ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Γραφείο Στήριξης ΕΠΕΑΕΚ

Κλινική Πρακτική Άσκηση στην Ειδική ή Θεραπευτική αγωγή


Κεντρική Σελίδα

Γραφείο

Δομή

Προγράμματα


Αναλυτική λίστα προγραμμάτων

Υποπρόγραμμα 3

Προηγούμενο έργο

Επόμενο έργο


Σύντομη Περιγραφή

Το Εργαστήριο Ειδικής και Θεραπευτικής Αγωγής προκειμένου να προωθήσει την επιστήμη της Ειδικής Αγωγής και να θεσμοθετήσει το πλαίσιο κατάρτισης στο γνωστικό αντικείμενο του Ειδικού Παιδαγωγού στοχεύει, διαμέσου του προτεινόμενου επιστημονικού – παιδαγωγικού πλαισίου σπουδών του (PROJET PEDAGOGIQUE) του παρόντος προγράμματος Κλινικής Πρακτικής Άσκησης, στην Ειδική ή Θεραπευτική Αγωγή, τα ακόλουθα:

 1. τη δυνατότητα καθημερινής επαφής των ασκούμενων με τους χώρους ειδικής αγωγής και εξειδικευμένης παρέμβασης, και

 2. την υποχρέωση των ασκούμενων να επεξεργαστούν βιωματικά την προσωπικότητα και τις δεξιότητές τους, (δεδομένης της «καταλληλότητας» προς τούτο της προσωπικότητας των ασκούμενων) διαμέσου ειδικών βιωματικών ψυχοδυναμικών σεμιναρίων-συνεδριών.

Στόχος του έργου είναι η αναδιοργάνωση των στάσεων και αναπαραστάσεων των ασκούμενων απέναντι στο αντικείμενο της Ειδικής Αγωγής, έτσι ώστε να οδηγηθούν:

 1. στη βελτιστοποίηση του «δυναμικού» τους,

 2. στη δυνατότητα εγκατάστασης ουσιαστικής παιδαγωγικής σχέσης με το ειδικό παιδί – άτομο, και

 3. στην απόκτηση συγκεκριμένων γνωστικών και ψυχοδυναμικών δεξιοτήτων τόσο για την πρώιμη ανίχνευση και διάγνωση, όσο και για την με εξειδικευμένο τρόπο έγκαιρη, έγκυρη ψυχοθεραπευτική και ψυχοπαιδαγωγική αξιολόγηση και παρέμβαση.

Συνακόλουθα, τα βιωματικά ψυχοδυναμικά σεμινάρια-συνεδρίες θα οργανώνονται τόσο γύρω από άξονες σύντομης εισαγωγικής θεωρητικής προσέγγισης, της ειδικής αγωγής και του ειδικού παιδιού-ατόμου (ψυχανάλυση, ψυχοθεραπεία, κοινωνική ψυχιατρική, επιστήμη της επικοινωνίας κλπ.), όσο και γύρω από άξονες που συνθέτουν μια πλουραλιστική διεπιστημονική προσέγγιση του ίδιου αντικειμένου (εισαγωγή στις διαμεσολαβητικές παιδαγωγικές τεχνικές όπως η μουσικοθεραπεία, το θεατρικό Παιχνίδι, η σωματική έκφραση, το εργαστήρι ζωγραφικής, γλυπτικής, ξυλουργικής, σιδήρου, κοσμήματος, κοπτικής-ραπτικής, κηπουρικής, παραδοσιακών τεχνών, κλπ.).

 

Αντικείμενο

Σύμφωνα με τα σύγχρονα επιστημονικά, ερευνητικά και θεωρητικά δεδομένα, οι διεθνώς ισχύουσες πρακτικές όσον αφορά στο προτεινόμενο έργο οργάνωσης και εφαρμογής της Κλινικής-Πρακτικής Άσκησης στην Ειδική ή Θεραπευτική Αγωγή, προσδιορίζονται από τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

 1. Τη διεπιστημονική και πολυεπιστημολογική γνωστική προσέγγιση του αντικειμένου της Ειδικής Αγωγής

 2. Τη δυνατότητα καθημερινής επαφής των ασκούμενων με τις δομές ειδικής Αγωγής και ψυχο-παιδαγωγικής παρέμβασης γενικότερα, διαμέσου της πραγματοποίησης πρακτικών ασκήσεων (αναλογία θεωρητικής κατάρτισης – πρακτικής άσκησης 1: 1)

 3. Την υποχρέωση των ασκούμενων να επεξεργαστούν βιωματικά την προσωπικότητά τους και τις δεξιότητές τους (δεδομένης της «καταλληλότητας» προς τούτο, της προσωπικότητας των ασκούμενων) διαμέσου ειδικών μαθημάτων-σεμιναρίων, με στόχο την αναδιοργάνωση των στάσεων και αναπαραστάσεων τους απέναντι στο αντικείμενο της Ειδικής Αγωγής, έτσι ώστε αυτοί να οδηγηθούν στη βελτιστοποίηση του «ψυχο-δυναμικού» τους και στην δυνατότητα εγκατάστασης ουσιαστικής παιδαγωγικής σχέσης με το ειδικό παιδί – άτομο.

Τα επιστημονικά και ερευνητικά αυτά δεδομένα αποτελούν τους πόλους οργάνωσης της δομής, λειτουργίας και συνεχούς αξιολόγησης του παρόντος έργου.

Η επιχειρησιακή (operationnelle) παιδαγωγική πρακτική – πορεία, στηρίζεται στην εξής διπλή κατεύθυνση:

 • την επεξεργασία από τους υποψήφιους της «προσωπικής» διάστασης της διαχείρισης του παιδαγωγικού προγράμματος (χρόνος και τόπος για ανάλυση, μελέτη, σκέψη, αφομοίωση και προσαρμογή, διερεύνηση κλπ.),

 • την ουσιαστική επεξεργασία – κατανόηση της επαφής με την καθημερινή πρακτική, η οποία θα πραγματοποιείται στους χώρους εργασίας.

Έχοντας ως βασικό μέλημα την εγγραφή του πληθυσμού που αφορά στο συγκεκριμένο έργο Κλινικής – Πρακτικής Άσκησης στην Ειδική Αγωγή σε μια κοινωνική δυναμική, δίνουμε ιδιαίτερη σημασία στην εναλλαγή ανάμεσα στις ατομικές και τις ομαδικές δραστηριότητες, τόσο στο χώρο μόρφωσης (Πανεπιστήμιο), όσο και στους χώρους εργασίας.

Η δημιουργία, διαμέσου του παρόντος έργου, μεθοδολογικών μοντέλων υποστήριξης των προσπαθειών των ασκούμενων να ενταχθούν στους χώρους κατάρτισης και εργασίας που απευθύνονται σε άτομα με ειδικές ανάγκες και μειονεκτούσες ομάδες γενικότερα, γίνεται συγχρόνως ένα εργαλείο τόσο για την εκπαίδευση των φοιτητών, όσο και για την κοινωνικο-επαγγελματική ένταξη των ΑΜΕΑ.

Όσον αφορά στην πλαισίωση και την παρακολούθηση των ασκούμενων κατά την πραγματοποίηση της Κ.-Π.Α. από την επιστημονική ομάδα, θεσπίζονται τα παρακάτω:

 1. Διεξαγωγή συνεδριών με τα στελέχη υποστήριξης της Κ.-Π.Α. (δάσκαλοι σχολικών μονάδων Ειδικής Αγωγής) μια φορά το μήνα

 2. Διεξαγωγή συνεδριών μια φορά την εβδομάδα με τους ασκούμενους, προκειμένου αυτοί:

 1. να επεξεργαστούν βιωματικά την κλινική εμπειρία τους (προσέγγιση τόσο θεσμική, όσο και ψυχοδυναμική του «ρόλου» και της «θέσης» του παιδαγωγού Ειδικής Αγωγής, κλινική επεξεργασία του φαινομένου της ανατροφοδότησης, κλινική επεξεργασία των συναισθημάτων διαμέσου της δυναμικής της ομάδας, ψυχοδυναμική επεξεργασία της παιδαγωγικής σχέσης κ.τ.ό.)

 2. να βοηθηθούν στη σωστή και λειτουργική συμπλήρωση των βιβλιαρίων αξιολόγησης

 

 1. διεξαγωγή συνεδριών θεωρητικών προσεγγίσεων με τους ασκούμενους μια φορά την εβδομάδα

 2. πραγματοποίηση επισκέψεων συνεργασίας (παρακολούθηση, αξιολόγηση κ.τ.λ) καθημερινά στους χώρους διεξαγωγής της Κ.-Π.Α.

 3. συνεχής παρακολούθηση της κανονικής – ουσιαστικής τήρησης των βιβλιαρίων αξιολόγησης (i) εκ μέρους του ασκούμενου για κάθε χώρο άσκησης χωριστά και (ii) εκ μέρους των στελεχών υποστήριξης της Κ.-Π.Α. για κάθε ασκούμενο χωριστά.

Παράλληλα, όσον αφορά στο μηχανισμό αξιολόγησης της Κ.-Π.Α. υιοθετούνται τα ακόλουθα:

 1. τήρηση βιβλιαρίων αξιολόγησης

 • εκ μέρους του ασκούμενου και αναφορικά με τον κάθε χώρο άσκησης χωριστά και

 • εκ μέρους των στελεχών υποστήριξης της Κ.-Π.Α. (δάσκαλοι Σχολιοκών Μονάδων Ειδική Αγωγής)  για κάθε ασκούμενο χωριστά

 

 1. διεξαγωγή ατομικών ημικατευθυνόμενων συνεντεύξεων από το υπεύθυνο μέλος της επιστημονικής μονάδας μετά την ολοκλήρωση της Κ.Π. Άσκησης προκειμένου να αξιολογηθούν:

 • η ψυχοδυναμική επένδυση - εμπλοκή του ασκούμενου στη διεξαγωγή του έργου τόσο σε ατομικό, όσο και σε συλλογικό επίπεδο

 • ο βαθμός ψυχοδυναμικής επεξεργασίας των βιωμάτων της Κ.Π. Άσκησης

 • ο βαθμός γνωστικής επεξεργασίας τόσο των βιωμάτων της Κ.Π. Άσκησης, όσο και της θεωρητικής διεπιστημονικής προσέγγισης του αντικειμένου της Ειδικής Αγωγής

 • ο βαθμός θεωρητικοποίησης - επιστημονικής επεξεργασίας εκ μέρους του ασκουμένου των περιεχομένων: (ι) των βιωμάτων της Κ.Π. Άσκησης και (ιι) της θεωρητικής διεπιστημονικής προσέγγισης του αντικειμένου της Ειδικής Αγωγής.

Στοιχεία του Έργου

Τίτλος Έργου Κλινική Πρακτική Άσκηση στην Ειδική και Θεραπευτική Αγωγή
Κωδικός Επιτροπής Ερευνών 61/0779
Επιστημονικός Υπεύθυνος Έργου Αναπληρωτής Καθηγητής Λάμπρος Σ. ΣΤΑΥΡΟΥ

Διευθυντής του Εργαστηρίου Ειδικής και Θεραπευτικής Αγωγής (ΕΡ.Ε.Θ.Α) Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Τηλ.: 2651095758 ή 2651095769 ή 2651095680
Τηλεομ: 2651095769
Ηλ.Ταχ.: lstavrou@cc.uoi.gr

Επιστημονική ομάδα οργάνωσης, διοικητικής υποστήριξης, παρακολούθησης και αξιολόγησης του έργου Καλυψώ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΟΥ Ειδική Ψυχο-Παιδαγωγός,
Ερευνήτρια

Τηλ.: 0651/ 95758 ή 0651/95736
Τηλεομ: 0651/95769
Ηλ. Ταχ.: kchristo@cc.uoi.gr

 • προετοιμασία - εποπτεία των χ'ωρων υποδοχής των ασκουμένων
 • διεξαγωγή συνεδριών συνεργασίας με τα στελέχη των χώρων υποδοχής των ασκουμένων
 • οργάνωση και διεξαγωγή συνεδριών κλινικής επεξεργασίας της παιδαγωγικής και θεραπευτικής σχέσης
 • αξιολόγηση της διαδικασίας διεξαγωγής, της ποιότητας υποδοχής, του αποτελέσματος
 • σύνταξη εκθέσεων αξιολόγησης της Κ-Π. Α
 • διεξαγωγή των ατομικών ημικατευθυνόμενων συνεντεύξεων αξιολόγησης των ασκουμένων
Δημήτριος ΣΑΡΡΗΣ
Δρ. Κλινικής Ψυχολογίας
Ερευνητής

Τηλ.: 0651/95680 ή 0651/95769
Τηλεομ. 0651/95769
Ηλ. Ταχ.: me00313@cc.uoi.gr

 • προετοιμασία - εποπτεία των χώρων υποδοχής των ασκουμένων
 • διδασκαλία των θεωρητικών προσεγγίσεων
Βικτωρία ΖΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
Ψυχολόγος, Ερευνήτρια

Τηλ.: 0651/95680 ή 0651/95769
Τηλεομ. 0651/95769
Ηλ. Ταχ. me00314@cc.uoi.gr

 • προετοιμασία - εποπτεία των χώρων υποδοχής των ασκουμένων
 • διδασκαλία των θεωρητικών προσεγγίσεων
Γραμματειακή Υποστήριξη Έργου Σοφία Θ. ΠΑΠΑΛΑΖΑΡΟΥ
Πτυχιούχος Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών Παν/μίου Ιωαννίνων

Τηλ. 2651095680 ή 2651095769
Τηλεομ. 2651095769

Ενέργεια 3.4.β Πρακτική Άσκηση Φοιτητών-Σπουδαστών
Διάρκεια Έργου

Από 01/09/1998 έως 30/06/1999

Προϋπολογισμός Έργου ΕΚΤ: 43.865.000

Αναλυτική λίστα προγραμμάτων

Υποπρόγραμμα 3

Προηγούμενο έργο

Επόμενο έργο

Κεντρική Σελίδα

Γραφείο

Δομή

Προγράμματα


Γραφείο Στήριξης ΕΠΕΑΕΚ
Πανεπιστημιούπολη, Ιωάννινα, Τ.Κ 45110,
Τηλ.: 2651097213, Fax: 2651097029,
email: epeaek@cc.uoi.gr