Παλιά έκδοση: Αυτήν την στιγμή βλέπετε την παλιά έκδοση της ιστοσελίδας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. [Μετάβαση στην τρέχουσα έκδοση]
Βρίσκεστε εδώ: » Υπηρεσίες » Διεύθυνση Διεθνών & Δημοσίων Σχέσεων

Διεύθυνση Διεθνών & Δημοσίων Σχέσεων

Η Διεύθυνση Διεθνών & Δημοσίων Σχέσεων θεσμοθετήθηκε με το Προεδρικό Διάταγμα υπ' αριθμ. 185/27-08-99 «Οργανισμός διοικητικών υπηρεσιών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων», ωστόσο λειτουργούσε ως γραφείο από την ίδρυση του Πανεπιστημίου, το 1964.

Η διάρθρωσή της περιλαμβάνει τα εξής τρία τμήματα:

Τμήμα Διεθνών Σχέσεων

 Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων ακολουθεί μια σταθερή πολιτική για την προώθηση των διεθνών συνεργασιών με άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού,  όπως και με διάφορα δίκτυα εκπαίδευσης και έρευνας. Η πολιτική αυτή έχει στόχο να αναδειχθεί ο πρωτοποριακός ρόλος του στην έρευνα και να ενισχυθούν οι συμμετοχές σε ευρωπαϊκά προγράμματα, οι διμερείς συμφωνίες, η κινητικότητα του ακαδημαϊκού και διοικητικού προσωπικού και των φοιτητών και γενικότερα να αναγνωρισθεί ως ένα ίδρυμα με κύρος και πολυσύνθετες δράσεις στον ενιαίο ευρωπαϊκό χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης.

Η κύρια ενασχόληση του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων είναι η υποστήριξη της διεθνοποίησης της εκπαίδευσης. Ως διεθνοποίηση νοείται η διαδικασία υιοθέτησης μιας διεθνικής διάστασης της εκπαίδευσης σε όλες τις πτυχές της: τη διδασκαλία, την έρευνα, τις υπηρεσίες και γενικότερα τη λειτουργία των Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων οργανώνει, συντονίζει και υποστηρίζει μέσα από τις δράσεις του και βάσει της στρατηγικής του Πανεπιστημίου, τις βασικές αρχές της διεθνοποίησης της εκπαίδευσης. Υπό αυτό το πρίσμα προσλαμβάνει πρακτικές, προωθεί τις δραστηριότητες του Ιδρύματός μας σε διεθνές επίπεδο, συμβάλλει στη δημιουργία ενός διαπολιτισμικού διαλόγου για την εκπαίδευση με ευρύτερο στόχο την ποιοτική αναβάθμιση ενός πανεπιστημίου εξωστρεφούς, ευέλικτου, με λόγο και άποψη στο ευρωπαϊκό και διεθνές εκπαιδευτικό περιβάλλον.

Ένα από τα βασικά "εργαλεία" για την επίτευξη των παραπάνω στόχων είναι το πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση/Erasmus. Το πρόγραμμα Erasmus έχει καθιερωθεί ως μία από τις πλέον γνωστές κοινοτικές πρωτοβουλίες στον τομέα της εκπαίδευσης αντιπροσωπεύοντας τη ξεχωριστή εμπειρία που ζουν χιλιάδες φοιτητές, ως πολίτες της ενωμένης Ευρώπης, σε ένα πολυ-πολιτισμικό και πολυ-γλωσσικό περιβάλλον. Το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων, σε συνεργασία με το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, συντονίζει και διαχειρίζεται το πρόγραμμα προσφέροντας στους φοιτητές τη δυνατότητα να επωφεληθούν των ακαδημαϊκών, γλωσσικών και πολιτισμικών δραστηριοτήτων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων του εξωτερικού ώστε να διεκδικήσουν μια θέση στη διεθνή αγορά εργασίας και να λειτουργήσουν επιτυχώς σε ένα διεθνές και πολύ-πολιτισμικό επαγγελματικό περιβάλλον.

Στις δραστηριότητες του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων εντάσσονται:

 • Η μελέτη και εισήγηση για συνεργασία με ακαδημαϊκά ιδρύματα, επιστημονικούς φορείς και δίκτυα της αλλοδαπής
 • Η μέριμνα για την υπογραφή διαπανεπιστημιακών συμφωνιών, η παρακολούθηση της υλοποίησής τους, η συγκέντρωση και διάχυση πληροφοριών για προγράμματα επιστημονικών ανταλλαγών, ο σχεδιασμός πλαισίου συνεργασίας με χώρες εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και η ενημέρωση και παροχή πληροφοριών για τα εκπαιδευτικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Lifelong Learning Programme/Erasmus, Erasmus Mundus, Tempus, Asia-Link, Atlantis, EU-Canada Cooperation Programme, Alpha, Erasmus Mundus External Cooperation Window)
 • Η μέριμνα για τη σύνταξη, την επιμέλεια και την εκτύπωση ξενόγλωσσων ενημερωτικών φυλλαδίων για την ενημέρωση ξένων επισκεπτών και για την προβολή του έργου του Πανεπιστημίου
 • Η εντατικοποίηση της συνεργασίας με το διδακτικό προσωπικό της πανεπιστημιακής κοινότητας και η ενθάρρυνση της συμμετοχής τους σε εκπαιδευτικά προγράμματα ή διεθνείς οργανισμούς και δίκτυα
 • Ο συμβουλευτικός ρόλος στην οργάνωση διεθνών συνεδρίων με τη συνεργασία του Τμήματος Δημοσίων Σχέσεων και Εθιμοτυπίας, καθώς και η μέριμνα για τη φιλοξενία των προσκεκλημένων, από το πανεπιστήμιο, αλλοδαπών επιστημόνων και λοιπών επισήμων
 • Η συμμετοχή σε Διεθνείς Εκπαιδευτικές Εκθέσεις με στόχο την προβολή του ιδρύματος καθώς και τη διασύνδεσή του με Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα του εξωτερικού
 • Η μέριμνα για τη μετάφραση ξενόγλωσσων κειμένων στην ελληνική γλώσσα και αντίστροφα, καθώς και η εξυπηρέτηση της διερμηνείας.

Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων

Στόχος του Τμήματος Δημοσίων Σχέσεων & Εθιμοτυπίας είναι η συστηματική, προγραμματισμένη και συνεχής προσπάθεια για τη δημιουργία και διατήρηση της εικόνας εμπιστοσύνης και αξιοπιστίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Ο προγραμματικός σχεδιασμός του Τμήματος είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με τη στρατηγική διοίκηση της Ιδρυματικής Αρχής, η οποία - σε κάθε περίπτωση -  θέτει τις προτεραιότητες και χαράσσει τις  κατευθυντήριες γραμμές.

Το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Εθιμοτυπίας μεριμνά για την προβολή και προώθηση της εκπαιδευτικής, επιστημονικής και ερευνητικής δραστηριότητας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, για τη διασύνδεση του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με την τοπική κοινωνία, για την παροχή και διάχυση της πληροφορίας και τέλος για την τήρηση της σχετικής εθιμοτυπίας.

Το εκτεταμένο εύρος των δράσεων του Τμήματος περιλαμβάνει κατά κύριο λόγο την διοργάνωση εκδηλώσεων, όπως:

 • Τελετές ορκωμοσίας πτυχιούχων
 • Τελετές αναγόρευσης επίτιμων διδακτόρων
 • Βραβεύσεις, τιμητικές διακρίσεις διακεκριμένων προσωπικοτήτων του επιστημονικού, ακαδημαϊκού και κοινωνικού χώρου,
 • Τιμητικές τελετές π.χ. τελετή για τα μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας που αφυπηρέτησαν
 • Διαλέξεις - Ομιλίες διακεκριμένων προσωπικοτήτων
 • Εορτασμός της ημέρας των ελληνικών γραμμάτων (Εορτή των Τριών Ιεραρχών)
 • Εκδήλωση υποδοχής πρωτοετών φοιτητών
 • Ημέρες γνωριμίας με το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων: ενημερωτικές επισκέψεις μαθητών γυμνασίων και λυκείων της πόλης των Ιωαννίνων και της ευρύτερης περιοχής
 • Φοιτητική Πολιτιστική Εβδομάδα: επταήμερο εκδηλώσεων με προσκεκλημένους μουσικούς και καλλιτέχνες σε συνεργασία με τις φοιτητικές πολιτιστικές ομάδες του Πανεπιστημίου (θέατρο, κινηματογράφο, μουσική, συναυλίες, ομιλίες, κλπ).

Στις δράσεις του Τμήματος Δημοσίων Σχέσεων περιλαμβάνονται επίσης:

 • Συμβουλευτικές - υποστηρικτικές υπηρεσίες στα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας σε θέματα προβολής και διοργάνωσης εκδηλώσεων
 • Διαχείριση οικονομικών αιτημάτων
 • Συμμετοχή στην Επιτροπή Λόγου & Τέχνης του Πανεπιστημίου με σκοπό  την υλοποίηση πολιτιστικών και καλλιτεχνικών εκδηλώσεων (θεατρικές,  μουσικές παραστάσεις)
 • Επιμέλεια για την έκδοση φυλλαδίων, τιμητικών τευχών και βιβλίων, και για την προμήθεια αναμνηστικών δώρων
 • Εκπροσώπηση σε εκπαιδευτικές εκθέσεις
 • Συνεργασία με τα υπόλοιπα Ελληνικά Πανεπιστήμια
 • Ξεναγήσεις στους χώρους του Πανεπιστημίου μετά από αιτήματα σχολείων ή άλλων φορέων
 • Τήρηση αρχείου (φωτογραφικού, ψηφιακού και έντυπου)
 • Υποστήριξη της φοιτητικής μέριμνας: e- ενοικιάζεται (υπηρεσία εύρεσης στέγης στους πρωτοετείς φοιτητές)
 • Συνεργασία με τις φοιτητικές πολιτιστικές ομάδες του Πανεπιστημίου 

Τμήμα Μουσείου και Ιστορικού Αρχείου

Το Τμήμα Μουσείου και Ιστορικού Αρχείου μεριμνά:

 • για την συγκέντρωση, ταξινόμηση, καταγραφή και αξιοποίηση του μουσείου και του ιστορικού αρχείου του Πανεπιστημίου
 • για την προβολή των μουσειακών συλλογών και για τη συνεργασία με τους αρμόδιους κρατικούς και τοπικούς φορείς σε θέματα ανάπτυξής τους.
 • για τη συντήρηση και εμπλουτισμό των συλλογών και ιδιαίτερα των καλλιτεχνικών (έργα ζωγραφικής, γλυπτικής, κ.λ.π.).
 • για την οργάνωση φωνητικού αρχείου του Πανεπιστημίου, φωτογραφικού αρχείου διαφανειών, κινηματογραφικών ταινιών και μαγνητοσκοπήσεων.

 

Στοιχεία επικοινωνίας:

Διεύθυνση: Διεύθυνση Διεθνών & Δημοσίων Σχέσεων
Γκέκα - Λαγαρή Πηνελόπη, Προϊσταμένη
Πανεπιστημιούπολη Ιωαννίνων
45110 ΙΩΑΝΝΙΝΑ
Τηλέφωνα επικοινωνίας: (+30) 26510 07106, 07107, 07443, 07264, 07519, 07312, 07520, 07250
Fax: (+30) 26510-07024
Ε-mail:
Δικτυακός Τόπος: http://piro.uoi.gr, http://erasmus.uoi.gr

Πηγή: Οδηγός Σπουδών 2010-2011

 

^ αρχή

 
 


*
 
newSite