ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Γραφείο Στήριξης ΕΠΕΑΕΚ

Αποτίμηση Εκπαιδευτικού Έργου και Παρεχομένων Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων


Κεντρική Σελίδα

Γραφείο

Δομή

Προγράμματα


Αναλυτική λίστα προγραμμάτων

Υποπρόγραμμα 4

Προηγούμενο έργο

Δεν υπάρχει επόμενο έργο


Σύντομη Περιγραφή

Οι στόχοι στους οποίους αποβλέπει το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων με το έργο αυτό είναι οι εξής:

 1. Η τεκμηριωμένη καταγραφή (i) του έργου το οποίο έχει επιτελέσει κατά την τριακονταπεντάχρονη πορεία του (1963-1998) στον εκπαιδευτικό τομέα, (ii) των κτιριακών και εργαστηριακών υποδομών τις οποίες έχει αποκτήσει, (iii) του βαθμού διασύνδεσης που έχει πετύχει με τον τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό του περίγυρο και (iv) των πηγών χρηματοδότησης στις οποίες βασίστηκε η μέχρι τώρα πορεία του.
 2. Η χρησιμοποίηση του παραπάνω τεκμηριωμένου υλικού για την ενημέρωση (i) των μελών ΔΕΠ των Τμημάτων του Πανεπιστημίου, (ii) των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών και σπουδαστών, (iii) των άλλων ΑΕΙ, (iv) της τοπικής κοινωνίας και της κοινής γνώμης και (v) της πολιτείας για το έργο το οποίο έχει επιτελεσθεί καθώς και την αποδοτικότητα του Πανεπιστημίου για θέματα προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών, έρευνας και αναπτυξιακής υποδομής.
 3. Ένας τρίτος στόχος είναι η συμμετοχή του Ιδρύματος στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα αξιολόγησης ομοειδών Ιδρυμάτων, πολύ περισσότερο μάλιστα αφού ήδη συμμετάσχει σε πλειάδα ερευνητικών και άλλων προγραμμάτων συνεργασίας με άλλα Ευρωπαϊκά Ιδρύματα.
 4. Τέταρτος στόχος, που προκύπτει σαν αποτέλεσμα του σημείου 3, είναι η αναγνώριση των παρεχομένων τίτλων σπουδών μεταξύ ΑΕΙ της Ε.Ε. μέσω αναγνώρισης και πιστοποίησης του Ιδρύματος με ισότιμα κριτήρια προς άλλα Ευρωπαϊκά ιδρύματα.
 5. Τελευταίο, αλλά πολύ σημαντικό σημείο, το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων επιδιώκει να συμμετάσχει στη διαδικασία σχεδιασμού της στρατηγικής ανάπτυξής του για τα επόμενα χρόνια που θα προωθηθεί στο προσεχές μέλλον από την πολιτεία.

 

Αντικείμενο

Μέχρι σήμερα το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, όπως άλλωστε και τα περισσότερα Πανεπιστήμια της χώρας, δεν είχε ποτέ την ευκαιρία να διαμορφώσει μια ολοκληρωμένη εικόνα την οποία αφ’ ενός να προβάλει προς τα έξω, και αφ’ ετέρου να μελετήσει την εικόνα αυτή για να βελτιώσει την αυτογνωσία του. Τα αίτια ασφαλώς ανάγονται σε άλλες προτεραιότητες που υπήρχαν στην κοινωνία μας αλλά και σε μια εδραιωμένη εσωστρέφεια των Ιδρυμάτων, τα οποία όμως τώρα υπό την καταλυτική επίδραση της Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, προχωρούν, εκόντα άκοντα, στην αποτίμηση και στην απόκτηση αυτογνωσίας.

Σε πρακτικό επίπεδο θα γίνουν οι εξής ενέργειες οι οποίες θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη του Ιδρύματος.

 • Θα καταγραφεί η κτιριακή υποδομή του Ιδρύματος σε αίθουσες διδασκαλίας, γραφεία, εργαστήρια, φοιτητικές κατοικίες, λέσχες και αθλητικές εγκαταστάσεις καθώς και οι ανάγκες του σε νέα κτίρια, νέα τμήματα, διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου, βελτίωση υποδομής σε επιστημονικά όργανα και υπολογιστικά συστήματα και θα επιδιωχθεί η προώθησή τους σύμφωνα με τα κριτήρια της πολιτείας και πρωτοβουλίες της διοίκησης.
 • Θα καταγραφεί η εκπαιδευτική δραστηριότητα του Ιδρύματος από δύο πλευρές. Αφ’ ενός από το μέρος των φοιτητών (αριθμός αποφοίτων των Τμημάτων, απόδοση φοιτητών/τριών, μέσος χρόνος σπουδών) αλλά και από την πλευρά του διδακτικού προσωπικού (επάρκεια διδασκαλίας, συνέπεια διδασκόντων, ανανέωση διδακτέας ύλης, επικαλύψεις μαθημάτων).  
 • Θα καταγραφεί η ερευνητική δραστηριότητα του Ιδρύματος και πιο συγκεκριμένα τα διδακτορικά που έχουν δοθεί από τα Τμήματα, το δημοσιευμένο έργο των μελών ΔΕΠ, τα ερευνητικά προγράμματα που έχει προσελκύσει το Ίδρυμα τόσο από την χώρα μας όσο και από άλλες πηγές (Ε.Ε., Ο.Η.Ε., ΝΑΤΟ κ.λ.π.). Θα καταγραφεί επίσης η πορεία του νέου σχετικά θεσμού των μεταπτυχιακών σπουδών. Όλα τα παραπάνω σημεία θα δώσουν την ευκαιρία στο Ίδρυμα για διορθωτικές επεμβάσεις, όπου εντοπισθούν ασθενή σημεία και ενίσχυση της προσπάθειας όπου υπάρχουν ισχυρά σημεία.
 • Θα καταγραφεί ο επιστημονικός εξοπλισμός του Ιδρύματος σε μεγάλα όργανα. Το θέμα αυτό είναι φλέγον για το Ίδρυμα το οποίο λόγω ισχνής χρηματοδότησης από το Π.Δ.Ε. τα τελευταία χρόνια υπολείπεται στην απόκτηση επιστημονικού εξοπλισμού σε μεγάλα όργανα σε σύγκριση με άλλα Πανεπιστήμια του εξωτερικού. Επομένως θα υπάρξει μια ολοκληρωμένη εικόνα για να υπάρξουν οι απαραίτητες επεμβάσεις και παραστάσεις από την Διοίκηση του Ιδρύματος στους κατάλληλους φορείς για αντιμετώπιση του θέματος αυτού.
 • Θα καταγραφεί η κατάσταση των βιβλιοθηκών του Ιδρύματος και οι ενέργειες που απαιτούνται για βελτίωση και αναβάθμισή τους, εν όψει των νέων τεχνολογιών πληροφόρησης.
 • Θα καταγραφούν τα περιβαλλοντικά προβλήματα που μοιραία προκαλούνται από τα διάφορα εργαστήρια και θα υπάρξει δυνατότητα προτάσεων για βελτίωση πιθανών δυσχερών επιπτώσεων.
 • Θα καταγραφεί η αλληλεπίδραση του Ιδρύματος με παραγωγικούς και κοινωνικούς φορείς της χώρας και της τοπικής κοινωνίας των Ιωαννίνων και της Ηπείρου. Έτσι ελπίζεται να υπάρξουν πρωτοβουλίες για αντιμετώπιση της εσωστρέφειας που παραδοσιακά εμφανίζεται στα ΑΕΙ.

Όλα τα παραπάνω σημεία θα τεθούν για προβληματισμό και συζήτηση στους φορείς του Ιδρύματος, σε τοπικούς φορείς όπως η Νομαρχιακή και η Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση και φυσικά σε εθνικούς φορείς όπως η ΓΓΕΤ και το ΥΠΕΠΘ.

Τα τρία στάδια του έργου (αυτοαξιολόγηση – εξωτερική αποτίμηση – δημοσιοποίηση έκθεσης αποτίμησης) θα διεκπεραιωθούν σύμφωνα με το ακόλουθο χρονοδιάγραμμα:

1ο στάδιο: Αυτοαξιολόγηση - Διάρκεια: Τέσσερις (4) μήνες

Η αυτοαξιολόγηση θα γίνει από την επιτροπή που έχει οριστεί από τη διοίκηση του Πανεπιστημίου και στην οποία συμμετέχουν σαν μέλη της τριμελούς συντονιστικής ομάδας, ο υπεύθυνος του έργου Καθηγητής κ. Φίλιππος Πομώνης, ο Πρόεδρος του Ιατρικού Τμήματος Καθηγητής κ. Ι. Χατζής και η καθηγήτρια του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας κ. Ε. Νικολαΐδου. Η τριμελής αυτή συντονιστική ομάδα θα βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με την διοίκηση του Πανεπιστημίου (Πρύτανη κ. Χρ. Μασσαλά και Αντιπρυτάνεις κ.κ. Δ. Γλάρο και Γ. Δήμου) και θα πλαισιώνεται από τους Προέδρους των Τμημάτων του Πανεπιστημίου. Στην ομάδα θα συμμετέχει ο Προϊστάμενος Διοίκησης κ. Λ-Ν. Παπαλουκάς, και οι εκπρόσωποι των επί μέρους υπηρεσιών του Ιδρύματος (Οικονομικής Υπηρεσίας κ. Σ. Κατσανούλης, Τεχνικής Υπηρεσίας κ. Α. Χρηστίδη ), ο εκπρόσωπος της Βιβλιοθήκης κ. Γ. Ζάχος καθώς και ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών, Αντιπρύτανης κ. Δ. Γλάρος. Θα κληθούν επίσης να συμμετάσχουν τέσσερις (4) εκπρόσωποι των προπτυχιακών φοιτητών και τέσσεις (4) εκπρόσωποι των μεταπτυχιακών φοιτητών.

2ο στάδιο: Εξωτρική αποτίμηση από ομάδα εμπειρογνωμόνων - Διάρκεια: Τρεις (3) μήνες

Η ομάδα εμπειρογνωμόνων υπ’ όψη της οποίας θα τεθεί η τελική έκθεση της ομάδας αξιολόγησης, θα κληθεί αφού μελετήσει τα στοιχεία που υπάρχουν σε αυτή, να σχηματίσει δική της άποψη στα πλαίσια 1-2 επισκέψεων διάρκειας 2-3 ημερών κάθε φορά στο Πανεπιστήμιο. Η ομάδα αποτελείται από έξι άτομα ως εξής: Δύο (2) καθηγητές Ελληνικών ΑΕΙ, ένα (1) στέλεχος από τον επιχειρηματικό κλάδο και τρεις (3) Καθηγητές – εμπειρογνώμονες από το εξωτερικό με γνώση τόσο της ελληνικής όσο και της διεθνούς πανεπιστημιακής κατάστασης.

3ο : Δημοσιοποίηση έκθεσης αποτίμησης από το Ίδρυμα - Διάρκεια: Ένας (1) μήνας

Θα συνταχθεί η τελική έκθεση η οποία μαζί με την έκθεση αυτοαξιολόγησης και την έκθεση της ομάδας εμπειρογνωμόνων θα αποσταλούν στην Διοίκηση του Πανεπιστημίου και στο ΥΠΕΠΘ και θα κοινοποιηθούν στα άλλα ΑΕΙ, στην ΓΓΕΤ καθώς και σε επαγγελματικούς και τοπικούς φορείς.

Οι τρεις (3) ενότητες θα ακολουθήσουν την εξής πορεία:

Στάδια

έργου

Ονομασία Σταδίου

Αρχή-τέλος Σταδίου

Ομάδα έργου

1ο

 

 

2ο

 

 

 

3ο

Αυτοαξιολόγηση

 

 

Εξωτερική Αποτίμηση

 

 

 

Δημοσιοποίηση Έκθεσης

Τέσσερις (6) μήνες

 

 

Τρεις (3) μήνες

 

 

 

Ένας (1) μήνας

- Τριμελής επιτροπή (3)

- Πρόεδροι Τμημάτων (10)

- Πρόεδρος Επιτρ. Ερευνών (1)

- Προϊστάμενος Γραμματείας (1)

- Εκπρ. Οικον. Υπηρ. (1)

- Εκπρ. Τεχν. Υπηρ. (1)

- Εκπρ. Βιβλιοθήκης (1)

- Εκπρ. Προπτυχ. Φοιτητών (4)

- Εκπρ. Μεταπτυχ. Φοιτητών (4)

Αρχή έργου: Ημερομηνία υπογραφής σύμβασης από τον κ. Υπουργό.

Τέλος έργου: Μετά επτά (7) μήνες.

 

Στοιχεία του Έργου

Τίτλος Έργου Αποτίμηση Εκπαιδευτικού Έργου και Παρεχομένων Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Κωδικός Επιτροπής Ερευνών 61/0855
Επιστημονικός Υπεύθυνος Έργου Πομώνης Φίλλιπος

Τηλ. 2651098350

Φαξ. 2651044836

Email: ppomonis@cc.uoi.gr

Γραμματειακή Υποστήριξη Έργου Πεπόνη Αρτεμία

Τηλ. 2651098353

Φαξ 26510

Email: apeponi@cc.uoi.gr

Ενέργεια 4.1.γ. Αποτίμηση εκπαιδευτικού έργου
Διάρκεια Έργου

Από 25/01/1999 έως 31/12/1999

Προϋπολογισμός Έργου ΕΚΤ: 10.000.000

Αναλυτική λίστα προγραμμάτων

Υποπρόγραμμα 4

Προηγούμενο έργο

Δεν υπάρχει επόμενο έργο

Κεντρική Σελίδα

Γραφείο

Δομή

Προγράμματα


Γραφείο Στήριξης ΕΠΕΑΕΚ
Πανεπιστημιούπολη, Ιωάννινα, Τ.Κ 45110,
Τηλ.: 2651097213, Fax: 2651097029,
email: epeaek@cc.uoi.gr