Πρόγραμμα σπουδών
Υ: Υποχρεωτικό μάθημα
Επ-ΕΠ: Επιλεγόμενο μάθημα κατεύθυνσης Επιστημών Περιβάλλοντος
Επ-ΗΥΕ:  Επιλεγόμενο μάθημα κατεύθυνσης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Εφαρμογών.
 Όλα τα μαθήματα της κατεύθυνσης είναι εργαστηριακά.
Επ-ΓΚ: Επιλεγόμενο μάθημα Γενικής Κατεύθυνσης
Μαθήματα ανά περίοδο σπουδών
A

Ε
T
O
Σ
1η Περίοδος
1.1 Γενική Φυσική Ι (Υ)
1.2 Γενικά Μαθηματικά (Υ)
1.3 Ιστορία των Επιστημών Ι (Υ)
2η Περίοδος
2.1 Γενική Φυσική ΙΙ (Υ)
2.2 Γενική Χημεία (Υ)
2.3 Εισαγωγή στους Η/Υ, ΗΥ Ι (Υ - Εργαστήριο)
3η Περίοδος
3.1 Γενική Φυσική ΙΙΙ (Υ)
3.2 Εφαρμογές Μικροϋπολογιστών, ΗΥΙΙ (Υ - Εργαστήριο)
3.3 Περιβάλλον, Ακτινοβολίες και Ανθρωπος (Επ-ΓΚ)
3.4 Εισαγωγή στις Μεθόδους Διάγνωσης και Συντήρησης Έργων Πολιτισμού (Επ-ΓΚ)
B

Ε
T
O
Σ
4η Περίοδος
4.1 Σύγχρονη Φυσική Ι (Υ)
4.2 Εφαρμοσμένα Μαθηματικά (Υ)
4.3 Εισαγωγή στην Αστροφυσική (Επ-ΓΚ)
4.4 Περιβάλλον και ρύπανση (Επ-ΕΠ)
5η Περίοδος
5.1 Σύγχρονη Φυσική ΙΙ (Υ)
5.2 Ιστορία Επιστημών ΙΙ (Υ)
5.3 Προχωρημένες εφαρμογές στους Η/Υ, ΗΥ ΙΙΙ (Επ-ΗΥΕ)
5.4 Φυσική της Ατμόσφαιρας και Μετεωρολογία (Επ-ΕΠ)
5.5 Συμβολή της Φυσικοχημικής Διάγνωσης στη Μελέτη των Ζωγραφικών Έργων Τέχνης (Επ-ΓΚ)
6η Περίοδος
6.1 Μοριακή Βιολογία (Υ)
6.2 Ιστορία Επιστημών ΙΙΙ (Υ)
6.3 Εισαγωγή στον προγραμματισμό με C, HY IV (Επ-ΗΥΕ)
6.4 Σεισμολογία (Επ-ΕΠ)
6.5 Συμβολή της Επιστήμης του Χρώματος στην Χρωματομετρική Μελέτη των Ζωγραφικών Έργων Τέχνης και των Εικονογραφημένων Ιστορικών Κλασσικών ή/και Βυζαντινών μνημείων (Επ-ΓΚ)
Γ

Ε
T
O
Σ
7η Περίοδος
7.1 Φιλοσοφία Επιστημών (Υ)
7.2 Αστρονομία Ι (Επιλ. - ΓΚ)
7.3 Ιστορία της τέχνης (Επ-ΓΚ)
7.4 Μαθηματικά για Υπολογιστές (Επ-ΗΥΕ)
7.5 Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός - C++ (Επ-HYE)
7.6 Φυσική Γεωγραφία και Γεωμορφολογία (Επ-ΕΠ)
8η Περίοδος
8.1 Εφαρμοσμένη Φυσική Ι (Υ)
8.2 Δομές Δεομένων - Οργάνωση αρχείων (Επ-ΗΥΕ)
8.3 Ψηφιακές Επικοινωνίες και Δίκτυα Υπολογιστών (Επ-ΗΥΕ)
8.4 Ρύπανση και Σχεδιασμός Προστασίας Περιβάλλοντος (Επ-ΕΠ)
8.5 Γενική και Φυσική Κλιματολογία (Επ-ΕΠ)
8.6 Αστρονομία ΙΙ (Επ-ΓΚ)
9η Περίοδος
9.1 Βιοτεχνολογία (Υ)
9.2 Γραφικά (Επ-ΗΥΕ)
9.3 Φυσικές Καταστροφές (Επ-ΕΠ)
9.4 Τηλεπισκόπιση και Εφαρμογές της (Επ-ΕΠ)
Δ

Ε
T
O
Σ
10η Περίοδος
10.1 Στατιστική Κλιματολογία (Επ-ΕΠ)
10.2 Φυσικοχημεία Περιβάλλοντος (Επ-ΕΠ)
10.3 Ασφάλεια Υπολογιστικών συστημάτων (Επ-ΗΥΕ)
10.4 Σχεδίαση και δημιουργία σελίδων HTML (Επ-ΗΥΕ)
10.5 Αρχαιομετρία (Επ-ΓΚ)
10.6 Σύγχρονα Επιστημονικά Θέματα (Επ-ΓΚ)
11η Περίοδος
11.1 Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών και Εφαρμογές στο Περιβάλλον (Επ-ΕΠ)
11.2 Φυσική Ωκεανωγραφία (Επ-ΕΠ)
11.3 Αρχιτεκτονική και οργάνωση υπολογιστών (Επ-ΗΥΕ)
11.4 Βάσεις δεδομένων (Επ-ΗΥΕ)
11.5 Εισαγωγή στην Ψυχολογία (Επ-ΓΚ)
11.6 Οι Θετικές Επιστήμες στην Πράξη (Επ-ΓΚ)
12η Περίοδος
12.1 Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Επ-ΕΠ)
12.2 Πηγές Ενέργειας στο Περιβάλλον (Επ-ΕΠ)
12.3 Σχεδίαση με υπολογιστή - CAD (Επ-ΗΥΕ)
12.4 Προγραμματισμός JAVA ή Javascript (Επ-ΗΥΕ)
12.5 Διπλωματική Εργασία (Επ-ΓΚ)
12.6 Πηγές Ενέργειας (Επ-ΓΚ)