ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Τμήμα Προμηθειών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΚΤΗΡΙΟ 1ος ΟΡΟΦΟΣ
ΤΗΛ. 26510-07130 - 132 & 07234

 

 
Αρμοδιότητες        Θεσμικό Πλαίσιο        Προκηρύξεις Προμηθειών - Υπηρεσίων        Έντυπα Τμήματος Προμηθειών  
 
Σημείωση:
Πόλλα από τα έγγραφα που είναι διαθέσιμα σε αυτή την ιστοσελίδα είναι σε μορφή PDF. Για να τα δείτε θα πρέπει να εγκαταστήσετε το Adobe Acrobat Reader, αν δεν υπάρχει ήδη στον υπολογιστή σας.

 


Αρμοδιότητες Τμήματος Προμηθειών
Τμήμα Προμηθειών

 
    Σύμφωνα με τον Οργανισμό διοικητικών υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (Π.Δ. 186/99), οι αρμοδιότητες του Τμήματος Προμηθειών καθορίζονται ως εξής:

 • Η μέριμνα για την διενέργεια κάθε είδους προμήθειας.
 • Η κατάρτιση προγραμμάτων και σύνταξη του ενιαίου προγράμματος προμηθειών. Η μέριμνα για την έγκριση και την εκτέλεσή του.
 • Η μέριμνα για συγκρότηση επιτροπών διενέργειας διαγωνισμών, συγκρότηση επιτροπών παραλαβής οργάνων, υλικών και εξοπλισμών.
 • Η μέριμνα για την προώθηση των διαδικασιών που απαιτούνται για την προμήθεια εξοπλισμού και αναλωσίμων υλικών.
 • Η τήρηση αρχείου προμηθευόμενου εξοπλισμού και κάθε είδους υλικού.
 • Η κατάρτιση των συμβάσεων για τις προμήθειες με τη συνεργασία της Νομικής Υπηρεσίας.
 • Η τήρηση και παρακολούθηση συμβάσεων, εγγυητικών επιστολών και κάθε απαιτούμενου παραστατικού εγγράφου.
 • Η εισήγηση για την εκποίηση ή την καταστροφή ακατάλληλου ή άχρηστου υλικού και διαγραφή του από διαχειριστικά βιβλία και η τήρηση όλων των αναγκαίων βιβλίων και στοιχείων.

 

Αρχή Σελίδας

 
Θεσμικό Πλαίσιο
Τμήμα Προμηθειών

 
    Η βασική νομοθεσία που ισχύει σήμερα, κατά περίπτωση, έχει ως εξής:

 • N. 2286/95 (προμήθεια αγαθών)
 • Ν. 2362/95 (Δημόσιο λογιστικό - προμήθεια υπηρεσιών)
 • Ν. 2741/99 (Κρατικές προμήθειες)
 • Ν. 3886/30-92010 (Δικαστική προστασία κατά την σύναψη συμβάσεων, σύμφωνα με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ
 • Ν. 2328/95 άρθρο 15 και Ν. 2372/96 άρθρο 11 (Ονομαστικοποίηση Μετοχών)
 • Ν. 1892/90 άρθρο 88 (υποχρεώσεις αναδόχων έργων πληροφορικής)
 • Π.Δ. 346/98 (Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Κ.Ο. 92/50)
  όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 18/2000 (προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στην Κ.Ο. 97/52)
 • Π.Δ. 370/95 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας περί προμηθειών του δημοσίου προς το Κοινοτικό Δίκαιο» (93/96/ΕΕ) όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 105/2000 (97/52/Ε.Κ)
 • Π.Δ. 394/96 «Κανονισμός Προμηθειών Δημόσιου Τομέα»
 • Π.Δ. 82/96 «Ονομαστικοποίηση των μετοχών των Ελληνικών "A.E."»
 • Π.Δ. 118/2007
 • Η σχετική, με τον Ειδικό Λογαριασμό Έρευνας, νομοθεσία.
Αρχή Σελίδας

 
Προκηρύξεις Διαγωνισμών Προμηθειών:
Παροχής Υπηρεσιών
Τμήμα Προμηθειών
Α/Α
Διακή-
ρυξης
Αριθ.
Πρωτ.
Τίτλος - Αντικείμενο
Διαγωνισμού
Προϋπ/σμός
σε ευρώ (€)
Ημ/νία
Διαγ/σμού
Περίληψη
Διακήρυξης
Αναλυτική Διακήρυξη Παρατηρήσεις
 Τεύχος Διακήρυξης  Τέυχος Τεχνικών Προδιαγραφών
Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν διαθέσιμες Προκηρύξεις Διαγωνισμών.
Παρακαλούμε επισκεφθείτε και πάλι την ιστοσελίδα του Τμήματος Προμηθειών για νέες καταχωρήσεις.
 
 
 
 

 
Αρχείο Παλαιότερων Διαγωνισμών
Τμήμα Προμηθειών
Α/Α
Διακή-
ρυξης
Αριθ.
Πρωτ.
Τίτλος - Αντικείμενο
Διαγωνισμού
Προϋπ/σμός
σε ευρώ (€)
Ημ/νία
Διαγ/σμού
Περίληψη
Διακήρυξης
Αναλυτική Διακήρυξη Παρατηρήσεις
 Τεύχος Διακήρυξης  Τέυχος Τεχνικών Προδιαγραφών
04/2023   ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ (Σ/Α 194364)

Προθεσμία Κατάθεσης Προσφορών: 13η Ιουλίου 2023 ημέρα Πέμπτη έως 13:30μμ
Ημερομηνία αποσφράγισης Προσφορών: 18η Ιουλίου 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00πμ

2.103.060,86 18 Ιουλ. 2023 Το τεύχος είναι διαθέσιμο από το Τμήμα Προμηθειών όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τηλ 26510-07130    
 
02/2023   ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ

Προθεσμία Κατάθεσης Προσφορών: 13η ΙΟΥΝΙΟΥ 2023 ημέρα Τρίτη έως 13:30μμ
Ημερομηνία αποσφράγισης Προσφορών: 19η ΙΟΥΝΙΟΥ 2023 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 10:30πμ

2.103.060,86 19 Ιουν. 2023 Το τεύχος είναι διαθέσιμο από το Τμήμα Προμηθειών όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τηλ 26510-07130    
 
10/2022   ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΞΕΝΩΝΑ ΔΙΚΕΠΠΕΕ “ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ”
ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ

Προθεσμία Κατάθεσης Προσφορών: 22η ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ έως 13:30μμ
Ημερομηνία αποσφράγισης Προσφορών: 28η ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 10:30πμ

62.904,82 28 Φεβ. 2023 Το τεύχος είναι διαθέσιμο από το Τμήμα Προμηθειών όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τηλ 26510-07130    
 
7/2022   ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ

Προθεσμία Κατάθεσης Προσφορών: 10η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 1:30μμ
Ημερομηνία αποσφράγισης Προσφορών: 14η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 10:30πμ

188.579,20 14 Οκτ. 2022 Το τεύχος είναι διαθέσιμο από το Τμήμα Προμηθειών όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τηλ 26510-07130    
 
8/2022   ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΙΔΟΜΕΤΡΙΑΣ ΤΑΧΕΙΑΣ ΣΑΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ

Προθεσμία Κατάθεσης Προσφορών: 5η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ έως 1:30μμ
Ημερομηνία αποσφράγισης Προσφορών: 11η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 10:30πμ

99.944,00 11 Οκτ. 2022 Το τεύχος είναι διαθέσιμο από το Τμήμα Προμηθειών όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τηλ 26510-07130    
 
6/2022   ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ “ΦΗΓΟΣ” ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΣ ΔΟΥΡΟΥΤΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Διευκρίνιση 04/07/2022:
Διευκρίνιση για τον πλειοδοτικό διαγωνισμό 6/2022 «ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ “ΦΗΓΟΣ” ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΣ ΔΟΥΡΟΥΤΗΣ»

Κατώτερο όριο προσφοράς: 1.000,00 μηνιαίως

Προθεσμία Κατάθεσης Προσφορών: 22 ΙΟΥΛΙΟΥ 2022 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ έως ώρα 11:00πμ
Ημερομηνία αποσφράγισης Προσφορών: 22 ΙΟΥΛΙΟΥ 2022 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 12:00μ

0,01 22 Ιουλ. 2022 Το τεύχος είναι διαθέσιμο από το Τμήμα Προμηθειών όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τηλ 26510-07130   Κατώτερο όριο προσφοράς 1.000,00 μηνιαίως

Δείτε ακόμη:
Διευκρίνιση 04/07/2022
 
5/2022   ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗΣ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ

Προθεσμία Κατάθεσης Προσφορών: 14η ΙΟΥΛΙΟΥ 2022 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ έως 13:30μμ
Ημερομηνία αποσφράγισης Προσφορών: 20η ΙΟΥΛΙΟΥ 2022 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 10:30πμ

650.191,52 14 Ιουλ. 2022 Το τεύχος είναι διαθέσιμο από το Τμήμα Προμηθειών όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τηλ 26510-07130    
 
4/2022   ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΙ.Κ.Ε.Π.Π.Ε.Ε. “ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ” ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΥΛΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ (16148)

Προθεσμία Κατάθεσης Προσφορών: 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2022 ημέρα Πέμπτη έως 13:30μμ
Ημερομηνία αποσφράγισης Προσφορών: 6η ΙΟΥΛΙΟΥ 2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:30πμ

420.000,00 06 Ιουλ. 2022 Το τεύχος είναι διαθέσιμο από το Τμήμα Προμηθειών όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τηλ 26510-07130    
 
3/2022   ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΩΡΟΥ ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΙΔΩΝ ΑΝΘΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΟΡΚΩΜΟΣΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Κατώτερο όριο προσφοράς 9.000,00

Προθεσμία Κατάθεσης Προσφορών: 23η ΜΑΡΤΙΟΥ 2022 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ έως 13:30μμ
Ημερομηνία αποσφράγισης Προσφορών: 24η ΜΑΡΤΙΟΥ 2022 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 12:00μ

0,01 24 Μαρ. 2022 Το τεύχος είναι διαθέσιμο από το Τμήμα Προμηθειών όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τηλ 26510-07130   Κατώτερο όριο προσφοράς 9.000,00
 
2/2022   ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΟΛΟΚΟΥΡΤΙΝΩΝ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΩΝ ΣΥΣΚΟΤΙΣΗΣ, ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΚΑΙ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΩΝ ΚΟΥΡΤΙΝΩΝ DIM OUT ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ

Προθεσμία Κατάθεσης Προσφορών: 22η ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022 ημέρα ΤΡΙΤΗ έως 13:30μμ
Ημερομηνία αποσφράγισης Προσφορών: 28η ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 10:30 πμ

137.866,50 28 Φεβ. 2022 Το τεύχος είναι διαθέσιμο από το Τμήμα Προμηθειών όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τηλ 26510-07130    
 
1/2022   ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 2022
ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ

Προθεσμία Κατάθεσης Προσφορών: 14η ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ έως 13:30μμ
Ημερομηνία αποσφράγισης Προσφορών: 18η ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 10:30 πμ

100.731,40 18 Φεβ. 2022 Το τεύχος είναι διαθέσιμο από το Τμήμα Προμηθειών όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τηλ 26510-07130    
 
 
 
 
Αρχή Σελίδας
Σημείωση:
Πολλά από τα έγγραφα που είναι διαθέσιμα σε αυτή την ιστοσελίδα είναι σε μορφή PDF. Για να τα δείτε θα πρέπει να εγκαταστήσετε το Adobe Acrobat Reader, αν δεν υπάρχει ήδη στον υπολογιστή σας.
 

 
Έντυπα Τμήματος Προμηθειών
Τμήμα Προμηθειών

 
    Παρακάτω μπορείτε να βρείτε τυποποιημένα έντυπα του Τμήματος Προμηθειών

 

Αρχή Σελίδας

 

 

Οικονομική Υπηρεσία Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

old.uoi.gr/services/economic/supplies/

Μεταβατικό Κτήριο 1ος όροφος Τηλ. 26510-07130 - 132 & 07234
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 45110 ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Η ιστοσελίδα δημιουργήθηκε στις 25 Φεβ. 2003.  Τελευταία Ενημέρωση: 21-06-2023
 

 

Φιλοξενία & Συντήρηση Ιστοσελίδας:
Κέντρο Διαχείρισης Δικτύων