Βρίσκεστε εδώ: » Διοίκηση » Πανεπιστημιακές Αρχές » Προϊστάμενος Γραμματείας

Προϊστάμενος Γραμματείας

Προϊστάμενος Γραμματείας

Λουκάς - Νικήτας Παπαλουκάς
Προϊστάμενος Γραμματείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Τηλ. 26510-7411, 26510-7104
Fax. 26510-7028

Καθηγητής Τριαντάφυλλος Α.Δ. Αλμπάνης

Ο Προϊστάμενος Γραμματείας:

Α) Έχει την διοικητική εποπτεία και το συντονισμό των διοικητικών, οικονομικών και τεχνικών υπηρεσιών του Α.Ε.Ι. και είναι υπεύθυνος για την εύρυθμη λειτουργία τους, μέσα στα πλαίσια των σχετικών αποφάσεων και οδηγιών της Συγκλήτου, του Πρυτανικού Συμβουλίου και του Πρύτανη του Α.Ε.Ι.

Β) Συμμετέχει χωρίς ψήφο στην Σύγκλητο.

Γ) Μεριμνά για την εκτέλεση των αποφάσεων του Πρυτανικού Συμβουλίου και της Συγκλήτου, καθώς και για την τήρηση του Εσωτερικού Κανονισμού.

Δ) Συμμετέχει στα Υπηρεσιακά Συμβούλια κρίσης και εισηγείται χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Ε) Τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Συγκλήτου.

Ασκεί ακόμη όσες αρμοδιότητες έχουν μεταβιβαστεί σ’ αυτόν από τον Πρύτανη και τη Σύγκλητο.

 

^ αρχή

 
 


 
newSite