ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Γραφείο Στήριξης ΕΠΕΑΕΚ

Πρακτική Άσκηση φοιτητών-φοιτητριών του Τμήματος Χημείας


Κεντρική Σελίδα

Γραφείο

Δομή

Προγράμματα


Αναλυτική λίστα προγραμμάτων

Υποπρόγραμμα 3

Προηγούμενο έργο

Επόμενο έργο


Σύντομη Περιγραφή

Οι απόφοιτοι των Χημικών Τμημάτων της χώρας, παρόλα τα προβλήματα απασχόλησης που αντιμετωπίζουν, βρίσκουν σε μεγάλο βαθμό διέξοδο την εξεύρεση εργασίας στις διάφορες χημικές βιομηχανίες. Πιο συγκεκριμένα από τα στοιχεία της επετηρίδας της Ένωσης Ελλήνων Χημικών των ετών 1979, 1982, 1985 ένα ποσοστό 40% - 45% απασχολείται στη Βιομηχανία. Ένα επίσης σημαντικό ποσοστό των πτυχιούχων Χημείας (περίπου 5%) απασχολείται σε Νοσοκομεία -κυρίως σε Βιοχημικά Εργαστήρια,- καθώς και στο Χημείο του Κράτους (8%-10%).

Οι παραπάνω τρεις τομείς απασχόλησης των Χημικών (Βιομηχανία, Νοσοκομεία, Γενικό Χημείο του κράτους – Γ.Χ.Κ.) απαιτούν πρακτικές εφαρμογές οι οποίες δεν είναι δυνατό να καλυφθούν στα πλαίσια του Προγράμματος Σπουδών, το οποίο αφορά βασικές γνώσεις. Παρόλα αυτά έχει γίνει προσπάθεια από το Τμήμα Χημείας για αντιμετώπιση του παραπάνω προβλήματος και στα πλαίσια των κατ’ επιλογήν μαθημάτων έχει εισαχθεί Διπλωματική (Πειραματική-Ερευνητική) Εργασία, η οποία εκτελείται είτε κατ’ αποκλειστικότητα στα Εργαστήρια του Τμήματος, είτε σε συνεργασία με Βιομηχανίες της περιοχής Ηπείρου είτε σε συνεργασία με το Περιφερειακό Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων (Π.Π.Γ.Ν.Ι.).

Οι συνεργασίες αυτές γίνονται μέχρι τώρα σε ένα άτυπο πλαίσιο συνεργασίας το οποίο βασίζεται στις συνεργασίες που έχουν αναπτύξει τα μέλη ΔΕΠ με τις εν λόγω Βιομηχανίες στα πλαίσια Εθνικών ή Κοινοτικών Προγραμμάτων. Σχετικά με τη συνεργασία με το Π.Π.Γ.Ν.Ι. αυτή βασίζεται σε μονιμότερη συνεργασία του Τμήματος με την Ιατρική Σχολή. Όσον αφορά το Γ.Χ.Κ., συζητήσεις με το Γενικό Διευθυντή αυτού σε συναντήσεις που έχουν γίνει με πρωτοβουλία της Ε.Ε.Χ. για μονιμότερη πρακτική εξάσκηση των φοιτητών του Τμήματος, δεν ευδοκίμησαν παρόλη την προθυμία και των δύο πλευρών λόγω έλλειψης νομικού πλαισίου για κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών.

Η παρούσα πρόταση έρχεται να συμπληρώσει και να ενισχύσει τις παραπάνω προσπάθειες οι οποίες μέχρι σήμερα γίνονταν με αποσπασματικό τρόπο και με προσωπικές πρωτοβουλίες των μελών ΔΕΠ ή / και των ασκούμενων φοιτητών. Με αυτό τον τρόπο εξασφαλίζεται η στενότερη επαφή των φοιτητών του Τμήματος με τις ανάγκες της κοινωνίας και της παραγωγής και διευκολύνεται η εξεύρεση εργασίας των αποφοίτων και η προσέλκυση νέων προγραμμάτων έρευνας και ανάπτυξης (εθνικά και ευρωπαϊκά) σε συνεργασία με Βιομηχανίες.

Τέλος πρέπει να επισημάνουμε ότι η περιφέρεια της Ηπείρου δε διαθέτει μεγάλο αριθμό Βιομηχανιών και κατά συνέπεια η παραπάνω πρακτική εξάσκηση θα λαμβάνει χώρα σε μεγάλο ποσοστό σε Βιομηχανίες των μεγάλων αστικών κέντρων κατά την περίοδο των διακοπών. Η κατοχύρωση της πρακτικής άσκησης θα γίνεται με αντίστοιχες διδακτικές μονάδες στο Πρόγραμμα Σπουδών.

 

Αντικείμενο

Αντικείμενο του έργου αποτελεί η υλοποίηση Προγραμμάτων Πρακτικής Άσκησης των φοιτητών και φοιτητριών του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων:

  1. Με επισκέψεις μικρής διάρκειας (2-3 ημερών) σε παραγωγικές μονάδες.

  2. Με παραμονή και πρακτική άσκηση στα εργαστήρια ή στις γραμμές παραγωγής αντίστοιχων μονάδων.

  3. Με διαλέξεις και σεμινάρια τα οποία θα καλούνται να δώσουν προσκεκλημένοι ομιλητές από Βιομηχανίες, το Γ.Χ.Κ. ή και Νοσοκομειακά Εργαστήρια στο Τμήμα Χημείας.

Με το πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης (Π.Π.Α.) δίνεται η δυνατότητα στους φοιτητές και αποφοίτους του Τμήματος Χημείας να εφαρμόσουν την ακαδημαϊκή γνώση που τους παρέχεται από το Τμήμα στην πράξη και να έρθουν σε επαφή με το πιθανό μελλοντικό εργασιακό τους περιβάλλον. Ταυτόχρονα εμπλουτίζουν τις θεωρητικές τους γνώσεις με πρακτικές και εφαρμοσμένες γνώσεις και τεχνικές που εφαρμόζονται στις παραπάνω μονάδες. Τέλος, ενημερώνονται για τις ανάγκες, τάσεις και προοπτικές της Βιομηχανίας, των βιοχημικών εργαστηρίων των Νοσοκομείων και του Γ.Χ.Κ. από διαλέξεις τις οποίες θα δίνουν προσκεκλημένα στελέχη των παραπάνω μονάδων στους φοιτητές του Τμήματος σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Κύριος στόχος του έργου είναι η ουσιαστικότερη και αποτελεσματικότερη σύνδεση της εκπαιδευτικής διαδικασίας με την παραγωγική διαδικασία (Βιομηχανίες, Βιοχημικά Εργαστήρια Νοσοκομείων, Γενικό Χημείο του κράτους).

Άλλοι στόχοι του έργου είναι:

  1. Η ένταξη της διαδικασίας πρακτικής άσκησης στο Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Χημείας.

  2. Η απόκτηση εργασιακής εμπειρίας από άτομα τα οποία πρόκειται σύντομα να βρεθούν στην (ανταγωνιστική) αγορά εργασίας.

  3. Η βελτίωση των σχέσεων που πρόκειται να αναπτυχθούν ανάμεσα στο Τμήμα Χημείας και στους χώρους Βιομηχανίας, Π.Π.Γ.Ν.Ι., και Γ.Χ.Κ. δημιουργούν τις προϋποθέσεις για μεγαλύτερη προσφορά θέσεων και αύξηση του ποσοστού απορρόφησης στελεχών – αποφοίτων του Τμήματός μας από τους παραπάνω Δημόσιους και ιδιωτικούς Οργανισμούς.

Στοιχεία του Έργου

Τίτλος Έργου Πρακτική άσκηση φοιτητών-φοιτητριών του Τμήματος Χημείας
Κωδικός Επιτροπής Ερευνών 61/0667
Επιστημονικός Υπεύθυνος Έργου Καθηγητής Φίλιππος Πομώνης

Τηλ. 2651098350

Φαξ. 2651044836

Email: ppomonis@cc.uoi.gr

Γραμματειακή Υποστήριξη Έργου Πεπόνη Αρτεμία

Τηλ. 2651098353

Φαξ 26510

Email: apeponi@cc.uoi.gr

Ενέργεια 3.4.β. Πρακτική άσκηση Φοιτητών-Σπουδαστών
Διάρκεια Έργου

Από 01/01/1997 έως 31/12/1999

Προϋπολογισμός Έργου ΕΚΤ: 48.00.000

ΕΤΠΑ:


Αναλυτική λίστα προγραμμάτων

Υποπρόγραμμα 3

Προηγούμενο έργο

Επόμενο έργο

Κεντρική Σελίδα

Γραφείο

Δομή

Προγράμματα


Γραφείο Στήριξης ΕΠΕΑΕΚ
Πανεπιστημιούπολη, Ιωάννινα, Τ.Κ 45110,
Τηλ.: 2651097213, Fax: 2651097029,
email: epeaek@cc.uoi.gr