Βρίσκεστε εδώ: » Διοίκηση » Πανεπιστημιακές Αρχές » Πρύτανης και Αντιπρυτάνεις

O Πρύτανης και οι Αντιπρυτάνεις

Ο Πρύτανης διευθύνει το Α.Ε.Ι., εποπτεύει την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών, των Σχολών και των Τμημάτων, εκπροσωπεί το Ίδρυμα δικαστικώς και εξωδίκως, επιβλέπει την τήρηση των νόμων και του εσωτερικού κανονισμού, είναι διατάκτης των δαπανών του Α.Ε.Ι, και μεριμνά για τη συνεργασία των οργάνων του Α.Ε.Ι., των διδασκόντων και των φοιτητών. Επίσης έχει όσες άλλες αρμοδιότητες προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις.

Ο Πρύτανης κατά την άσκηση των καθηκόντων του επικουρείται από τρείς Αντιπρυτάνεις, οι οποίοι ασκούν τις αρμοδιότητες που αναθέτει σε καθέναν από αυτούς το Πρυτανικό Συμβούλιο.

Ο Πρύτανης και οι τρεις Αντιπρυτάνεις εκλέγονται για τέσσερα χρόνια από ειδικό εκλεκτορικό σώμα.

 

^ αρχή

 
 


 
newSite