Βρίσκεστε εδώ: » Εκπαίδευση » Μεταπτυχιακές Σπουδές » Διαδικασία κατάθεσης αντιτύπων Διδακτορικής...

Μεταπτυχιακές Σπουδές

Διαδικασία κατάθεσης αντιτύπων Διδακτορικής Διατριβής και Απογραφικού Δελτίου για το Ε.Κ.Τ.

Διαδικασία κατάθεσης αντιτύπων Διδακτορικής Διατριβής και Απογραφικού Δελτίου για το Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης (Ε.Κ.Τ.) πριν από την αναγόρευση του Υποψηφίου Διδάκτορα:

Προκειμένου να χορηγηθεί βεβαίωση από τη Δ/νση Εκπαίδευσης για την ολοκλήρωση της διαδικασίας για την αναγόρευση του υποψηφίου σε Διδάκτορα, πρέπει ο ενδιαφερόμενος να καταθέσει στη Γραμματεία του Τμήματός του τα κάτωθι:

 1. Τέσσερα αντίτυπα της Διδακτορικής Διατριβής σε έντυπη μορφή.
 2. Τρία αντίτυπα της Διδακτορικής Διατριβής σε ψηφιακή μορφή (CD).
  Στο ένα από τα τρία CD θα περιλαμβάνεται και το Απογραφικό Δελτίο για το Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών του Ε.Κ.Τ. συμπληρωμένο.

  Οι προδιαγραφές του ψηφιακού αρχείου μιας διατριβής είναι οι ακόλουθες:
  • Η διατριβή πρέπει να υποβληθεί σε ένα ενιαίο αρχείο PDF
  • Το αρχείο PDF πρέπει να είναι το ακριβές αντίγραφο της διατριβής, όπως αυτή υποβλήθηκε στο Τμήμα του εκπαιδευτικού ιδρύματος.
  • Το αρχείο PDF δεν πρέπει να περιέχει κρυπτογράφηση ή άλλους περιορισμούς πρόσβασης.
  • Το όνομα του αρχείου της διατριβής πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία στην παρακάτω ακολουθία:  1) το επώνυμο, 2) τη λέξη PHD, 3) το πανεπιστήμιο, 4) το έτος έγκρισης της διατριβής.
   • Παράδειγμα ορθού ονοματισμού αρχείου διδακτορικής διατριβής: "Makris-PHD-uoi-2005.pdf".
   • Παράδειγμα λανθασμένου ονοματισμού αρχείου διδακτορικής διατριβής: "thesis.pdf".
  Εάν η διατριβή συνοδεύεται από αρχεία άλλης μορφής, κατατίθενται και αυτά, σε συμπιεσμένη μορφή (.zip ή .rar)
 3. Συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο το Απογραφικό Δελτίο για το Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών του Ε.Κ.Τ. σε έντυπη μορφή.
  Το έντυπο θα βρείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
  http://www.didaktorika.gr/apografiko

Στο εξώφυλλο της Διατριβής θα αναγράφεται το Ίδρυμα, η Σχολή, το Τμήμα, ο τίτλος της Διατριβής, το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου και το έτος αναγόρευσης σε Διδάκτορα. Στο εσώφυλλο θα αναγράφεται η τριμελής συμβουλευτική επιτροπή και η επταμελής εξεταστική επιτροπή. Οι λοιποί κανόνες (επιλογή και μέγεθος γραμματοσειράς, δεξιά/ αριστερή εκτύπωση, διάστιχο, περιθώρια, απόχρωση, φωτογραφίες, σχήματα, κ.λ.π.) αφορούν στο Τμήμα, και ελέγχονται από αυτό.

Στα CD θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του Υποψήφιου Διδάκτορα, το Ίδρυμα και το Τμήμα. Επίσης το CD που θα περιέχει το ψηφιακό Απογραφικό Δελτίο για το Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών του Ε.Κ.Τ. θα φέρει επιπλέον και την ένδειξη «ΕΚΤ».

Για τυχόν ερωτήσεις που αφορούν στη συμπλήρωση του Απογραφικού Δελτίου για το Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών του Ε.Κ.Τ., μπορείτε να επικοινωνείτε με τη Μονάδα Πρόσκτησης & Οργάνωσης Υλικού του ΕΚΤ, Π. Σχίζας, τηλ.: 210 7273982  email: phdtheses@ekt.gr

Η Γραμματεία κάθε Τμήματος, αφού παραλάβει και ελέγξει τη Διδακτορική Διατριβή του κάθε Υποψηφίου Διδάκτορα, καταθέτει τα παραπάνω στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης, προκειμένου να χορηγηθεί σχετική βεβαίωση.
 

Από
τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης
του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
 

 

^ αρχή

 
 


*
 
newSite