Στοιχεία του Έργου

Τίτλος Έργου Βιοχημεία
Κωδικός Επιτροπής Ερευνών 61/0724
Επιστημονικός Υπεύθυνος Έργου Καθηγητής Ορέστης Τσόλας

Τηλ. 2651097557, 97558

Φαξ. 2651067868

Email: otsolas@cc.uoi.gr

Γραμματειακή Υποστήριξη Έργου Κοβανίδου Αικατερίνη, Χριστίνα Ψήνα

Τηλ. 2651097630

Φαξ 2651067868

Email: psebioch@cc.uoi.gr

Ενέργεια 3.1.ε Προγράμματα Σπουδών Επιλογής, και

3.3.η.5 Υλικοτεχνική Υποδομή - Εξοπλισμός

Διάρκεια Έργου

Από 01/01/1998  έως 31/12/1999

Προϋπολογισμός Έργου ΕΚΤ: 301.000.000

ΕΤΠΑ: 19.000.000


Αναλυτική λίστα προγραμμάτων

Υποπρόγραμμα 3

Προηγούμενο έργο

Επόμενο έργο

Κεντρική Σελίδα

Γραφείο

Δομή

Προγράμματα


Γραφείο Στήριξης ΕΠΕΑΕΚ
Πανεπιστημιούπολη, Ιωάννινα, Τ.Κ 45110,
Τηλ.: 2651097213, Fax: 2651097029
email: epeaek@cc.uoi.gr