ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Γραφείο Στήριξης ΕΠΕΑΕΚ

Ποιοτικός έλεγχος στη βιομηχανία τροφίμων και υλικών συσκευασίας


Κεντρική Σελίδα

Γραφείο

Δομή

Προγράμματα


Αναλυτική λίστα προγραμμάτων

Υποπρόγραμμα 3

Προηγούμενο έργο

Επόμενο έργο


Σύντομη Περιγραφή

Τελικός στόχος του έργου είναι η συμπλήρωση των γνώσεων και δεξιοτήτων των πτυχιούχων και διπλωματούχων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Χημικών, Γεωπόνων, Χημικών Μηχανικών) κατόπιν βραχύχρονης εξειδίκευσής τους στους νευραλγικούς τομείς:

 1. του ποιοτικού ελέγχου στη βιομηχανία τροφίμων και

 2. του ποιοτικού ελέγχου στη βιομηχανία υλικών/περιεκτικών συσκευασίας τροφίμων.

Αποτέλεσμα της ενέργειας αυτής θα είναι η καλύτερη ανταπόκριση των μετεκπαιδευομένων στις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς εργασίας στη βιομηχανία τροφίμων και Υλικών Συσκευασίας σύμφωνα με τις διεθνείς πρακτικές και έμμεσα η αύξηση της ανταγωνιστικότητας της Ελληνικής Οικονομίας.

Η ενέργεια αυτή αποτελεί ένα βήμα στην προσπάθεια αναβάθμισης του τριτοβάθμιου εκπαιδευτικού συστήματος στη χώρα μας και συνδέεται στενά με την προσπάθεια αναβάθμισης:

 1. των προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών,

 2. των μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών,

 3. την πρακτική άσκηση των φοιτητών κατά τη διάρκεια των προπτυχιακών τους σπουδών,

 4. την ανάπτυξη των βιβλιοθηκών με προμήθεια νέων σειρών διεθνών περιοδικών /συγγραμμάτων, και

 5. εισαγωγή της πληροφορικής και ηλεκτρονικών πολυμέσων στην αναζήτηση πληροφοριών.

Αντικείμενο

Η ραγδαία εξέλιξη της επιστήμης δημιουργεί τα τελευταία χρόνια νέους επιστημονικούς και διεπιστημονικούς κλάδους όπως αυτοί της Χημείας τροφίμων, Μικροβιολογίας τροφίμων, Βιοτεχνολογίας τροφίμων, Μηχανικής τροφίμων, Συσκευασίας τροφίμων αλλά και της Επιστήμης των Υλικών (Χημεία και Τεχνολογία Πολυμερών, Μετάλλων, χαρτιού, Γυαλιού κ.ά.). Οι κλάδοι αυτοί γεννούν νέες τεχνολογίες παραγωγής, συνεπώς νέα προϊόντα και υπηρεσίες.

Οι εξελίξεις αυτές για να εφαρμοστούν σωστά στη σύγχρονη διεθνή ανταγωνιστική βιομηχανία απαιτούν άτομα με εξειδικευμένα προσόντα τα οποία δεν είναι δυνατό να αποκτηθούν στα πλαίσια των συμβατικών προπτυχιακών σπουδών στη χώρα μας. Για το λόγο αυτό απαιτείται μια συστηματική εκπαιδευτική προσπάθεια που μέσα από το προτεινόμενο πρόγραμμα συμπληρωματικής εκπαίδευσης μπορεί να δώσει τα εξειδικευμένα στελέχη στη Βιομηχανία Τροφίμων και Υλικών Συσκευασίας.

Η υλοποίηση της πρότασης θα στηριχθεί στους παρακάτω άξονες:

 1. Τη δημιουργία σειράς σύγχρονων σύντομων μαθημάτων (Short courses) διάρκειας 3 μηνών (~215 ωρών) με τίτλους αντίστοιχα:

  1. Ποιοτικός έλεγχος στη βιομηχανία τροφίμων με έμφαση στον ποιοτικό έλεγχο βασικών κατηγοριών τροφίμων όπως κρέας και προϊόντα του, γάλα και προϊόντα του, δημητριακά και προϊόντα τους, οπωροκηπευτικά και προϊόντα τους και αλκοολούχα/ μη αλκοολούχα ποτά, και

  2. Ποιοτικός έλεγχος στη βιομηχανία υλικών συσκευασίας με έμφαση στον ποιοτικό έλεγχο των βασικών υλικών συσκευασίας τροφίμων όπως μέταλλο (επικασσιτερωμένος χάλυβας, αλουμίνιο), γυαλί, πλαστικά (ομοπολυμερή, συμπολυμερή, μονοστρωματικά, πολυστρωματικά, άκαμπτα, εύκαμπτα) και χαρτί/ χαρτόνι.

  3. Τα μαθήματα αυτά θα αποτελούν το υπόβαθρο για τη συνέχιση της εξειδίκευσης των μετεκπαιδευόμενων στις βιομηχανίες των δυο παραπάνω κλάδων διάρκειας 3 μηνών.

 2. Την εφαρμογή νέων μορφών διδασκαλίας με την εισαγωγή της πληροφορικής, εφαρμογών πολυμέσων και εποπτικών μέσων διδασκαλίας.

 3. Την εισαγωγή και ουσιαστική ένταξη εξειδικευμένων μεταδιδακτορικών σπουδαστών των συμμετεχόντων ΑΕΙ στην εκπαιδευτική διαδικασία.

 4. Τη συμπλήρωση του τεχνολογικού εξοπλισμού των εργαστηρίων των ΑΕΙ που μετέχουν στην παρούσα πρόταση, πράγμα που θα φέρει τους μετεκπαιδευόμενους πλησιέστερα στη χρήση σύγχρονων συσκευών και οργάνων απαραίτητων στον ακριβή και γρήγορο ποιοτικό έλεγχο των τροφίμων και Υλικών Συσκευασίας τροφίμων.

 5. Τη συνεργασία του έργου με άλλες δράσεις που χρηματοδοτούνται από το ΕΠΕΑΕΚ όπως Προγράμματα Προπτυχιακών Σπουδών, Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών, Προγράμματα Βιβλιοθηκών κτλ., στα οποία το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, ήδη συμμετέχει.

Για την υλοποίηση του έργου προγραμματίζονται οι εξής τρεις φάσεις:

 1. Σχεδιασμός προγράμματος συμπληρωματικής εκπαίδευσης

 2. Ανάπτυξη του εκπαιδευτικού υλικού και

 3. Δοκιμαστική εφαρμογή, αξιολόγηση και προσαρμογή του προγράμματος συμπληρωματικής εκπαίδευσης.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει διδασκαλία σειράς μαθημάτων, άσκηση των μετεκπαιδευόμενων υπό μορφή μελετών περιπτώσεων (case studies), άσκηση στη χρήση διεθνώς αποδεκτών ηλεκτρονικών βάσεων δεδομένων όπως τα: Food Science and Technology Abstracts, Packaging Science and Technology Abstracts καθώς και άσκηση των εκπαιδευόμενων στα συμμετέχοντα Πανεπιστημιακά και βιομηχανικά εργαστήρια (on hands training).

Στοιχεία του Έργου

Τίτλος Έργου Ποιοτικός έλεγχος στη βιομηχανία τροφίμων και υλικών συσκευασίας
Κωδικός Επιτροπής Ερευνών 61/0714
Επιστημονικός Υπεύθυνος Έργου Καθηγητής Μιχαήλ Κοντομηνάς

Τηλ.: 2651098342

Φαξ: 2651044836

Email:

Γραμματειακή Υποστήριξη Έργου Γούλας Αντώνιος

Τηλ.: 2651098497

Φαξ: 26510

Email:

Ενέργεια 3.4.γ. Προγράμματα συμπληρωματικής εκπαίδευσης
Διάρκεια Έργου

Από 01/01/1998 έως 31/12/1999

Προϋπολογισμός Έργου ΕΚΤ: 106.823.000

Αναλυτική λίστα προγραμμάτων

Υποπρόγραμμα 3

Προηγούμενο έργο

Επόμενο έργο

Κεντρική Σελίδα

Γραφείο

Δομή

Προγράμματα


Γραφείο Στήριξης ΕΠΕΑΕΚ
Πανεπιστημιούπολη, Ιωάννινα, Τ.Κ 45110,
Τηλ.: 2651097213, Fax: 2651097029,
email: epeaek@cc.uoi.gr