Παλιά έκδοση: Αυτήν την στιγμή βλέπετε την παλιά έκδοση της ιστοσελίδας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. [Μετάβαση στην τρέχουσα έκδοση]
Βρίσκεστε εδώ: » Εκπαίδευση » Σχολές και Τμήματα » Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών

Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών

Γραμματέας: Τουτουνζόγλου Ξανθή

Γραμματεία:
Τηλ.: (26510) 07217, 07202, 07148
Fax: (26510) 07034
E-mail: 
Δικτυακός τόπος: http://www.materials.uoi.gr

Γενικά - Στόχος του Τμήματος

Το Tμήμα Mηχανικών Eπιστήμης Yλικών αποτελεί το πρώτο Τμήμα της νέας Πολυτεχνικής Σχολής που θα δημιουργηθεί στο Πανεπιστήμιο Iωαννίνων. Η φοίτηση περιλαμβάνει υποχρεωτική εξάμηνη διπλωματική εργασία κατά το 10ο εξάμηνο φοίτησης. Σκοπός της λειτουργίας του Τμήματος είναι να παρέχει στους φοιτητές υψηλού επιπέδου εκπαίδευση και κατάρτιση στην Επιστήμη και Τεχνολογία των Υλικών. Μέσω της εκπαιδευτικής διαδικασίας επιδιώκεται οι φοιτητές να αποκτήσουν τη γνώση να παράγουν, να μελετούν και να σχεδιάζουν τεχνολογικά υλικά χρήσιμα για την ανάπτυξη της κοινωνίας. Αυτό επιτάσσει την αναγκαιότητα διδασκαλίας θεωρητικών και εργαστηριακών μαθημάτων σχετικά με τη δομή, τις ιδιότητες και τις κατεργασίες των υλικών. Ο φοιτητής ολοκληρώνοντας τις σπουδές του θα είναι ένας μηχανικός ικανός να σχεδιάζει ένα προϊόν με βάση την επιλογή των κατάλληλων υλικών με βέλτιστο τρόπο για τη δεδομένη εφαρμογή. Θα είναι σε θέση να μελετά τη σχέση δομής και ιδιοτήτων του υλικού, που είναι η ουσία της Επιστήμης των Υλικών. Επίσης, θα μπορεί να εφαρμόζει διάφορες κατεργασίες με στόχο να διαφοροποιεί τη δομή των υλικών ώστε να αποκτώνται οι επιθυμητές ιδιότητες, που είναι η ουσία της Τεχνολογίας των Υλικών.

Δομή του Τμήματος - Τομείς

Στο Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων δεν έχουν ακόμα δημιουργηθεί Tομείς, αλλά σχεδιάζονται έτσι ώστε να καλύπτουν τις ανάγκες για έρευνα και διδασκαλία των διαφόρων γνωστικών αντικειμένων του Tμήματος στα υλικά. O κάθε Tομέας θα συντονίζει τη διδασκαλία μέρους του γνωστικού αντικειμένου του Tμήματος, που αντιστοιχεί σε συγκεκριμένο πεδίο της Μηχανικών Επιστήμης Υλικών. Kάθε Tομέας θα έχει επίσης την ευθύνη λειτουργίας φοιτητικών και ερευνητικών εργαστηρίων. Παράλληλα έχουν καθοριστεί τρεις βασικές κατευθύνσεις του Tμήματος που θα προσδιορίζουν την επιμέρους εξειδίκευση των αποφοίτων και οι οποίες είναι οι εξής:

A) H κατεύθυνση των Δομικών και Βιομηχανικών Υλικών.
Περιλαμβάνονται τα μέταλλα, τα κεραμικά, το σκυρόδεμα και τα σύνθετα υλικά.

B) H κατεύθυνση των Λειτουργικών Υλικών.
Περιλαμβάνονται τα πολυμερικά υλικά και οι βιο-ιατρικές εφαρμογές. Στα πολυμερή εμπίπτουν υλικά όπως τα πλαστικά, τα πετροχημικά, τα λιπαντικά, τα ελαστικά, οι επιστρώσεις, τα χρώματα και οι βαφές.

Γ) H κατεύθυνση των Ηλεκτρονικών Υλικών.
Περιλαμβάνονται τα ημιαγώγιμα, τα μαγνητικά και τα υπεραγώγιμα υλικά,  και εφαρμογές όπως αισθητήρες, μικρο-ηλεκτρομηχανικά συστήματα, ηλιακά κύτταρα, λέιζερ ημιαγωγών, δίοδοι εκπομπής φωτός και μαγνητικοί δίσκοι.

Οι τρεις αυτές κατευθύνσεις περιλαμβάνουν σύνολο γνωστικών αντικειμένων, θεωρητικών και πειραματικών, με συναφές επιστημονικό πεδίο σε σχέση με τις εφαρμογές των υλικών.

Εργαστήρια

Στο Τμήμα λειτουργούν τα ακόλουθα εκπαιδευτικά ή/και ερευνητικά εργαστήρια, των οποίων η λειτουργία έχει εγκριθεί από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Iωαννίνων:

 • Εργαστήριο Μηχανικής, Ευφυών Αισθητήρων και Μη-Καταστροφικής Αξιολόγησης Υλικών.
 • Eργαστήριο Yπολογιστικής Eπιστήμης Yλικών.
 • Eργαστήριο Πολυμερικών Yλικών.
 • Eργαστήριο Κεραμικών και Σύνθετων Yλικών.
 • Eργαστήριο Ηλεκτρονικών & Νανοδομικών Yλικών.
 • Eργαστήριο Υλικών Μεταλλουργίας.
 • Εργαστήριο Σύνθεσης & Χαρακτηρισμού Μαγνητικών & Υπεραγώγιμων Υλικών.
 • Eργαστήριο Mαθηματικής Mοντελοποίησης Yλικών και Eπιστημονικών Υπολογιστών.
 • Eργαστήριο Ανάπτυξης & Χαρακτηρισμού Σύνθετων Yλικών (Πολυμερικής - Κεραμικής ή Μεταλλικής Μήτρας).
 • Eργαστήριο Bιοϊατρικών & Εφαρμογών Ιατρικής Τεχνολογίας.
 • Eργαστήριο Kατασκευαστικών Yλικών.
 • Εργαστήριο Τεχνολογίας Σκυροδέματος.
 • Εργαστήριο Πειραματικής Μελέτης & Μικρομηχανικής Σύνθετων και Ευφυών Υλικών.

Παρουσίαση - Περιγραφή Γνωστικών Αντικειμένων

Οι απόφοιτοι του Τμήματος Μηχανικών Επιστήμης Υλικών εκπαιδεύονται και εξειδικεύονται στη σύνθεση και τη μελέτη της δομής και των ιδιοτήτων αλλά και στο σχεδιασμό και τις κατεργασίες σε ένα ευρύ φάσμα υλικών.
Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος περιλαμβάνει θεωρητικά και εργαστηριακά μαθήματα σχετικά με την δομή, τις ιδιότητες και τις κατεργασίες των υλικών. Αντικείμενα της εκπαίδευσης αποτελούν υλικά όπως είναι τα μέταλλα, τα πολυμερή, τα κεραμικά, τα σύνθετα, τα μαγνητικά, τα οπτικά και ηλεκτρονικά υλικά. Σύμφωνα με το Πρόγραμμα Σπουδών, η εκπαίδευση περιλαμβάνει τέσσερις κύριες ομάδες μαθημάτων:
(α) Μαθήματα υποδομής με φυσική ή χημική κατεύθυνση (μαθηματικά, χημεία, φυσική, θερμοδυναμική, φυσικοχημεία, στατιστική και αριθμητική ανάλυση, Η/Υ, οικονομικά, τεχνικό σχέδιο).

(β) Μαθήματα πυρήνα Μηχανικών Επιστήμης υλικών, ανεξάρτητα κατηγορίας υλικών. Ενδεικτικά μαθήματα: γενική επιστήμη υλικών, φυσική στερεάς κατάστασης, μηχανική υλικών, ρευστομηχανική, μετασχηματισμοί φάσεων, διάχυση/ φαινόμενα μεταφοράς, φυσικές και χημικές διεργασίες των υλικών, ηλεκτρικές-μαγνητικές-οπτικές ιδιότητες, επιφάνειες/διεπιφάνειες, μικρο/νανοτεχνολογία, μακροτεχνολογία υλικών και κατάλληλα εργαστηριακά μαθήματα.

(γ) Μαθήματα εξειδικευμένων κατηγοριών υλικών, που καλύπτουν τα δομικά και βιομηχανικά υλικά, τα λειτουργικά υλικά και τα ηλεκτρονικά υλικά.

(δ) Μαθήματα υπολογιστικών τεχνικών και προσομοιώσεων προσαρμοσμένων στην επιστήμη και τεχνολογία υλικών, που έχουν σαν στόχο την κατανόηση των ιδιοτήτων των υλικών, καθώς επίσης και τον σχεδιασμό νέων προηγμένων υλικών.

Η εκπαίδευση στα κεραμικά υλικά περιλαμβάνει την εξοικείωση των φοιτητών με τους τρόπους παρασκευής και μελέτης των ιδιοτήτων παραδοσιακών, προηγμένων και νέων κεραμικών. Σημαντικό μέρος της εκπαίδευσης αποτελεί η εκμάθηση των τρόπων επεξεργασίας των κεραμικών πρώτων υλών συμπεριλαμβανομένου και του σκυροδέματος και οι χρήσεις τους για την παραγωγή νέων σύνθετων υλικών υψηλής προστιθέμενης αξίας. Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί στην εκμάθηση νέων μεθόδων και τεχνικών (παρασκευής, μορφοποίησης, ξήρανσης και έψησης) με σκοπό την εισαγωγή ανταγωνιστικών τεχνολογιών στον Ελληνικό χώρο.

Η εκπαίδευση στα μεταλλικά υλικά στοχεύει στην εξοικείωση των φοιτητών με τις εφαρμοσμένες μεταλλουργικές τεχνολογίες, στην κατανόηση της αλληλεξάρτησης του τρίπτυχου: δομή-ιδιότητες-μέθοδος παραγωγής, αλλά και στην κατανόηση του ρόλου του περιβάλλοντος στη βιομηχανική διαδικασία και την τεχνολογική ανάπτυξη.

Η εκπαίδευση στα πολυμερικά υλικά έχει στόχο την εξοικείωση των φοιτητών με τη χημεία (σύνθεση, τροποποίηση) των πολυμερών, τη φυσικοχημεία των πολυμερικών διαλυμάτων και τηγμάτων, τη δομή και συμπεριφορά των πολυμερών στην ιξωδοελαστική και στερεά κατάσταση, το χαρακτηρισμό και την τεχνολογία των πολυμερών.

Η εκπαίδευση στα ηλεκτρονικά υλικά εστιάζεται στη λεπτομερή περιγραφή των ηλεκτρικών, οπτικών και μαγνητικών ιδιοτήτων των ημιαγώγιμων, υπεραγώγιμων και μαγνητικών υλικών και στον σχεδιασμό, την σύνθεση, την κατασκευή και τον χαρακτηρισμό σύγχρονων ηλεκτρονικών διατάξεων, μικρο- και νανο- ηλεκτρομηχανικών συστημάτων και αισθητήρων με μεθόδους τεχνολογιών αιχμής, όπως η μικροηλεκτρονική, η οπτοηλεκτρονική και η νανοτεχνολογία. Επιπλέον, σύγχρονες υπολογιστικές μέθοδοι προσομοιώσεων και κώδικες χρησιμοποιούνται για τον σχεδιασμό νέων υλικών και την καλύτερη κατανόηση των ιδιοτήτων τους.

Ερευνητικό Διδακτικό Προσωπικό (ΔΕΠ) του Τμήματος

Καλπακίδης Βασίλειος, Καθηγητής, Μηχανική Συνεχών Μέσων (Θεωρητική Κατεύθυνση)
Καρακασίδης Μιχαήλ, Καθηγητής, Κεραμικά, Σύνθετα και Πορώδη Υλικά
Ματίκας Θεόδωρος, Καθηγητής, Μηχανική Συμπεριφορά Επιφανειών-Διεπιφανείων (Πειραματική Κατεύθυνση)
Μπέλτσιος Κωνσταντίνος, Καθηγητής, Σύνθετα, Μεμβράνες και Κεραμικά Υλικά
Παναγιωτόπουλος Ιωάννης, Καθηγητής, Μαγνητικά Υλικά
Φωτιάδης Δημήτριος, Καθηγητής, Βιοϊατρική Τεχνολογία
Αγαθόπουλος Συμεών, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τεχνολογία Κεραμικών Υλικών
Αυγερόπουλος Απόστολος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Πολυμερή Υλικά
Γουρνής Δημήτριος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Χημεία Φυλλόμορφων Υλικών (Πειραματική Κατεύθυνση)
Ζώνιος Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Οπτικές Ιδιότητες Βιοϋλικών
Λεκάτου Αγγελική, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Εφαρμοσμένη Μεταλλουργία
Λοιδωρίκης Ελευθέριος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Υπολογιστική Επιστήμη Υλικών
Παϊπέτης Αλκιβιάδης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Πειραματική Μέθοδος Χαρακτηρισμού σε Σύνθετα Υλικά με Έμφαση στη Μικρομηχανική
Παπαγεωργίου Δημήτριος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Υπολογιστικές Μέθοδοι Επιστήμης Υλικών με Έμφαση σε Προσομοιώσεις Μοριακής Δυναμικής
Σκούρας Ελευθέριος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Ημιαγώγιμα ή Μαγνητικά Υλικά
Ζαφειρόπουλος Νικόλαος, Επίκουρος Καθηγητής, Τεχνολογία Πολυμερών (Πειραματική Κατεύθυνση)
Λέκκα Χριστίνα, Επίκουρος Καθηγήτρια, Προσομοιώσεις Ατομικής - Ηλεκτρονικής Δομής Υλικών με Έμφαση σε Επιφάνειες-Διεπιφάνειες (Θεωρητική Κατεύθυνση)
Μπάρκουλα Νεκταρία-Μαριάνθη, Επίκουρος Καθηγήτρια, Νέα Πορώδη και Μεσοδομημένα Υλικά (Πειραματική Κατεύθυνση)
Παπαγιάννης Δημήτριος, Επίκουρος Καθηγητής, Θεωρητική Φυσικοχημεία
Φωκάς Δημοσθένης, Επίκουρος Καθηγητής, Χημικές και Φυσικές Μέθοδοι Παραγωγής Βιοϊατρικών Ενώσεων
Χατζηγεωργίου Ευάγγελος, Επίκουρος Καθηγητής, Μοντελοποίηση μη Γραμμικής Συμπεριφοράς Υλικών
Γεργίδης Λεωνίδας, Λέκτορας, Μαθηματική και Υπολογιστική Μοντελοποίηση στην Τεχνολογία των Υλικών
Δάσιος Κωνσταντίνος, Λέκτορας, Μηχανική Υλικών
Καράντζαλης Αλέξανδρος, Λέκτορας, Τεχνολογία Μεταλλικών Υλικών

Το διδακτικό έργο του Τμήματος συμπληρώνεται με προσωπικό που προσλαμβάνεται με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου (Π.Δ. 407/80).

Επαγγελματικές προοπτικές - Νέες ειδικότητες

Αποτελεί δέσμευση του Τμήματος η προώθηση της ένταξης των αποφοίτων στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος. Οι απόφοιτοι του Τμήματος είναι οι μοναδικοί Μηχανικοί των Υλικών στον Ελλαδικό χώρο. Ο βιομηχανικός κλάδος αναμένεται να είναι ο χώρος που θα απορροφήσει το μεγαλύτερο αριθμό των αποφοίτων του Τμήματος. Οι προοπτικές απασχόλησης περιλαμβάνουν επίσης τα ερευνητικά κέντρα, ΑΕΙ και ΤΕΙ, καθώς και τη δευτεροβάθμια και μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Οι φοιτητές που επιλέγουν την κατεύθυνση των δομικών και βιομηχανικών υλικών μπορούν να απασχοληθούν σε βιομηχανίες που παράγουν και εμπορεύονται κεραμικά, υάλους και σύνθετα προϊόντα, όπως πλακίδια, οικοδομικά υλικά (τούβλα- κεραμίδια), ροφητικά υλικά, πυρίμαχα, είδη υγιεινής και εστιάσεως, υαλοβάμβακα και άλλες ίνες, δομικά σύνθετα (π.χ. σώματα σκαφών), τσιμέντα και σκυρόδεμα, κεραμικά φίλτρα -καταλύτες, οδοντιατρικά εμφυτεύματα, κεραμικές επικαλύψεις, υάλινα αντικείμενα (π.χ. υαλοπίνακες, δοχεία, «κρύσταλλα») και εταιρείες εξόρυξης και εμπορίας πρώτων υλών. Επιπλέον, θα μπορούν να απασχοληθούν σε τομείς σχεδιασμού, έρευνας και ανάπτυξης, ποιοτικού ελέγχου υλικών και δομών, καθώς και μη καταστροφικών ελέγχων σε μεγάλο εύρος βιομηχανιών του τομέα των μεταλλικών υλικών (π.χ. παραγωγή σιδηρούχων και μη σιδηρούχων κραμάτων, όπως χάλυβας, αλουμίνιο και χαλκός, χυτών αντικειμένων, ελατών αντικειμένων), εταιρείες κατεργασιών και μεταποίησης μεταλλικών προϊόντων (π.χ. χάλυβας ενίσχυσης σκυροδέματος, κουτιά αναψυκτικών, προφίλ αλουμινίου, υδραυλικά εξαρτήματα), αεροπορική βιομηχανία, ναυπηγεία, εταιρείες μεταλλικών κατασκευών, βιομηχανία ενέργειας (π.χ. διυλιστήρια, πετροχημικά), καθώς και ως σύμβουλοι επιχειρήσεων σε θέματα διάβρωσης, διασφάλισης ποιότητας, κ.λ.π.

Οι φοιτητές που επιλέγουν την κατεύθυνση των λειτουργικών υλικών μπορούν να απασχοληθούν σε βιομηχανίες που παράγουν προϊόντα μακροτεχνολογίας πολυμερών, όπως τρισδιάστατα χρηστικά αντικείμενα (π.χ. έπιπλα, σκελετοί συσκευών, μέρη αυτοκινήτων και διάφορων διατάξεων), πολυμερή συσκευασίας (π.χ. φύλλα, φιάλες, κάδοι), διαφανείς και διαφώτιστες σκληρές επιφάνειες (π.χ. προθήκες, επιγραφές), νήματα και υφάσματα, βαφές, μακροσύνθετα, σωληνώσεις, μονώσεις (ηλεκτρικές, θερμικές, υγρασίας), επενδύσεις, πλακάκια, πολυμερικά λιπαντικά και ορυκτέλαια, ελαστικά μέρη και πετροχημικά.

Οι φοιτητές που επιλέγουν την κατεύθυνση των ηλεκτρονικών υλικών μπορούν να απασχοληθούν σε βιομηχανίες ηλεκτρονικής και ειδικότερα σε εταιρίες κατασκευής φωτοβολταϊκών συστημάτων, κινητής τηλεφωνίας, ηλεκτρονικών κυκλωμάτων υψηλών συχνοτήτων, σε εταιρίες κατασκευής σύγχρονων πηγών φωτισμού όπως είναι οι δίοδοι εκπομπής φωτός, σε εταιρίες κατασκευής υπολογιστικών συστημάτων, μεταλλικών αγωγών, υπεραγωγών και κατασκευής μαγνητικών δίσκων και αισθητήρων.

Μεταπτυχιακές Σπουδές

Στο Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2004 - 2005 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, το οποίο οδηγεί στην απονομή Mεταπτυχιακού Διπλώματος Eιδίκευσης (MΔE - Master) στη «Χημεία και Τεχνολογία Υλικών» και είναι διάρκειας δύο ετών.

Tο Πρόγραμμα προσφέρει τη δυνατότητα λήψης Διδακτορικού Διπλώματος μετά τη λήψη του M.Δ.E. Tο Π.M.Σ. είναι Διατμηματικό. Eκτός από το Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών της Σχολής Eπιστημών και Tεχνολογιών του Πανεπιστημίου Iωαννίνων μετέχουν σ' αυτό και το Tμήμα Xημείας της Σχολής Θετικών Eπιστημών του Πανεπιστημίου Iωαννίνων σε σύμπραξη με το Γενικό Tμήμα Φυσικής - Xημείας και Tεχνολογίας Yλικών της Σχολής Tεχνολογικών Eφαρμογών του TEI Aθήνας.

Σκοπός του Π.M.Σ. είναι η κατάρτιση ειδικών Eπιστημόνων με ειδίκευση στη Xημεία και Tεχνολογία των Yλικών, έτσι ώστε οι πτυχιούχοι του Προγράμματος να αποκτήσουν ισχυρό επιστημονικό υπόβαθρο, εμπειρία και τεχνογνωσία στο σύγχρονο αυτό τεχνολογικό τομέα αιχμής και πιο συγκεκριμένα στους τρόπους σύνθεσης, χαρακτηρισμού και σύγχρονων εφαρμογών υλικών, όπως κεραμικών, πολυμερικών, μεταλλικών και συνθέτων. Tο Πρόγραμμα αναμένεται να οδηγήσει στη δημιουργία Eπιστημόνων και Mηχανικών με τις απαιτούμενες γνώσεις και δεξιότητες στον τομέα των υλικών. Aρχίζει κάθε Nοέμβριο με την εισαγωγή μέχρι τριάντα (30) μεταπτυχιακών φοιτητών κατά ανώτατο όριο. Περιλαμβάνει δύο διδακτικά εξάμηνα, των οποίων η παρακολούθηση είναι υποχρεωτική και δύο εξάμηνα εκπόνησης ερευνητικής εργασίας (διατριβής) για τη λήψη M.Δ.E. Oι μεταπτυχιακοί φοιτητές θα εκπονήσουν τη διατριβή τους (2ο έτος σπουδών) στα Tμήματα Μηχανικών Eπιστήμης Yλικών και Xημείας του Πανεπιστημίου Iωαννίνων καθώς και στα εργαστήρια της Σχολής Tεχνολογικών Eφαρμογών, Tμήμα Φυσικής - Xημείας και Tεχνολογίας Yλικών του TEI Aθήνας.

 

Πηγή: Οδηγός Σπουδών 2009-2010

 

^ αρχή

 
 


*
 
newSite