Παλιά έκδοση: Αυτήν την στιγμή βλέπετε την παλιά έκδοση της ιστοσελίδας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. [Μετάβαση στην τρέχουσα έκδοση]
Βρίσκεστε εδώ: » Διοίκηση » Διοικητικές Υπηρεσίες

Διοικητικές Υπηρεσίες

Στις διοικητικές, οικονομικές και τεχνικές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου προΐσταται ο Προϊστάμενος Γραμματείας.

Οργανόγραμμα Διοικητικών Υπηρεσιών

Οργανόγραμμα Διοικητικών Υπηρεσιών Πανεπιστημίου
 - Κλικ για μεγένθυση.
Για μεγέθυνση επιλέξτε την παραπάνω εικόνα

Το Οργανόγραμμα Διοικητικών Υπηρεσιών είναι διαθέσιμο και σε μορφή PDF
( OrganogrammaUOI-2010-11.pdf - 40kb )

 

Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών και Ακαδημαϊκών Υποθέσεων
Η Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών και Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, περιλαμβάνει τις ακόλουθες διευθύνσεις:

α) Διεύθυνση Διοικητικού
β) Διεύθυνση Εκπαίδευσης
γ) Διεύθυνση Διεθνών και Δημόσιων Σχέσεων
δ) Διεύθυνση Φοιτητικής Μέριμνας

Διεύθυνση Διοικητικού
Η Διεύθυνση Διοικητικού διαρθρώνεται στα ακόλουθα τμήματα:

α) Τμήμα Διδακτικού - Εκπαιδευτικού Προσωπικού
β) Τμήμα Διοικητικού Προσωπικού
γ) Τμήμα Πανεπιστημιακών Οργάνων
δ) Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας
ε) Τμήμα Πρωτοκόλλου και Αρχείου

Διεύθυνση Εκπαίδευσης
Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης διαρθρώνεται στα ακόλουθα τμήματα:

α) Τμήμα Προπτυχιακών Σπουδών
β) Τμήμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
γ) Τμήμα Δημοσιευμάτων

Διεύθυνση Διεθνών και Δημόσιων Σχέσεων
Η Διεύθυνση Διεθνών και Δημόσιων Σχέσεων διαρθρώνεται στα ακόλουθα τμήματα:

α) Τμήμα Διεθνών Σχέσεων
β) Τμήμα Δημόσιων Σχέσεων και Εθιμοτυπίας
γ) Τμήμα Μουσείου και Ιστορικού Αρχείου

Διεύθυνση Φοιτητικής Μέριμνας
Η Διεύθυνση Φοιτητικής Μέριμνας διαρθρώνεται στα ακόλουθα τμήματα:

α)Τμήμα Σίτισης
β) Τμήμα Πρόνοιας και Εκδηλώσεων
γ) Τμήμα Υγειονομικής Περίθαλψης

Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης
Η Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης συγκροτείται από τις ακόλουθες διευθύνσεις:

α) Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης
β) Διεύθυνση Οργανωτικής Ανάπτυξης
γ) Διεύθυνση Μηχανοργάνωσης

Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης
Η Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης διαρθρώνεται στα ακόλουθα τμήματα:

α) Τμήμα Προϋπολογισμού και Λογιστηρίου
β) Τμήμα Μισθοδοσίας
γ) Τμήμα Προμηθειών
δ)Τμήμα Κληροδοτημάτων- Περιουσίας
ε) Τμήμα Ταμείου

Διεύθυνση Οργανωτικής Ανάπτυξης
Η Διεύθυνση Οργανωτικής Ανάπτυξης διαρθρώνεται στα ακόλουθα τμήματα:

α) Τμήμα Μελετών Στατιστικής
β) Τμήμα Προγραμματισμού - Οργάνωσης

Διεύθυνση Μηχανοργάνωσης
Η Διεύθυνση Μηχανοργάνωσης διαρθρώνεται στα ακόλουθα τμήματα:

α) Τμήμα Λειτουργίας Η/Υ
β) Τμήμα Μηχανογράφησης
γ) Τμήμα Χειρισμού Μέσων Εισαγωγής Δεδομένων

Στη Διεύθυνση Μηχανοργάνωσης υπάγεται και το Κέντρο Διαχείρισης Δικτύων.

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών διαρθρώνεται στα ακόλουθα τμήματα:

α) Τμήμα Μελετών
β) Τμήμα Εκτέλεσης Έργων
γ) Τμήμα Συντήρησης
δ) Τμήμα Γραμματείας

Διεύθυνση Κεντρικής Βιβλιοθήκης

Γραμματείες Σχολών

Γραμματείες Ακαδημαϊκών Τμημάτων

Τμήμα Εκδόσεων (Τυπογραφείο)

Τμήμα Αξιοποίησης Αγροκτήματος

Γραμματεία Συγκλήτου

Γραμματεία Πρυτανικού Συμβουλίου

Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού Έρευνας

Γραμματεία Πρυτανείας

Γραφείο Τύπου Πρυτανείας

Γραμματεία Προϊσταμένου Γραμματείας Α.Ε.Ι.

Νομική Υπηρεσία

 

^ αρχή

 
 


 
newSite