ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Γραφείο Στήριξης ΕΠΕΑΕΚ

Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Τμήματος Πληροφορικής


Κεντρική Σελίδα

Γραφείο

Δομή

Προγράμματα


Αναλυτική λίστα προγραμμάτων

Υποπρόγραμμα 3

Προηγούμενο έργο

Επόμενο έργο


Σύντομη Περιγραφή

Το έργο αφορά την υλοποίηση προγράμματος πρακτικής άσκησης για τους φοιτητές του Τμήματος Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων σε επιχειρήσεις και οργανισμούς στην Ήπειρο, αλλά και στην υπόλοιπη Ελλάδα.

Το Τμήμα Πληροφορικής είναι ένα νέο τμήμα του οποίου το Πρόγραμμα σπουδών μέχρι τώρα δεν περιελάμβανε την Πρακτική Άσκηση. Επειδή το Πρόγραμμα Σπουδών του δεν έχει διαμορφωθεί πλήρως είναι ευκαιρία να αναπτυχθεί η Πρακτική Άσκηση που είναι κατανοητό ότι είναι απαραίτητη για την Επιστήμη της Πληροφορικής. Ειδικότερα ένα νέο Τμήμα το οποίο μπορεί να ενσωματώσει νέες μεθόδους εκπαίδευσης των φοιτητών του μπορεί στην πραγματικότητα να βελτιώσει την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης και να αποτελέσει μοντέλο ανάπτυξης για άλλα τμήματα στη χώρα και την Ευρώπη. Επίσης, η διαθεσιμότητα επιχειρήσεων και οργανισμών να συνεργαστούν σε ένα τέτοιο εγχείρημα αποτελεί απόδειξη της ανάγκης για πρακτική άσκηση όχι μόνο από την πλευρά του Πανεπιστημίου, αλλά και από την πλευρά των επιχειρήσεων όταν μάλιστα ένας από τους κύριους στόχους της πολιτικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων είναι η δημιουργία συνδέσμων μεταξύ του Πανεπιστημίου και της παραγωγής.

Αυτό προέρχεται τόσο από την αναγκαιότητα εισαγωγής της πληροφορικής στις επιχειρήσεις, όσο και από την αναγκαιότητα για προσαρμογή των αποφοίτων του Τμήματος στις συνθήκες της αγοράς. Συνήθως τα Τμήματα Πληροφορικής δεν στοχεύουν στη δημιουργία υπαλλήλων, αλλά στελεχών επιχειρήσεων που σχεδιάζουν, προγραμματίζουν και υλοποιούν. Το Τμήμα προτείνει την κατ’ αρχή δοκιμαστική συνεργασία με επιχειρήσεις στον τομέα της πρακτικής άσκησης φοιτητών με 50 φοιτητές κατ’ έτος με μέσο όρο για τον καθένα 4 μήνες, την αξιολόγηση της προκαταρκτικής φάσης κατά τον πρώτο χρόνο και στη συνέχεια σταδιακή καθιέρωση της πρακτικής άσκησης ως προαιρετικής επιλογής.

 

Αντικείμενο

Το προτεινόμενο πρόγραμμα αποβλέπει στην έκδοση Εγχειριδίου Καλύτερων Μεθόδων Πρακτικής Άσκησης (που θα προκύψει από την διερεύνηση των υπαρχόντων προγραμμάτων πρακτικής άσκησης σε συναφή τμήματα και αξιολόγηση) και στην έκδοση Οδηγού Πρακτικής Άσκησης ως χρήσιμο βοήθημα για τους φοιτητές και εκπαιδευτές. Το Τμήμα προτίθεται να εκπονήσει το έργο με την χρήση εφαρμογών πληροφορικής στην παρακολούθηση, υλοποίηση και αξιολόγηση της Πρακτικής Άσκησης.

Η Πρακτική Άσκηση σχεδιάστηκε με βάση την παρεχόμενη εκπαίδευση (Πρόγραμμα Σπουδών Τμήματος Πληροφορικής) αλλά και τις ανάγκες των επιχειρήσεων (αυτές επιλέχθηκαν όχι μόνο από τις υπάρχουσες επιχειρήσεις πληροφορικής αλλά και από επιχειρήσεις των υπόλοιπων κλάδων της τοπικής οικονομίας). Ειδικότερα η πρακτική άσκηση αποτελεί συμπλήρωμα (επέκταση) των ακολούθων ενοτήτων που διδάσκονται στο Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων:

  • Μαθήματα Προγραμματισμού

Εισαγωγή στον προγραμματισμό, Προγραμματισμός σε C, Αρχές Γλωσσών Προγραμματισμού, Προγραμματισμός σε FORTRAN. Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός.

  • Μαθήματα Τεχνολογίας Λογισμικού

Δομές δεδομένων, Βάσεις δεδομένων, Τεχνολογία λογισμικού, Πολυμέσα, Πληροφοριακά συστήματα.

  • Μαθήματα Επικοινωνιών

Ψηφιακές επικοινωνίες, Δίκτυα Υπολογιστών, Δίκτυα ΙΙ.

  • Μαθήματα Ειδικών Θεμάτων

Τεχνητή νοημοσύνη, ρομποτική, ψηφιακή επεξεργασία σήματος, ψηφιακή επεξεργασία εικόνας, αναγνώριση προτύπων, ιατρική πληροφορική, ειδικά θέματα ψηφιακής τυπογραφίας, εισαγωγή στα ψηφιακά ηλεκτρονικά.

Όλες οι παραπάνω ομάδες μαθημάτων και εργαστηρίων χρήζουν ανάγκη πρακτικής άσκησης αφού ο φοιτητής μπορεί να εμπεδώσει αποκτηθείσες γνώσεις ή να αποκτά νέες. Η πρακτική άσκηση θα συνδυάζεται με την υπάρχουσα θεωρητική γνώση και θα συνδυάζει ανάλυση αναγκών, σχεδιασμό και εφαρμογή.

 

Στοιχεία του Έργου

Τίτλος Έργου Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Τμήματος Πληροφορικής
Κωδικός Επιτροπής Ερευνών 61/0790
Επιστημονικός Υπεύθυνος Έργου Επ. Καθηγητής Δημήτριος Φωτιάδης

Τηλ.: 2651097303

Φαξ: 2651048131

Email: fotiadis@cs.uoi.gr

Γραμματειακή Υποστήριξη Έργου Αικατερίνη Ντζιόκα

Τηλ.: 2651097317

Φαξ: 2651048131

Email: kntz@cs.uoi.gr

Ιστοσελίδα Έργου http://
Ενέργεια 3.4.β. Πρακτική Άσκηση Φοιτητών-Σπουδαστών
Διάρκεια Έργου

Από 01/09/1998 έως 31/12/1999

Προϋπολογισμός Έργου ΕΚΤ: 66.000.000

Αναλυτική λίστα προγραμμάτων

Υποπρόγραμμα 3

Προηγούμενο έργο

Επόμενο έργο

Κεντρική Σελίδα

Γραφείο

Δομή

Προγράμματα


Γραφείο Στήριξης ΕΠΕΑΕΚ
Πανεπιστημιούπολη, Ιωάννινα, Τ.Κ 45110,
Τηλ.: 2651097213, Fax: 2651097029,
email: epeaek@cc.uoi.gr