ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Τμήμα Προμηθειών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΚΤΗΡΙΟ 1ος ΟΡΟΦΟΣ
ΤΗΛ. 26510-07130 - 132 & 07234

 

 
Αρμοδιότητες        Θεσμικό Πλαίσιο        Προκηρύξεις Προμηθειών - Υπηρεσίων        Έντυπα Τμήματος Προμηθειών  
 
Σημείωση:
Πόλλα από τα έγγραφα που είναι διαθέσιμα σε αυτή την ιστοσελίδα είναι σε μορφή PDF. Για να τα δείτε θα πρέπει να εγκαταστήσετε το Adobe Acrobat Reader, αν δεν υπάρχει ήδη στον υπολογιστή σας.

 


Αρμοδιότητες Τμήματος Προμηθειών
Τμήμα Προμηθειών

 
    Σύμφωνα με τον Οργανισμό διοικητικών υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (Π.Δ. 186/99), οι αρμοδιότητες του Τμήματος Προμηθειών καθορίζονται ως εξής:

 • Η μέριμνα για την διενέργεια κάθε είδους προμήθειας.
 • Η κατάρτιση προγραμμάτων και σύνταξη του ενιαίου προγράμματος προμηθειών. Η μέριμνα για την έγκριση και την εκτέλεσή του.
 • Η μέριμνα για συγκρότηση επιτροπών διενέργειας διαγωνισμών, συγκρότηση επιτροπών παραλαβής οργάνων, υλικών και εξοπλισμών.
 • Η μέριμνα για την προώθηση των διαδικασιών που απαιτούνται για την προμήθεια εξοπλισμού και αναλωσίμων υλικών.
 • Η τήρηση αρχείου προμηθευόμενου εξοπλισμού και κάθε είδους υλικού.
 • Η κατάρτιση των συμβάσεων για τις προμήθειες με τη συνεργασία της Νομικής Υπηρεσίας.
 • Η τήρηση και παρακολούθηση συμβάσεων, εγγυητικών επιστολών και κάθε απαιτούμενου παραστατικού εγγράφου.
 • Η εισήγηση για την εκποίηση ή την καταστροφή ακατάλληλου ή άχρηστου υλικού και διαγραφή του από διαχειριστικά βιβλία και η τήρηση όλων των αναγκαίων βιβλίων και στοιχείων.

 

Αρχή Σελίδας

 
Θεσμικό Πλαίσιο
Τμήμα Προμηθειών

 
    Η βασική νομοθεσία που ισχύει σήμερα, κατά περίπτωση, έχει ως εξής:

 • N. 2286/95 (προμήθεια αγαθών)
 • Ν. 2362/95 (Δημόσιο λογιστικό - προμήθεια υπηρεσιών)
 • Ν. 2741/99 (Κρατικές προμήθειες)
 • Ν. 3886/30-92010 (Δικαστική προστασία κατά την σύναψη συμβάσεων, σύμφωνα με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ
 • Ν. 2328/95 άρθρο 15 και Ν. 2372/96 άρθρο 11 (Ονομαστικοποίηση Μετοχών)
 • Ν. 1892/90 άρθρο 88 (υποχρεώσεις αναδόχων έργων πληροφορικής)
 • Π.Δ. 346/98 (Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Κ.Ο. 92/50)
  όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 18/2000 (προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στην Κ.Ο. 97/52)
 • Π.Δ. 370/95 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας περί προμηθειών του δημοσίου προς το Κοινοτικό Δίκαιο» (93/96/ΕΕ) όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 105/2000 (97/52/Ε.Κ)
 • Π.Δ. 394/96 «Κανονισμός Προμηθειών Δημόσιου Τομέα»
 • Π.Δ. 82/96 «Ονομαστικοποίηση των μετοχών των Ελληνικών "A.E."»
 • Π.Δ. 118/2007
 • Η σχετική, με τον Ειδικό Λογαριασμό Έρευνας, νομοθεσία.
Αρχή Σελίδας

 
Προκηρύξεις Διαγωνισμών Προμηθειών:
Παροχής Υπηρεσιών
Τμήμα Προμηθειών
Α/Α
Διακή-
ρυξης
Αριθ.
Πρωτ.
Τίτλος - Αντικείμενο
Διαγωνισμού
Προϋπ/σμός
σε ευρώ (€)
Ημ/νία
Διαγ/σμού
Περίληψη
Διακήρυξης
Αναλυτική Διακήρυξη Παρατηρήσεις
 Τεύχος Διακήρυξης  Τέυχος Τεχνικών Προδιαγραφών
Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν διαθέσιμες Προκηρύξεις Διαγωνισμών.
Παρακαλούμε επισκεφθείτε και πάλι την ιστοσελίδα του Τμήματος Προμηθειών για νέες καταχωρήσεις.
 
 
 
 

 
Αρχείο Παλαιότερων Διαγωνισμών
Τμήμα Προμηθειών
Α/Α
Διακή-
ρυξης
Αριθ.
Πρωτ.
Τίτλος - Αντικείμενο
Διαγωνισμού
Προϋπ/σμός
σε ευρώ (€)
Ημ/νία
Διαγ/σμού
Περίληψη
Διακήρυξης
Αναλυτική Διακήρυξη Παρατηρήσεις
 Τεύχος Διακήρυξης  Τέυχος Τεχνικών Προδιαγραφών
  20260/2021 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΨΥΚΤΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ (ΠΡΩΗΝ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 2021, ΠΔΕ 2021
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Προθεσμία Κατάθεσης Προσφορών: 26.07.2021 ημέρα Δευτέρα και εως ώρα 10:00πμ
Ημερομηνία αποσφράγισης Προσφορών: 26.07.2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00πμ

45.000,00 26 Ιουλ. 2021 Το τεύχος είναι διαθέσιμο από το Τμήμα Προμηθειών όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τηλ 26510-07130    
 
2/2021   ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ – ΚΙΝΗΣΗΣ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ

Προθεσμία Κατάθεσης Προσφορών: 21η Ιουλίου 2021 ημέρα Τετάρτη εως 13:30μμ
Ημερομηνία αποσφράγισης Προσφορών: 26η Ιουλίου 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 πμ

761.961,83 26 Ιουλ. 2021 Το τεύχος είναι διαθέσιμο από το Τμήμα Προμηθειών όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τηλ 26510-07130    
 
  16702/17-05-2021 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 74.250 ΛΙΤΡΩΝ ΥΓΡΟΥ ΑΖΩΤΟΥ, ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Προθεσμία Κατάθεσης Προσφορών: 27η Μαΐου 2021 ημέρα Πέμπτη έως 13:00μμ
Ημερομηνία αποσφράγισης Προσφορών: 28η Μαΐου 2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 μ

33.027,40 28 Μαι. 2021 Το τεύχος είναι διαθέσιμο από το Τμήμα Προμηθειών όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τηλ 26510-07130    
 
  12350/2021 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 155.250 ΛΙΤΡΩΝ ΥΓΡΟΥ ΑΖΩΤΟΥ, ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Προθεσμία Κατάθεσης Προσφορών: 2η Μαρτίου 2021 ημέρα Τρίτη έως 13:00μμ
Ημερομηνία αποσφράγισης Προσφορών: 3η Μαρτίου 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 μ

Σχετικές ανακοινώσεις:
- (12.03.2021) Αναβολή Διαγωνισμού με αρ. πρωτ. 12350/17-02-2021
- (23.03.2021) Νέα Ημερομηνία Διαγωνισμού με αρ. πρωτ. 12350/17-02-2021
47.423,80 26 Μαρ. 2021 Το τεύχος είναι διαθέσιμο από το Τμήμα Προμηθειών όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τηλ 26510-07130   - Νέα Ημερομηνία Διαγωνισμού με αρ. πρωτ. 12350/17-02-2021 (23.03.2021)
 
1/2021   ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ (Σ/Α 105563)

Προθεσμία Κατάθεσης Προσφορών: 15η Μαρτίου 2021 ημέρα Δευτέρα έως 13:30μμ
Ημερομηνία αποσφράγισης Προσφορών: 18η Μαρτίου 2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30 πμ

1.850.961,05 18 Μαρ. 2021 Το τεύχος είναι διαθέσιμο από το Τμήμα Προμηθειών όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τηλ 26510-07130    
 
  11671/2021 ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Κατώτερο όριο προσφοράς 40.000,00

Προθεσμία Κατάθεσης Προσφορών: 19 Φεβρουαρίου 2021 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 12:00μ
Ημερομηνία αποσφράγισης Προσφορών: 22 Φεβρουαρίου 2021 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 12:00μ

0,01 22 Φεβ. 2021 Το τεύχος είναι διαθέσιμο από το Τμήμα Προμηθειών όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τηλ 26510-07130   Κατώτερο όριο προσφοράς 40.000,00
 
  08354/2020 ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 0,01 12 Ιαν. 2021 Το τεύχος είναι διαθέσιμο από το Τμήμα Προμηθειών όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τηλ 26510-07130    
 
7/2020   ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 2020-2022
ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ

Προθεσμία Κατάθεσης Προσφορών: 23η Οκτωβρίου 2020 ημέρα Παρασκευή έως 13:30
Ημερομηνία αποσφράγισης Προσφορών: 29η Οκτωβρίου 2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 πμ

199.387,66 29 Οκτ. 2020 Το τεύχος είναι διαθέσιμο από το Τμήμα Προμηθειών όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τηλ 26510-07130    
 
8/2020   ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ, ΤΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ, ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ

Προθεσμία Κατάθεσης Προσφορών: 19η Οκτωβρίου 2020 ημέρα Δευτέρα έως 13:30
Ημερομηνία αποσφράγισης Προσφορών: 22η Οκτωβρίου 2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 πμ

277.264,00 22 Οκτ. 2020 Το τεύχος είναι διαθέσιμο από το Τμήμα Προμηθειών όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τηλ 26510-07130    
 
 
 
 
Αρχή Σελίδας
Σημείωση:
Πολλά από τα έγγραφα που είναι διαθέσιμα σε αυτή την ιστοσελίδα είναι σε μορφή PDF. Για να τα δείτε θα πρέπει να εγκαταστήσετε το Adobe Acrobat Reader, αν δεν υπάρχει ήδη στον υπολογιστή σας.
 

 
Έντυπα Τμήματος Προμηθειών
Τμήμα Προμηθειών

 
    Παρακάτω μπορείτε να βρείτε τυποποιημένα έντυπα του Τμήματος Προμηθειών

 

Αρχή Σελίδας

 

 

Οικονομική Υπηρεσία Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

old.uoi.gr/services/economic/supplies/

Μεταβατικό Κτήριο 1ος όροφος Τηλ. 26510-07130 - 132 & 07234
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 45110 ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Η ιστοσελίδα δημιουργήθηκε στις 25 Φεβ. 2003.  Τελευταία Ενημέρωση: 13-07-2021
 

 

Φιλοξενία & Συντήρηση Ιστοσελίδας:
Κέντρο Διαχείρισης Δικτύων