ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Τμήμα Προμηθειών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΚΤΗΡΙΟ 1ος ΟΡΟΦΟΣ
ΤΗΛ. 26510-07130 - 132 & 07234

 

 
Αρμοδιότητες        Θεσμικό Πλαίσιο        Προκηρύξεις Προμηθειών - Υπηρεσίων        Έντυπα Τμήματος Προμηθειών  
 
Σημείωση:
Πόλλα από τα έγγραφα που είναι διαθέσιμα σε αυτή την ιστοσελίδα είναι σε μορφή PDF. Για να τα δείτε θα πρέπει να εγκαταστήσετε το Adobe Acrobat Reader, αν δεν υπάρχει ήδη στον υπολογιστή σας.

 


Αρμοδιότητες Τμήματος Προμηθειών
Τμήμα Προμηθειών

 
    Σύμφωνα με τον Οργανισμό διοικητικών υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (Π.Δ. 186/99), οι αρμοδιότητες του Τμήματος Προμηθειών καθορίζονται ως εξής:

 • Η μέριμνα για την διενέργεια κάθε είδους προμήθειας.
 • Η κατάρτιση προγραμμάτων και σύνταξη του ενιαίου προγράμματος προμηθειών. Η μέριμνα για την έγκριση και την εκτέλεσή του.
 • Η μέριμνα για συγκρότηση επιτροπών διενέργειας διαγωνισμών, συγκρότηση επιτροπών παραλαβής οργάνων, υλικών και εξοπλισμών.
 • Η μέριμνα για την προώθηση των διαδικασιών που απαιτούνται για την προμήθεια εξοπλισμού και αναλωσίμων υλικών.
 • Η τήρηση αρχείου προμηθευόμενου εξοπλισμού και κάθε είδους υλικού.
 • Η κατάρτιση των συμβάσεων για τις προμήθειες με τη συνεργασία της Νομικής Υπηρεσίας.
 • Η τήρηση και παρακολούθηση συμβάσεων, εγγυητικών επιστολών και κάθε απαιτούμενου παραστατικού εγγράφου.
 • Η εισήγηση για την εκποίηση ή την καταστροφή ακατάλληλου ή άχρηστου υλικού και διαγραφή του από διαχειριστικά βιβλία και η τήρηση όλων των αναγκαίων βιβλίων και στοιχείων.

 

Αρχή Σελίδας

 
Θεσμικό Πλαίσιο
Τμήμα Προμηθειών

 
    Η βασική νομοθεσία που ισχύει σήμερα, κατά περίπτωση, έχει ως εξής:

 • N. 2286/95 (προμήθεια αγαθών)
 • Ν. 2362/95 (Δημόσιο λογιστικό - προμήθεια υπηρεσιών)
 • Ν. 2741/99 (Κρατικές προμήθειες)
 • Ν. 3886/30-92010 (Δικαστική προστασία κατά την σύναψη συμβάσεων, σύμφωνα με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ
 • Ν. 2328/95 άρθρο 15 και Ν. 2372/96 άρθρο 11 (Ονομαστικοποίηση Μετοχών)
 • Ν. 1892/90 άρθρο 88 (υποχρεώσεις αναδόχων έργων πληροφορικής)
 • Π.Δ. 346/98 (Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Κ.Ο. 92/50)
  όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 18/2000 (προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στην Κ.Ο. 97/52)
 • Π.Δ. 370/95 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας περί προμηθειών του δημοσίου προς το Κοινοτικό Δίκαιο» (93/96/ΕΕ) όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 105/2000 (97/52/Ε.Κ)
 • Π.Δ. 394/96 «Κανονισμός Προμηθειών Δημόσιου Τομέα»
 • Π.Δ. 82/96 «Ονομαστικοποίηση των μετοχών των Ελληνικών "A.E."»
 • Π.Δ. 118/2007
 • Η σχετική, με τον Ειδικό Λογαριασμό Έρευνας, νομοθεσία.
Αρχή Σελίδας

 
Προκηρύξεις Διαγωνισμών Προμηθειών:
Παροχής Υπηρεσιών
Τμήμα Προμηθειών
Α/Α
Διακή-
ρυξης
Αριθ.
Πρωτ.
Τίτλος - Αντικείμενο
Διαγωνισμού
Προϋπ/σμός
σε ευρώ (€)
Ημ/νία
Διαγ/σμού
Περίληψη
Διακήρυξης
Αναλυτική Διακήρυξη Παρατηρήσεις
 Τεύχος Διακήρυξης  Τέυχος Τεχνικών Προδιαγραφών
Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν διαθέσιμες Προκηρύξεις Διαγωνισμών.
Παρακαλούμε επισκεφθείτε και πάλι την ιστοσελίδα του Τμήματος Προμηθειών για νέες καταχωρήσεις.
 
 
 
 

 
Αρχείο Παλαιότερων Διαγωνισμών
Τμήμα Προμηθειών
Α/Α
Διακή-
ρυξης
Αριθ.
Πρωτ.
Τίτλος - Αντικείμενο
Διαγωνισμού
Προϋπ/σμός
σε ευρώ (€)
Ημ/νία
Διαγ/σμού
Περίληψη
Διακήρυξης
Αναλυτική Διακήρυξη Παρατηρήσεις
 Τεύχος Διακήρυξης  Τέυχος Τεχνικών Προδιαγραφών
  9635/2018 Δημόσιος ανοικτός πλειοδοτικός διαγωνισμός με κλειστές έγγραφες προσφορές για την Εκμίσθωση και εκμετάλλευση του Αναψυκτηρίου της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Αρχική Τιμή εκκίνησης προσφοράς Μηναίου Μισθώματος: 2.000,00 €

Ενημέρωση 6/2/2018: ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ - Σχέδιο του κυλικείου της Ιατρικής Σχολής

Διευκρίνιση 9/2/2018: Διευκρίνιση στον Διαγωνισμό (9635/2018) Κυλικείο Ιατρικής Σχολής


Προθεσμία Κατάθεσης Προσφορών: 13η Φεβρουαρίου 2018, ημέρα Τρίτη και έως ώρα 12.00 μ.μ.
Ημερομηνία αποσφράγισης Προσφορών: 14η Φεβρουαρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ.
0,01 14 Φεβ. 2018 Το τεύχος είναι διαθέσιμο από το Τμήμα Προμηθειών όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τηλ 26510-07130   Αρχική Τιμή εκκίνησης προσφοράς Μηναίου Μισθώματος: 2.000,00 €

Ενημέρωση 6/2/2018:
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ - Σχέδιο του κυλικείου της Ιατρικής Σχολής


Διευκρίνιση 9/2/2018:
Διευκρίνιση στον Διαγωνισμό (9635/2018) Κυλικείο Ιατρικής Σχολής
 
  8613/2018 Συνοπτικός ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ μειοδοτικός διαγωνισμός ανοικτής διαδικασίας με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, για την «Προμήθεια Υπολογιστικών Συστημάτων scanner, printer για τις ανάγκες της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων»

Προθεσμία Κατάθεσης Προσφορών: 24η Ιανουαρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και έως ώρα 12.00 μ.μ.
Ημερομηνία αποσφράγισης Προσφορών: 25η Ιανουαρίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ.
59.300,00 25 Ιαν. 2018 Το τεύχος είναι διαθέσιμο από το Τμήμα Προμηθειών όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τηλ 26510-07130    
 
  7516/2017 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, με βάση αποκλειστικά την τιμή, για την «Προμήθεια Κεντρικού Δρομολογητή και Μεταγωγέα για το Δίκτυο Κορμού του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και Παρελκομένων (κάρτες, προσαγωγείς SEP , τροφοδοτικά, συμβόλαιο εγγύησης), για τις ανάγκες του Κέντρου Δικτύου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Προϋπολογισμός: τριάντα οκτώ χιλιάδων ευρώ (38.000,00 ), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.A 24%, και τριάντα χιλιάδων εξακοσίων σαράντα πέντε ευρώ και δέκα επτά λεπτών (30.645,17) χωρίς ΦΠΑ

Ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών : 10-1-2018, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 12:00 στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Ημερομηνία αποσφράγισης Προσφορών: 11 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 10:00 π.μ στην Πανεπιστημιούπολη Ιωαννίνων, Μεταβατικό Κτήριο, 2ος όροφος, Αίθουσα ΔιαγωνισμώνΣας ενημερώνουμε ότι εκ παραδρομής αναφέρεται στον τίτλο της διακήρυξης «κάρτες, προσαγωγείς SEP , τροφοδοτικά, συμβόλαιο εγγύησης»
Το σωστό είναι κάρτες, προσαρμογείς SFP , τροφοδοτικά, συμβόλαιο εγγύησης)38.000,00 11 Ιαν. 2018 Το τεύχος είναι διαθέσιμο από το Τμήμα Προμηθειών όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τηλ 26510-07130    
 
  7507/2017 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ - Συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, με βάση αποκλειστικά την τιμή, για την «Προμήθεια ανάστροφου μικροσκοπίου φθορισμού με αυτοματοποιημένες λειτουργίες, για τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες του Τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών του Παν/μιου Ιωαννίνων» Προϋπολογισμός: εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων ενενήντα τριών ευρώ και ογδόντα λεπτών (74.393,80?), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.A 24%, και πενήντα εννιά χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα πέντε ευρώ (59.995,00) χωρίς ΦΠΑ .

Ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών: η 9Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018, ημέρα ΤΡΙΤΗ και έως ώρα 12.00 π.μ. στο Τμήμα Προμηθειών του Πανεπιστημίου.

Ημερομηνία αποσφράγισης Προσφορών: η 10 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 10:00 π.μ
74.393,80 10 Ιαν. 2018 Το τεύχος είναι διαθέσιμο από το Τμήμα Προμηθειών όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τηλ 26510-07130    
 
8/2017   Ανοικτός διεθνής ηλεκτρονικός διαγωνισμός ανάδειξης αναδόχου ή αναδόχων για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης για την κάλυψη των αναγκών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Προθεσμία Κατάθεσης Προσφορών: 4η Ιανουαρίου 2018, ημέρα Πέμπτη και έως ώρα 1.30 μ.μ.
Ημερομηνία αποσφράγισης Προσφορών: 9η Ιανουαρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ.
915.000,00 09 Ιαν. 2018 Το τεύχος είναι διαθέσιμο από το Τμήμα Προμηθειών όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τηλ 26510-07130    
 
  5463/2017 Δημόσιος ανοικτός πλειοδοτικός διαγωνισμό με κλειστές έγγραφες προσφορές για την Εκμίσθωση και εκμετάλλευση του Αναψυκτηρίου της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Αρχική Τιμή εκκίνησης προσφοράς Μηναίου Μισθώματος 2.000,00 €

Επισυνάπτεται: Σχέδιο κυλικείου της Σχολής Θετικών Επιστημών (24-Νοε-2017)


Προθεσμία Κατάθεσης Προσφορών: 13η Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Τετάρτη και έως ώρα 12.00 μ.μ.
Ημερομηνία αποσφράγισης Προσφορών: 14η Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ.
0,01 14 Δεκ. 2017 Το τεύχος είναι διαθέσιμο από το Τμήμα Προμηθειών όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τηλ 26510-07130   Αρχική Τιμή εκκίνησης προσφοράς Μηναίου Μισθώματος 2.000,00 €
 
  5839/2017 Συνοπτικός μειοδοτικός διαγωνισμός ανοικτής διαδικασίας με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, για την Προμήθεια Ψυκτικών υλικών 2017

Προθεσμία Κατάθεσης Προσφορών: 12η Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Τρίτη και έως ώρα 12.00 μ.μ.
Ημερομηνία αποσφράγισης Προσφορών: 13η Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ.
59.001,37 13 Δεκ. 2017 Το τεύχος είναι διαθέσιμο από το Τμήμα Προμηθειών όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τηλ 26510-07130    
 
  5653/2017 Προμήθεια Υπολογιστικών Συστημάτων scanner, printer για τις ανάγκες της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Δείτε ακόμη: Διευκρίνιση επί της διακήρυξης 5653/2017 (04/12/2017)


Προθεσμία Κατάθεσης Προσφορών: 11η Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Δευτέρα και έως ώρα 12.00 μ.μ.
Ημερομηνία αποσφράγισης Προσφορών: 12η Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ.
59.300,00 12 Δεκ. 2017 Το τεύχος είναι διαθέσιμο από το Τμήμα Προμηθειών όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τηλ 26510-07130  
 
  3732/2017 Προμήθεια ανάστροφου μικροσκοπίου φθορισμού με αυτοματοποιημένες λειτουργίες, για τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες του Τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Προθεσμία Κατάθεσης Προσφορών: 13η Νοεμβρίου 2017, ημέρα Δευτέρα και έως ώρα 12.00 μ.μ.
Ημερομηνία αποσφράγισης Προσφορών: 14η Νοεμβρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ.
74.393,80 14 Νοε. 2017 Το τεύχος είναι διαθέσιμο από το Τμήμα Προμηθειών όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τηλ 26510-07130    
 
7/2017   Ανοικτός διεθνής ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την Προμήθεια συστήματος Πολλαπλής παράλληλης ανάλυσης Νουκλεϊκών οξέων για τις ανάγκες της Ιατρικής Γενετικής στην Κλινική Πράξη του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Προθεσμία Κατάθεσης Προσφορών: 2η Νοεμβρίου 2017, ημέρα Πέμπτη και έως ώρα 13.30 μ.μ.
Ημερομηνία αποσφράγισης Προσφορών: 7η Νοεμβρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ.
124.000,00 07 Νοε. 2017 Το τεύχος είναι διαθέσιμο από το Τμήμα Προμηθειών όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τηλ 26510-07130    
 
  2918/2017 Προμήθεια πηγής ιονισμού τύπου ION SPRAY & APCI, γεννήτριας αζώτου με αεριοσυμπιεστή, κίτ αντλιών (ROUPHING PUMPS), λογισμικό αυτόματης ποσοτικοποίησης κορυφών, για τις ανάγκες του εργαστηρίου τοξικολογίας/ψυχιατρικής του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Προθεσμία Κατάθεσης Προσφορών: 30η Οκτωβρίου 2017, ημέρα Δευτέρα και έως ώρα 12.00 μ.μ.
Ημερομηνία αποσφράγισης Προσφορών: 31η Οκτωβρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ.
70.000,00 31 Οκτ. 2017 Το τεύχος είναι διαθέσιμο από το Τμήμα Προμηθειών όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τηλ 26510-07130    
 
  2396/2017 Προμήθεια Υδραυλικών υλικών 2017
Παράταση Προθεσμίας Κατάθεσης Προσφορών

Προθεσμία Κατάθεσης Προσφορών: 25η Οκτωβρίου 2017, ημέρα Τετάρτη και έως ώρα 12.00 μ.μ.
Ημερομηνία αποσφράγισης Προσφορών: 26η Οκτωβρίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ.
55.574,44 26 Οκτ. 2017 Το τεύχος είναι διαθέσιμο από το Τμήμα Προμηθειών όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τηλ 26510-07130   Παράταση Προθεσμίας Κατάθεσης Προσφορών και αλλαγή ημερομηνίας αποσφράγισης Προσφορών
Δείτε σχετική ανακοίνωση
(24/10/2017)
 
6/2017   Ανοικτός διεθνής ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την Προμήθεια και τοποθέτηση ψύκτη σε αντικατάσταση παλαιού στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Προθεσμία Κατάθεσης Προσφορών: 19η Οκτωβρίου 2017, ημέρα Πέμπτη και έως ώρα 13.30 μ.μ.
Ημερομηνία αποσφράγισης Προσφορών: 24η Οκτωβρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ.
132.618,00 24 Οκτ. 2017 Το τεύχος είναι διαθέσιμο από το Τμήμα Προμηθειών όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τηλ 26510-07130    
 
  1776/2017 Προμήθεια Ηλεκτρολογικών Υλικών 2017

Προθεσμία Κατάθεσης Προσφορών: 11η Οκτωβρίου 2017, ημέρα Τετάρτη και έως ώρα 12.00 μ.μ.
Ημερομηνία αποσφράγισης Προσφορών: 12η Οκτωβρίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ.
59.800,19 12 Οκτ. 2017 Το τεύχος είναι διαθέσιμο από το Τμήμα Προμηθειών όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τηλ 26510-07130    
 
  380/2017 Δημόσιος ανοικτός πλειοδοτικός διαγωνισμός για την εκμίσθωση και εκμετάλλευση του Καταστήματος Κουρείου-Κομμωτηρίου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Προθεσμία Κατάθεσης Προσφορών: 26η Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Τρίτη και έως ώρα 12.00 μ.μ.
Ημερομηνία αποσφράγισης Προσφορών: 27η Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ.
0,01 27 Σεπ. 2017 Το τεύχος είναι διαθέσιμο από το Τμήμα Προμηθειών όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τηλ 26510-07130   Κατώτατο όριο προσφοράς ορίζεται το ποσό των 400,00 € μηνιαίως
 
  209/2017 Προμήθεια πυροσβεστικών υλικών για την πυρασφάλεια των κτηρίων της Πανεπιστημιούπολης Ιωαννίνων

Προθεσμία Κατάθεσης Προσφορών: 18η Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Δευτέρα και έως ώρα 12.00 μ.μ.
Ημερομηνία αποσφράγισης Προσφορών: 19η Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ.
16.839,20 19 Σεπ. 2017 Το τεύχος είναι διαθέσιμο από το Τμήμα Προμηθειών όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τηλ 26510-07130   Σχετικά με την ανωτέρω αναφερόμενη Διακήρυξη διευκρινίζονται τα εξής : Στη σελίδα 5 «1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού» εκ παραδρομής αναφέρεται «Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό είναι η αίτηση συμμετοχής που συνοδεύει την προσφορά να περιέρχεται στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (κτίριο Διοίκησης, 2ος όροφος) μέχρι τις 18-09-2017, ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 12:00.» Το ορθό είναι «Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό είναι η αίτηση συμμετοχής που συνοδεύει την προσφορά να περιέρχεται στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (κτίριο Διοίκησης, 2ος όροφος) μέχρι τις 18-09-2017, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 12:00.»».
 
5/2017   Ανοικτός διεθνής ηλεκτρονικός διαγωνισμός (Σ/Α ΕΣΗΔΗΣ 43554) για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών για την συντήρηση και επιδιόρθωση βλαβών των ανελκυστήρων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Προθεσμία Κατάθεσης Προσφορών: 21η Ιουλίου 2017, ημέρα Παρασκευή και έως ώρα 13.30 μ.μ.
Ημερομηνία αποσφράγισης Προσφορών: 25η Ιουλίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ.
110.000,00 25 Ιουλ. 2017 Το τεύχος είναι διαθέσιμο από το Τμήμα Προμηθειών όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τηλ 26510-07130    
 
  16364/2017 Δημόσιος ανοικτός πλειοδοτικός διαγωνισμός με κλειστές έγγραφες προσφορές για την ενιαία εκμίσθωση και εκμετάλλευση του εστιατορίου προσωπικού Φηγός και του αναψυκτηρίου του Κέντρου Πολιτισμού της Ιεράς Μονής Περιστεράς Δουρούτης.

Προθεσμία Κατάθεσης Προσφορών: 5η Ιουλίου 2017, ημέρα Τετάρτη και έως ώρα 12.00 μ.μ.
Ημερομηνία αποσφράγισης Προσφορών: 6η Ιουλίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ.
0,01 06 Ιουλ. 2017 Το τεύχος είναι διαθέσιμο από το Τμήμα Προμηθειών όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τηλ 26510-07130   Κατώτατο όριο προσφοράς ορίζεται το ποσό των 950,00 € μηνιαίως
 
4/2017   Διεθνής Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου για την Συντήρηση και λειτουργία των Ηλεκτρομηχανολογικών (Η/Μ) εγκαταστάσεων της Πανεπιστημιούπολης Ιωαννίνων

Προθεσμία Κατάθεσης Προσφορών: 30η Ιουνίου 2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 1:30 μ.μ.
Ημερομηνία αποσφράγισης Προσφορών: 5η Ιουλίου 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ.

Δείτε ακόμη: Διευκρίνιση επί του διαγωνισμού (21-06-2017)
535.000,00 05 Ιουλ. 2017 Το τεύχος είναι διαθέσιμο από το Τμήμα Προμηθειών όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τηλ 26510-07130   Συνολικός Προϋπολογισμός Δαπάνης Για ένα (1) έτος : 535.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%) με δικαίωμα προαίρεσης για άλλους έξι (6) μήνες ποσού : 267.500,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%)
 
  15930/2017 Δημόσιος ανοικτός πλειοδοτικός διαγωνισμός για την εκμίσθωση και εκμετάλλευση του Καταστήματος Κουρείου-Κομμωτηρίου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Προθεσμία Κατάθεσης Προσφορών: 28η Ιουνίου 2017, ημέρα Τετάρτη και έως ώρα 12.00 μ.μ.
Ημερομηνία αποσφράγισης Προσφορών: 29η Ιουνίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ.
0,01 29 Ιουν. 2017 Το τεύχος είναι διαθέσιμο από το Τμήμα Προμηθειών όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τηλ 26510-07130   Κατώτατο όριο προσφοράς ορίζεται το ποσό των 450,00 € μηνιαίως
 
  15819/2017 Προμήθεια χαρτιού καθαριότητας και βιομηχανικού χαρτιού, για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Προθεσμία Κατάθεσης Προσφορών: 21η Ιουνίου 2017, ημέρα Τετάρτη και έως ώρα 12.00 μ.μ.
Ημερομηνία αποσφράγισης Προσφορών: 22η Ιουνίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ.
25.000,00 22 Ιουν. 2017 Το τεύχος είναι διαθέσιμο από το Τμήμα Προμηθειών όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τηλ 26510-07130    
 
  15315/2017 Δημόσιος ανοικτός πλειοδοτικός διαγωνισμός για την εκμίσθωση και εκμετάλλευση των κυλικείων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (Κυλικεία Μεταβατικού κτιρίου, Φιλοσοφικής Σχολής, Σχολής Επιστημών Αγωγής και ΔΙ.Κ.Ε.Π.Π.Ε.Ε. με κατώτατο όριο προσφοράς μηνιαίως 2.700,00 €, 2.200,00 €, 2.200,00 € και 250,00 € αντίστοιχα)

Προθεσμία Κατάθεσης Προσφορών: 19η Ιουνίου 2017, ημέρα Δευτέρα και έως ώρα 12.00 μ.μ.
Ημερομηνία αποσφράγισης Προσφορών: 20η Ιουνίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ.
0,01 20 Ιουν. 2017 Το τεύχος είναι διαθέσιμο από το Τμήμα Προμηθειών όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τηλ 26510-07130    
 
  15577/2017 Συνοπτικός μειοδοτικός διαγωνισμός για την «Προμήθεια Φωτοτυπικού Χαρτιού Α4» για τις ανάγκες του Πανεπιστήμιου Ιωαννίνων

Προθεσμία Κατάθεσης Προσφορών: 13η Ιουνίου 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00 μ.μ.
Ημερομηνία αποσφράγισης Προσφορών: 14η Ιουνίου 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ.
30.000,00 14 Ιουν. 2017 Το τεύχος είναι διαθέσιμο από το Τμήμα Προμηθειών όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τηλ 26510-07130    
 
3/2017   Ανοικτός διεθνής ηλεκτρονικός διαγωνισμός (Σ/Α ΕΣΗΔΗΣ 39276-2) , με ηλεκτρονικώς υποβαλλόμενες σφραγισμένες προσφορές για την «Προμήθεια Έντυπων και Ηλεκτρονικών Συνδρομών Ξενόγλωσσων Επιστημονικών Περιοδικών & Ηλεκτρονικών Βάσεων Δεδομένων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων» με διάρκεια σύμβασης δύο (2) ετών με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής προϋπολογισμού εκατόν πενήντα εννιά χιλιάδων ΕΥΡΩ (159.000,00?) (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), και ειδικότερα την προμήθεια και παρακολούθηση Συνδρομών Επιστημονικών Περιοδικών σε έντυπη μορφή και εξασφάλιση πρόσβασης σε ηλεκτρονική μορφή πλήρους κειμένου (On Line Full Text Access), Επιστημονικών Περιοδικών , Βάσεων Δεδομένων, Year Books και Σειρών Εξωτερικού, που θα γίνει στις 13 Ιουνίου 2017 και ώρα 10.00 159.000,00 13 Ιουν. 2017 Το τεύχος είναι διαθέσιμο από το Τμήμα Προμηθειών όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τηλ 26510-07130   Τρίτη και ώρα 10:00 πμ
 
2/2017   Ανοικτός διεθνής ηλεκτρονικός διαγωνισμός (Σ/Α ΕΣΗΔΗΣ 40493), με ηλεκτρονικώς υποβαλλόμενες σφραγισμένες προσφορές για την την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών για τη «Συντήρηση πρασίνου και συντήρηση - λειτουργία αρδευτικού δικτύου της Πανεπιστημιούπολης Ιωαννίνων 2017-2018»

Προθεσμία Κατάθεσης Προσφορών: 20η Μαΐου 2017, ημέρα Σάββατο και έως ώρα 1.30 μ.μ.
Ημερομηνία αποσφράγισης Προσφορών: 25η Μαΐου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ.
133.920,00 25 Μαι. 2017 Το τεύχος είναι διαθέσιμο από το Τμήμα Προμηθειών όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τηλ 26510-07130    
 
  13668/2017 Συνοπτικό επαναληπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό για την «Προμήθεια μιας μηχανής laser με πηγή CO2 100watt ευρωπαϊκής προέλευσης καθώς και τα απαιτούμενα αναλώσιμα για τη συντήρηση και ορθή λειτουργία του laser για δύο χρόνια , για τις ανάγκες του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών»

Προθεσμία Κατάθεσης Προσφορών: 10η Μαΐου 2017, ημέρα Τετάρτη και έως ώρα 12.00 μ.μ.
Ημερομηνία αποσφράγισης Προσφορών: 11η Μαΐου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ.
20.000,00 11 Μαι. 2017 Το τεύχος είναι διαθέσιμο από το Τμήμα Προμηθειών όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τηλ 26510-07130    
 
1/2017   Προμήθεια Έντυπων και Ηλεκτρονικών Συνδρομών Ξενόγλωσσων Επιστημονικών Περιοδικών & Ηλεκτρονικών Βάσεων Δεδομένων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με διάρκεια σύμβασης δύο (2) ετών

Προθεσμία Κατάθεσης Προσφορών: 3η Απριλίου 2017, ημέρα Δευτέρα και έως ώρα 1.30 μ.μ.
Ημερομηνία αποσφράγισης Προσφορών: 7η Απριλίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ.
159.000,00 07 Απρ. 2017 Το τεύχος είναι διαθέσιμο από το Τμήμα Προμηθειών όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τηλ 26510-07130    
 
  10293/2017 Δημόσιος ανοικτός πλειοδοτικός διαγωνισμός για την εκμίσθωση και εκμετάλλευση του Αναψυκτηρίου της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Δείτε ακόμη:
Διευκρίνιση 1: Σχέδιο κυλικείου κεντρικής βιβλιοθήκης (23-Φεβ-2017)
Διευκρίνιση 2: Διευκρίνιση για κάθε ενδιαφερόμενο (02-Μαρ-2017)


Προθεσμία Κατάθεσης Προσφορών: 6η Μαρτίου 2017, ημέρα Δευτέρα και έως ώρα 12.00 μ.μ.
Ημερομηνία αποσφράγισης Προσφορών: 7η Μαρτίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ.
2.700,00 07 Μαρ. 2017 Το τεύχος είναι διαθέσιμο από το Τμήμα Προμηθειών όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τηλ 26510-07130  
Διευκρίνισεις για το διαγωνισμό Αριθμ. Πρωτ. 10293/2017
(Ενημέρωση 02-Μαρ-2017)
 
 
 
 
Αρχή Σελίδας
Σημείωση:
Πολλά από τα έγγραφα που είναι διαθέσιμα σε αυτή την ιστοσελίδα είναι σε μορφή PDF. Για να τα δείτε θα πρέπει να εγκαταστήσετε το Adobe Acrobat Reader, αν δεν υπάρχει ήδη στον υπολογιστή σας.
 

 
Έντυπα Τμήματος Προμηθειών
Τμήμα Προμηθειών

 
    Παρακάτω μπορείτε να βρείτε τυποποιημένα έντυπα του Τμήματος Προμηθειών

 

Αρχή Σελίδας

 

 

Οικονομική Υπηρεσία Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

old.uoi.gr/services/economic/supplies/

Μεταβατικό Κτήριο 1ος όροφος Τηλ. 26510-07130 - 132 & 07234
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 45110 ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Η ιστοσελίδα δημιουργήθηκε στις 25 Φεβ. 2003.  Τελευταία Ενημέρωση: 09-02-2018
 

 

Φιλοξενία & Συντήρηση Ιστοσελίδας:
Κέντρο Διαχείρισης Δικτύων