Παλιά έκδοση: Αυτήν την στιγμή βλέπετε την παλιά έκδοση της ιστοσελίδας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. [Μετάβαση στην τρέχουσα έκδοση]
Βρίσκεστε εδώ: » Πανεπιστήμιο » Ιστορία του Πανεπιστημίου

Ιστορία του Πανεπιστημίου

Το Πανεπιστήμιο Σήμερα

Το 2007 ιδρύθηκε το Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογίας Ηπείρου (Κ.Ε.Τ.Η), το οποίο αποτελείται από τέσσερα Ερευνητικά Ινστιτούτα:

  • Ινστιτούτο Έρευνας Βιοδραστικών Φυσικών Ουσιών.
  • Ινστιτούτο Διαχείρισης & Προστασίας Υδάτινων Πόρων.
  • Ινστιτούτο Τεχνολογιών Επιφανειών
  • Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Καινοτομίας.

Οργανωμένα Τμήματα Μεταπτυχιακών Σπουδών λειτουργούν στις περισσότερες Σχολές του Πανεπιστημίου, με αριθμό φοιτητών που φθάνει τους χίλιους τετρακόσιους τριάντα έναν (1.431), ενώ αντίστοιχα χίλιοι εννιακόσιοι ενενήντα επτά (1.997) φοιτητές εκπονούν διδακτορική διατριβή. Οι αριθμοί αυτοί αυξάνονται συνεχώς.

Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων έχει σήμερα δεκαπέντε (15) Τμήματα, στα οποία φοιτούν δέκα οκτώ χιλιάδες τριακόσιοι πενήντα έξι (18.356) φοιτητές. Τα μέλη του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) ανέρχονται στα πεντακόσια είκοσι οκτώ (528). Το Ειδικό και Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.Ε.ΔΙ.Π.) έχει συνολικά είκοσι οκτώ μέλη (28).

Στο Πανεπιστήμιο υπηρετεί επίσης ένας (1) Επιστημονικός Συνεργάτης. Στις διοικητικές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου εργάζονται τριακόσιοι είκοσοι ένας (321) υπάλληλοι, ενώ άλλοι ογδόντα έξι (86) υπάλληλοι αποτελούν το Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π.).

Σημαντικό βήμα στην οργάνωση του Πανεπιστημίου αποτέλεσε η δημοσίευση του Οργανισμού Διοικητικών Υπηρεσιών (Π. Δ. 186/99 Φ.Ε.Κ. 173/27-8-1999, τεύχος Α') καθώς και η έγκριση και δημοσίευση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Παν/μίου Ιωαννίνων (ΦΕΚ έγκρισης 310/10-3-2005).

Τα τελευταία χρόνια το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, με την ίδρυση νέων Τμημάτων, έχει σχεδόν διπλασιαστεί και η προοπτική εξέλιξής του παρουσιάζεται ιδιαίτερα ευοίωνη. Αυτό φαίνεται ότι θα έχει θετικές επιπτώσεις όχι μόνο στην πανεπιστημιακή κοινότητα, αλλά και σε ολόκληρη την περιοχή.

 

Σελίδα 1 2 3  

 

^ αρχή

 
 


 
newSite