Βρίσκεστε εδώ: » Διοίκηση » Πανεπιστημιακές Αρχές » Πρυτανικό Συμβούλιο

Πρυτανικό Συμβούλιο

Τα Πρυτανικό Συμβούλιο αποτελείται από τον Πρύτανη, τους Αντιπρυτάνεις, έναν εκπρόσωπο των Φοιτητών, που υποδεικνύεται από το σύνολο και μεταξύ των Φοιτητών, που μετέχουν στη Σύγκλητο, και τον Προϊστάμενο Γραμματείας του Πανεπιστημίου ως εισηγητή και με δικαίωμα ψήφου επί διοικητικών, οικονομικών και τεχνικών θεμάτων, καθώς και για ζητήματα Διοικητικού Προσωπικού. Στην τελευταία περίπτωση μετέχει, χωρίς δικαίωμα ψήφου, και εκπρόσωπος του Διοικητικού Προσωπικού. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ή απουσιάζει ή κωλύεται ο Προϊστάμενος Γραμματείας, τον αναπληρώνει ο αρμόδιος κατά περίπτωση Διευθυντής. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η άποψη. την οποία υπερψήφισε ο Πρύτανης.

 

^ αρχή

 
 


 
newSite