ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Τμήμα Προμηθειών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΚΤΗΡΙΟ 1ος ΟΡΟΦΟΣ
ΤΗΛ. 26510-07130 - 132 & 07234

 

 
Αρμοδιότητες        Θεσμικό Πλαίσιο        Προκηρύξεις Προμηθειών - Υπηρεσίων        Έντυπα Τμήματος Προμηθειών  
 
Σημείωση:
Πόλλα από τα έγγραφα που είναι διαθέσιμα σε αυτή την ιστοσελίδα είναι σε μορφή PDF. Για να τα δείτε θα πρέπει να εγκαταστήσετε το Adobe Acrobat Reader, αν δεν υπάρχει ήδη στον υπολογιστή σας.

 


Αρμοδιότητες Τμήματος Προμηθειών
Τμήμα Προμηθειών

 
    Σύμφωνα με τον Οργανισμό διοικητικών υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (Π.Δ. 186/99), οι αρμοδιότητες του Τμήματος Προμηθειών καθορίζονται ως εξής:

 • Η μέριμνα για την διενέργεια κάθε είδους προμήθειας.
 • Η κατάρτιση προγραμμάτων και σύνταξη του ενιαίου προγράμματος προμηθειών. Η μέριμνα για την έγκριση και την εκτέλεσή του.
 • Η μέριμνα για συγκρότηση επιτροπών διενέργειας διαγωνισμών, συγκρότηση επιτροπών παραλαβής οργάνων, υλικών και εξοπλισμών.
 • Η μέριμνα για την προώθηση των διαδικασιών που απαιτούνται για την προμήθεια εξοπλισμού και αναλωσίμων υλικών.
 • Η τήρηση αρχείου προμηθευόμενου εξοπλισμού και κάθε είδους υλικού.
 • Η κατάρτιση των συμβάσεων για τις προμήθειες με τη συνεργασία της Νομικής Υπηρεσίας.
 • Η τήρηση και παρακολούθηση συμβάσεων, εγγυητικών επιστολών και κάθε απαιτούμενου παραστατικού εγγράφου.
 • Η εισήγηση για την εκποίηση ή την καταστροφή ακατάλληλου ή άχρηστου υλικού και διαγραφή του από διαχειριστικά βιβλία και η τήρηση όλων των αναγκαίων βιβλίων και στοιχείων.

 

Αρχή Σελίδας

 
Θεσμικό Πλαίσιο
Τμήμα Προμηθειών

 
    Η βασική νομοθεσία που ισχύει σήμερα, κατά περίπτωση, έχει ως εξής:

 • N. 2286/95 (προμήθεια αγαθών)
 • Ν. 2362/95 (Δημόσιο λογιστικό - προμήθεια υπηρεσιών)
 • Ν. 2741/99 (Κρατικές προμήθειες)
 • Ν. 3886/30-92010 (Δικαστική προστασία κατά την σύναψη συμβάσεων, σύμφωνα με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ
 • Ν. 2328/95 άρθρο 15 και Ν. 2372/96 άρθρο 11 (Ονομαστικοποίηση Μετοχών)
 • Ν. 1892/90 άρθρο 88 (υποχρεώσεις αναδόχων έργων πληροφορικής)
 • Π.Δ. 346/98 (Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Κ.Ο. 92/50)
  όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 18/2000 (προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στην Κ.Ο. 97/52)
 • Π.Δ. 370/95 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας περί προμηθειών του δημοσίου προς το Κοινοτικό Δίκαιο» (93/96/ΕΕ) όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 105/2000 (97/52/Ε.Κ)
 • Π.Δ. 394/96 «Κανονισμός Προμηθειών Δημόσιου Τομέα»
 • Π.Δ. 82/96 «Ονομαστικοποίηση των μετοχών των Ελληνικών "A.E."»
 • Π.Δ. 118/2007
 • Η σχετική, με τον Ειδικό Λογαριασμό Έρευνας, νομοθεσία.
Αρχή Σελίδας

 
Προκηρύξεις Διαγωνισμών Προμηθειών:
Παροχής Υπηρεσιών
Τμήμα Προμηθειών
Α/Α
Διακή-
ρυξης
Αριθ.
Πρωτ.
Τίτλος - Αντικείμενο
Διαγωνισμού
Προϋπ/σμός
σε ευρώ (€)
Ημ/νία
Διαγ/σμού
Περίληψη
Διακήρυξης
Αναλυτική Διακήρυξη Παρατηρήσεις
 Τεύχος Διακήρυξης  Τέυχος Τεχνικών Προδιαγραφών
1/2019   Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός (μέσω ΕΣΗΔΗΣ) για την προμήθεια εξοπλισμού για τις ανάγκες του φοιτητικού εστιατορίου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Ενημέρωση 1/4/2019: Παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών για τον ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό αριθμ. 1/2019


ΝΕΑ Προθεσμία Κατάθεσης Προσφορών: Παρασκευή 10 Μαΐου 2019 και ώρα 13:30
ΝΕΑ Ημερομηνία αποσφράγισης Προσφορών: Πέμπτη 16 Μαΐου 2019 και ώρα 10:00
126.596,56 16 Μαι. 2019 Το τεύχος είναι διαθέσιμο από το Τμήμα Προμηθειών όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τηλ 26510-07130   Ενημέρωση 1/4/2019:
Παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών για τον ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό αριθμ. 1/2019
 
 
 
 

 
Αρχείο Παλαιότερων Διαγωνισμών
Τμήμα Προμηθειών
Α/Α
Διακή-
ρυξης
Αριθ.
Πρωτ.
Τίτλος - Αντικείμενο
Διαγωνισμού
Προϋπ/σμός
σε ευρώ (€)
Ημ/νία
Διαγ/σμού
Περίληψη
Διακήρυξης
Αναλυτική Διακήρυξη Παρατηρήσεις
 Τεύχος Διακήρυξης  Τέυχος Τεχνικών Προδιαγραφών
  05187/2018 Δημόσιος ανοικτός πλειοδοτικός διαγωνισμός με κλειστές έγγραφες προσφορές για την Εκμίσθωση και εκμετάλλευση του κυλικείου των Β' Φοιτητικών Κατοικιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Αρχική Τιμή εκκίνησης προσφοράς Μηναίου Μισθώματος: 3.200,00 €

Προθεσμία Κατάθεσης Προσφορών: 20η Νοεμβρίου 2018, ημέρα Τρίτη και έως ώρα 12:00 μ.μ.
Ημερομηνία αποσφράγισης Προσφορών: 21η Νοεμβρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ.

0,01 21 Νοε. 2018 Το τεύχος είναι διαθέσιμο από το Τμήμα Προμηθειών όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τηλ 26510-07130   Αρχική Τιμή εκκίνησης προσφοράς Μηναίου Μισθώματος: 3.200,00 €
 
6/2018   Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός (μέσω ΕΣΗΔΗΣ) ανάδειξης αναδόχου για Συντήρηση και επιδιόρθωση βλαβών των ανελκυστήρων της Πανεπιστημιούπολης Ιωαννίνων 2019

Διευκρίνιση 1/11/2018: Διευκρίνιση για τη διακήρυξη υπ' αριθμ. 6/2018 (Συντήρηση και επιδιόρθωση βλαβών των ανελκυστήρων 2019)

Ενημέρωση 1/11/2018: Παράταση χρόνου υποβολής προσφορών για την διακήρυξη υπ' αριθμ. 6/2018


ΝΕΑ Προθεσμία Κατάθεσης Προσφορών: 15η Νοεμβρίου 2018, ημέρα Πέμπτη και έως ώρα 13:30
ΝΕΑ Ημερομηνία αποσφράγισης Προσφορών: 20η Νοεμβρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 πμ
93.124,00 20 Νοε. 2018 Το τεύχος είναι διαθέσιμο από το Τμήμα Προμηθειών όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τηλ 26510-07130   Διευκρίνιση 1/11/2018:
Διευκρίνιση για τη διακήρυξη υπ' αριθμ. 6/2018

Ενημέρωση 1/11/2018:
Παράταση χρόνου υποβολής προσφορών για την διακήρυξη υπ' αριθμ. 6/2018
 
5/2018   Διεθνής Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός (μέσω ΕΣΗΔΗΣ) ανάδειξης αναδόχου για Συντήρηση και λειτουργία των Η/Μ εγκαταστάσεων της Πανεπιστημιούπολης Ιωαννίνων 2018

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται για ένα (1) έτος στο ποσό 550.000 € (με Φ.Π.Α.) και με χρήση δικαιώματος προαίρεσης για άλλους έξι (6) μήνες με ποσό 275.000 € (με Φ.Π.Α.)

Διευκρίνιση 16/10/2018: Διευκρίνιση για τη διακήρυξη υπ' αριθμ. 5/2018 (Συντήρηση και λειτουργία των Η/Μ εγκαταστάσεων)


Ενημέρωση 16/10/2018: Παράταση χρόνου υποβολής προσφορών για τη διακήρυξη υπ' αριθμ. 5/2018


ΝΕΑ Προθεσμία Κατάθεσης Προσφορών: 06η Νοεμβρίου 2018, ημέρα Τρίτη και έως ώρα 13:30 μμ
ΝΕΑ Ημερομηνία αποσφράγισης Προσφορών: 13η Νοεμβρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 πμ
550.000,00 13 Νοε. 2018 Το τεύχος είναι διαθέσιμο από το Τμήμα Προμηθειών όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τηλ 26510-07130   Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται για ένα (1) έτος στο ποσό 550.000 € (με Φ.Π.Α.) και με χρήση δικαιώματος προαίρεσης για άλλους έξι (6) μήνες με ποσό 275.000 € (με Φ.Π.Α.)

Διευκρίνιση 16/10/2018:
Διευκρίνιση για τη διακήρυξη υπ' αριθμ. 5/2018

Ενημέρωση 16/10/2018:
Παράταση χρόνου υποβολής προσφορών για τη διακήρυξη υπ' αριθμ. 5/2018
 
  00333/2018 Συνοπτικός μειοδοτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, με βάση αποκλειστικά την τιμή, για την «Προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού Α4 για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων»

Προθεσμία Κατάθεσης Προσφορών: 20η Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Πέμπτη και έως ώρα 12:00 μμ
Ημερομηνία αποσφράγισης Προσφορών: 21η Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 πμ
30.000,00 21 Σεπ. 2018 Το τεύχος είναι διαθέσιμο από το Τμήμα Προμηθειών όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τηλ 26510-07130    
 
  00291/2018 Συνοπτικός μειοδοτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, με βάση αποκλειστικά την τιμή, για την «Προμήθεια και τοποθέτηση φιαλών πυροσβεστικού μέσου συστημάτων αυτόματης κατάσβεσης βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου Ιωαννίνων»

Προθεσμία Κατάθεσης Προσφορών: 19η Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και έως ώρα 12:00 μμ
Ημερομηνία αποσφράγισης Προσφορών: 20η Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 πμ
26.932,80 20 Σεπ. 2018 Το τεύχος είναι διαθέσιμο από το Τμήμα Προμηθειών όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τηλ 26510-07130    
 
4/2018   Διεθνής ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός ανάδειξης αναδόχου για τον καθαρισμό των κτηρίων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται για ένα (1) έτος στο πόσο των 585.000 € με Φ.Π.Α. με δικαίωμα προαίρεσης για άλλο ένα (1) έτος

Προθεσμία Κατάθεσης Προσφορών: 6η Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Πέμπτη και έως ώρα 13.30
Ημερομηνία αποσφράγισης Προσφορών: 12η Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ.
585.000,00 12 Σεπ. 2018 Το τεύχος είναι διαθέσιμο από το Τμήμα Προμηθειών όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τηλ 26510-07130    
 
  17193/2018 Δημόσιος ανοικτός πλειοδοτικός διαγωνισμός με κλειστές έγγραφες προσφορές για την Εκμίσθωση και εκμετάλλευση του κυλικείου των Α' Φοιτητικών Κατοικιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Αρχική Τιμή εκκίνησης προσφοράς Μηναίου Μισθώματος: 2.800,00 €

Προθεσμία Κατάθεσης Προσφορών: 17η Ιουλίου 2018, ημέρα Τρίτη και έως ώρα 12:00 μ.μ.
Ημερομηνία αποσφράγισης Προσφορών: 18η Ιουλίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ.
0,01 18 Ιουλ. 2018 Το τεύχος είναι διαθέσιμο από το Τμήμα Προμηθειών όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τηλ 26510-07130   Αρχική Τιμή εκκίνησης προσφοράς Μηναίου Μισθώματος: 2.800,00 €
 
3/2018   Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την προμήθεια εξοπλισμού για τις ανάγκες του φοιτητικού εστιατορίου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Προθεσμία Κατάθεσης Προσφορών: 6η Ιουλίου 2018, ημέρα Παρασκευή και έως ώρα 13.30
Ημερομηνία αποσφράγισης Προσφορών: 12η Ιουλίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ.
149.293,52 06 Ιουλ. 2018 Το τεύχος είναι διαθέσιμο από το Τμήμα Προμηθειών όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τηλ 26510-07130    
 
2/2018   Διακήρυξη διενέργειας ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού Αρ. Διακ. 2/2018 (Σ/Α ΕΣΗΔΗΣ 58958) , με ηλεκτρονικώς υποβαλλόμενες σφραγισμένες προσφορές προσφορές ανάδειξη παρόχου υπηρεσιών, με διεθνή ανοικτό διαγωνισμό και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής για την εκμετάλλευση του φοιτητικού εστιατορίου για τη σίτιση 2.900 φοιτητών των Σχολών και Τμημάτων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, για διάστημα από 1/1/2019 έως 31/12/2021, με ημερομηνία έναρξης την ημερομηνία εγκατάστασης του αναδόχου και ημερομηνία λήξης την 31η Δεκεμβρίου 2021 , σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην Τεχνική Περιγραφή της διακήρυξης που θα γίνει στις 05/07/2018 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 10.00 π.μ

Η σύμβαση θα ανατεθεί βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής
0,01 05 Ιουλ. 2018 Το τεύχος είναι διαθέσιμο από το Τμήμα Προμηθειών όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τηλ 26510-07130    
 
  13640/2018 Δημόσιος ανοικτός πλειοδοτικός διαγωνισμός για την Παραχώρηση χώρου πώλησης ειδών Ανθοπωλείου κατά τη διάρκεια ορκωμοσιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Κατώτατο όριο προσφοράς: Ορίζεται το ποσό των 4.000,00 € για τη συνολική διάρκεια της σύμβασης ενός (1) έτους.

Ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών: 14η Μαΐου 2018, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 12.00 μ.μ.
Ημερομηνία αποσφράγισης Προσφορών: 15η Μαΐου 2018, ημέρα ΤΡΙΤΗ, και ώρα 10.00 π.μ.
0,01 15 Μαι. 2018 Το τεύχος είναι διαθέσιμο από το Τμήμα Προμηθειών όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τηλ 26510-07130   Κατώτατο όριο προσφοράς ορίζεται: το ποσό των 4.000,00 € για τη συνολική διάρκεια της σύμβασης ενός (1) έτους.
 
1/2018   Διακήρυξη διενέργειας ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού Αρ. Διακ. 1/2018 (Σ/Α ΕΣΗΔΗΣ 54380) , με ηλεκτρονικώς υποβαλλόμενες σφραγισμένες προσφορές για τη ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης όλων των χώρων του κτηρίου ΔΙ.Κ.Ε.Π.Π.Ε.Ε. «Σταύρος Νιάρχος» και της Κεντρικής Πύλης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, με δικαίωμα προαίρεσης για άλλο ένα (1) έτος.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται για ένα (1) έτος στο ποσό των εκατόν τριάντα οκτώ χιλιάδων επτακοσίων εννιά ευρώ και εξήντα οκτώ λεπτών 138.709,68 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.) ή 172.000 ευρώ εκατόν εβδομήντα δύο χιλιάδων (με Φ.Π.Α. ) , και με χρήση δικαιώματος προαίρεσης για άλλο ένα (1) έτος με ποσό εκατόν τριάντα οκτώ χιλιάδων επτακοσίων εννιά ευρώ και εξήντα οκτώ λεπτών 138.709,68 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.) ή 172.000 ευρώ εκατόν εβδομήντα δύο χιλιάδων (με Φ.Π.Α. ) ήτοι συνολικά : διακοσίων εβδομήντα επτά χιλιάδων τετρακοσίων δέκα εννιά ευρώ και τριάντα έξι λεπτών(277.419,36 χωρίς Φ.Π.Α. και τριακοσίων σαράντα τεσσάρων χιλιάδων ευρώ(344.000) με Φ.Π.Α. που θα γίνει στις 17 Απριλίου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 πμ.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής

Ενημέρωση 30/3/2018: Παράταση χρόνου υποβολής προσφορών για την διακήρυξη υπ' αριθμ. 1/2018

ΝΕΑ Προθεσμία Κατάθεσης Προσφορών: 26 Απριλίου 2018, ημέρα Πέμπτη και έως ώρα 1.30 μ.μ.
ΝΕΑ Ημερομηνία αποσφράγισης Προσφορών: 2 Μαΐου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ.
344.000,00 02 Μαι. 2018 Το τεύχος είναι διαθέσιμο από το Τμήμα Προμηθειών όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τηλ 26510-07130   Ενημέρωση 30/3/2018: Παράταση χρόνου υποβολής προσφορών για την διακήρυξη υπ' αριθμ. 1/2018
 
 
 
 
Αρχή Σελίδας
Σημείωση:
Πολλά από τα έγγραφα που είναι διαθέσιμα σε αυτή την ιστοσελίδα είναι σε μορφή PDF. Για να τα δείτε θα πρέπει να εγκαταστήσετε το Adobe Acrobat Reader, αν δεν υπάρχει ήδη στον υπολογιστή σας.
 

 
Έντυπα Τμήματος Προμηθειών
Τμήμα Προμηθειών

 
    Παρακάτω μπορείτε να βρείτε τυποποιημένα έντυπα του Τμήματος Προμηθειών

 

Αρχή Σελίδας

 

 

Οικονομική Υπηρεσία Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

old.uoi.gr/services/economic/supplies/

Μεταβατικό Κτήριο 1ος όροφος Τηλ. 26510-07130 - 132 & 07234
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 45110 ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Η ιστοσελίδα δημιουργήθηκε στις 25 Φεβ. 2003.  Τελευταία Ενημέρωση: 01-04-2019
 

 

Φιλοξενία & Συντήρηση Ιστοσελίδας:
Κέντρο Διαχείρισης Δικτύων