ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Γραφείο Στήριξης ΕΠΕΑΕΚ

Αποτίμηση Εκπαιδευτικού Έργου και Παρεχομένων Υπηρεσιών του Τμήματος Φυσικής


Κεντρική Σελίδα

Γραφείο

Δομή

Προγράμματα


Αναλυτική λίστα προγραμμάτων

Υποπρόγραμμα 4

Προηγούμενο έργο

Επόμενο έργο


Σύντομη Περιγραφή

Η διεθνής εκπαιδευτική κοινότητα έχει συνειδητοποιήσει τη σπουδαιότητα μιας συνεχούς και βασισμένης σε αντικειμενικά κριτήρια αποτίμησης του εκπαιδευτικού, ερευνητικού και διοικητικού έργου των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Η αποτίμηση του έργου ενός Πανεπιστημίου αντιμετωπίζεται πλέον ως ένα θέμα μεγάλης σπουδαιότητας και ως ένα απαραίτητο στοιχείο στη χάραξη της πορείας του. Η θεσμοθέτηση διαδικασιών αξιολόγησης του έργου των τριτοβάθμιων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων είναι μια επιτακτική ανάγκη που επιβάλλεται από την Ευρωπαϊκή πραγματικότητα. Εντασσόμενη στο γενικό αυτό πλαίσιο το παρόν έργο έχει σκοπό τη διατύπωση ενός αντικειμενικού συστήματος αποτίμησης και την εφαρμογή του για την αξιολόγηση του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

 

Αντικείμενο

Οι στόχοι του έργου είναι οι ακόλουθοι:

1. Ο εντοπισμός των θετικών σημείων και των αδυναμιών του Τμήματος.

Ο στόχος αυτός θα επιτευχθεί με τις εκθέσεις αξιολόγησης που θα συντάξουν αφενός η ομάδα εργασίας του έργου (Αυτοαξιολόγηση) και αφετέρου η ομάδα εξωτερικών εμπειρογνωμόνων. Η αξιολόγηση θα βασιστεί σε σειρά αντικειμενικών κριτηρίων τα οποία θα αποτυπώνουν τα θετικά σημεία αλλά και τις αδυναμίες του Τμήματος στο προσφερόμενο εκπαιδευτικό, ερευνητικό και διοικητικό έργο. Η αντικειμενική φυσιογνωμία του Τμήματος που θα συντεθεί με τα ανωτέρω κριτήρια θα περιέχει στοιχεία από τον Οικονομικό Προγραμματισμό και τη Στρατηγική Ανάπτυξης του Τμήματος, το Προπτυχιακό πρόγραμμα Σπουδών, τα προσφερόμενα Μεταπτυχιακά προγράμματα Σπουδών, ειδικά στοιχεία που αφορούν το σώμα των φοιτητών, την Ερευνητική δραστηριότητα και Στρατηγική του Τμήματος, την αποτελεσματικότητα του Τμήματος στη διεκδίκηση Ερευνητικών Προγραμμάτων, το ανθρώπινο δυναμικό του Τμήματος, την υλικοτεχνική υποδομή του Τμήματος, τις διαδικασίες επιμόρφωσης κοινωνικών ομάδων, τη συμμετοχή του Τμήματος σε διάφορα προγράμματα γενικότερου ενδιαφέροντος, τις εξωτερικές σχέσεις του Τμήματος με διάφορους φορείς και ιδρύματα.

2. Η αντικειμενική ενημέρωση του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, άλλων Τμημάτων και Α.Ε.Ι. της επιστημονικής κοινότητας εν γένει, και τέλος της Πολιτείας και της ευρύτερης κοινωνίας για το Τμήμα.

Η ενημέρωση της Πολιτείας, της ευρύτερης κοινωνίας και άλλων φορέων για το ακαδημαϊκό έργο, τη δραστηριότητα και την απόδοση του Τμήματος, διατυπωμένη σε γλώσσα αντικειμενικών και κατά το δυνατόν ποσοτικοποιημένων κριτηρίων, θα είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο για κάθε φορέα, ο οποίος θα έχει σχέσεις με το Τμήμα. Η αποτίμηση του έργου του Τμήματος θα έχει σημαντική επίδραση στις σχέσεις του Τμήματός μας, τόσο με τα άλλα Τμήματα του πανεπιστημίου Ιωαννίνων, όσο και με τα άλλα Τμήματα και Α.Ε.Ι. όχι μόνο λόγω της ενημέρωσης την οποία εμπεριέχει αλλά και λόγω του ότι θα συμβάλλει στο συντονισμό των δραστηριοτήτων των διαφόρων Τμημάτων καθώς και στην ανάπτυξη ενός υγιούς ανταγωνισμού μεταξύ τους. Τέλος, ας σημειωθεί ότι η αντικειμενική αποτίμηση της φυσιογνωμίας του Τμήματος θα διευκολύνει την ομαλή προσαρμογή του στις νέες εκσυγχρονιστικές μεταρρυθμίσεις του Υπουργείου Παιδείας.

3. Συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα αξιολόγησης της ποιότητας των Α.Ε.Ι.

Ανταποκρινόμενο στην ανάγκη καθιέρωσης αντικειμενικών κριτηρίων αποτίμησης του έργου των Ευρωπαϊκών Α.Ε.Ι. το Συμβούλιο Υπουργών Παιδείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποφάσισε το 1994 να προκηρύξει το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα για την αξιολόγηση της ποιότητας των Πανεπιστημίων. Με το πρόγραμμα αυτό δίνεται η ευκαιρία στα Ελληνικά Πανεπιστήμια να συμβαδίσουν με την Ευρωπαϊκή πραγματικότητα καθιερώνοντας το θεσμό της αποτίμησης του ακαδημαϊκού τους έργου. Στο γενικό αυτό πλαίσιο εντάσσεται και η δική μας πρόταση.

4. Συμβολή στη διαδικασία αναγνώρισης των παρεχομένων τίτλων από Ευρωπαϊκά Α.Ε.Ι.

Η καθιέρωση αντικειμενικών κριτηρίων για την αποτίμηση των διαφόρων Τμημάτων ή Ιδρυμάτων διευκολύνει τη διαδικασία αναγνώρισης και κατάταξης των παρεχομένων τίτλων σπουδών δεδομένου ότι η διαδικασία αυτή βασίζεται σε αντικειμενικά στοιχεία, όπως διάρκεια και περιεχόμενο σπουδών, τα οποία αποτελούν συστατικό της αποτίμησης.

5. Υποστήριξη άλλων ενεργειών του ΕΠΕΑΕΚ.

Η αποτίμηση του εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου του Τμήματος έχει άμεση συνάφεια με άλλες ενέργειες του ΕΠΕΑΕΚ, όπως Βιβλιοθήκες, Δίκτυα, Προγράμματα Σπουδών κ.λ.π. στις οποίες συμμετέχει το Τμήμα μας. Οι ενέργειες αυτές οι οποίες είναι εν εξελίξει θα υποβληθούν από τα στοιχεία της αποτίμησης.

Η διαδικασία της αποτίμησης του έργου του Τμήματος Φυσικής συνίσταται από τρία διακεκριμένα στάδια:

  1. Το πρώτο στάδιο αντιστοιχεί στην Αυτοαξιολόγηση του έργου του Τμήματος. Κατά το στάδιο αυτό η ομάδα εργασίας του προγράμματος θα συγκεντρώσει τα διαθέσιμα στοιχεία σχετικά με τη φυσιογνωμία του Τμήματος και το παρεχόμενο έργο σ’ αυτό και αφού επιλέξει τα καθοριστικά αντικειμενικά κριτήρια θα παρουσιάσει τα πορίσματα της αυτοαξιολόγησης στη μορφή μιας τεκμηριωμένης έκθεσης.

  2. Το δεύτερο στάδιο αντιστοιχεί στην εξωτερική αποτίμηση από ομάδα εξωτερικών εμπειρογνωμόνων. Κατά το στάδιο αυτό το οποίο θα έπεται της αυτοαξιολόγησης, η ομάδα των εξωτερικών εμπειρογνωμόνων θα επισκεφθεί το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και θα συντάξει τεκμηριωμένη έκθεση αποτίμησης του ακαδημαϊκού έργου και των προσφερόμενων υπηρεσιών για το Τμήμα Φυσικής.

  3. Το τρίτο στάδιο αντιστοιχεί στη δημοσίευση και δημοσιοποίηση των εκθέσεων αποτίμησης από την Επιτροπή Αποτίμησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Η αυτοαξιολόγηση:

  1. θα παρουσιάσει μια τεκμηριωμένη άποψη για την αποτελεσματική άσκηση της διδασκαλίας, Έρευνας και Διοίκησης στο Τμήμα,

  2. θα αποτιμήσει την επάρκεια της υποδομής του Τμήματος αλλά και των διοικητικών δομών του, και

  3. θα αποτιμήσει το συνολικό έργο του Τμήματος και θα διατυπώσει συμπεράσματα βάσει των οποίων θα γίνει η επεξεργασία μιας στρατηγικής κάλυψης των αδυναμιών του Τμήματος.

Η Αυτοαξιολόγηση έχει το πλεονέκτημα να διενεργείται από άμεσους γνώστες των λειτουργιών του Τμήματος που είναι ταυτόχρονα και οι άμεσα ενδιαφερόμενοι για μια κριτική αξιολόγησή του. Η Αυτοαξιολόγηση αποτελεί ευκαιρία μιας σφαιρικής θεώρησης του Τμήματος και της αποστολής του. Η κατάθεση μιας τεκμηριωμένης αυτοκριτικής έκθεσης εκ μέρους του Τμήματος γνωστοποιεί προς τα μέλη της ομάδας εξωτερικών εμπειρογνωμόνων την απόφαση του Τμήματος να καταγράψει τα αρνητικά και θετικά του σημεία και να προχωρήσει σε μια νέα φάση ανάπτυξης και μεγαλύτερων βαθμών ανταγωνιστικότητας. Η έκθεση Αυτοαξιολόγησης διευκολύνει την αξιολόγηση από τους εξωτερικούς εμπειρογνώμονες υποδεικνύοντας προς αυτούς τους τομείς στους οποίους, ενδεχομένως, θα απαιτηθεί ιδιαίτερη προσοχή κατά τη φάση της εξωτερικής αξιολόγησης.

 

Στοιχεία του Έργου

Τίτλος Έργου Αποτίμηση Εκπαιδευτικού Έργου και Παρεχομένων Υπηρεσιών του Τμήματος Φυσικής
Κωδικός Επιτροπής Ερευνών 61/0822
Επιστημονικός Υπεύθυνος Έργου Καθηγητής Κυριάκος Ταμβάκης

Τηλ. 2651098487, 45181

Φαξ. 26510

Email: tamvakis@cc.uoi.gr

Γραμματειακή Υποστήριξη Έργου  

Τηλ. 26510

Φαξ 26510

Email

Ενέργεια 4.1.γ. Αποτίμηση εκπαιδευτικού έργου
Διάρκεια Έργου

Από 01/04/1999 έως 31/10/1999

Προϋπολογισμός Έργου ΕΚΤ: 8.710.000

Αναλυτική λίστα προγραμμάτων

Υποπρόγραμμα 4

Προηγούμενο έργο

Επόμενο έργο

Κεντρική Σελίδα

Γραφείο

Δομή

Προγράμματα


Γραφείο Στήριξης ΕΠΕΑΕΚ
Πανεπιστημιούπολη, Ιωάννινα, Τ.Κ 45110,
Τηλ.: 2651097213, Fax: 2651097029,
email: epeaek@cc.uoi.gr