Βρίσκεστε εδώ: » Διοίκηση » Πανεπιστημιακές Αρχές » Όργανα Διοίκησης του Τμήματος

Όργανα Διοίκησης του Τμήματος

Κάθε Σχολή διαιρείται σε Τμήματα. Όργανα του Τμήματος είναι:

1. Η Γενική Συνέλευση. Απαρτίζεται από τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος και εκπροσώπους των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών, εκπροσώπους ΕΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ και των μη διδακτόρων Βοηθών, Επιστημονικών Συνεργατών και Επιμελητών.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο (λειτουργεί σε περίπτωση που το Τμήμα περιλαμβάνει τρεις τουλάχιστον τομείς). Αποτελείται από τον Πρόεδρο του Τμήματος, τον Αναπληρωτή Πρόεδρο, τους Διευθυντές των Τομέων, δύο εκπροσώπους των προπτυχιακών φοιτητών, έναν εκπρόσωπο των Μεταπτυχιακών φοιτητών και ΕΜΥ και έναν εκπρόσωπο ΕΕΔΙΠ ή ΕΤΕΠ ή βοηθών κλπ. σε περιπτώσεις που συζητούνται θέματα που αφορούν τον κλάδο τους.
3. Ο Πρόεδρος. Εκλέγεται για θητεία δύο χρόνων από ειδικό σώμα εκλεκτόρων.

Τα Τμήματα των ΑΕΙ διαιρούνται σε Τομείς. Όργανα του Τομέα είναι η Γενική Συνέλευση και ο Διευθυντής. Η Γενική Συνέλευση του Τομέα απαρτίζεται από το Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό του Τομέα, δύο εκπροσώπους των φοιτητών και έναν εκπρόσωπο των Μεταπτυχιακών Φοιτητών. Ο Διευθυντής του Τομέα εκλέγεται για ένα χρόνο από τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης.

 

^ αρχή

 
 


 
newSite