ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Γραφείο Στήριξης ΕΠΕΑΕΚ

Αποτίμηση Εκπαιδευτικού Έργου και Παρεχομένων Υπηρεσιών του Τμήματος Χημείας


Κεντρική Σελίδα

Γραφείο

Δομή

Προγράμματα


Αναλυτική λίστα προγραμμάτων

Υποπρόγραμμα 4

Προηγούμενο έργο

Επόμενο έργο


Σύντομη Περιγραφή

Στόχος της Αποτίμησης του Εκπαιδευτικού Έργου και των Παρεχομένων Υπηρεσιών του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων είναι:

 1. Η καταγραφή του εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου του τμήματος για τα έτη 1977-1997, της κτιριακής και εργαστηριακής υποδομής του, του βαθμού διασύνδεσης και των πηγών χρηματοδότησής του.

 2. Ενημέρωση των μελών ΔΕΠ του Τμήματος, των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών του, των άλλων ομοειδών και συγγενών Τμημάτων καθώς και της τοπικής κοινωνίας και της πολιτείας.

 3. Καταγραφή του στρατηγικού σχεδιασμού για τα επόμενα χρόνια και συμμετοχή του στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα αξιολόγησης.

 

Αντικείμενο

Αντικείμενο του έργου είναι:

 1. Η καταγραφή της εκπαιδευτικής δραστηριότητας με την οποία θα υπάρχει η δυνατότητα για παρέμβαση των οργάνων διοίκησης του Τμήματος προς τους φοιτητές και προς τους διδάσκοντες για πληρέστερη και αποδοτικότερη διδασκαλία.

 2. Η καταγραφή της ερευνητικής δραστηριότητας του Τμήματος έτσι ώστε να έχει την ευκαιρία να κάνει διορθωτικές επεμβάσεις, όπου εντοπισθούν ασθενή σημεία, και να ενισχύσει τις παρεμβάσεις όπου υπάρχουν ισχυρά σημεία.

 3. Η καταγραφή του εξοπλισμού σε μεγάλα όργανα θα βοηθήσει στην καλύτερη λειτουργία τους και στην ενίσχυση του εξοπλισμού του Τμήματος.

 4. Με την καταγραφή της κτιριακής υποδομής και των αναγκών θα καθορισθούν οι ενέργειες που απαιτούνται για βελτίωση και αναβάθμιση της υποδομής του Τμήματος.

 5. Θα καταγραφούν τα περιβαλλοντικά προβλήματα που μοιραία προκαλούνται από τα εργαστήρια Χημείας και θα υπάρξει δυνατότητα προτάσεων για βελτίωση πιθανών δυσχερών επιπτώσεων.

 6. Θα καταγραφεί η αλληλεπίδραση του Τμήματος με παραγωγικούς και κοινωνικούς φορείς της χώρας και της τοπικής κοινωνίας των Ιωαννίνων και της Ηπείρου. Έτσι ελπίζεται να υπάρξουν πρωτοβουλίες για ελάττωση της εσωστρέφειας που παραδοσιακά εμφανίζεται στα ΑΕΙ.

 7. Θα υπάρχει συνεχής επαφή και αλληλοενημέρωση με τα ακόλουθα σχετικά προγράμματα βελτίωσης της αποδοτικότητας του Τμήματος:

α) το πρόγραμμα ενίσχυσης του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών,

β) το πρόγραμμα βελτίωσης των βιβλιοθηκών του Πανεπιστημίου,

γ) το πρόγραμμα δημιουργίας εσωτερικού δικτύου μεταφοράς δεδομένων, και

δ) το πρόγραμμα διασύνδεσης του τμήματος με παραγωγικούς φορείς.

Η διαδικασία αποτίμησης του εκπαιδευτικού έργου και των παρεχομένων υπηρεσιών του Τμήματος Χημείας χωρίζεται σε τρία στάδια.

1ο στάδιο: Αυτοαξιολόγηση, διάρκεια 4 μήνες

Η αυτοαξιολόγηση θα γίνει από το διευρυμένο Δ.Σ. του Τμήματος (συνολικά 10 άτομα). Τα μέλη ΔΕΠ της ομάδας αυτοαξιολόγησης θα κατανείμουν μεταξύ τους τις ακόλουθες κατηγορίες θεμάτων αυτοαξιολόγησης:

 1. την εκπαιδευτική δραστηριότητα του Τμήματος,

 2. την ερευνητική δραστηριότητα του Τμήματος,

 3. την κτιριακή υποδομή και την κατάσταση της βιβλιοθήκης του Τμήματος,

 4. τον εξοπλισμό του Τμήματος σε μεγάλα όργανα και τις πηγές χρηματοδότησής του καθώς και τα περιβαλλοντικά προβλήματα με τρόπους βελτίωσής τους, και

 5. τη σχέση της ερευνητικής δραστηριότητας με το πρόγραμμα σπουδών, την χορήγηση τίτλων και άλλα φοιτητικά θέματα, την αλληλεπίδραση του Τμήματος με παραγωγικούς και κοινωνικούς φορείς, το θεσμικό πλαίσιο και τον στρατηγικό προγραμματισμό, καθώς και τη συμμετοχή του Τμήματος στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα αξιολόγησης.

Για την κάθε κατηγορία το υπεύθυνο μέλος ΔΕΠ θα συντάξει ανάλογο κείμενο και η ομογενοποίηση θα γίνει από τον υπεύθυνο του προγράμματος. Η τελική έκθεση θα τεθεί στη συνέχεια υπ’ όψη της γενικής συνέλευσης του Τμήματος, της διοίκησης του Ιδρύματος και της ομάδας εμπειρογνωμόνων για παρατηρήσεις ή συμπληρώσεις.

2ο στάδιο: Εξωτερική αποτίμηση από ομάδα εμπειρογνωμόνων. Διάρκεια 3 μήνες

Η ομάδα εμπειρογνωμόνων υπ’ όψη της οποίας θα τεθεί η τελική έκθεση της ομάδας εργασίας, θα κληθεί αφού μελετήσει τα στοιχεία που υπάρχουν σ’ αυτή, να σχηματίσει δική της άποψη μετά και από επισκέψεις στο Τμήμα, διάρκειας 2-3 ημερών. Η ομάδα αποτελείται από έξι άτομα. Σε όλα τα μέλη της ομάδας εμπειρογνωμόνων θα υπάρχει πλήρης πρόσβαση σε όλα τα στοιχεία του ΤΧΠΙ και θα έχουν την ευχέρεια να συζητήσουν και να ζητήσουν πληροφορίες ή τη γνώμη φοιτητών, ερευνητών, διοικητικών υπαλλήλων, μελών ΔΕΠ καθώς και της Διοίκησης του Ιδρύματος. Η ομάδα θα συντάξει την έκθεσή της, η οποία θα τεθεί υπόψη της Γ.Σ. του Τμήματος και της Διοίκησης του ιδρύματος.

3ο στάδιο: Δημοσιοποίηση έκθεσης αποτίμησης από το Ίδρυμα. Διάρκεια 2 μήνες

Η έκθεση αυτοαξιολόγησης και η έκθεση της ομάδας εμπειρογνωμόνων αποστέλλονται στην Διοίκηση του Πανεπιστημίου και στο ΥΠΕΠΘ. Κοινοποιούνται επίσης στα ομοειδή και συγγενή Τμήματα, στη ΓΓΕΤ και σε επαγγελματικούς και τοπικούς φορείς

 

Στοιχεία του Έργου

Τίτλος Έργου Αποτίμηση εκπαιδευτικού έργου και περιεχομένων υπηρεσιών του Τμήματος Χημείας.
Κωδικός Επιτροπής Ερευνών 61/0809
Επιστημονικός Υπεύθυνος Έργου Καθ. Μάριος Κοσμάς

Τηλ. 2651098442

Φαξ. 2651044989

Email: mkosmas@cc.uoi.gr

Γραμματειακή Υποστήριξη Έργου  

Τηλ. 26510

Φαξ 26510

Email

Ενέργεια 4.1.γ. Αποτίμηση εκπαιδευτικού έργου
Διάρκεια Έργου

Από 01/01/1999 έως 30/09/1999

Προϋπολογισμός Έργου ΕΚΤ: 8.700.000

Αναλυτική λίστα προγραμμάτων

Υποπρόγραμμα 4

Προηγούμενο έργο

Επόμενο έργο

Κεντρική Σελίδα

Γραφείο

Δομή

Προγράμματα


Γραφείο Στήριξης ΕΠΕΑΕΚ
Πανεπιστημιούπολη, Ιωάννινα, Τ.Κ 45110,
Τηλ.: 2651097213, Fax: 2651097029,
email: epeaek@cc.uoi.gr