Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΕΑΕΚ

Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων σε τροχιά ανάπτυξης

!logo1co.jpg (31873 bytes)

Κεντρική Σελίδα

Γραφείο

Δομή Προγράμματος ΕΠΕΑΕΚ

Προγράμματα Πανεπιστημίου Ιωαννίνων


ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΕ ΤΡΟΧΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Το σύγχρονο Πανεπιστήμιο πρέπει να λύσει προβλήματα που σχετίζονται με το κόστος λειτουργίας, τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές υποδομές, την εκπαίδευση μεγάλου αριθμού νέων ανθρώπων και την τροφοδότηση του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα με δυναμικά στελέχη. Επίσης καλείται να εξασφαλίσει την ποιότητα και διαθεσιμότητα της επιστημονικής έρευνας, τον εμπλουτισμό της με νέα γνωστικά αντικείμενα, την αναδιάρθρωση των υπαρχουσών ακαδημαϊκών μονάδων, την αποτελεσματική διοίκηση, τη διαμόρφωση πολιτικής στρατηγικών συμμαχιών, τη διατήρηση του ακαδημαϊκού του χαρακτήρα, την ανταπόκρισή του στις απαιτήσεις της κοινωνίας και της αγοράς εργασίας και την ανάδειξη του στελεχιακού δυναμικού που μπορεί να ερμηνεύσει τις απαιτούμενες αλλαγές.

Η υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων που να εναρμονίζονται με τις προσδοκίες της παραγωγής αποτελεί επιτακτική ανάγκη, γεγονός που χαρακτηρίζει τη φιλοσοφία του προγράμματος ΕΠΕΑΕΚ. Η επιτυχής ολοκλήρωσή του μπορεί να αναδείξει στρατηγικής σημασίας γνωστικές περιοχές και φυσικά να ενισχύσει τη σύνδεση εκπαίδευσης και παραγωγικής διαδικασίας. Το πρόγραμμα ΕΠΕΑΕΚ υποστηρίζει την προσπάθεια ενδυνάμωσης της υποδομής και των παρεχόμενων εκπαιδευτικών υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και προωθεί την ανάπτυξή του στα πλαίσια του Στρατηγικού του Σχεδιασμού.

Βασικοί στόχοι του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, που επιτυγχάνονται με την αξιοποίηση του προγράμματος ΕΠΕΑΕΚ, είναι η ανάπτυξη νέων και η υποστήριξη των υπαρχουσών υποδομών, η αναβάθμιση των παρεχομένων προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών, η ενίσχυση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και η υποστήριξη της επιστημονικής έρευνας, αλλά και η διεύρυνσή του με τη λειτουργία νέων τμημάτων σε δυναμικά εξελισσόμενα γνωστικά αντικείμενα.

 
 

Κεντρική Σελίδα

Γραφείο

Δομή Προγράμματος ΕΠΕΑΕΚ

Προγράμματα Πανεπιστημίου ΙωαννίνωνΓραφείο Στήριξης ΕΠΕΑΕΚ
Πανεπιστημιούπολη, Ιωάννινα, Τ.Κ 45110,
Τηλ.: 2651097213, Fax: 2651097029
email: epeaek@cc.uoi.gr

......