Βρίσκεστε εδώ: » Εκπαίδευση » Μεταπτυχιακές Σπουδές » Εσωτερικός Κανονισμός Π.Ι.

Μεταπτυχιακές Σπουδές

Εσωτερικός Κανονισμός Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
(ΦΕΚ έγκρισης 310/10-3-2005)

Σελίδα 1  2  3  4  5  6 

  ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

Άρθρο 36
ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

1. Κάθε ακαδημαϊκό έτος προκηρύσσεται από τα Τμήματα, ύστερα από απόφαση των Γενικών Συνελεύσεων Ειδικής Σύνθεσης των Τμημάτων που οργανώνουν Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) ή της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής (Ε.Δ.Ε.), προκειμένου για διατμηματικά Π.Μ.Σ., ο προβλεπόμενος αριθμός μεταπτυχιακών φοιτητών προκειμένου στη συνέχεια να γίνει η επιλογή τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπουργική απόφαση έγκρισης του Π.Μ.Σ. Η προκήρυξη δημοσιεύεται στα έντυπα και ηλεκτρονικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. Οι σχετικές αιτήσεις, μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, υποβάλλονται στη Γραμματεία του Τμήματος το οποίο έχει Π.Μ.Σ. ή στη Γραμματεία του Τμήματος που έχει τη διοικητική υποστήριξη του Π.Μ.Σ., εφόσον είναι Διατμηματικό.

2. Οι μεταπτυχιακές σπουδές στα Τμήματα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων διεξάγονται με βάση το σύστημα των εξαμηνιαίων μαθημάτων και σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών που καταρτίζει η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης κάθε Τμήματος, ( Γ.Σ.Ε.Σ. ) ή η Ε.Δ.Ε. Το εκπαιδευτικό έργο κάθε ακαδημαϊκού έτους διαρθρώνεται χρονικά σε δύο ακαδημαϊκά εξάμηνα, χειμερινό και εαρινό, των οποίων οι ακριβείς ημερομηνίες έναρξης και λήξης καθορίζονται κάθε φορά με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. του οικείου Τμήματος, ή της Ε.Δ.Ε., προκειμένου για Διατμηματικά Π.Μ.Σ.

3. Ο Εσωτερικός Κανονισμός κάθε Π.Μ.Σ. καθορίζει τις ημερομηνίες και τον τρόπο εγγραφής των ενδιαφερομένων, καθώς και τις δηλώσεις των μαθημάτων που θα επιλέγονται σε κάθε εξάμηνο. Οι δηλώσεις αυτές καταχωρούνται από τη Γραμματεία του οικείου Τμήματος, ή τη Γραμματεία του Τμήματος που έχει τη διοικητική υποστήριξη του Π.Μ.Σ., σε ατομική φοιτητική μερίδα. Οι συγκεκριμένες διοικητικές υπηρεσίες είναι αρμόδιες και έχουν την υποχρέωση να χορηγούν τα σχετικά με την ιδιότητα των μεταπτυχιακών φοιτητών πιστοποιητικά.

4. Σε περίπτωση που το Π.Μ.Σ. λειτουργεί στο πλαίσιο ενός μόνο Τμήματος την ευθύνη για τα παραπάνω την έχει η Γ.Σ.Ε.Σ., ενώ όταν στο Π.Μ.Σ. συμμετέχουν περισσότερα Τμήματα, η Ε.Δ.Ε.

5. Η συγκρότηση της Ε.Δ.Ε. γίνεται σύμφωνα με τον οικείο Εσωτερικό Κανονισμό λειτουργίας του Π.Μ.Σ., στον οποίο πρέπει οπωσδήποτε να προβλέπεται ο αριθμός των μελών Δ.Ε.Π. και των μεταπτυχιακών φοιτητών που θα συμμετέχει από κάθε Τμήμα.

6. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει η σχετική πρόβλεψη, η εκπροσώπηση γίνεται ως εξής: Εάν τα Τμήματα που συμμετέχουν στο πρόγραμμα είναι δύο (2), τότε:

α) Η Γ.Σ.Ε.Σ. κάθε Τμήματος θα εκλέξει τα μισά μέλη της για την εκπροσώπηση του στην Ε.Δ.Ε. Της εκλογής αυτής προηγείται ο ορισμός των μελών Δ.Ε.Π., των οποίων το γνωστικό αντικείμενο εμπίπτει στο περιεχόμενο σπουδών του συγκεκριμένου Π.Μ.Σ. (το τελικό ποσοστό του ½ θα αποτελείται, δηλαδή, από τα ορισθέντα μέλη Δ.Ε.Π. καθώς και από τα εκλεγέντα).

β) Εάν τα Τμήματα που συμμετέχουν στο πρόγραμμα είναι τρία η Γ.Σ.Ε.Σ. κάθε Τμήματος θα εκλέξει το 1/3 των μελών της και ούτω καθ' εξής.

7. Σε περίπτωση που έχουμε κλάσμα, για την εξεύρεση του αριθμού των εκπροσώπων εφαρμόζεται η διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 12 Ν. 1268/82, δηλαδή το 0,5 και άνω στρογγυλοποιείται στην επόμενη μονάδα, ενώ το 0,4 και κάτω στην προηγούμενη.

8. Αυτονόητο είναι ότι η εκλογή για την εκπροσώπηση στην Ε.Δ.Ε. θα είναι χωριστή για κάθε κατηγορία μελών (μέλη Δ.Ε.Π. - μεταπτυχιακοί φοιτητές) και με τα ως άνω ποσοστά για κάθε κατηγορία.

9. Ο Διευθυντής - Πρόεδρος της Ε.Δ.Ε. και ο αναπληρωτής του εκλέγονται για δύο ακαδημαϊκά έτη από το σύνολο των μελών της Ε.Δ.Ε. και πρέπει να προέρχονται από το Τμήμα που έχει τη διοικητική υποστήριξη του Προγράμματος.

 

    Σελίδα 1/6 Επόμενη »

 

 

^ αρχή

 
 


*
 
newSite