Βρίσκεστε εδώ: » Διοίκηση » Πανεπιστημιακές Αρχές » Σύγκλητος

Η Σύγκλητος

Η Σύγκλητος αποτελείται από τον Πρύτανη, τους Αντιπρυτάνεις, τους Κοσμήτορες των Σχολών, τους Προέδρους των Τμημάτων, έναν εκπρόσωπο των Φοιτητών από κάθε Τμήμα, δύο εκπροσώπους των Μεταπτυχιακών Φοιτητών, έναν εκπρόσωπο του Ειδικού και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.Ε.ΔΙ.Π.), έναν εκπρόσωπο του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.), καθώς και έναν εκπρόσωπο τoυ Διοικητικού Προσωπικού.

Στη Σύγκλητο συμμετέχουν, επίσης, εκπρόσωποι των Καθηγητών, των Αναπληρωτών Καθηγητών, των Επίκουρων Καθηγητών και των Λεκτόρων σε αριθμό ίσο προς το ένα τρίτο (1/3) των Τμημάτων του Πανεπιστημίου. Ο αριθμός αυτός δεν μπορεί να είναι μικρότερος του έξι (6), αλλά ούτε μεγαλύτερος από τον αριθμό των Τμημάτων του Πανεπιστημίου.

Οι Καθηγητές, οι Αναπληρωτές Καθηγητές, οι Επίκουροι Καθηγητές και οι Λέκτορες ορίζονται σε Γενική Συνέλευση από τα μέλη ΔΕΠ των Τμημάτων τους, της οποίας πρέπει να είναι μέλη, εκ περιτροπής, ανά έτος, με σειρά την οποία καθορίζει ο Πρύτανης ανά Τμήμα και βαθμίδα ώστε κατά τη διάρκεια της θητείας της Συγκλήτου να υπάρχει εκπροσώπηση κάθε Τμήματος τουλάχιστον μία φορά.

Στη Σύγκλητο συμμετέχει και ο Προϊστάμενος Γραμματείας του Πανεπιστημίου, χωρίς δικαίωμα ψήφου.

 

Δείτε ακόμη:

Επίτιμοι Καθηγητές του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Κατάλογος Καθηγητών στους οποίους έχει απονεμηθεί ο τίτλος του
Επίτιμου Καθηγητή
 (29/6/2012)
Ομότιμοι Καθηγητές του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Κατάλογος Καθηγητών στους οποίους έχει απονεμηθεί ο τίτλος του
Ομότιμου Καθηγητή  
(3/7/2013)

 

^ αρχή

 
 


 
newSite