ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Τμήμα Προμηθειών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΚΤΗΡΙΟ 1ος ΟΡΟΦΟΣ
ΤΗΛ. 26510-07130 - 132 & 07234

 

 
Αρμοδιότητες        Θεσμικό Πλαίσιο        Προκηρύξεις Προμηθειών - Υπηρεσίων        Έντυπα Τμήματος Προμηθειών  
 
Σημείωση:
Πόλλα από τα έγγραφα που είναι διαθέσιμα σε αυτή την ιστοσελίδα είναι σε μορφή PDF. Για να τα δείτε θα πρέπει να εγκαταστήσετε το Adobe Acrobat Reader, αν δεν υπάρχει ήδη στον υπολογιστή σας.

 


Αρμοδιότητες Τμήματος Προμηθειών
Τμήμα Προμηθειών

 
    Σύμφωνα με τον Οργανισμό διοικητικών υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (Π.Δ. 186/99), οι αρμοδιότητες του Τμήματος Προμηθειών καθορίζονται ως εξής:

 • Η μέριμνα για την διενέργεια κάθε είδους προμήθειας.
 • Η κατάρτιση προγραμμάτων και σύνταξη του ενιαίου προγράμματος προμηθειών. Η μέριμνα για την έγκριση και την εκτέλεσή του.
 • Η μέριμνα για συγκρότηση επιτροπών διενέργειας διαγωνισμών, συγκρότηση επιτροπών παραλαβής οργάνων, υλικών και εξοπλισμών.
 • Η μέριμνα για την προώθηση των διαδικασιών που απαιτούνται για την προμήθεια εξοπλισμού και αναλωσίμων υλικών.
 • Η τήρηση αρχείου προμηθευόμενου εξοπλισμού και κάθε είδους υλικού.
 • Η κατάρτιση των συμβάσεων για τις προμήθειες με τη συνεργασία της Νομικής Υπηρεσίας.
 • Η τήρηση και παρακολούθηση συμβάσεων, εγγυητικών επιστολών και κάθε απαιτούμενου παραστατικού εγγράφου.
 • Η εισήγηση για την εκποίηση ή την καταστροφή ακατάλληλου ή άχρηστου υλικού και διαγραφή του από διαχειριστικά βιβλία και η τήρηση όλων των αναγκαίων βιβλίων και στοιχείων.

 

Αρχή Σελίδας

 
Θεσμικό Πλαίσιο
Τμήμα Προμηθειών

 
    Η βασική νομοθεσία που ισχύει σήμερα, κατά περίπτωση, έχει ως εξής:

 • N. 2286/95 (προμήθεια αγαθών)
 • Ν. 2362/95 (Δημόσιο λογιστικό - προμήθεια υπηρεσιών)
 • Ν. 2741/99 (Κρατικές προμήθειες)
 • Ν. 3886/30-92010 (Δικαστική προστασία κατά την σύναψη συμβάσεων, σύμφωνα με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ
 • Ν. 2328/95 άρθρο 15 και Ν. 2372/96 άρθρο 11 (Ονομαστικοποίηση Μετοχών)
 • Ν. 1892/90 άρθρο 88 (υποχρεώσεις αναδόχων έργων πληροφορικής)
 • Π.Δ. 346/98 (Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Κ.Ο. 92/50)
  όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 18/2000 (προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στην Κ.Ο. 97/52)
 • Π.Δ. 370/95 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας περί προμηθειών του δημοσίου προς το Κοινοτικό Δίκαιο» (93/96/ΕΕ) όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 105/2000 (97/52/Ε.Κ)
 • Π.Δ. 394/96 «Κανονισμός Προμηθειών Δημόσιου Τομέα»
 • Π.Δ. 82/96 «Ονομαστικοποίηση των μετοχών των Ελληνικών "A.E."»
 • Π.Δ. 118/2007
 • Η σχετική, με τον Ειδικό Λογαριασμό Έρευνας, νομοθεσία.
Αρχή Σελίδας

 
Προκηρύξεις Διαγωνισμών Προμηθειών:
Παροχής Υπηρεσιών
Τμήμα Προμηθειών
Α/Α
Διακή-
ρυξης
Αριθ.
Πρωτ.
Τίτλος - Αντικείμενο
Διαγωνισμού
Προϋπ/σμός
σε ευρώ (€)
Ημ/νία
Διαγ/σμού
Περίληψη
Διακήρυξης
Αναλυτική Διακήρυξη Παρατηρήσεις
 Τεύχος Διακήρυξης  Τέυχος Τεχνικών Προδιαγραφών
Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν διαθέσιμες Προκηρύξεις Διαγωνισμών.
Παρακαλούμε επισκεφθείτε και πάλι την ιστοσελίδα του Τμήματος Προμηθειών για νέες καταχωρήσεις.
 
 
 
 

 
Αρχείο Παλαιότερων Διαγωνισμών
Τμήμα Προμηθειών
Α/Α
Διακή-
ρυξης
Αριθ.
Πρωτ.
Τίτλος - Αντικείμενο
Διαγωνισμού
Προϋπ/σμός
σε ευρώ (€)
Ημ/νία
Διαγ/σμού
Περίληψη
Διακήρυξης
Αναλυτική Διακήρυξη Παρατηρήσεις
 Τεύχος Διακήρυξης  Τέυχος Τεχνικών Προδιαγραφών
1/2017   Προμήθεια Έντυπων και Ηλεκτρονικών Συνδρομών Ξενόγλωσσων Επιστημονικών Περιοδικών & Ηλεκτρονικών Βάσεων Δεδομένων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με διάρκεια σύμβασης δύο (2) ετών

Ημερομηνία αποσφράγισης Προσφορών: 7η Απριλίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ.
Προθεσμία Κατάθεσης Προσφορών: 3η Απριλίου 2017, ημέρα Δευτέρα και έως ώρα 1.30 μ.μ.
159.000,00 07 Απρ. 2017 Το τεύχος είναι διαθέσιμο από το Τμήμα Προμηθειών όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τηλ 26510-07130    
 
  10293/2017 Δημόσιος ανοικτός πλειοδοτικός διαγωνισμός για την εκμίσθωση και εκμετάλλευση του Αναψυκτηρίου της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Δείτε ακόμη:
Διευκρίνιση 1: Σχέδιο κυλικείου κεντρικής βιβλιοθήκης (23-Φεβ-2017)
Διευκρίνιση 2: Διευκρίνιση για κάθε ενδιαφερόμενο (02-Μαρ-2017)


Ημερομηνία αποσφράγισης Προσφορών: 7η Μαρτίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ.
Προθεσμία Κατάθεσης Προσφορών: 6η Μαρτίου 2017, ημέρα Δευτέρα και έως ώρα 12.00 μ.μ.
2.700,00 07 Μαρ. 2017 Το τεύχος είναι διαθέσιμο από το Τμήμα Προμηθειών όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τηλ 26510-07130  
Διευκρίνισεις για το διαγωνισμό Αριθμ. Πρωτ. 10293/2017
(Ενημέρωση 02-Μαρ-2017)
 
  8545/2017 Συνοπτικός μειοδοτικός διαγωνισμός ανοικτής διαδικασίας με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, για την για την ανάδειξη αναδόχου για την ασφάλιση των κτιρίων του Πανεπιστημίου μας, έναντι ζημιών, πυρκαγιών και λοιπών κινδύνων, πλην του σεισμού, για ένα (1) έτος

Ημερομηνία αποσφράγισης Προσφορών: 24η Ιανουαρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ.
Προθεσμία Κατάθεσης Προσφορών: 23η Ιανουαρίου 2017, ημέρα Δευτέρα και έως ώρα 12.00 μ.μ.
18.000,00 24 Ιαν. 2017 Το τεύχος είναι διαθέσιμο από το Τμήμα Προμηθειών όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τηλ 26510-07130    
 
5/2016   Διακήρυξη ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την προμήθεια επιστημονικού εξοπλισμού του νέου κτηρίου του Τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Διακ. 5/2016 [Σ/Α 30615]

Ημερομηνία αποσφράγισης Προσφορών: 17η Ιανουαρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ.
Προθεσμία Κατάθεσης Προσφορών: 11η Ιανουαρίου 2017, ημέρα Τετάρτη και έως ώρα 13.30 μ.μ.
121.550,00 17 Ιαν. 2017 Το τεύχος είναι διαθέσιμο από το Τμήμα Προμηθειών όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τηλ 26510-07130    
 
  6093/2016 Συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, με βάση αποκλειστικά την τιμή, για την «Προμήθεια και τοποθέτηση ενεργειακών κουφωμάτων αλουμινίου στις εξωτερικές θύρες του κτιρίου της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων»

Ημερομηνία αποσφράγισης Προσφορών: 20η Δεκεμβρίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ.
Προθεσμία Κατάθεσης Προσφορών: 19η Δεκεμβρίου 2016, ημέρα Δευτέρα και έως ώρα 12.00 μ.μ.
14.700,00 20 Δεκ. 2016 Το τεύχος είναι διαθέσιμο από το Τμήμα Προμηθειών όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τηλ 26510-07130    
 
  5902/2016 Συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, με βάση αποκλειστικά την τιμή, για την «Προμήθεια μονάδων εκτροφής, αναπαραγωγής και συμπεριφοράς πειραματοζώων για τον εξοπλισμό των εργαστηρίων του κτιρίου του Τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων»

Ημερομηνία αποσφράγισης Προσφορών: 14η Δεκεμβρίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ.
Προθεσμία Κατάθεσης Προσφορών: 13η Δεκεμβρίου 2016, ημέρα Τρίτη και έως ώρα 12.00 μ.μ.
68.700,00 14 Δεκ. 2016 Το τεύχος είναι διαθέσιμο από το Τμήμα Προμηθειών όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τηλ 26510-07130    
 
  5529/2016 Συνοπτικός ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ μειοδοτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, με βάση αποκλειστικά την τιμή, για την «Προμήθεια μιας μηχανής laser με πηγή CO2 100watt ευρωπαϊκής προέλευσης καθώς και τα απαιτούμενα αναλώσιμα για τη συντήρηση και ορθή λειτουργία του laser για δύο χρόνια , για τις ανάγκες του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών»

Ημερομηνία αποσφράγισης Προσφορών: 12η Δεκεμβρίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ.
Προθεσμία Κατάθεσης Προσφορών: 9η Δεκεμβρίου 2016, ημέρα Παρασκευή και έως ώρα 12.00 μ.μ.
20.000,00 12 Δεκ. 2016 Το τεύχος είναι διαθέσιμο από το Τμήμα Προμηθειών όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τηλ 26510-07130    
 
  5087/2016 Συνοπτικός ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ μειοδοτικός διαγωνισμός ανοικτής διαδικασίας με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, για την «Προμήθεια εξοπλισμού για τη συλλογή δεδομένων πεδίου του κτιρίου του Τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων».

Ημερομηνία αποσφράγισης Προσφορών: 8η Δεκεμβρίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ.
Ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών: 7η Δεκεμβρίου 2016, ημέρα Τετάρτη και έως ώρα 12.00 μ.μ.
17.000,00 08 Δεκ. 2016 Το τεύχος είναι διαθέσιμο από το Τμήμα Προμηθειών όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τηλ 26510-07130    
 
  4752/2016 Συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό ανοικτής διαδικασίας με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, για την «Προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών 2016».

Ημερομηνία αποσφράγισης Προσφορών: 6η Δεκεμβρίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ.
Ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών: 5η Δεκεμβρίου 2016, ημέρα Δευτέρα και έως ώρα 12.00 μ.μ.
59.296,48 06 Δεκ. 2016 Το τεύχος είναι διαθέσιμο από το Τμήμα Προμηθειών όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τηλ 26510-07130    
 
  4279/2016 Συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό ανοικτής διαδικασίας με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, για την «Προμήθεια υδραυλικών υλικών 2016».

Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού: 1η Δεκεμβρίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ.
Προθεσμία Κατάθεσης Προσφορών: 30η Νοεμβρίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 μ.μ.
49.528,76 01 Δεκ. 2016 Το τεύχος είναι διαθέσιμο από το Τμήμα Προμηθειών όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τηλ 26510-07130    
 
  4198/2016 Συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό ανοικτής διαδικασίας με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, για την «Προμήθεια σιδηρουργικών υλικών 2016».

Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού: 30 Νοεμβρίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ.
Προθεσμία Κατάθεσης Προσφορών: Τρίτη 29 Νοεμβρίου 2016 και ως ώρα 12:00 μ.μ.
8.215,74 30 Νοε. 2016 Το τεύχος είναι διαθέσιμο από το Τμήμα Προμηθειών όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τηλ 26510-07130    
 
  4196/2016 Συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό ανοικτής διαδικασίας με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, για την «Προμήθεια ψυκτικών υλικών 2016».

Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού: 29 Νοεμβρίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.
Προθεσμία Κατάθεσης Προσφορών: Δευτέρα, 28 Νοεμβρίου 2016 και ως ώρα 12:00 μ.μ.
57.621,75 29 Νοε. 2016 Το τεύχος είναι διαθέσιμο από το Τμήμα Προμηθειών όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τηλ 26510-07130    
 
4/2016   Ανοικτός διεθνής ηλεκτρονικός διαγωνισμός σε Ευρώ, με ηλεκτρονικώς υποβαλλόμενες σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου ή αναδόχων για την
προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης για την κάλυψη των αναγκών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με διάρκεια σύμβασης ενός (1) έτους .

Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού: 24 Νοεμβρίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.
Προθεσμία Κατάθεσης Προσφορών: Παρασκευή 18 Νοεμβρίου 2016 και ως ώρα 13:30
990.000,00 24 Νοε. 2016 Το τεύχος είναι διαθέσιμο από το Τμήμα Προμηθειών όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τηλ 26510-07130    
 
  3915/2016 Συνοπτικός επαναληπτικός μειοδοτικός διαγωνισμός ανοικτής διαδικασίας με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, για την «Προμήθεια λογισμικού για τις ανάγκες των εργαστηρίων του κτιρίου του Τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων».

Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού: 21 Νοεμβρίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ.
Προθεσμία Κατάθεσης Προσφορών: Παρασκευή 18 Νοεμβρίου 2016 και ως ώρα 12:00
19.850,00 21 Νοε. 2016 Το τεύχος είναι διαθέσιμο από το Τμήμα Προμηθειών όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τηλ 26510-07130    
 
  2834/2016 Συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, με βάση αποκλειστικά την τιμή, για την «Προμήθεια μιας μηχανής laser με πηγή CO2 100watt ευρωπαϊκής προέλευσης καθώς και τα απαιτούμενα αναλώσιμα για τη συντήρηση και ορθή λειτουργία του laser για δύο χρόνια , για τις ανάγκες του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών»

Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού: 15 Νοεμβρίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.
Προθεσμία Κατάθεσης Προσφορών: Δευτέρα 14 Νοεμβρίου 2016 και ως ώρα 12:00
20.000,00 15 Νοε. 2016 Το τεύχος είναι διαθέσιμο από το Τμήμα Προμηθειών όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τηλ 26510-07130    
 
3/2016   Ανοικτός διεθνής ηλεκτρονικός διαγωνισμός σε Ευρώ, με ηλεκτρονικώς υποβαλλόμενες σφραγισμένες προσφορές με σκοπό την ανάδειξη αναδόχου/ων για την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού των κτηρίων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με διάρκεια σύμβασης ενός (1) έτους με δικαίωμα προαίρεσης για άλλο ένα (1) έτος.

Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού: 9 Νοεμβρίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ.
Προθεσμία Κατάθεσης Προσφορών: Πέμπτη 3 Νοεμβρίου 2016 και ως ώρα 13:30
1.140.000,00 09 Νοε. 2016 Το τεύχος είναι διαθέσιμο από το Τμήμα Προμηθειών όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τηλ 26510-07130    
 
  2682/2016 Συνοπτικός μειοδοτικός διαγωνισμός ανοικτής διαδικασίας με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, για την «Προμήθεια εξοπλισμού για τη συλλογή δεδομένων πεδίου του κτιρίου του Τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων».

Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού: 8 Νοεμβρίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.
Προθεσμία Κατάθεσης Προσφορών: Δευτέρα 7 Νοεμβρίου 2016 και ως ώρα 12:00
17.000,00 08 Νοε. 2016 Το τεύχος είναι διαθέσιμο από το Τμήμα Προμηθειών όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τηλ 26510-07130    
 
  2485/2016 Διακήρυξη Συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, με βάση αποκλειστικά την τιμή, για την «Προμήθεια εξοπλισμού χρωματογραφίας, για τις ανάγκες του Τμήματος Χημείας».

Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού:: 3 Νοεμβρίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.
Προθεσμία Κατάθεσης Προσφορών: Τετάρτη 2 Νοεμβρίου 2016 και ως ώρα 12:00
18.000,00 03 Νοε. 2016 Το τεύχος είναι διαθέσιμο από το Τμήμα Προμηθειών όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τηλ 26510-07130    
 
  2486/2016 Συνοπτικός μειοδοτικός διαγωνισμός ανοικτής διαδικασίας με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, για την «Προμήθεια λογισμικού για τις ανάγκες των εργαστηρίων του κτιρίου του Τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων».

Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού:: 1 Νοεμβρίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.
Προθεσμία Κατάθεσης Προσφορών: Δευτέρα 31 Οκτωβρίου 2016 και ως ώρα 12:00
19.850,00 01 Νοε. 2016 Το τεύχος είναι διαθέσιμο από το Τμήμα Προμηθειών όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τηλ 26510-07130    
 
  2195/2016 Συνοπτικός μειοδοτικός διαγωνισμός ανοικτής διαδικασίας με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, για την «Προμήθεια φασματογράφου μαζών για τη συμπλήρωση υπάρχοντος συστήματος αέριας χρωματογραφίας για τις ανάγκες εργαστηρίου αναλυτικής χημείας του Τμήματος Χημείας».

Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού: 26 Οκτωβρίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ.
Προθεσμία Κατάθεσης Προσφορών: Τρίτη 25 Οκτωβρίου 2016 και ως ώρα 12:00
23.500,00 26 Οκτ. 2016 Το τεύχος είναι διαθέσιμο από το Τμήμα Προμηθειών όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τηλ 26510-07130  
 
  2196/2016 Συνοπτικός μειοδοτικός διαγωνισμός ανοικτής διαδικασίας με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, για την «Προμήθεια εξοπλισμού του εργαστηρίου νευροφυσιολογίας του κτιρίου ΒΕΤ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων».

Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού: 25 Οκτωβρίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.
Προθεσμία Κατάθεσης Προσφορών: Δευτέρα 24 Οκτωβρίου 2016 και ως ώρα 12:00
25.060,00 25 Οκτ. 2016 Το τεύχος είναι διαθέσιμο από το Τμήμα Προμηθειών όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τηλ 26510-07130  
 
  1966/2016 Συνοπτικός μειοδοτικός διαγωνισμός ανοικτής διαδικασίας με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, για την «Προμήθεια και τοποθέτηση τοπικών κλιματιστικών μονάδων διαιρούμενου τύπου για τις ανάγκες του Παν/μίου Ιωαννίνων».
Δείτε ακόμη: Ανακοίνωση παράτασης διαγωνισμού 1966/7-10-16

Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού: 25η Οκτωβρίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00
Προθεσμία Κατάθεσης Προσφορών: Δευτέρα 24η Οκτωβρίου 2016 και ως ώρα 12:00
59.292,15 25 Οκτ. 2016 Το τεύχος είναι διαθέσιμο από το Τμήμα Προμηθειών όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τηλ 26510-07130  
 
  17094/2016 Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά για την προμήθεια Εξοπλισμού για τον Καθαρισμό και Υποκυττάριο Εντοπισμό Βιολογικών Μορίων για τις ανάγκες των εργαστηρίων του κτιρίου του Τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού: 13 Ιουλίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ.
Προθεσμία Κατάθεσης Προσφορών: Τρίτη 12 Ιουλίου 2016 και ως ώρα 12:00 μ.μ.
0,01 13 Ιουλ. 2016 Το τεύχος είναι διαθέσιμο από το Τμήμα Προμηθειών όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τηλ 26510-07130    
 
  17098/2016 Πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά για την προμήθεια Γενετικού Αναλυτή για τον εξοπλισμό των εργαστηρίων του κτιρίου του Τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού: 12 Ιουλίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.
Προθεσμία Κατάθεσης Προσφορών: Δευτέρα 11 Ιουλίου 2016 και ως ώρα 12:00 μ.μ.
0,01 12 Ιουλ. 2016 Το τεύχος είναι διαθέσιμο από το Τμήμα Προμηθειών όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τηλ 26510-07130    
 
  15569/2016 Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την προμήθεια - μεταφορά υγρού αζώτου και την ενοικίαση δεξαμενών για τις ανάγκες τμημάτων του Πανεπιστήμιου Ιωαννίνων

Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού: 16 Ιουνίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.
Προθεσμία Κατάθεσης Προσφορών: Τετάρτη 15 Ιουνίου 2016 και ως ώρα 12:00 μ.μ.
40.000,00 16 Ιουν. 2016 Το τεύχος είναι διαθέσιμο από το Τμήμα Προμηθειών όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τηλ 26510-07130  
 
  15767/2016 Δημόσιος ανοικτός πλειοδοτικός διαγωνισμός με κλειστές έγγραφες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης το υψηλότερο προσφερόμενο αντάλλαγμα παραχώρησης χώρου πώλησης ειδών ανθοπωλείου κατά τη διάρκεια ορκωμοσιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων που θα γίνει τη 14η IOYNIOY 2016, ημέρα TΡΙΤΗ και ώρα 10:00 π.μ.

Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού: 14 Ιουνίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.
Προθεσμία Κατάθεσης Προσφορών: Δευτέρα 13 Ιουνίου 2016 και ως ώρα 12:00 μ.μ
0,01 14 Ιουν. 2016 Το τεύχος είναι διαθέσιμο από το Τμήμα Προμηθειών όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τηλ 26510-07130    
 
2/2016   Ανοικτός Διεθνής Ηλεκτρονικός διαγωνισμός, με ηλεκτρονικώς υποβαλλόμενες σφραγισμένες προσφορές σε ΕΥΡΩ και με κριτήριο κατακύρωσης τη Χαμηλότερη τιμή, για την Ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών φύλαξης όλων των χώρων του κτηρίου ΔΙ.Κ.Ε.Π.Π.Ε.Ε. «Σταύρος Νιάρχος» και της Κεντρικής Πύλης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων»,, χρονικής διάρκειας ενός (1) έτους, με δικαίωμα προαίρεσης για άλλο ένα (1) έτος.

Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού: 7 Ιουνίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.
Προθεσμία Κατάθεσης Προσφορών: Τετάρτη 1 Ιουνίου 2016 και ως ώρα 13:30
147.967,48 07 Ιουν. 2016 Το τεύχος είναι διαθέσιμο από το Τμήμα Προμηθειών όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τηλ 26510-07130    
 
  14326/2016 Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια πυροσβεστικών υλικών για τις ανάγκες των κτηρίων της Πανεπιστημιούπολης Ιωαννίνων 9.030,66 26 Μαι. 2016 Το τεύχος είναι διαθέσιμο από το Τμήμα Προμηθειών όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τηλ 26510-07130   Πέμπτη 26 Μαΐου 2016 και ώρα 10:00 π.μ.
 
  14327/2016 Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για τον περιοδικό έλεγχο 71 ανελκυστήρων της Πανεπιστημιούπολης Ιωαννίνων. 9.606,30 24 Μαι. 2016 Το τεύχος είναι διαθέσιμο από το Τμήμα Προμηθειών όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τηλ 26510-07130   ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ
 
  13862/2016 Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την παροχή υπηρεσιών «Για τη συντήρηση πρασίνου και συντήρηση - λειτουργία αρδευτικού δικτύου της Πανεπιστημιούπολης Ιωαννίνων» με διάρκεια σύμβασης ενός (1) έτους.

Χρόνος διενέργειας του διαγωνισμού: 12 Μαΐου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ.
Προθεσμία Κατάθεσης Προσφορών: Τετάρτη 11 Μαΐου 2016 και ως ώρα 12:00 μ.μ.
71.340,00 12 Μαι. 2016 Το τεύχος είναι διαθέσιμο από το Τμήμα Προμηθειών όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τηλ 26510-07130    
 
1/2016   ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΥ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Χρόνος διενέργειας του διαγωνισμού: 10 Μαΐου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ.
Κατάθεση προσφορών: Τετάρτη 4 Μαΐου 2016 και ως ώρα 13:30 μ.μ.
4.332.000,00 10 Μαι. 2016 Το τεύχος είναι διαθέσιμο από το Τμήμα Προμηθειών όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τηλ 26510-07130    
 
  12980/2016 Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου για τη μυοκτονία, εντομοκτονία & φιδοαπώθηση για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού: 26 Απριλίου 2016, ημέρα Μ. Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ.
Κατάθεση προσφορών: Μ. Δευτέρα 25 Απριλίου 2016 και ως ώρα 12:00 μ.μ.
9.000,00 26 Απρ. 2016 Το τεύχος είναι διαθέσιμο από το Τμήμα Προμηθειών όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τηλ 26510-07130   Ώρα 12:00 μ.μ.
 
  12981/2016 Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια χαρτιού καθαριότητας και βιομηχανικού χαρτιού, για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού: 26 Απριλίου 2016, ημέρα Μ. Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.
Κατάθεση προσφορών: Μ. Δευτέρα 25 Απριλίου 2016 και ως ώρα 12:00 μ.μ.
25.000,00 26 Απρ. 2016 Το τεύχος είναι διαθέσιμο από το Τμήμα Προμηθειών όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τηλ 26510-07130   Ώρα 10:00 π.μ.
 
 
 
 
Αρχή Σελίδας
Σημείωση:
Πολλά από τα έγγραφα που είναι διαθέσιμα σε αυτή την ιστοσελίδα είναι σε μορφή PDF. Για να τα δείτε θα πρέπει να εγκαταστήσετε το Adobe Acrobat Reader, αν δεν υπάρχει ήδη στον υπολογιστή σας.
 

 
Έντυπα Τμήματος Προμηθειών
Τμήμα Προμηθειών

 
    Παρακάτω μπορείτε να βρείτε τυποποιημένα έντυπα του Τμήματος Προμηθειών

 

Αρχή Σελίδας

 

 

Οικονομική Υπηρεσία Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

old.uoi.gr/services/economic/supplies/

Μεταβατικό Κτήριο 1ος όροφος Τηλ. 26510-07130 - 132 & 07234
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 45110 ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Η ιστοσελίδα δημιουργήθηκε στις 25 Φεβ. 2003.  Τελευταία Ενημέρωση: 10-03-2017
 

 

Φιλοξενία & Συντήρηση Ιστοσελίδας:
Κέντρο Διαχείρισης Δικτύων