ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Γραφείο Στήριξης ΕΠΕΑΕΚ

Ανάπτυξη Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Πληροφορικής


Κεντρική Σελίδα

Γραφείο

Δομή

Προγράμματα


Αναλυτική λίστα προγραμμάτων

Υποπρόγραμμα 3

Προηγούμενο έργο

Επόμενο έργο


Σύντομη περιγραφή

Το έργο αφορά το σχεδιασμό του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Πιο συγκεκριμένα το έργο περιλαμβάνει τέσσερις ξεχωριστές ενότητες:

 1. Σχεδιασμός και ανάπτυξη του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών το οποίο οδηγεί σε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα, Διδακτορικό Δίπλωμα ή και τα δύο,

 2. Ανάπτυξη της απαραίτητης υποδομής για την υποστήριξη Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών,

 3. Υποστήριξη ανάπτυξης του αναγκαίου εκπαιδευτικού υλικού και των λοιπών υποδομών στήριξης πρόσβασης σε σχετική πληροφορία,

 4. Δοκιμαστική εφαρμογή και αξιολόγηση του προγράμματος.

 

Αντικείμενο

Το σύνολο του έργου περιλαμβάνει πρακτικές και μεθόδους που ήδη έχουν χρησιμοποιηθεί σε άλλα τμήματα της Ελλάδας και της αλλοδαπής (π.χ. ανάλυση αγοράς και διαπίστωση των αναγκών για την καλύτερη διαμόρφωση του προγράμματος και την οριοθέτηση του προσανατολισμού του, αναζήτηση εμπειριών, μεταφορά τεχνογνωσίας κ.ά.). Στο έργο συμμετέχουν τα μέλη ΔΕΠ και το διδακτικό προσωπικό του Τμήματος ενώ παράλληλα το Τμήμα προτίθεται να χρησιμοποιήσει για τη διδασκαλία των μεταπτυχιακών μαθημάτων, αλλά και την ερευνητική δραστηριότητα, μέλη ΔΕΠ άλλων Πανεπιστημίων. Για να εξασφαλιστεί η επιτυχία του έργου και η επίτευξη των επί μέρους στόχων θα ακολουθηθεί διαδικασία συνεχούς παρακολούθησης και αξιολόγησης για τα ενδιάμεσα στάδια και τα παραδοτέα του έργου. Για την αξιολόγηση συνολικά του έργου και της αποδοτικότητας του προγράμματος θα χρησιμοποιηθούν σύμβουλοι οι οποίοι είναι γνωστοί Έλληνες Ερευνητές με μεγάλη εμπειρία στους τομείς που πρόκειται να ασχοληθούν.

Τελικά από το έργο αναμένεται να προκύψουν τα ακόλουθα παραδοτέα:

 1. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (κανονισμός και οδηγός) με βάση τη διεθνή εμπειρία, τα υπάρχοντα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών και τις ανάγκες της χώρας μας. Το Μεταπτυχιακό πρόγραμμα Σπουδών θα εφαρμοσθεί δοκιμαστικά και θα αξιολογηθεί. Θα συμπεριλαμβάνει δε όλα εκείνα τα βοηθητικά εργαλεία τα οποία θα στηρίξουν την εφαρμογή του στο άμεσο μέλλον (π.χ. πληροφοριακό σύστημα, υποδομή, μεθοδολογία επανασχεδιασμού κ.ά.),

 2. Κατάλληλη Υποδομή για την υποστήριξη του Προγράμματος Μεταπτυχιακών σπουδών η οποία συμπεριλαμβάνει υλική υποδομή και υποδομή σε έμψυχο δυναμικό,

 3. Εκπαιδευτικό Υλικό το οποίο θα προκύψει από τις ανάγκες που θα καταγραφούν στη δοκιμαστική φάση ανάπτυξης. Στο εκπαιδευτικό υλικό ανήκει και η υποδομή που θα αναπτυχθεί για πρόσβαση στη διεθνή βιβλιογραφία, αναζήτηση άρθρων και περιοδικών, κ.ά.,

 4. Εκθεση Αξιολόγησης για το πρόγραμμα σπουδών,

 5. Σύστημα προώθησης του προγράμματος και έντυπα τα οποία σχετίζονται με αυτό σε δύο γλώσσες (Ελληνικά και Αγγλικά).

Το έργο στοχεύει στην κάλυψη των αναγκών για την οργάνωση και λειτουργία μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών στο Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με τρόπο βιώσιμο αφού ελπίζεται ότι:

 1. θα είναι εστιασμένο σε σύγχρονα και σύνθετα προβλήματα της Πληροφορικής στην Ελλάδα και την Ευρώπη, αλλά και γενικότερα της κοινωνίας των πληροφοριών,

 2. θα είναι δυνατή η ευρύτερη συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά και Διεθνή προγράμματα έρευνας και ανάπτυξης με παράλληλη προσφορά στην οικονομία της χώρας.

Κατά τη διάρκεια του έργου θα γίνει προσπάθεια ώστε να καλυφθούν περιοχές της Πληροφορικής οι οποίες έχουν διεθνές ενδιαφέρον, με σκοπό την προσέλκυση αναγνωρισμένων επιστημόνων από το εξωτερικό αλλά και μεταπτυχιακών φοιτητών. Παράλληλα, από το έργο θα προκύψει μια σειρά από «έμμεσα» αποτελέσματα τα οποία θα βοηθήσουν την μελλοντική προσαρμογή του Προγράμματος σε νέες ανάγκες και εξελίξεις.

Για την υλοποίηση του έργου θα γίνει χρήση των υπαρχουσών υποδομών (απαιτείται και νέα υποδομή) αλλά η κατεύθυνση της υλοποίησης είναι αυτή της συμπληρωματικότητας με άλλα έργα τα οποία χρηματοδοτούνται για το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων μέσω του προγράμματος ΕΠΕΑΕΚ ή από άλλα Εθνικά και Ευρωπαϊκά Προγράμματα. Για την καλύτερη υλοποίηση του έργου και εξασφάλιση της επιτυχίας του το Τμήμα Πληροφορικής θα συνεργαστεί με το Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου της Κύπρου. Μέλη ΔΕΠ του Τμήματος αυτού θα συνεισφέρουν ως ερευνητές, ως εμπειρογνώμονες σε θέματα σχεδιασμού και ανάπτυξης του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών, ως εισηγητές μεταπτυχιακών μαθημάτων και ως επισκέπτες καθηγητές που θα μεταφέρουν την εμπειρία τους από την ανάπτυξη του δικού τους Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών. Το Τμήμα αυτό επιλέχθηκε διότι δεν είναι Ελληνικό (έτσι ώστε να υπάρχει η δυνατότητα χρήσης και ανταλλαγής εμπειριών στο εκπαιδευτικό υλικό).

Στοιχεία του Έργου

Τίτλος Έργου Ανάπτυξη Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Πληροφορικής
Κωδικός Επιτροπής Ερευνών 61/0700
Επιστημονικός Υπεύθυνος Έργου Αν. Καθηγητής Ισαάκ Λαγαρής

Τηλ.: 2651097304

Φαξ.: 2651048131

Email: lagaris@cs.uoi.gr

Γραμματειακή Υποστήριξη Έργου Χουλάκη Αλέκα

Τηλ.: 2651097317

Φαξ: 2651048131

Email:

Ενέργεια 3.2.α Μεταπτυχιακά, και

3.3.η.6 Υλικοτεχνική Υποδομή - Εξοπλισμός

Διάρκεια Έργου

Από 01/11/1997  έως 31/12/1999

Προϋπολογισμός Έργου ΕΚΤ: 80.400.000

ΕΤΠΑ: 14.000.000


Αναλυτική λίστα προγραμμάτων

Υποπρόγραμμα 3

Προηγούμενο έργο

Επόμενο έργο

Κεντρική Σελίδα

Γραφείο

Δομή

Προγράμματα


Γραφείο Στήριξης ΕΠΕΑΕΚ
Πανεπιστημιούπολη, Ιωάννινα, Τ.Κ 45110,
Τηλ.: 2651097213, Fax: 2651097029,
email: epeaek@cc.uoi.gr