ΠΣΕ Εφαρμοσμένης Αγρο-Οικολογίας

I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ίδρυση Τμήματος
Αντικείμενο
Αναγκαιότητα

II. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ
Τρόπος Οργάνωσης-Σχεδιασμού ΠΣΕ
Επίπεδο Σπουδών
Περίγραμμα Επιστημονικού
Υπόβαθρου

III.ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ-ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Γενική Συνέλευση
Διοικητική Επιτροπή
Διδακτικό Προσωπικό
Προετοιμασία Διδακτικού-Εποπτικού Υλικού
Πρακτική Άσκηση

IV.ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Φοιτητές - Μαθήματα

Τρόπος Δόμησης και Περιεχόμενα
του ΠΣΕ

Αναλυτικό Πρόγραμμα Μαθημάτων

Ύλη Μαθημάτων

Διδάσκοντες

 

Ενημέρωση Ιστοσελίδας
20 Οκτ. 2004